Đề cương chi tiết học phần: Biến đổi khí hậu

7 1 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 17:57

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Biến đổi khí hậu (BĐKH). Thông qua học phần người học có thể nắm được những nội dung cơ bản về BĐKH, nguyên nhân, tác động của BĐKH đến các lĩnh vực trong đó có tài nguyên thiên nhiên, các giải pháp ứng phó BĐKH, vai trò của quản lý tài nguyên thiên nhiên trong giảm thiểu và thích ứng BĐKH. Từ đó học viên có khả năng phân tích đánh giá những tác động của BĐKH và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch và giải pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với BDKH. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM KHOA LÂM NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Số tín chỉ: 3 Mã số: CCH221                    Giảng viên: TS. Hồ Ngọc Sơn Thái Ngun, 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM                                            KHOA LÂM NGHIỆP                                 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ­ Mã số: ­ Số tín chỉ: 3  ­ Học phần thay thế, tương đương: Khơng ­ Tính chất của học phần: Bắt buộc ­ Ngành: Bảo tồn Đa dạng sinh học 2. Phân bổ thời gian ­ Số tiết học lý thuyết trên lớp:                      30 tiết ­ Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp:        30 tiết ­ Số tiết thí nghiệm, thực hành:                     0  tiết ­ Số tiết sinh viên tự học:                              45 tiết 3. Đánh giá học phần ­ Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2 ­ Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3 ­ Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5 4. Điều kiện học ­ Học phần học trước: Đa dạng sinh học, Khí tượng, Thực vật học ­ Học phần song hành:  Kỹ thuật lâm sinh, Cây rừng, Động vật rừng 5. Giới thiệu mơn học Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang được tồn nhân loại quan tâm. BĐKH đã và đang trở thành  thách thức với tồn nhân loại trong thế kỉ 21. BĐKH đã tác động đến nhiều lĩnh vực của  đời sống kinh tế xã hội và mơi trường trong đó có tài ngun thiên nhiên. Việt Nam là một  trong những nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tác động của BĐKH. Các nghiên  cứu đã chỉ ra rằng ngun nhân của BĐKH chủ yếu là do con người gây ra thơng qua việc  phát thải khí nhà kính trong sản xuất cơng nghiệp, nơng nghiệp và suy thối tài ngun  thiên nhiên, mơi trường. Do đó trong bối cảnh BĐKH được dự báo sẽ ngày càng trầm  trọng hơn sẽ địi hỏi những thay đổi trong quản lý và sử dụng tài ngun nhiên nhiên  nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu biến đổi. Mặt khác việc quản lý sử dụng tài  ngun thiên nhiên hợp lý sẽ góp phần giảm thiểu BĐKH, ví dụ việc bảo vệ và phát triển  rừng, hạn chế suy thối đa dạng sinh học sẽ vừa góp phần giảm thiểu khí nhà kính vừa  tăng hấp thụ khí nhà kính và do đó giảm thiểu BĐKH. Mơn học BĐKH sẽ cung cấp cho  học viên những kiến thức cơ bản về BĐKH, ngun nhân, tác động của BĐKH đến các  lĩnh vực trong đó có tài ngun thiên nhiên, các giải pháp ứng phó BĐKH, vai trị của quản  lý tài ngun thiên nhiên trong giảm thiểu và thích ứng BĐKH. Từ đó học viên có khả năng  phân tích đánh giá những tác động của BĐKH và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã  hội, kế hoạch và giải pháp quản lý tài ngun thiên nhiên thích ứng với BDKH 6. Nội dung và thời lượng STT 1.1 1.2 Nội dung kiến thức Phần 1 Biến đổi khí hậu tồn  Mục tiêu Giới thiệu về BĐKH tồn cầu cầu Khái niệm và biểu hiện của BĐKH  Trình bày khái niệm và biểu  Số tiết 25 Một số thuật ngữ về BĐKH hiện của BĐKH trên thế giới Giới thiệu một số thuật ngữ về  Khái niệm BĐKH BĐKH Khái niệm BĐKH, phân biệt  khái niệm thời tiết, khí hậu và  1.3 BĐKH Các biểu hiện của BĐKH như  Biểu hiện của BĐKH nhiệt độ ấm lên, nước biển  dâng, thay đổi lượng mưa, thiên  tai và các hiện tượng thời tiết  cực đoan Tìm hiểu ngun nhân của  Ngun nhân của BĐKH BĐKH 2.1 Nguồn gốc khí nhà kính Nguồn gốc của khí nhà kính gây  ra BĐKH, tỉ trọng giữa các  ngành (năng lượng, nơng  2.2 nghiệp, giao thơng, lâm nghiệp) Sự thay đổi của khí hậu tồn  Sự thay đổi khí hậu tồn cầu cầu theo thời gian (nhiệt độ,  lượng mưa, nước biển dâng) Tìm hiểu tác động của BĐKH  Tác động của BĐKH đến các mặt của đời sống xã  hội, các khu vực, lĩnh vực bị tác  3.1 Tác động của BĐKH theo vùng địa  động Vùng nào bị ảnh hưởng nhiều  3.2 lý Tác động của BĐKH theo ngành  và tại sao Lĩnh vực nào bị ảnh hưởng, tại  kinh tế Các giải pháp ứng phó BBĐKH Tìm hiểu về các giải pháp giảm  2 thiểu, thích ứng với BĐKH; các  4.1 khái niệm giảm thiểu, thích ứng Các giải pháp giảm thiểu  Giảm thiểu BĐKH BĐKH: Giảm lượng phát thải,  4.2 cơng nghệ xanh/sạch, REDD Các giải pháp thích ứng BĐKH  Thích ứng BĐKH trong các lĩnh vực nhấn mạnh  trong lĩnh vực quản lý tài  ngun 5.1 Phần 2 BĐKH và tác động ở Việt  20 Nam Biểu hiện và tác động của BĐKH ở  Tìm hiểu về các biểu hiện và  Việt Nam tác động của BĐKH ở Việt  Biểu hiện Nam Các biểu hiện của BĐKH ở  Việt Nam: nhiệt độ tăng, nước  biển dâng, thay đổi lượng mưa,  rủi ro thiên tai và thời tiết cực  đoan 5.2 Tác động Tác động của BĐKH đến các  mặt của đời sống xã hội (sinh  kế, sức khỏe), lĩnh vực (nơng  nghiệp, tài ngun nước, đa  dạng sinh học), vùng (ven biển,  miền núi), nhóm (dân tộc thiểu  6.1 Chính sách và hoạt động ứng phó  số, người nghèo, phụ nữ) Tìm hiểu về các chính sách và  BĐKH ở Việt Nam hoạt động ứng phó BĐKH ở  Chính sách BĐKH Việt Nam Giới thiệu hệ thống chính sách,  chương trình quốc gia liên quan  6.2 đến BĐKH Các hoạt động ứng phó BĐKH  Hoạt động ứng phó ở Việt Nam (giảm thiểu, thích  ứng), vai trị của kiến thức bản  7.1 BĐKH và quản lý tài ngun thiên  địa và sáng kiến địa phương Tìm hiểu về mối quan hệ giữa  nhiên, phát triển bền vững BĐKH và quản lý tài nguyên  BĐKH và quản lý tài nguyên thiên  thiên nhiên Tìm hiểu BĐKH ảnh hưởng  nhiên như thế nào đến tài nguyên  thiên nhiên (đất, rừng, nước, đa  7.2 Biến đổi khí hậu và phát triển bền  dạng sinh học) Ảnh hưởng của BĐKH đến phát  vững triển bền vững và tầm quan  trọng của phát triển bền vững  trong chính sách ứng phó với  BĐKH 7. Tài liệu học tập 1. Hồ Ngọc Sơn, 2015. Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 8. Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bùi Đức Luận,2014. Biến đổi khí hậu, NXB Dân trí, Hà Nội Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen, 2014. Biến đổi khí hậu trong nơng lâm nghiệp,  NXB Đại học Huể Nguyễn Văn Thắng, 2011. Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam, NXB Khoa  học kỹ thuật Nguyễn Đình Bồng, 2014. Quản lý bền vững tài ngun đất đai ứng phó với biến  đổi khí hậu. NXB Chính trị Quốc Gia Bộ TNMT, 2012. Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và  xác định các giải pháp ứng phó. NXB Tài Ngun Mơi trường, Hà Nội Tiếng Anh IPCC, 2007. Climate change 2007. Synthesis report. http://www.ipcc.ch/ IISD, 2002. Adapting to Climate Change: Natural Resource Management and  Vulnerability Reduction. http://www.iisd.org/pdf/2002/envsec_cc_bkgd_paper.pdf 9. Cán bộ giảng dạy STT Họ và tên giảng viên Hồ Ngọc Sơn Trương Quốc Hưng Thuộc đơn vị quản lý Khoa LN Khoa LN Học vị, học hàm Tiến sĩ Thạc sĩ                                                        Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2015 Trưởng khoa                 Trưởng Bộ môn Giảng viên                                                                                                               Hồ Ngọc Sơn ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM                                            KHOA LÂM NGHIỆP                                 ĐỀ CƯƠNG? ?CHI? ?TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên? ?học? ?phần:? ?BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ­ Mã số: ­ Số tín chỉ: 3 ... trong chính sách ứng phó với  BĐKH 7. Tài liệu? ?học? ?tập 1. Hồ Ngọc Sơn, 2015.? ?Biến? ?đổi? ?khí? ?hậu,  Trường Đại? ?học? ?Nơng Lâm Thái Ngun 8. Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bùi Đức Luận,2014.? ?Biến? ?đổi? ?khí? ?hậu,  NXB Dân trí, Hà Nội... Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen, 2014.? ?Biến? ?đổi? ?khí? ?hậu? ?trong nơng lâm nghiệp,  NXB Đại? ?học? ?Huể Nguyễn Văn Thắng, 2011.? ?Biến? ?đổi? ?khí? ?hậu? ?và tác động ở Việt Nam, NXB Khoa  học? ?kỹ thuật Nguyễn Đình Bồng, 2014. Quản lý bền vững tài ngun đất đai ứng phó với? ?biến? ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Biến đổi khí hậu, Đề cương chi tiết học phần: Biến đổi khí hậu