Quyết định thành lập hội đồng bảo hộ lao động cơ sở

2 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2020, 17:09

Quyết định thành lập hội đồng bảo hộ lao động cơ sở dành cho doanh nghiệp Căn cứ chương IX Bộ luật Lao động (sửa đổi bổ sung) của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01012003. Căn cứ Nghị định số 06CP ngày 20011995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động và vệ sinh lao động, Nghị định số 1102002NĐCP ngày 27122002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06CP. Căn cứ Thông tư liên tịch số 141998TTLTBLĐTBXHBYTTLĐLĐVN ngày 31101998 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Y tế Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hướng dẫn thực hiện công tác bảo hộ lao động trong Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Cơ quan chủ quản: Tên Doanh nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Số: QĐ-CTy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 20… QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Bảo hộ Lao động sở ****** GIÁM ĐỐC CÔNG TY: ………………………………………………………… - Căn chương IX Bộ luật Lao động (sửa đổi bổ sung) nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/01/2003 - Căn Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 Chính phủ quy định chi tiết số điều Bộ luật Lao động an toàn lao động vệ sinh lao động, Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 06/CP - Căn Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam, hướng dẫn thực cơng tác bảo hộ lao động Doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh - Căn Giấy phép Đầu tư số ………………………… ……………………cấp cho Công ty……………………………………………… ngày………tháng………năm 200…… - Theo đề nghị Ban Chấp hành Cơng đồn sở: QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Hội đồng Bảo hộ Lao động Doanh nghiệp …………………… gồm thành viên có tên sau: STT HỌ TÊN CHỨC VỤ CHUYÊN MÔN 10 CHỨC VỤ TRONG HĐBHLĐ CÔNG TY Điều 2: Nhiệm vụ Hội đồng Bảo hộ lao động Doanh nghiệp - Tham gia tư vấn Ban Giám đốc việc xây dựng kế hoạch chương trình thực cơng tác bảo hộ lao động theo định kỳ 06 tháng hàng năm - Hội đồng Bảo hộ Lao động phải phối hợp với phận tổ chức lao động xây dựng nội quy, quy chế quản lý công tác bảo hộ lao động Công ty - Đề xuất biện pháp an toàn lao động vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Công ty - Kết hợp trưởng phận, phòng ban tổ chức đào tạo, tuyên truyền cơng tác an tồn vệ sinh lao động cho tập thể công nhân Công ty nắm rõ để nghiêm túc thực - Kiểm tra việc chấp hành chế độ thể lệ bảo hộ lao động, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động phạm vi Công ty - Phối hợp phận y tế tổ chức đo đạc yếu tố có hại đến mơi trường lao động, theo dõi tình hình bệnh tật, tai nạn lao động đề xuất với Ban Giám đốc Công ty biện pháp quản lý chăm sóc sức khỏe cho người lao động - Điều tra thống kê tai nạn lao động xảy Công ty Báo cáo tổng hợp đề xuất biện pháp phòng chống tai nạn lao động q trình sản xuất có trách nhiệm kết luận nguyên nhân đề xuất xử lý hậu tai nạn lao động Điều 3: Quyền hạn Hội đồng Bảo hộ Lao động - Được tham dự họp giao ban sản xuất, sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh kiểm điểm kế hoạch thực kế hoạch bảo hộ lao động - Được tham dự họp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề án thiết kế thi công, nghiệm thu tiếp nhận đưa vào sử dụng nhà xưởng, máy móc, thiết bị xây dựng, lắp đặt sau cải tạo, mở rộng để tham gia ý kiến mặt an toàn vệ sinh lao động - Trong kiểm tra phận sản xuất phát thấy vi phạm nguy xảy tai nạn lao động có quyền lệnh tạm đình ( thấy khẩn cấp) để thi hành biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn lao động, đồng thời báo cáo lên Ban Giám đốc Công ty Điều 4: Hiệu lực điều khoản thi hành - Hội đồng Bảo hộ Lao động thức hoạt động kể từ ngày định ban hành - Các thành viên Hội đồng phải kết hợp chặt chẽ q trình cơng tác nghiêm chỉnh chấp hành phân công Chủ tịch Hội đồng để hoàn thành tốt nhiệm vụ - Các trưởng phận có trách nhiệm triển khai định thành lập cho toàn thể nhân viên Công ty chấp hành nghiêm túc nhằm hỗ trợ tốt cho hoạt động Hội đồng Bảo hộ Lao động Công ty * Nơi nhận: - HĐBHLĐ Thành phố - HĐBHLĐ Quận - LĐLĐ Quận - BCH CĐCS - Như điều - Lưu GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) ... vụ Hội đồng Bảo hộ lao động Doanh nghiệp - Tham gia tư vấn Ban Giám đốc việc xây dựng kế hoạch chương trình thực cơng tác bảo hộ lao động theo định kỳ 06 tháng hàng năm - Hội đồng Bảo hộ Lao động. .. - Hội đồng Bảo hộ Lao động thức hoạt động kể từ ngày định ban hành - Các thành viên Hội đồng phải kết hợp chặt chẽ trình công tác nghiêm chỉnh chấp hành phân công Chủ tịch Hội đồng để hoàn thành. .. chức lao động xây dựng nội quy, quy chế quản lý công tác bảo hộ lao động Cơng ty - Đề xuất biện pháp an tồn lao động vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định thành lập hội đồng bảo hộ lao động cơ sở, Quyết định thành lập hội đồng bảo hộ lao động cơ sở

Từ khóa liên quan