Đề cương chi tiết học phần: Biện pháp sinh học trong xử lý môi trường

8 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 17:57

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về học phần Biện pháp sinh học trong xử lý môi trường. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh vật chỉ thị môi trường và những biện pháp sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA MÔI TRƢỜNG HÀ ĐÌNH NGHIÊM ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: Biện pháp sinh học xử lý môi trường Số tín chỉ: 02 Mã số: BET 321 Thái Nguyên, năm 2017 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Biện pháp sinh học xử lý môi trƣờng - Mã số học phần: BET 321 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Tự chọn - Trình độ: cho sinh viên năm thứ - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khoa học môi trường Phân bổ thời gian học kỳ: - Số tiết học lý thuyết lớp: 24 tiết - Số tiết làm tập, thảo luận lớp: 06 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần Điều kiện học - Học phần học trước: Cơ sở khoa học mơi trường, Hóa mơi trường, Ơ nhiễm mơi trường - Học phần song hành: Công nghệ môi trường Mục tiêu học phần: - Kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức sinh vật thị môi trường biện pháp sinh học xử lý ô nhiễm môi trường - Kỹ năng: Sử dụng sinh vật đánh giá môi trường xử lý môi trường ô nhiễm Nội dung kiến thức học phần: TT Nội dung CHƢƠNG 1: BIỆN PHÁP XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG BẰNG THỰC VẬT 1.1 Cơ chế chung xử lý ô nhiễm thực vật 1.1.1 Cơ chế hấp thụ qua rễ Số Phƣơng pháp tiết giảng dạy 9,0 0,5 Thuyết trình phát vấn 1.1.2 Cơ chế hấp thụ qua 1.2 Các thực vật thị ô nhiễm 1.2.1 Các thực vật thị ô nhiễm môi trường nước 1.2.2 Các thực vật thị ô nhiễm môi trường đất 1.2.3 1.3 1.3.1 0,5 Các thực vật thị ô nhiễm môi trường không khí Biện pháp xử lý nƣớc nhiễm thực vật 5,0 Thuyết trình phát vấn Cánh đồng tưới 1.3.1.1 Khái niệm cấu tạo cánh đồng tưới 1.3.1.2 Nguyên lý hoạt động cánh đồng tưới 1.3.1.3 Phạm vi ứng dụng 1.3.2 Bãi lọc ngầm trồng 1.3.2.1 Khái niệm cấu tạo bãi lọc ngầm trồng 1.3.2.2 Nguyên lý hoạt động bãi lọc ngầm trồng 1.3.2.3 Phạm vi ứng dụng 1.3.3 Phao thực vật (thực vật nổi) 1.3.3.1 Khái niệm phao thực vật 1.3.3.2 Nguyên lý hoạt động phao thực vật 1.3.3.3 Phạm vi ứng dụng 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.3.1 1.4.3.2 1.5 1.5.1 Biện pháp xử lý đất ô nhiễm thực vật 1,5 Thuyết trình phát vấn Nguyên lý sử dụng thực vật xử lý đất ô nhiễm Lựa chọn loại xử lý môi trường đất ô nhiễm Biện pháp thực vật xử lý ô nhiễm môi trường đất Trồng có khả hấp thụ kim loại nặng tốt để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng Trồng có khả hấp thụ dinh dưỡng tốt để hấp thụ chất nhiễm ngồi kim loại nặng Biện pháp xử lý khơng khí nhiễm thực vật Ngun lý sử dụng thực vật xử lý khơng khí ô nhiễm (hấp phụ, hấp thụ xanh) 1,5 Thuyết trình phát vấn 1.5.2 1.5.3 1.5.3.1 1.5.3.2 Lựa chọn loại xử lý môi trường không khí Biện pháp thực vật xử lý khơng khí ô nhiễm Tạo vành đai xanh phòng tránh xử lý khơng khí nhiễm (bụi, nhiệt, khí độc ) Trồng có khả hấp thụ chọn lọc khí, độc, phóng xạ để xử lý khơng khí CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP XỬ LÝ MƠI TRƢỜNG NƢỚC BẰNG CÔNG NGHỆ VI 10 SINH 2.1 Khái niệm, chế xử lý yếu tố ảnh hƣởng đến công nghệ vi sinh 2.1.1 Khái niệm công nghệ vi sinh 2.1.2 Xử lý hiếu khí Thuyết trình phát vấn 1,5 2.1.2.1 Cơ chế xử lý hiếu khí 2.1.2.2 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình xử lý hiếu khí Cơ chế xử lý kị khí 2.1.3.1 Cơ chế xử lý kị khí 2.1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình xử lý kị khí 2.2 2.2.1 Dấu hiệu ô nhiễm môi trƣờng qua vi sinh vật thị 0,5 Thuyết trình phát vấn Các vi sinh vật thị ô nhiễm môi trường nước 2.2.1.1 Tảo thị ô nhiễm môi trường nước 2.2.1.2 Nguyên sinh động vật thị ô nhiễm môi trường nước 2.2.1.3 Vi khuẩn thị ô nhiễm môi trường nước 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 Các vi sinh vật thị ô nhiễm môi trường đất Các vi sinh vật thị nhiễm mơi trường khơng khí Xử lý môi trƣờng nƣớc công nghệ vi sinh Bể phản ứng sinh học hiếu khí (Aeroten) 2.3.1.1 Một số khái niệm liên quan đến bể aeroten 8,0 2,0 Thuyết trình phát vấn 2.3.1.2 Sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động bể aeroten 2.3.1.3 Điều kiện tối ưu để bể aeroten hoạt động tốt 2.3.1.4 Phân loại bể aeroten 2.3.1.5 2.3.2 Ưu nhược, điểm phạm vi ứng dụng bể aeroten Bể sinh học hiếu khí hoạt động theo mẻ (SBR) 0,5 2.3.2.1 Sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động SBR 2.3.2.2 Ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng SBR 2.3.3 Mương oxy hóa tuần hồn (MOT) 0,5 2.3.3.1 Sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động MOT 2.3.3.2 Ưu nhược, điểm phạm vi ứng dụng MOT 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.5 Bể phản ứng sinh học hiếu khí Oxyten 0,5 Sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động Oxyten Ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng Oxyten Bể lọc sinh học (Biophin) 1,0 2.3.5.1 Một số khái niệm liên quan đến bể Biophin 2.3.5.2 Sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động bể Biophin 2.3.5.3 Phân loại bể Biophin 2.3.5.4 2.3.6 2.3.6.1 Ưu nhược, điểm phạm vi ứng dụng bể Biophin Bể phản ứng sinh học với màng vi sinh tầng chuyển động (MBBR) 0,5 Sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động MBBR 2.3.6.2 Ưu nhược, điểm phạm vi ứng dụng bể MBBR 2.3.7 2.3.7.1 2.3.7.2 2.3.8 Bể xử lý nước thải sinh hoạt JOHKASOU 0,5 Sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động bể Johkasou Ưu nhược, điểm phạm vi ứng dụng bể Johkasou Bể phản ứng sinh học kị khí (Biogas) 1,0 2.3.8.1 2.3.8.2 Sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động bể Biogas Một số điểm cần lưu ý trình sử dụng bể Biogas 2.3.8.3 Ưu nhược, điểm phạm vi ứng dụng bể Biogas 2.3.9 2.3.9.1 Bể phản ứng sinh học kị khí (UASB) 0,5 Sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động bể UASB 2.3.9.2 Ưu nhược, điểm phạm vi ứng dụng bể UASB 2.3.10 2.3.10 Biện pháp hồ sinh học 1,0 Khái niệm hồ sinh học 2.3.10 Hồ hiếu khí (Nguyên lý hoạt động, cấu tạo, ứng dụng) 2.3.10 Hồ kị khí (Nguyên lý hoạt động, cấu tạo, ứng dụng) 2.3.10 Hồ hiếu - kị khí (Nguyên lý hoạt động, cấu tạo, ứng dụng) CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ VÀ KHÍ BẰNG CƠNG NGHỆ VI SINH 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 Khái niệm, chế xử lý công nghệ vi sinh xử lý chất thải hữu Khái niệm công nghệ vi sinh Cơ chế xử lý chất thải hữu công nghệ vi sinh Các yếu tố ảnh hƣởng đến trình xử lý chất thải hữu cơng nghệ vi sinh Chế phẩm vi sinh vật sử dụng xử lý chất thải 3.3.1 Khái niệm chế phẩm vi sinh vật 3.3.2 Một số chế phẩm sử dụng xử lý môi trường 3.4 3.4.1 0,5 Biện pháp ủ hiếu khí xử lý chất thải hữu Điều kiện áp dụng, trình phân hủy chất 0,5 1,0 1,0 Thuyết trình phát vấn hữu 3.4.2 Mục đích q trình xử lý 3.4.3 Ưu nhược, điểm phạm vi ứng dụng 3.5 3.5.1 Biệp pháp chơn, ủ yếm khí xử lý chất thải 1,0 Điều kiện áp dụng, trình phân hủy chất hữu 3.5.2 Mục đích q trình xử lý 3.5.3 Ưu nhược, điểm phạm vi ứng dụng 3.6 Xử lý khí thải cơng nghệ vi sinh 3.6.1 Cơ chế xử lý 3.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình xử lý 3.6.2 Biện pháp xử lý 1,0 3.6.2.1 Biện pháp lọc sinh học 3.6.2.1 Biện pháp rửa sinh học Thảo luận Chủ đề Biện pháp xử lý mơi trường khơng khí ô nhiễm thực vật (ô nhiễm khí đôc, bụi, Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm nhiệt, ) Chủ đề Biện pháp xử lý môi trường nước ô nhiễm thực vật (phao thực vật, thực vật nổi) Chủ đề Biện pháp xử lý môi trường chăn nuôi chế phẩm vi sinh vật Tài liệu học tập: Dư Ngọc Thành, Hà Đình Nghiêm (2017) Giáo trình Biện pháp sinh học xử lý môi trường Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tài liệu tham khảo: Tuyển tập cơng trình nghiên cứu biện pháp sinh học bảo vệ thực vật = Selected Scientific Reports on Biological Control in Plant Protection / Phạm Thị Thùy, Nguyễn Ngọc Tiến, Hoàng Thị Việt, Nguyễn Tài Tường, [et al.] - Hà Nội : Nông nghiệp, 2007 - 179 tr : bảng ; 27 cm Công nghệ xử lí nước thải biện pháp sinh học/ Lương Đức Phẩm - Tái lần thứ 4.-Hà Nội: Giáo dục, 2012.-339 tr.: hình vẽ, bảng; 27 cm Phụ lục: tr 318-338 - Thư mục: tr 339 Giáo trình sinh học ứng dụng xử lý mơi trường : Tài liệu đào tạo sau Đại học lưu hành nội bộ/Dư Ngọc Thành.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2016 - 71 tr ; 27cm Vi sinh vật học/Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty - Tái lần thứ - Hà Nội : Giáo Dục, 2007 - 519 tr Vi sinh vật nước nước thải/Lâm Minh Triết, Lê Hồng Việt - Hà Nội : Xây dựng, 2009 - 339 tr Cán giảng dạy: STT Họ tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm Dư Ngọc Thành Khoa Mơi trường TS Hà Đình Nghiêm Khoa Mơi trường Ths Thái Nguyên, ngày… tháng ….năm 2017 Trƣởng khoa Trƣởng Bộ môn Giảng viên PGS.TS Đỗ Thị Lan TS Dƣ Ngọc Thành ThS Hà Đình Nghiêm ... cho sinh viên kiến thức sinh vật thị môi trường biện pháp sinh học xử lý ô nhiễm môi trường - Kỹ năng: Sử dụng sinh vật đánh giá môi trường xử lý môi trường ô nhiễm Nội dung kiến thức học phần:. .. Các yếu tố ảnh hưởng đến trình xử lý 3.6.2 Biện pháp xử lý 1,0 3.6.2.1 Biện pháp lọc sinh học 3.6.2.1 Biện pháp rửa sinh học Thảo luận Chủ đề Biện pháp xử lý mơi trường khơng khí nhiễm thực vật...ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Biện pháp sinh học xử lý môi trƣờng - Mã số học phần: BET 321 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Tự chọn - Trình độ: cho sinh viên năm thứ - Học phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Biện pháp sinh học trong xử lý môi trường, Đề cương chi tiết học phần: Biện pháp sinh học trong xử lý môi trường