Công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

1 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2020, 17:48

CÔNG TY TNHH XYZCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ….2020KTBMVv: không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm ……, ngày … tháng … năm 2020Kính gửi: Chi cục thuế ….Công ty TNHH XYZ nhận được thông báo số … ngày … của Chi cục thuế … về việc “Yêu cầu nộp tờ khai thuế”.Công ty TNHH XYZ báo cáo như sau:Năm 2020 công ty chúng tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế theo quy định. Do đặc thù của công ty nên trong năm 2018 công ty chúng tôi không phát sinh trả thu nhập cho người lao động.Căn cứ Điều 19 Thông tư 1512014TTBTC ngày 10102014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 1562013TTBTC như sau:“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”Theo quy định trên thì công ty chúng tôi không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 là đúng với quy định hiện hành.Nơi nhận:Như trên;Lưu: VT.GIÁM ĐỐC CƠNG TY TNHH XYZ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …./2020/KT-BM V/v: khơng nộp tờ khai tốn thuế TNCN năm … Kính gửi: …, ngày … tháng … năm 2020 Chi cục thuế … Công ty TNHH XYZ nhận thông báo số … ngày … Chi cục thuế … việc “Yêu cầu nộp tờ khai thuế” Công ty TNHH XYZ báo cáo sau: Năm 2020 công ty nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế theo quy định Do đặc thù công ty nên năm 2018 công ty không phát sinh trả thu nhập cho người lao động Căn Điều 19 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a, khoản Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC sau: “a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai toán thuế thu nhập cá nhân toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có uỷ quyền khơng phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập khơng phải khai tốn thuế thu nhập cá nhân.” Theo quy định cơng ty chúng tơi khơng phải nộp tờ khai tốn thuế TNCN năm 2019 với quy định hành Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT GIÁM ĐỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN, Công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN