Nghiên cứu sử dụng xác suất thống kê để tính toán sự phân hủy ciprofloxacin trong nước sông Sài Gòn

8 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 16:34

Trong nghiên cứu này, sự phân hủy của CIP trong nước sông Sài Gòn đã được thực hiện bằng phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm với các yếu tố là độ pH, thời gian và nồng độ CIP. Kết quả nghiên cứu đã xác định được phương trình hồi quy tuyến tính của hiệu suất phân hủy CIP trong nước sông Sài Gòn và tính được hiệu suất phân hủy trung bình khoảng 73,15% trong khoảng thời gian 2-9 ngày. Hóa học Kỹ thuật mơi trường NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐỂ TÍNH TỐN SỰ PHÂN HỦY CIPROFLOXACIN TRONG NƯỚC SƠNG SÀI GỊN Nguyễn Phú Bảo1*, Trần Tuấn Việt2, Phạm Hồng Nhật3 Tóm tắt: Chất kháng sinh xếp vào nhóm chất nhiễm mới, tồn thành phần môi trường Một số nghiên cứu chất kháng sinh sông Sài Gòn cho thấy, tần suất phát dư lượng kháng sinh nhóm Fluoroquinolone (FQs) 41% mẫu nước 58% mẫu bùn/trầm tích Ciprofloxacin (CIP) loại FQs mạnh có liên quan đến tác dụng phụ nghiêm trọng đến người gây vỡ tổn thương thần kinh co giật Để đánh giá tác động CIP đến môi trường sức khỏe, nghiên cứu quan trọng cần thiết nghiên cứu tính phân hủy CIP mơi trường nước Trong nghiên cứu này, phân hủy CIP nước sơng Sài Gịn thực phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm với yếu tố độ pH, thời gian nồng độ CIP Kết nghiên cứu xác định phương trình hồi quy tuyến tính hiệu suất phân hủy CIP nước sơng Sài Gịn tính hiệu suất phân hủy trung bình khoảng 73,15% khoảng thời gian 2-9 ngày Từ khóa: Chất kháng sinh; Ciprofloxacin; Phân hủy; Sơng Sài Gịn ĐẶT VẤN ĐỀ Do phát triển khoa học ứng dụng đời sống, năm gần đây, xuất chất ô nhiễm gọi chất ô nhiễm “mới nổi” dược phẩm, thuốc trừ sâu, chất gây rối loạn nội tiết (EDCs), môi Một chất ô nhiễm chất kháng sinh, chúng hoạt tính mạnh mẽ, tác động tiêu cực mạnh lên cộng đồng vi sinh vật, sức khỏe người hệ sinh thái nhóm kháng sinh cộng đồng khoa học đặc biệt quan tâm Fluoroquinolone (FQs) có hoạt tính mạnh, có liên quan đến tác dụng phụ nghiêm trọng đến người gây vỡ tổn thương thần kinh co giật, Ở Việt Nam, 70% thuốc chất kháng sinh sử dụng cho vật nuôi [1] Tại thành phố Hồ Chí Minh, có 50% nước thải công nghiệp 10% nước thải sinh họat xử lý trước thải vào môi trường Một số nghiên cứu gần [2] cho thấy, nồng độ dư lượng kháng sinh FQs, TCs chất gây rối loạn nội tiết EDCs cao nhiều vùng thuộc sơng Sài Gịn với tần suất xuất fluoroquinolone (FQs) nước khoảng 33%, bùn khoảng 62%; tetracylines (TCs) nước khoảng 33%, bùn khoảng 57%; phthalate ester (PEs) nước khoảng 25%, bùn khoảng 100% Theo nghiên cứu phân bố loại chất kháng sinh nguồn thải đổ vào sơng Sài Gịn xác suất xuất chất kháng sinh sông Sài Gòn [3] cho thấy, nồng độ Ciprofloxacin chiếm ưu với tần suất xuất cao ( 3%) Ciprofloxacin phát thường xuyên nước sông Sài Gòn sử dụng rộng rãi với số lượng lớn chăn nuôi, thủy sản, y tế chất kháng sinh khả bền vững môi trường nước [4] Kết nghiên cứu độc tính Ciprofloxacin [5] vi khuẩn phương pháp xét nghiệm vi khuẩn tiêu chuẩn (Pseudomonas putida) rằng, họ Quinolones Ciprofloxacin có độc tính cao vi khuẩn Chất có độc tính so với Sulfonamides Do tính chất độc hại Ciprofloxacin xuất với tần suất cao sơng Sài Gịn nên Ciprofloxacin lựa chọn nghiên cứu phân hủy nước sơng Sài Gịn phương pháp xác suất thống kê NỘI DUNG VÀ TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 240 N P Bảo, T T Việt, P H Nhật, “Nghiên cứu sử dụng xác suất … nước sơng Sài Gịn.” Nghiên cứu khoa học cơng nghệ Giới thiệu chất kháng sinh Ciprofloxacin Cơng thức hóa học : C17H18FN3O3 Công thức cấu tạo: Khối lượng phân tử : 331,346 pKa1: 6,09, pKa2: 8,62 Loại thuốc: Kháng sinh nhóm quinolon (acidic quinolone) Ciprofloxacin thuốc kháng sinh bán tổng hợp, có phổ kháng khuẩn rộng, gọi chất ức chế DNA girase Do ức chế enzym DNA girase nên thuốc ngăn chép chromosom khiến cho vi khuẩn không sinh sản nhanh chóng Cơ sở lý thuyết: Để xác định điều kiện tối ưu yếu tố tác động đến hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin môi trường nước sông Sài Gòn, cách tiếp cận nghiên cứu sử dụng phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm Phương pháp thực nghiệm yếu tố toàn phần dùng để tạo nên mơ tả tốn học q trình đoạn chuỗi Taylor Thêm vào đó, giới hạn phần tuyến tính khai triển số hạng có chứa tích yếu tố lũy thừa bậc Nhờ điều mà tìm phương trình khu vực hạn chế bề mặt đáp ứng, độ cong khơng q lớn Do phương trình tìm dựa sở số liệu thực nghiệm chúng có sai số thực nghiệm Như vậy, nhờ có thực nghiệm yếu tố tồn phần mà mơ tả tốn học q trình tìm dạng phương trình hồi quy đa biến [6]: y = b0 + b1x1 + b2x2 + …… + bnxn (1) Phương trình (1) gọi phương trình hồi quy tuyến tính hệ số gọi hệ số hồi quy Để đơn giản cho việc tính toán hệ số hồi quy, người ta biến đổi tất yếu tố hai mức tương ứng với giá trị biến số mã hóa +1 (điều kiện biên cực đại) -1 (điều kiện biên cực tiểu) 2.2 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính Trong điều kiện khảo sát phân hủy Ciprofloxacin, điều kiện thí nghiệm lựa chọn thực nghiệm ba yếu tố tồn phần trình bày ma trận quy hoạch thực nghiệm Ma trận quy hoạch thực nghiệm nghiên cứu sau: Bảng Ma trận quy hoạch thực nghiệm Yếu tố (X1) Yếu tố (X2) Yếu tố (X3) Mức (điều kiện biên cực đại) +1 +1 +1 Mức (điều kiện biên cực tiểu) -1 -1 -1 Mức sở (mức trung gian) (-1; +1) (-1; +1) (-1; +1) Phương trình hồi quy đa biến (1) chuyển thành: Hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin: Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 (2) Yếu tố X1 nồng độ Ciproofloxacin ban đầu Yếu tố X2 độ pH nước sông ban đầu Yếu tố X3 thời gian phân hủy chất kháng sinh ban đầu Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu, - 2020 241 Hóa học Kỹ thuật môi trường Trên sở ma trận quy hoạch thực nghiệm yếu tố toàn phần, hệ số hồi quy phương trình (2) tính theo công thức sau: N N b0   yj ; bi   Xji yj (3) N j1 N j1 Một hệ số hồi quy bị bỏ qua nhỏ chúng xem khơng có ý nghĩa Để xác định hệ số hồi quy có ý nghĩa hay khơng phải dựa vào so sánh giá trị hệ số Student thực nghiệm (ttn) với giá trị hệ số Student lý thuyết (t P; f) tương ứng với xác suất tin cậy (P) số bậc tự f (f=n-1) xác định tính tốn phân tích phương sai có liên quan tới hệ số hồi quy [7, ]: ttn = (n0,5/Sy) x KTC (4) n: Số thí nghiệm xác định phân hủy Cipofloxacin (43 thí nghiệm) Sy: Độ lệch chuẩn hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin KTC: Khoảng tin cậy (0,05) Hệ số hồi quy có ý nghĩa thỏa mãn điều kiện ttn  tlt (tlt hệ số chuẩn Student) Trong trường hợp ngược lại hệ số hồi quy khơng có nghĩa loại trừ hệ số hồi quy tương ứng khỏi phương trình hồi quy tuyến tính (2) Các giá trị kết thực nghiệm tính tốn phân tích phương sai (Analysis of Variance) phần mềm Excel [7] 2.2 Thực nghiệm 2.2.1 Số liệu đầu vào Mẫu nước sơng Sài Gịn cho thí nghiệm lấy nguồn nước tiếp nhận cách vị trí hợp lưu kênh T2 kênh Rạch Tra 100m phía hạ lưu Viện Nhiệt đới khảo sát, lấy mẫu (QT.18.0757) Để xác định hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin, điều kiện thí nghiệm thiết lập theo ma trận quy hoạch thực nghiệm sau: Yếu tố X1: nồng độ Ciproofloxacin ban đầu thực thí nghiệm, thay đổi khoảng từ 0,00013 mg/l (mức dưới) đến 0,0013 92 mg/l (mức trên) Yếu tố X2: độ pH nước sơng ban đầu thực thí nghiệm, thay đổi khoảng từ 4,41 (mức dưới) đến ,60 (mức trên) Yếu tố X3: thời gian phân hủy chất kháng sinh ban đầu thực thí nghiệm, thay đổi khoảng từ 02 ngày (mức dưới) đến 09 ngày (mức trên) Theo phương pháp quy hoạch tối ưu hóa thực nghiệm [6, 8] số thí nghiệm tối thiểu cần phải thực 2n (trong đó, n số yếu tố) Như vậy, thí nghiệm xác định phân hủy Ciprofloxacin, số thí nghiệm tối thiểu cần thực thí nghiệm Trong nghiên cứu này, số thí nghiệm thực nghiệm 43, gồm có 02 thí nghiệm có nồng độ Ciprofloxacin mức (0,00013 mg/l), 23 thí nghiệm có nồng độ Ciprofloxacin mức trung gian (0,0002676 - 0,00070 mg/l) thí nghiệm có nồng độ Ciprofloxacin mức (0,0013 92 mg/l) 2.2.2 Phương pháp phân tích Ciprofloxacin Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp phân tích sắc ký lỏng hiệu cao kết hợp với khối phổ (HPLC-MS) Thiết bị: LC/MS Agilent 1200 Điều kiện phân tích: Cột C1 (3µm, 4.6 x 150mm), cột có khả tách tốt, thời gian lưu ngắn Chương trình pha động: pha động gồm có dung mơi ACN có 0.1% Acid Formic H2O (nước cất lần) có 0.1% Acid Formic với tỷ lệ (15/ 5) 242 N P Bảo, T T Việt, P H Nhật, “Nghiên cứu sử dụng xác suất … nước sơng Sài Gịn.” Nghiên cứu khoa học cơng nghệ Tốc độ dịng: 0.7 ml Nguồn ion hóa phun điện tử ESI Thiết bị test Tune gốc giá trị m/z đạt yêu cầu kỹ thuật trước phân tích test chất chuẩn Ciprofloxacin Hình Kết test máy Tune gốc Hình Phổ chuẩn Ciprofloxacin Phương pháp tính tốn hiệu suất phân hủy Ciproflloxacin, nghiên cứu dựa vào tính phân hủy: giảm nồng độ hợp chất hóa học thành phức tạp hơn, cách tách nhiều nhóm điều kiện tự nhiên nhân tạo Công thức tính hiệu suất phân hủy: D (%) = (C0 – C)/C0*100% (5) C0: Nồng độ Ciprofloxacin ban đầu (mg/l) C: Nồng độ Ciprofloxacin sau thời gian t (ngày) KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Kết phân tích nồng độ Ciprofloxacin thí nghiệm để xác định điều kiện phân hủy hiệu suất phân hủy thí nghiệm xử lý thống kê với xác suất có độ tin cậy P=95% Phương pháp xếp yếu tố ma trận quy hoạch thực nghiệm dựa vào tăng dần độ lớn giá trị yếu tố Trong cách xếp thể bảng 2, yếu tố thời gian thí nghiệm phân hủy lựa chọn với giá trị thay đổi từ đến 4, ngày Tương tự, yếu tố nồng độ Cipofloxacin độ pH xếp tương ứng theo yếu tố thời gian đảm bảo tính tăng dần độ lớn giá trị Bảng Kết phân tích nồng độ tính tốn hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin Nồng độ Hiệu suất Nồng độ Thời gian Giá trị pH CIP sau thí phân hủy CIP ban thí nghiệm Ký hiệu ban đầu nghiệm STT (%) đầu (mg/L) (ngày) mẫu (mg/L) Yếu tố Y Yếu tố X1 Yếu tố X2 Yếu tố X3 1.3 (11) 72,66 0,0007082 4,41 0,0001937 2.3 (12) 69,26 0,0007082 5,56 0,0002177 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu, - 2020 243 Hóa học Kỹ thuật môi trường 3.3 (13) 4.3 (14) 5.3 (15) 1.4 (16) 2.4 (17) 5.4 (20) 1.1 (1) 10 2.2 (7) 11 4.2 (9) 12 1.3 (11) 13 3.3 (13) 14 4.3 (14) 15 5.3 (15) 16 1.4 (16) 17 2.4 (17) 18 3.4 (18) 19 4.4 (19) 20 5.4 (20) 21 3.2 (8) 22 1.3 (11) 23 2.3 (12) 24 4.3 (14) 25 5.3 (15) 26 1.4 (16) 27 2.4 (17) 28 3.4 (18) 29 4.4 (19) 30 5.4 (20) 31 5.1 (5) 32 2.2 (7) 33 4.2 (9) 34 5.2 (10) 35 1.3 (11) 36 2.3 (12) 37 4.3 (14) 38 5.3 (15) 39 1.4 (16) 40 2.4 (17) 41 3.4 (18) 42 4.4 (19) 43 5.4 (20) Trung bình 52,00 59,55 65,93 71,37 73,15 61,10 31,71 42,43 59,45 67,72 57,37 76,47 81,27 80,39 86,09 85,63 84,14 82,51 57,18 60,81 85,57 69,08 58,70 85,19 81,25 88,87 84,77 70,25 53,61 56,25 56,16 86,43 80,54 72,09 83,01 91,04 96,39 97,55 90,15 90,19 90,12 73,15 0,0007082 0,0007082 0,0007082 0,0013892 0,0013892 0,0013892 0,0001389 0,0002676 0,0002676 0,0007082 0,0007082 0,0007082 0,0007082 0,0013892 0,0013892 0,0013892 0,0013892 0,0013892 0,0002676 0,0007082 0,0007082 0,0007082 0,0007082 0,0013892 0,0013892 0,0013892 0,0013892 0,0013892 0,0001389 0,0002676 0,0002676 0,0002676 0,0007082 0,0007082 0,0007082 0,0007082 0,0013892 0,0013892 0,0013892 0,0013892 0,0013892 6,75 7,50 8,60 4,41 5,56 8,60 4,41 5,56 7,50 4,41 6,75 7,50 8,60 4,41 5,56 6,75 7,50 8,60 6,75 4,41 5,56 7,50 8,60 4,41 5,56 6,75 7,50 8,60 8,60 5,56 7,50 8,60 4,41 5,56 7,50 8,60 4,41 5,56 6,75 7,50 8,60 2 2 2 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 0,0003400 0,0002865 0,0002413 0,0003978 0,0003729 0,0005404 9,488E-05 0,000154 0,0001085 0,0002286 0,0003019 0,0001667 0,0001326 0,0002724 0,0001932 0,0001996 0,0002204 0,0002429 0,0001146 0,0002775 0,0001022 0,0002190 0,0002925 0,0002057 0,0002605 0,0001546 0,0002116 0,0004134 0,0000644 0,0001171 0,0001173 0,0000363 0,0001378 0,0001977 0,0001203 0,0000635 0,0000501 0,0000340 0,0001369 0,0001363 0,0001372 Nhận xét: - Hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin theo thời gian cao, hầu hết có độ phân hủy đạt 65%; - Hiệu suất phân hủy trung bình CIP tăng dần theo thời gian, mức độ phân 244 N P Bảo, T T Việt, P H Nhật, “Nghiên cứu sử dụng xác suất … nước sông Sài Gịn.” Nghiên cứu khoa học cơng nghệ hủy nhanh khoảng 05 ngày sau có xu hướng chậm dần; - Giữa hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin với thời gian phân hủy thời gian 09 ngày có mối quan hệ tuyến tính thuận chặt chẽ Phương trình hồi quy tuyến tính ghi nhận có R2=0,967 (hình 3) Hình Diễn biến hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin theo thời gian - Theo công bố khoa học Đại học Stockholm [9], Ciprofloxacin chất không dễ bị phân hủy sinh học có phân hủy đất chậm với 0,9% Ciprofloxacin khống hóa sau 93 ngày - Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên, Ciprofloxacin bị tác động q trình quang hóa phân hủy nhanh với 50% từ vài phút đến vài tuần [10], tùy thuộc vào cường độ ánh sáng quang phổ Kết nghiên cứu phân hủy Ciproflixacin nước sông Sài Gòn cho thấy bề mặt cho thấy Ciprofloxacin bị phân hủy nhanh (hiệu suất phân hủy đạt tới 69,60%) 04 ngày phù hợp với công bố Bayer AG, nồng độ giảm nhanh khoảng 0,31 - 3,7 ngày [11] Như vậy, kết nghiên cứu phân hủy Ciprofloxacin nước sơng Sài Gịn cho thấy có khác biệt với kết số nghiên cứu phân hủy Cipofloxacin giới, hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin nước sơng Sài Gịn cao khoảng thời gian Vấn đề đặc tính nước sơng Sài Gịn khác với nguồn nước khác thí nghiệm phân hủy Ciprofloxacin Kết phân tích phương sai phương sai (Analysis of Variance) với xác suất P=0,05 kết thực nghiệm đạt sau: Bảng Kết kiểm định Anova Giá trị thống kê F (P=0,05) Giá trị R2 Độ lệch chuẩn Sy Tự (b0) Nồng độ Ciprofloxacin (b1) Độ pH (b2) Thời gian (b3) Thống kê hồi quy 21,98 0,63 9,58 Hệ số hồi quy 35,380 23877,438 0,449 2,259 Ghi tương quan t(0,95; 42) 1,684 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu, - 2020 ttn 4.526 7.235 0.466 4.066 245 Hóa học Kỹ thuật môi trường Kết kiểm định Anova cho thấy: So sánh kết tính tốn hệ số Student thực nghiệm nghiên cứu với giá trị hệ số Student lý thuyết (xác suất p=0,95 số bậc tự f=42) kết sau: - Hệ số hồi quy tự b0: có hệ số Student thực nghiệm (ttn = 4,526) lớn hệ số Student lý thuyết (tlt = 1,6 4) nên hệ số b0 có ý nghĩa Các hệ số Student thực nghiệm nồng độ Ciprofloxcin (b1) thời gian (b3) có có giá trị tương ứng 7,235 4,066 lớn hệ số Student lý thuyết (t lt = 1,6 4) nên hệ số hồi quy b1 b3 có ý nghĩa Riêng hệ số Student độ pH (b2) có giá trị (0,466) nhỏ hệ số Student lý thuyết (tlt = 1,6 4) nên hệ số hồi quy b2 khơng có ý nghĩa Như vậy, hiệu suất phân hủy Ciprofloxcin khơng phụ thuộc tuyến tính vào độ pH (4,41 – 8,60) mà phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ Ciprofloxacin ban đầu thời gian phân hủy Như vậy, phương trình hồi quy tuyến tính biểu diễn hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin phụ thuộc vào nồng độ Ciprofloxaciin ban đầu thời gian phân hủy xác định sau: Hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin: (Y) = 23877X1 + 2,259X3 + 35,380 (6) Trong đó: X1 nồng độ Ciprofloxacin ban đầu C0 (0.0001389 - 0.0013892 mg/l); X3 thời gian phân hủy (2-9 ngày) Kết kiểm định Anova cho thấy, giá trị thống kê F (chuẩn Fisher) thực nghiệm (Ftn = 21,9 ) lớn giá trị thống kê F lý thuyết (Flt = 2, 4) nên phương trình hồi quy (6) đề xuất thích hợp Kết tính tốn hiệu suất trung bình dự báo phân hủy Ciprofloxacin nước sơng Sài Gịn cho thấy, tùy điều kiện khác mà hiệu suất phân hủy khác KẾT LUẬN Nghiên cứu xác định hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin nước sông Sài Gòn với hiệu suất cao, 65% Hiệu suất phân hủy trung bình khoảng 73,15% khoảng thời gian phân hủy 09 ngày Kết xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính phụ thuộc phân hủy vào nồng độ Ciprofloxacin, độ pH thời gian cho thấy, phân hủy Ciprofloxacin phụ thuộc vào nồng độ Ciprofloxacin thời gian mà không phụ thuo65cc vào độ pH nước sông Với sở lý thuyết xây dựng kết thực nghiệm cho thấy, hồn tồn áp dụng phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm phương trình hồi quy đề xuất (5) cho nghiên cứu phân hủy chất kháng sinh khác nghiên cứu phân hủy Ciprofloxacin cơng trình xử lý nước thải bị nhiễm Ciprofloxacin TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] N Q An “Report of antibiotic use in animal in Vietnam” Presentation in the 1st GARP's workshop (2009) [2] N Đ Tuấn, “Nghiên cứu tích lũy dư lượng kháng sinh chất gây rối loạn nội tiết lưu vực sơng Sài Gịn - Đồng Nai đề xuất giải pháp giám sát, kiểm sốt nhiễm” Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (2012) [3] Đ Q Túc “Phát triển phương pháp "Passive Sampling" để phân tích kháng sinh môi trường nước” Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN, Đại học Quốc gia Tp HCM (2017) 246 N P Bảo, T T Việt, P H Nhật, “Nghiên cứu sử dụng xác suất … nước sơng Sài Gịn.” Nghiên cứu khoa học công nghệ [4] Tamtam, F et at “Occurrence and fate of antibiotics in the Seine River in various hydrological conditions” Science of The Total Environment Vol 393(1), p 84e95, 2008 [5] Marjan Akhyany “Effects of individual antibiotics and their mixtures on single bacterial species, artificial and natural microbial communities” Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, 2013 [6] S.N Saytin “Quy hoạch thực nghiệm hóa học cơng nghệ hóa học” Tủ sách Đại học Tổng hợp, 1991 Người dịch Nguyễn Thanh Hồng [7] Đặng Văn Giáp “Phân tích liệu khoa học chương trình MS – Excel” Nhà xuất giáo dục, 1997 [8] C T Long “Giáo trình Xử lý thống kê thực nghiệm hóa học” Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 1991 [9] Sara Sahlin, D G Joakim Larsson, Marlene Ågerstrand “Ciprofloxacin EQS data overview” Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University, 2018 [10] Toolaram AP, Haddad T, Leder C, Kümmerer K “Initial hazard screening for genotoxicity of photo-transformation products of ciprofloxacin by applying a combination of experimental and in- silico testing” Environmental Pollution 211 (2016): pp 148-156 [11] Bayer AG “Business group corp science Direct photodegradation of ciprofloxacin in water” Report No 3351 (1990a) Unpublished data ABSTRACT STUDY ON USING STATISTIC FACTORS TO CALCULATE DEGRADATION OF CIPROFLOXACIN IN SAIGON RIVER WATER Nowadays, antibiotic pollution has become a new challenge for the environment In some previous studies, Fluoroquinolone (FQs) in water and sediment of Saigon River have detected with the frequency of 41% and 58%, respectively Ciprofloxacin (CIP) is one of the strong FQs which has found that it could influence the human nervous system Therefore, this study aims to determine the degradation of CIP in water to assess the effects of CIP on the environment and human health The degradation of CIP was evaluated using experimental optimization methods for pH, time and CIP concentrations The result showed that the average of CIP degradation efficiency was 73.15% in to days Besides, in this study, the linear regression equation of CIP degradation efficiency in Saigon River water was found Keywords: Antibiotics; Ciprofloxacin; Degradation; Saigon river Nhận ngày 29 tháng năm 2020 Hoàn thiện ngày 18 tháng năm 2020 Chấp nhận đăng ngày 24 tháng năm 2020 Địa chỉ: Đại học Bách Khoa, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh; Viện Nhiệt đới môi trường; Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh (HUFI) *Email: nguyenphubaohien@yahoo.com Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu, - 2020 247 ... hiệu suất phân hủy khác KẾT LUẬN Nghiên cứu xác định hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin nước sơng Sài Gịn với hiệu suất cao, 65% Hiệu suất phân hủy trung bình khoảng 73,15% khoảng thời gian phân hủy. .. ? ?Nghiên cứu sử dụng xác suất … nước sơng Sài Gịn.” Nghiên cứu khoa học công nghệ hủy nhanh khoảng 05 ngày sau có xu hướng chậm dần; - Giữa hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin với thời gian phân hủy. .. nước sơng Sài Gịn cho thấy có khác biệt với kết số nghiên cứu phân hủy Cipofloxacin giới, hiệu suất phân hủy Ciprofloxacin nước sơng Sài Gịn cao khoảng thời gian Vấn đề đặc tính nước sơng Sài Gịn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng xác suất thống kê để tính toán sự phân hủy ciprofloxacin trong nước sông Sài Gòn, Nghiên cứu sử dụng xác suất thống kê để tính toán sự phân hủy ciprofloxacin trong nước sông Sài Gòn