Ước tính các tác động tới môi trường của tàu chở hàng bằng phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm

6 0 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2020, 22:06

Bài viết này giới thiệu và áp dụng phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) cho đối tượng là tàu chở hàng. Vòng đời của tàu chở hàng được chia thành năm giai đoạn: khai thác và sản xuất vật liệu, đóng tàu, khai thác, bảo dưỡng và phá dỡ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. TẠP CHÍ ISSN: 1859-316X KHOA HỌC CƠNG NGHỆ HÀNG HẢI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY ƯỚC TÍNH CÁC TÁC ĐỘNG TỚI MƠI TRƯỜNG CỦA TÀU CHỞ HÀNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM EVALUATING ENVIRONMENTAL IMPACTS OF A CARGO SHIP BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT METHOD ĐỒNG ĐỨC TUẤN*, PHẠM THỊ THANH HẢI Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam *Email liên hệ: tuandd.dt@vimaru.edu.vn Tóm tắt Bài báo giới thiệu áp dụng phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) cho đối tượng tàu chở hàng Vòng đời tàu chở hàng chia thành năm giai đoạn: khai thác sản xuất vật liệu, đóng tàu, khai thác, bảo dưỡng phá dỡ Việc áp dụng tính tốn tn theo với hướng dẫn tiêu chuẩn ISO 14040:2006 12 số tác động tới môi trường phương pháp CML2001 sử dụng báo Mơ hình vịng đời kết xây dựng thu thập hỗ trợ phần mềm GaBi Kết bao gồm độ lớn khí thải độ lớn số tác động giai đoạn vòng đời tồn vịng đời Phương pháp LCA đánh giá mang lại nhìn tồn diện tác động tới mơi trường tồn vịng đời sản phẩm Từ khóa: Đánh giá vịng đời sản phẩm (LCA), vịng đời, khí thải, tác động mơi trường, tàu chở hàng Abstract This paper introduces and applies the life cycle assessment method (LCA) for a cargo ship The ship’s life cycle is divided in five phases: (i) raw material extraction and fabrication, (ii) shipbuilding, (iii) ship operation, and (iv) ship maintenance and destruction The application and calculation are based on the instruction in ISO 14040:2006 12 environmental impacts of CML2001 methodology are used in this paper The life cycle model and results are built and obtained with the assistance of GaBi software application The results contain the emissions amount and environmental impacts of the ship’s life cycle and its phases The LCA method is considered as a tool that could bring a holistic approach in the entire life cycle of a product in terms of the environment Keywords: Life cycle assessment (LCA), life cycle, emissions, environmental impacts, cargo ships SỐ 63 (8-2020) Giới thiệu chung Hiện nay, việc thiết kế chế tạo sản phẩm thân thiện với môi trường nhu cầu cấp thiết Ngành đóng tàu Việt Nam giới bước phát triển, vấn đề tác động tới môi trường ngành công nghiệp tàu thủy quan tâm Tổ chức Hàng hải quốc tế (International Maritime Organization - IMO) đưa yêu cầu khắt khe việc sử dụng nhiên liệu cho vùng biển cụ thể [1] Tuy nhiên, việc quan tâm tới khí thải giai đoạn khai thác tàu chưa đủ, giai đoạn khác vịng đời tàu thủy có tác động đáng kể tới môi trường [2] Hơn nữa, việc giảm số khí thải định chưa đảm bảo sản phẩm có giảm tác động tới mơi trường hay khơng Để có nhìn xác sản phẩm thân thiện với mơi trường việc sử dụng lý thuyết Đánh giá vòng đời sản phẩm (Life cycle assessment- LCA) cần thiết [3] Khi sử dụng lý thuyết này, khí thải tác động tới mơi trường nghiên cứu tồn vòng đời tàu thủy Các số tác động tới mơi trường như: Sự ấm lên tồn cầu (GWP - kg CO2 - equiv.), mưa axit (AP - kg SOX equiv.), mức độ độc hại tới người (HTP kg dichlorobenzene equiv),… xác định sử dụng lý thuyết Theo hướng dẫn ISO14040 [4], nghiên cứu áp dụng LCA tiến hành qua bốn bước (Hình 1), là: Bước Mục tiêu phạm vi (Goal and scope definition) Hai nội dung xác định bước Các yếu tố quan trọng như: giai đoạn vòng đời tàu thủy, biên vòng đời (system boundary), đơn vị chức (functional unit),… định rõ Bước Phân tích kiểm kê (Life cycle inventory LCI) Các số liệu bao gồm tiêu thụ lượng, tiêu thụ vật liệu, khí thải tính tốn tổng hợp vòng đời tàu thủy 25 TẠP CHÍ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ Hình Các bước phương pháp LCA Bước Đánh giá tác động (Life cycle impact assessment - LCIA) Những số liệu bước chuyển thành số tác động tới mơi trường Bước Diễn giải (Interpretation) Khí thải số tác động phân tích đánh giá Từ kết nghiên cứu, dẫn nhận xét hữu ích đưa Gần đây, nghiên cứu áp dụng phương pháp LCA lĩnh vực tàu thủy xuất Tiêu biểu kể tới cơng trình nghiên cứu mơ hình dùng để ước lượng khí thải tàu thủy khn khổ vịng đời xây dựng nhóm tác giả người Hy Lạp [5] Khi sử dụng mơ hình lượng khí thải thời điểm vòng đời xác định Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu dừng lại bước tính tốn khí thải chưa xét tới số tác động lên mơi trường tàu thủy Nhóm tác giả đến từ Đại học Strathclyde thực nghiên cứu kết hợp số EEDI (Energy Efficiency Design Index) phương pháp LCA [6] Nhóm nghiên cứu rõ rằng, số EEDI xét tới khí CO2 chưa đủ để đánh giá mức độ tác động tới mơi trường tàu, khí CO2 khí thải chính, chiếm lượng lớn q trình khai thác tàu Họ xây dựng nên số EEDILCA để đưa khí có hậu ấm lên toàn cầu vào kiến nghị tới IMO có chỉnh sửa quy định EEDI sau Một nhóm nghiên cứu từ Pháp sử dụng LCA để lựa chọn vật liệu đóng tàu cho tàu cỡ nhỏ [7] Trong nghiên cứu này, bốn loại vật liệu đem để so sánh lựa chọn, là: thép, hợp kim nhôm, gỗ nhập gỗ Pháp Kết nghiên cứu rằng, tàu cỡ nhỏ đóng sử dụng nội địa vật liệu đem lại hiệu cho môi trường gỗ Pháp Cơng trình đem lại nhìn tổng quan cho người đọc 26 ISSN: 1859-316X KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY lợi LCA đánh giá tác động mơi trường Nhóm nghiên cứu cho thấy rằng, việc sử dụng gỗ nội địa giảm q trình vận chuyển vật liệu khai khống so với vật liệu khác Hai tác giả người Đức cơng bố cơng trình liên quan tới cơng nghiệp phá dỡ tàu Châu Á khía cạnh mơi trường lợi ích kinh tế cách sử dụng phương pháp LCA [8] Kết nghiên cứu cho thấy có chênh lệch lớn lợi ích chủ tàu người Châu Âu so với khu cơng nghiệp đóng tàu Châu Á Nghĩa là, chủ tàu người châu Âu thu lợi ích kinh tế lớn chịu tác động ô nhiễm môi trường lại không đáng kể, sở phá dỡ tàu châu Á thu lợi ích kinh tế nhỏ lại phải chịu ô nhiễm nặng nề hoạt động phá dỡ tàu gây Một nghiên cứu LCA điển hình khác ngành cơng nghiệp tàu thủy thực Ling Chin [9] Trong cơng trình này, tác giả xây dựng lên mơ hình LCA để áp dụng tính tốn cho động tàu thủy Sau đó, mơ hình áp dụng để xác định lợi ích mặt mơi trường mà số sáng chế động tàu thủy mang lại Các nghiên cứu lĩnh vực tàu thủy có áp dụng LCA thời gian gần xuất công bố quốc tế, nhiên chưa có nhiều chi tiết Do vậy, báo giới thiệu tới bạn đọc phương pháp LCA áp dụng cho đối tượng tàu thủy hỗ trợ phần mềm GaBi hãng Thinkstep Bài báo đóng góp ví dụ hữu ích cho tính tốn LCA liên quan tới ngành cơng nghiệp tàu thủy bối cảnh nghiên cứu LCA nước chưa nhiều Trong phần tiếp theo, nội dung nghiên cứu theo hướng dẫn ISO 14040, gồm bước 1, trình bày Bước LCA trình bày phần báo Áp dụng tính tốn cho tàu chở hàng 2.1 Xác định mục tiêu phạm vi Theo hướng dẫn ISO 14040, mục tiêu nghiên cứu phải rõ đối tượng, mục đích nghiên cứu, độc giả mà nghiên cứu hướng tới Trong báo này, đối tượng nghiên cứu tàu chở hàng rời Panamax có thơng số trình bày Bảng Tàu chở hàng rời coi loại tàu chở hàng thơng dụng, chọn để áp dụng tính tốn báo Mục đích nghiên cứu xây dựng ví dụ có áp dụng LCA ngành tàu thủy hướng tới đối SỐ 63 (8-2020) TẠP CHÍ ISSN: 1859-316X KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY tượng độc giả nhà nghiên cứu môi trường người hoạt động lĩnh vực thiết kế, đóng khai thác tàu Đơn vị chức biên vòng đời xác định phần phạm vi LCA Đơn vị chức yếu tố mà kết LCA hướng tới Nếu đơn vị chức tàu giá trị khí thải số tác động mơi trường tính cho tàu Ở đây, đơn vị chức tàu hàng rời Panamax kể tới suốt vòng đời Bảng Thơng số kỹ thuật tàu áp dụng Thông số Đơn vị Giá trị Trọng tải DW 73.000 Khối lượng tàu không 11.400 Lượng tiêu thụ dầu khai thác tấn/ngày 33,0 Lượng tiêu thụ dầu cảng tấn/ngày 2,5 Chiều dài tàu L m 218,69 Chiều rộng tàu B m 32,25 Chiều cao mạn D m 19,03 Chiều chìm d m 13,765 vật liệu, đồng thời hoạt động sản sinh khí thải Ví dụ giai đoạn đóng tàu có hoạt động hàn, cắt kim loại, phun cát,… Các hoạt động tiêu tốn điện phát khí thải, hạt bụi Điện yếu tố cần để thực hoạt động, gọi đầu vào hoạt động (inputs), cịn khí thải gọi đầu (outputs) Trong bước phân tích kiểm kê, số liệu liên quan đầu vào đầu cần xác định Đầu vào đầu xác định thơng qua hệ số phát thải (emission factors) Ví dụ hệ số phát thải khí CO2 tiêu thụ dầu HFO tàu hàng rời cỡ lớn 3,114 CO2/tấn HFO [1] Từ dễ dàng suy lượng CO2 sinh biết lượng HFO tiêu thụ Tuy nhiên, giá trị ước tính trung bình hệ số phát thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố chế độ hoạt động máy chính, điều kiện khai thác tàu… Để đơn giản hóa nghiên cứu này, hoạt động xét tới là: hoạt động sản xuất vật liệu, hoạt động hàn cắt kim loại tiêu thụ điện năng, hoạt động thử tàu, trình tiêu thụ nhiên liệu khai thác tàu Số liệu liên quan tới vật liệu lượng tiêu thụ lấy từ nghiên cứu [10] Các liệu liên quan tới hệ số phát thải tích hợp sẵn GaBi 2.3 Đánh giá tác động môi trường Hình Biên vịng đời tàu thủy nghiên cứu Biên vòng đời rõ Hình Các giai đoạn vịng đời tàu bao gồm giai đoạn như: sản xuất khai thác vật liệu, đóng tàu, khai thác, bảo dưỡng phá dỡ tàu Trong khuôn khổ nghiên cứu giai đoạn phá dỡ tàu khơng xét tới hạn chế mặt số liệu Việc vận chuyển vật liệu, yếu tố bất định gia tăng nhiên liệu ảnh hưởng yếu tố thời tiết, hà bám,… không xét tới 2.2 Phân tích kiểm kê (LCI) Các giai đoạn vịng đời bao gồm hoạt động hay q trình mà cần tới tiêu thụ lượng SỐ 63 (8-2020) Bài báo sử dụng phương pháp đánh giá tác động môi trường CML2001 Trường Đại học Leiden, Hà Lan thiết lập [11] Phương pháp đánh giá toàn diện phù hợp với hầu hết quốc gia giới Có 12 số tác động môi trường phương pháp (Bảng 2) Các số tác động tới môi trường phụ thuộc vào độ lớn khí thải mức độ nguy hại khí thải gây tác động Ví dụ độ lớn số ấm lên toàn cầu tính sau: GWP=1.mCO2 + 28.mCH4 + 265.mN2O + 23500.mSF6 + ⋯ (1) Các khí CO2, CH4, N2O, SF6, … khí gây tượng ấm lên tồn cầu, cịn hệ số 1, 28, 265, 23500,… hệ số thể mức độ tác động khí tượng ấm lên toàn cầu Các số khác tính tốn tương tự cơng thức (1) 27 TẠP CHÍ ISSN: 1859-316X KHOA HỌC CƠNG NGHỆ HÀNG HẢI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY Bảng Các số tác động môi trường CML2001 Chỉ số ADPe ADPf AP EP FAETP GWP GWPe HTP MAETP ODP POCP TETP Đơn vị kg antimony equiv MJ kg SOX equiv kg phosphate equiv kg dichlorobenzene equiv kg CO2 equiv kg CO2 equiv kg dichlorobenzene equiv kg dichlorobenzene equiv kg trichlorofluoromethane equiv kg ethene equiv kg dichlorobenzene equiv 2.4 Lập sơ đồ tính tốn GaBi GaBi phần mềm đánh giá vòng đời sản phẩm, xây dựng Think-step GaBi cung cấp cơng cụ tính toán chứa sẵn thư viện đồ sộ hệ số phát thải 5.000 quy trình sản xuất ngành công nghiệp phương pháp đánh giá tác động Vịng đời tàu mơ theo giai đoạn (Hình 3) giai đoạn có nhiều quy trình kèm theo với số liệu đầu vào đầu quy trình Các tác động tới mơi trường Thất kim loại Sự thất thoát lượng Hiện tượng mưa axit Sự phú dưỡng hóa Sự độc hại tới nguồn nước Sự ấm lên toàn cầu Sự ấm lên toàn cầu (có kể tới carbon hữu cơ) Sự độc hại tới người Sự ô nhiễm môi trường biển Sự nguy hại tới tầng ozon Hiện tượng quang hóa Sự độc hại hệ sinh thái cạn Hình Mơ hình vòng đời GaBi Kết thảo luận Bảng Khí thải vịng đời tàu thủy (đơn vị: kg) Khí thải Vật liệu Đóng tàu Khai thác Bảo dưỡng Tổng CO2 CO NOX N2O SOX NMVOC CH4 VOC PM 3.184E+07 5.050E+05 4.876E+04 1.233E+03 0.000E+00 3.995E+03 9.121E+04 1.659E+00 3.135E+04 1.727E+06 2.796E+03 6.173E+03 3.727E+01 2.191E+03 7.612E+03 2.920E+03 5.194E+03 1.260E+04 1.717E+09 1.617E+06 4.366E+07 1.008E+05 2.319E+07 4.363E+05 9.623E+05 0.000E+00 3.526E+06 4.036E+05 3.051E+02 3.679E+02 3.554E+00 0.000E+00 1.989E+04 4.363E+02 1.454E+04 1.314E+04 1.751E+09 2.125E+06 4.371E+07 1.021E+05 2.319E+07 4.678E+05 1.057E+06 1.974E+04 3.583E+06 Bảng trình bày độ lớn khí thải tiêu biểu giai đoạn vịng đời Có thể thấy khí CO2 khí thải nhiều suốt vòng đời giai đoạn tàu (1.751E+09kg) Ngoài oxit ni-tơ lưu huỳnh có khối lượng đáng kể Bảng cảnh báo khối lượng khí thải sản sinh suốt vịng đời tàu lớn (mức độ triệu suốt vòng đời) 28 Mức độ phân bố khí thải giai đoạn tàu thể Hình Giai đoạn khai thác tàu giai đoạn thải nhiều khí thải so với giai đoạn khác Hơn 95% khí PM, SOX, N2O, NOX, CO2 thải giai đoạn khai thác tàu Điều lý giải tàu tiêu lượng lớn nhiên liệu để phục vụ cho trình hành hải tàu Giai đoạn khai thác sản xuất vật liệu thải lượng đáng kể khí CO CH4 mơi trường (với 23,8% 8,6% cho loại khí) Khí VOC SỐ 63 (8-2020) TẠP CHÍ ISSN: 1859-316X KHOA HỌC CƠNG NGHỆ HÀNG HẢI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY sản sinh giai đoạn đóng tàu bảo dưỡng việc sử dụng sơn tàu Bảng biểu diễn độ lớn số tác động tới mơi trường suốt vịng đời tàu thủy cịn Hình biểu diễn mức độ phân bố số tác động môi trường giai đoạn vòng đời Cũng tương tự mức độ phân bố khí thải giai đoạn khai thác tàu giai đoạn chiếm tỷ lệ lớn phân bố phần lớn tác động Tuy nhiên, giai đoạn đóng tàu chiếm tỷ lệ lớn số ODP Quá trình khai thác sản xuất vật liệu chiếm phần không nhỏ hệ số MAETP TETP Việc khai khoáng diễn giai đoạn khai thác vật liệu, số ADPe chủ yếu tập trung Hình Phân bố khí thải vịng đời tàu Bảng Các số tác động môi trường Chỉ số ADPe ADPf AP EP FAETP GWP GWPe HTP MAETP ODP POCP TETP Vật liệu 1.34E+07 3.74E+08 9.84E+04 6.96E+03 3.79E+04 3.44E+07 3.47E+07 1.98E+06 6.57E+09 0.00E+00 1.98E+04 5.51E+04 Đóng tàu 1.29E+04 2.25E+07 7.98E+03 8.47E+02 4.50E+03 1.81E+06 1.82E+06 1.32E+05 8.41E+08 1.38E-03 8.05E+03 5.22E+03 Khai thác 1.50E+01 2.22E+10 5.11E+07 5.71E+06 5.45E+06 1.77E+09 1.77E+09 9.61E+07 1.56E+10 6.57E-04 2.57E+06 3.78E+05 Bảo dưỡng 1.29E+03 5.94E+06 6.02E+02 5.26E+01 1.74E+03 4.16E+05 4.17E+05 3.40E+04 1.98E+09 1.38E-04 2.09E+04 6.19E+02 Tổng 1.35E+07 2.26E+10 5.12E+07 5.72E+06 5.49E+06 1.81E+09 1.81E+09 9.83E+07 2.49E+10 2.18E-03 2.62E+06 4.39E+05 Hình Phân bố số tác động môi trường vòng đời tàu SỐ 63 (8-2020) 29 TẠP CHÍ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ vào giai đoạn Trong phương pháp CML2001 có tới 12 số tác động môi trường đánh giá Tuy nhiên, số cần ưu tiên điều phụ thuộc nhiều yếu tố Nếu người thiết kế ưu tiên giảm ảnh hưởng tới môi trường mức độ tồn cầu cần ưu tiên số GWP, ODP POCP phạm vi tác động tượng rộng Nếu vấn đề sức khỏe người lao động khu vực dân cư lân cận ưu tiên số HTP MAETP giai đoạn sản xuất vật liệu, đóng tàu sửa chữa cần lưu tâm Ngồi ra, phương pháp LCA cịn mang lại cho người thiết kế số điểm đánh giá môi trường (environmental scores) Đây số mang tính tổng quan giúp việc lựa chọn sản phẩm hay phương án thiết kế thân thiện với môi trường tiến hành nhanh Tuy nhiên, số phương pháp tính tốn cịn nhiều hạn chế mà khuôn khổ báo chưa đề cập tới Kết luận Bài báo giới thiệu phương pháp LCA áp dụng phương pháp để tính tốn khí thải số tác động tới môi trường cho tàu hàng cụ thể Để đơn giản cho việc tính tốn, q trình phá dỡ tàu vận chuyển vật liệu không xét tới Việc sử dụng LCA công cụ để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường sản phẩm gây xu hướng đại ngày Phương pháp đưa tới nhìn tồn diện vịng đời sản phẩm khía cạnh mơi trường Bài báo ví dụ hữu ích cho nghiên cứu LCA áp dụng cho tàu thủy Việt Nam sau Tuy nhiên, để có kết có độ tin cậy cao nhiều số liệu cần phải thu thập Bài báo dừng lại mức độ áp dụng đơn giản chưa xét tới số yếu tố bất định vòng đời tàu Lời cảm ơn Bài báo sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2019-2020: “Nghiên cứu ảnh hưởng tới mơi trường vịng đời tàu chở hàng lý thuyết LCA”, hỗ trợ kinh phí Trường Đại học Hàng hải Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] T Smith, E o’Keeffe, L Aldous, S Parker, C Raucci, M Traut, et al., "Third IMO Greenhouse Gas Study 2014," London, UK 2015 30 ISSN: 1859-316X KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY [2] OECD, "Environmental and climate change issues in shipbuilding industry" Available: https://www.oecd.org/sti/ind/46370308.pdf, 2018 [3] M A Curran, "Overview of Goal and Scope Definition in Life Cycle Assessment," in Goal and Scope Definition in Life Cycle Assessment, M A Curran, Ed., ed Dordrecht: Springer Netherlands, pp 1-62, 2017 [4] ISO, "ISO 14040 Environmental management Life cycle assessment - Principles and framework," ed Geneva, Switzerland: ISO, 2006 [5] S D Chatzinikolaou and N P Ventikos, "Holistic framework for studying ship air emissions in a life cycle perspective," Ocean Engineering, vol 110, pp 113-122, Dec 2015 [6] E Blanco-Davis and P Zhou, "Life Cycle Assessment as a complementary utility to regulatory measures of shipping energy efficiency," Ocean Engineering, vol 128, pp 94-104, 2016 [7] M Burman, J Kuttenkeuler, I Stenius, K Garme, and A Rosén, "Comparative Life Cycle Assessment of the hull of a high-speed craft," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment, vol 230, pp 378-387, 2015 [8] N Ko and J Gantner, "Local added value and environmental impacts of ship scrapping in the context of a ship's life cycle," Ocean Engineering, vol 122, pp 317-321, Aug 2016 [9] J Ling-Chin, O Heidrich, and A P Roskilly, "Life cycle assessment (LCA) - from analysing methodology development to introducing an LCA framework for marine photovoltaic (PV) systems," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 59, pp 352-378, 2016 [10] G A Gratsos, H N Psaraftis, and P Zachariadis, "Life-Cycle CO2 Emissions of Bulk Carriers: A Comparative Study," International Journal of Maritime Engineering, vol 152, pp A119-A134, Jul-Sep 2010 [11] Think step, "GaBi Software-System and Database for Life Cycle Engineering," ed Stuttgart, 1992-2016 Ngày nhận bài: Ngày nhận sửa: Ngày duyệt đăng: 06/3/2020 25/3/2020 08/4/2020 SỐ 63 (8-2020) ... Hình Các bước phương pháp LCA Bước Đánh giá tác động (Life cycle impact assessment - LCIA) Những số liệu bước chuyển thành số tác động tới môi trường Bước Diễn giải (Interpretation) Khí thải số tác. .. Leiden, Hà Lan thiết lập [11] Phương pháp đánh giá toàn diện phù hợp với hầu hết quốc gia giới Có 12 số tác động môi trường phương pháp (Bảng 2) Các số tác động tới môi trường phụ thuộc vào độ lớn... xét tới 2.2 Phân tích kiểm kê (LCI) Các giai đoạn vòng đời bao gồm hoạt động hay trình mà cần tới tiêu thụ lượng SỐ 63 (8-2020) Bài báo sử dụng phương pháp đánh giá tác động môi trường CML2001 Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Ước tính các tác động tới môi trường của tàu chở hàng bằng phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm, Ước tính các tác động tới môi trường của tàu chở hàng bằng phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm