Công văn giải trình Số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại Doanh nghiệp

2 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2020, 17:47

CÔNG TY ........................Số: ..........CVPHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHà Nội ngày ..... tháng ..... năm 2018CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH(Vv: Số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại Doanh nghiệp)Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬNHUYỆN .......................................... Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY .... Người đại diện theo pháp luật: ................Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ trụ sở chính: ............................................ TP. Hà Nội Điện thoại: ............................. Fax: ........................................... Mã số thuế: .................. do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp…………………………………..Ngày ……… Công ty chúng tôi có nhận được Công văn số ..........của Bảo hiểm xã hội QuậnHuyện ..; Trong công văn yêu cầu Công ty chúng tôi giải trình về số người lao động hiện đang tham gia bảo hiểm không bằng số người trên hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế và quyết toán thuế TNCN.Công ty chúng tôi xin giải trình về việc này như sau: Hiện tại Công ty chúng tôi có số người lao động là người ký hợp đồng thử việc; Có người là cộng tác viên; Có người là lao động thời vụ; Có người nhận khoán (Việc này có thể bỏ); Có người lao động đã nghỉ hưu; Có người lao động không muốn đóng bảo hiểm và xin trả thẳng vào lương; .............Vì vậy: Những người thử việc thì Công ty chúng tôi sẽ báo tăng bảo hiểm cho họ sau khi người lao động qua thời gian thử việc. Những người là cộng tác viên, lao động thời vụ thì Công ty cũng có chính sách đãi ngộ và lương thưởng phù hợp với Hợp đồng lao động và phù hợp với luật hiện hành. Những người đã nghỉ hưu và những người không muốn đóng bảo hiểm thì Công ty đã trả phần bảo hiểm vào lương cho người lao động. Những trường hợp này đã có thể hiện trong hợp đồng lao động. Công ty xin làm văn bản giải trình này để nêu nguyên nhân số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại doanh nghiệp. Nếu cơ quan bảo hiểm cần thêm hồ sơ nào thì Công ty sẽ cung cấp đầy đủ.Công ty chúng tôi trân trọng cảm ơnĐẠI DIỆN CÔNG TYGiám ĐốcNơi nhận: Như trên; Lưu VP. CƠNG TY CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: /CV-PH Độc lập - Tự - Hạnh phúc - -Hà Nội ngày tháng năm 2018 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH (V/v: Số người đóng bảo hiểm khơng số người lao động thực tế Doanh nghiệp) Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN/HUYỆN - Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY - Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ: Giám đốc - Địa trụ sở chính: - TP Hà Nội - Điện thoại: Fax: Mã số thuế: Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp………………………………… Ngày ……… Công ty chúng tơi có nhận Cơng văn số Bảo hiểm xã hội Quận/Huyện ; Trong công văn yêu cầu Cơng ty chúng tơi giải trình số người lao động tham gia bảo hiểm không số người hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế tốn thuế TNCN Cơng ty chúng tơi xin giải trình việc sau: - Hiện Cơng ty chúng tơi có số người lao động người ký hợp đồng thử việc; - Có người cộng tác viên; - Có người lao động thời vụ; - Có người nhận khốn (Việc bỏ); - Có người lao động nghỉ hưu; - Có người lao động khơng muốn đóng bảo hiểm xin trả thẳng vào lương; - Vì vậy: - Những người thử việc Cơng ty chúng tơi báo tăng bảo hiểm cho họ sau người lao động qua thời gian thử việc - Những người cộng tác viên, lao động thời vụ Cơng ty có sách đãi ngộ lương thưởng phù hợp với Hợp đồng lao động phù hợp với luật hành - Những người nghỉ hưu người khơng muốn đóng bảo hiểm Cơng ty trả phần bảo hiểm vào lương cho người lao động Những trường hợp hợp đồng lao động Công ty xin làm văn giải trình để nêu ngun nhân số người đóng bảo hiểm không số người lao động thực tế doanh nghiệp Nếu quan bảo hiểm cần thêm hồ sơ Cơng ty cung cấp đầy đủ Công ty trân trọng cảm ơn! ĐẠI DIỆN CÔNG TY Giám Đốc Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn giải trình Số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại Doanh nghiệp, Công văn giải trình Số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại Doanh nghiệp