Công văn giải trình lệch bảo hiểm

1 9 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2020, 17:44

CÔNG TY ASố … … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận ... ACông ty A..................đóng bảo hiểm xã hội tại quận A... theo mã số TH.....; mã số thuế...............Ngày ....tháng ... năm 2018 đơn vị nhận được thông báo số .......... ngày ......... của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận ....... về việc lệch số liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân và danh sách đóng BHXH năm 2017. Công ty ... giải trình cụ thể như sau: Số lao động quyết toán thuế TNCN năm 2017 là ... người ( có biểu danh sách 05 kèm theo) Số lao động tham gia đóng BHXH tại quận ...... là ... người, tham gia BHXH tại nơi khác là .... người..; số lao động đã nghi hưu không đóng bhxh là....người; số lao động ký HĐLĐ khoán việc... là ... người( có danh sách kèm theo, hoặc c12 tháng 122017). Số người lệch là ... người lý do ..........................................................................Đơn vị cam kết số liệu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải trình của mình. Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH đơn vị sẽ báo tăng phát sinh vào tháng ... năm 2018.Trên đây là báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN của Công ty ... từ tháng 012017 đến hết 122017..Nơi nhận: BHXH quận ....; Lưu: VT, TC.GIÁM ĐỐCNguyễn … CƠNG TYA Số …/ … CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận A Công ty A đóng bảo hiểm xã hội quận A theo mã số TH ; mã số thuế Ngày /tháng / năm 2018 đơn vị nhận thông báo số ngày quan Bảo hiểm xã hội quận việc lệch số liệu toán thuế thu nhập cá nhân danh sách đóng BHXH năm 2017 Cơng ty giải trình cụ thể sau: - Số lao động toán thuế TNCN năm 2017 người ( có biểu danh sách 05 kèm theo) - Số lao động tham gia đóng BHXH quận người, tham gia BHXH nơi khác người ; số lao động nghi hưu khơng đóng bhxh người; số lao động ký HĐLĐ khoán việc người( có danh sách kèm theo, c12 tháng 12/2017) - Số người lệch người lý Đơn vị cam kết số liệu chịu trách nhiệm trước pháp luật việc giải trình Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH đơn vị báo tăng phát sinh vào tháng năm 2018 Trên báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN Công ty từ tháng 01/2017 đến hết 12/2017./ Nơi nhận: - BHXH quận ; - Lưu: VT, TC GIÁM ĐỐC Nguyễn …
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn giải trình lệch bảo hiểm, Công văn giải trình lệch bảo hiểm