Mẫu đơn xin vay của ĐHQG

1 10 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2020, 21:44

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAYChương trình sinh viên vay ưu đãi để học tập tại ĐHQGHCMTôi kính đề nghị Quỹ phát triển ĐHQGHCM cho vay số tiền:.........................................đồng(Bằng chữ )Để thanh toán học phí cho năm học...................................Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc đầy đủ, đúng hạn theo quyđịnh của chương trình. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY Chương trình sinh viên vay ưu đãi để học tập ĐHQG-HCM Kính gửi: Quỹ phát triển ĐHQG-HCM - Tơi tên: - Năm sinh: Giới tính: - Số CMND: , ngày cấp: / / , nơi cấp: - Địa thường trú: - Điện thoại liên lạc: - Email: - Hiện theo học chương trình: trường Tơi kính đề nghị Quỹ tiền: đồng phát triển ĐHQG-HCM cho vay số (Bằng chữ ) Để tốn học phí cho năm học Tôi cam kết sử dụng vốn vay mục đích, trả nợ gốc đầy đủ, hạn theo quy định chương trình Nếu sai trái, tơi hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật , ngày tháng năm Xác nhận cha mẹ người bảo hộ hợp pháp Người vay (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin vay của ĐHQG, Mẫu đơn xin vay của ĐHQG