Đề nghị công bố quyết định giải thể CTCP

1 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2020, 10:55

CÔNG TY CỔ PHẦN XYZSố: 01GĐNPHACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 20...GIẤY ĐỀ NGHỊCông bố nội dung đăng ký doanh nghiệpKính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh …Tôi là: …Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dânSố giấy chứng thực cá nhân: …Ngày cấp: … Nơi cấp: …Điện thoại:.......................................... Email:..............................................Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XYZMã số doanh nghiệp: …Đăng ký lần đầu ngày: …Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày …Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:Thông báo quyết định giải thểNgày bắt đầu đăng thông tin: .......…....…..…Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kính đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆPCHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC… CƠNG TY CỔ PHẦN XYZ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/GĐN/PHA Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 GIẤY ĐỀ NGHỊ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phịng Đăng ký kinh doanh … Tôi là: … Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân Số giấy chứng thực cá nhân: … Ngày cấp: … Nơi cấp: … Điện thoại: Email: Là đại diện theo pháp luật doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ Mã số doanh nghiệp: … Đăng ký lần đầu ngày: … Đăng ký thay đổi lần thứ ngày … Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Cổng thông tin qu ốc gia v ề đăng ký doanh nghiệp sau: Thông báo định giải thể Ngày bắt đầu đăng thông tin: ./… /… … Văn gửi kèm (chỉ kê khai doanh nghiệp có văn gửi kèm) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Kính đề nghị Quý Phịng xem xét, đăng cơng b ố nội dung đăng ký doanh nghi ệp Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC …
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề nghị công bố quyết định giải thể CTCP, Đề nghị công bố quyết định giải thể CTCP