Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế CTCP

1 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2020, 11:00

CÔNG TY CỔ PHẦN XYZSố: 01VBPHACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 20…VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾKính gửi: Chi cục thuế quận ...Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XYZMã số doanh nghiệp: ...Địa chỉ trụ sở chính: .... Địa chỉ kinh doanh (nếu có): ……………………………………………………Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:Mô hình hoạt động của không phù hợp và không mang lại hiệu quả kinh tế. Đại Hội đồng cổ đông công ty quyết định chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp.Hồ sơ đính kèm: Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông; Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông; Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này..ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆPCHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC… Mẫu số: 24/ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 Bộ Tài chính) CƠNG TY CỔ PHẦN XYZ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/VB/PHA Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20… VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ Kính gửi: Chi cục thuế quận Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ Mã số doanh nghiệp: Địa trụ sở chính: Địa kinh doanh (nếu có): …………………………………………………… Lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Mơ hình hoạt động khơng phù hợp khơng mang lại hiệu kinh tế Đại Hội đồng cổ đông công ty định chấm dứt hoạt động doanh nghiệp Hồ sơ đính kèm: - Biên họp Đại Hội đồng cổ đông; - Quyết định Đại Hội đồng cổ đông; - Văn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế hoạt động xuất nhập Tổng cục Hải quan; - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Người nộp thuế cam kết tính xác, trung thực hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông báo này./ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC …
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế CTCP, Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế CTCP