Thông báo quyết định giải thể đến phòng ĐKKD đề nghị TB tình trạng DN đang giải thể

1 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2020, 11:02

CÔNG TY CỔ PHẦN XYZSố: 01TBPHA IDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 20...THÔNG BÁOVề việc giải thể doanh nghiệpKính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố …Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XYZMã số doanh nghiệp: ...Do: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày ngày ... tháng ... năm ..., cấp đăng ký thay đổi lần thứ … ngày … tháng … năm …Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:Quyết định giải thể số: 01QĐĐHĐCĐ ngày ……..……..……….Lý do giải thể: Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, Đại Hội đồng cổ đông công ty quyết định giải thể công ty.Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. Các giấy tờ gửi kèm: Biên bản hop ĐHĐCĐ; Quyết định ĐHĐCĐ; Danh sách chủ nợ; Danh sách người lao động; Thông báo giải thể; Thông báo hủy con dấu; Biên bản thanh lý tài sản.ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆPCHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC… CƠNG TY CỔ PHẦN XYZ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/TB/PHA I&D Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 THÔNG BÁO Về việc giải thể doanh nghiệp Kính gửi: Phịng Đăng ký kinh doanh - thành phố … Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ Mã số doanh nghiệp: Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu tháng năm , cấp đăng ký thay đổi lần thứ … ngày … tháng … năm … Thông báo việc giải thể doanh nghiệp sau: Quyết định giải thể số: 01/QĐ/ĐHĐCĐ ngày …… /…… /……… Lý giải thể: Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, Đại Hội đồng cổ đông công ty định giải thể cơng ty Kính đề nghị Phịng Đăng ký kinh doanh thơng báo tình trạng doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, đăng tải định giải thể Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhi ệm trước pháp lu ật v ề tính h ợp pháp, xác, trung thực nội dung Thơng báo Các giấy tờ gửi kèm: - Biên hop ĐHĐCĐ; - Quyết định ĐHĐCĐ; - Danh sách chủ nợ; - Danh sách người lao động; - Thông báo giải thể; - Thông báo hủy dấu; - Biên lý tài sản ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC …
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông báo quyết định giải thể đến phòng ĐKKD đề nghị TB tình trạng DN đang giải thể, Thông báo quyết định giải thể đến phòng ĐKKD đề nghị TB tình trạng DN đang giải thể

Từ khóa liên quan