Công văn rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp

2 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2020, 17:50

CÔNG TY TNHH XYZCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcSố: PKTNDS 2019Vv: Rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp.Hà Nội, ngày tháng năm 2019Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội Quận Hoàng Mai.Đơn vị: Công ty TNHH XYZMã đơn vị: …Địa chỉ: …Mã số thuế: …Điện thoại: … Căn cứ vào thông báo số 01BHXH về việc rà soát số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp. Đơn vị báo cáo với BHXH quận Hoàng Mai về việc lệch số liệu đóng BHXH với dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân tính đến tháng 12 năm 2017 như sau (Có DS nhân viên quyết toán đính kèm):1.Tổng số lao động của đơn vị năm 2017: 269 lao động2.Số lao động đóng BHXH năm 2017: 19 lao động3.Quyết toán theo Biểu mẫu 5.1 là: 19 lao động4.Quyết toán theo biểu mẫu 5.2 là: 250 lao độngSố lao động được đóng bảo hiểm là lao động ký hợp đồng dài hạn với công ty và được quyết toán theo biểu mẫu 5.1 ( DS đính kèm)Số lao động thời vụ là 250 lao động đã được quyết toán theo biểu mẫu 5.2 (DS đính kèm).5.Thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN5.1Lao động đã báo tăng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (hoặc đang tham gia, đang nghỉ TS, hoặc đã nghỉ việc) trong năm 2017: 5.2Lao động còn phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: + Lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTLNĐ, BNN: + Lao động có từ 2 hợp đồng lao động trở lên (Tham gia BHTNLĐ, BNN): + Lao động người nước ngoài (Tham gia BHYT):+ Khác:6.Không Thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNNCộng tác viên: Lao động thử việc dưới 3 tháng:Hợp đồng khoán việc theo giờ:Lao động nghỉ hưu:Lao động không thuộc đơn vị quản lý:Khác:Đơn vị làm công văn này giải trình số liệu gửi Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai. Đơn vị xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những kiến nghị và hồ sơ xuất trình xác minh, nếu có gì sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.Trân trọng.Nơi nhận: Như trên; Lưu: NV, VT.GIÁM ĐỐC CƠNG TY TNHH XYZ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /PKT-NDS 2019 V/v: Rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua liệu quan thuế cung cấp Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội Quận Hồng Mai Đơn vị: Công ty TNHH XYZ Mã đơn vị: … Địa chỉ: … Mã số thuế: … Điện thoại: … Căn vào thông báo số 01/BHXH việc rà soát số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN thông qua liệu quan thuế cung cấp Đơn vị báo cáo với BHXH quận Hoàng Mai việc lệch số liệu đóng BHXH với liệu tốn thuế thu nhập cá nhân tính đến tháng 12 năm 2017 sau (Có DS nhân viên tốn đính kèm): Tổng số lao động đơn vị năm 2017: 269 lao động Số lao động đóng BHXH năm 2017: 19 lao động Quyết tốn theo Biểu mẫu 5.1 là: 19 lao động Quyết toán theo biểu mẫu 5.2 là: 250 lao động - Số lao động đóng bảo hiểm lao động ký hợp đồng dài hạn với công ty tốn theo biểu mẫu 5.1 ( DS đính kèm) - Số lao động thời vụ 250 lao động tốn theo biểu mẫu 5.2 (DS đính kèm) Thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 5.1 Lao động báo tăng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (hoặc tham gia, nghỉ TS, nghỉ việc) năm 2017: 5.2 Lao động phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: + Lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTLNĐ, BNN: + Lao động có từ hợp đồng lao động trở lên (Tham gia BHTNLĐ, BNN): + Lao động người nước ngồi (Tham gia BHYT): + Khác: Khơng Thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN - Cộng tác viên: - Lao động thử việc tháng: - Hợp đồng khoán việc theo giờ: - Lao động nghỉ hưu: - Lao động không thuộc đơn vị quản lý: - Khác: Đơn vị làm công văn giải trình số liệu gửi Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai Đơn vị xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật kiến nghị hồ sơ xuất trình xác minh, có sai chúng tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Trân trọng Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: NV, VT GIÁM ĐỐC ... giờ: - Lao động nghỉ hưu: - Lao động không thuộc đơn vị quản lý: - Khác: Đơn vị làm công văn giải trình số liệu gửi Bảo hiểm xã hội quận Hồng Mai Đơn vị xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, Công văn rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp