Công văn xin gia hạn kiểm tra quyết toán thuế

3 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2020, 17:43

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘICÔNG TY CP ……..Số: ...2018CVBC(Vv xin gia hạn thời gian kiểm tra thuế)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAMĐộc Lập Tự Do Hạnh PhúcHà Nội, Ngày..........tháng..........năm 2018 Kính gửi : Chi Cục Thuế Quận ………Doanh nghiệp chúng tôi là: Công Ty ……………………Trụ sở chính: …………………………………………………………...Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày ……………..Chúng tôi xin trình bày với Quý Chi Cục một việc như sau:Từ khi hoạt động cho đến nay, Công Ty Cổ ………………………………………………. luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Công ty và luôn thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.Ngày ........................, Công ty chúng tôi nhận được Quyết định số ............QĐCCT ngày ................ về việc kiểm tra thuế tại doanh nghiệp chúng tôi. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Công ty chúng tôi không thể đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra thuế của cơ quan thuế, cụ thể:Kế toán của Công ty chúng tôi đang trong thời gian nghỉ sinh theo chế độ thai sản của pháp luật , hoặc đau ốm gì đó(Có tài liệu đính kèm)Hoặc Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật) hiện đang đi vắng (Có tài liệu đính kèm)Theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 51 Luật Kế toán 2015, người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Bởi vậy, để khách quan, thuận tiện và chính xác trong quá trình kiểm tra thuế, rất cần thiết phải có sự tham gia trực tiếp của người làm kế toán của công ty.Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014): “1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:c) Gia hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết;”Bởi vậy, bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý Chị cục gia hạn thời gian kiểm tra thuế tại công ty chúng tôi.Thời gian đề nghị gia hạn: đến ngày …………….Công ty chúng tôi cam kết sự trung thực về các thông tin kể trên và sẽ hợp tác tốt nhất với quý chi cục tại thời điểm kiểm tra thuế. Kính mong Quý Chi cục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty …………………... Trân trọng cảm ơnTài liệu gửi kèm theo: Danh sách báo giảm thai sản; Giấy ra viện; Giấy khai sinh; Hợp đồng lao động của kế toánNơi nhận: Như trên; Lưu VP.CÔNG TY (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Lưu ý: Nếu Giám đốc đi vắng thì nhớ làm giấy ủy quyền cho người được ủy quyền kí giấy tờ. Chúc các bạn thành công  Nguyễn Mây – FB: Hoa Ban Trắng Nguyễn SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM CÔNG TY CP …… Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc - Số: /2018/CV-BC (V/v xin gia hạn thời gian kiểm tra thuế) Hà Nội, Ngày tháng năm 2018 Kính gửi : Chi Cục Thuế Quận ……… Doanh nghiệp là: Cơng Ty …………………… Trụ sở chính: ………………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp ngày …………… Chúng tơi xin trình bày với Quý Chi Cục việc sau: Từ hoạt động nay, Công Ty Cổ ……………………………………………… chấp hành quy định pháp luật liên quan tới hoạt động Công ty thực đúng, đầy đủ nghĩa vụ thuế Nhà nước Ngày ./ / , Công ty nhận Quyết định số /QĐ-CCT ngày / / việc kiểm tra thuế doanh nghiệp Tuy nhiên, vào thời điểm tại, Công ty đáp ứng điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra thuế quan thuế, cụ thể: Kế tốn Cơng ty thời gian nghỉ sinh theo chế độ thai sản pháp luật , đau ốm đó(Có tài liệu đính kèm) Hoặc Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật) vắng (Có tài liệu đính kèm) Theo quy định khoản 2, Điều 51 Luật Kế toán 2015, người làm kế tốn có quyền độc lập chun mơn, nghiệp vụ kế tốn có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật kế tốn, thực cơng việc phân cơng chịu trách nhiệm chun mơn, nghiệp vụ Bởi vậy, để khách quan, thuận tiện xác trình kiểm tra thuế, cần thiết phải có tham gia trực tiếp người làm kế tốn cơng ty Nguyễn Mây – FB: Hoa Ban Trắng Nguyễn Theo quy định Điểm c Khoản Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014): “1 Thủ trưởng quan quản lý thuế định kiểm tra thuế có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: c) Gia hạn kiểm tra trường hợp cần thiết;” Bởi vậy, cơng văn này, Cơng ty chúng tơi kính đề nghị Quý Chị cục gia hạn thời gian kiểm tra thuế công ty Thời gian đề nghị gia hạn: đến ngày …………….Công ty cam kết trung thực thông tin kể hợp tác tốt với quý chi cục thời điểm kiểm tra thuế Kính mong Quý Chi cục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty ………………… Trân trọng cảm ơn! Tài liệu gửi kèm theo: - Danh sách báo giảm thai sản; - Giấy viện; CÔNG TY -(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) - Giấy khai sinh; - Hợp đồng lao động kế toán Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP Lưu ý: Nếu Giám đốc vắng nhớ làm giấy ủy quyền cho người ủy quyền kí giấy tờ Chúc bạn thành công! Nguyễn Mây – FB: Hoa Ban Trắng Nguyễn ... lý thuế năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014): “1 Thủ trưởng quan quản lý thuế định kiểm tra thuế có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: c) Gia hạn kiểm tra trường hợp cần thiết;” Bởi vậy, công văn. .. cần thiết;” Bởi vậy, công văn này, Công ty chúng tơi kính đề nghị Q Chị cục gia hạn thời gian kiểm tra thuế công ty Thời gian đề nghị gia hạn: đến ngày …………… .Công ty cam kết trung thực thông tin... chi cục thời điểm kiểm tra thuế Kính mong Quý Chi cục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty ………………… Trân trọng cảm ơn! Tài liệu gửi kèm theo: - Danh sách báo giảm thai sản; - Giấy viện; CÔNG TY
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn xin gia hạn kiểm tra quyết toán thuế, Công văn xin gia hạn kiểm tra quyết toán thuế