ĐỀ CƯƠNG KHOA học QUẢN lý và QUẢN lý văn hóa

8 8 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2020, 23:04

ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ VĂN HĨA Ngơ Thủy Ngân – QLVH K3 Câu : Khái niệm quản lý, quản lý văn hóa vai trị ? ♥ Quản lý: Chủ thể quản lý => Khách thể quản lý=> Đối tượng quản lý => Mục đích quản lý   Quản lý kết hợp phương diện: Thơng qua tập thể để thúc đẩy tính tích cực cá nhân Điều hòa quan hệ người với người, giảm mâu thuẫn bên Tăng cường hợp tác hộ trợ lẫn nhau, thông qua hỗ trợ để làm đc việc mà cá nhân làm đc, thông qua hợp tác tạo nên giá trị lớn cá nhân-giá trị tập thể Dưới góc độ khoa học quản lý: Quản lý hoat động chủ thể quản lý tác động vào đối tượng định cách có mục đích để trì tính ổn định phát triển đối tượng theo mục tiêu định -Vai trò quản lý: + QL tạo thống ý chí tổ chức: Bao gồm thành viên tổ chức, người bị quản lý vs người bị quản lý với người quản lý Đây vai trò trọng tâm + Định hướng phát triển tổ chức: + Tổ chức, điều hòa, phối hợp hướng dẫn + Tạo động lực cho cá nhân: Kích thích, đánh giá, khen thưởng, uốn nắn lệch lạc, sai sót + Tạo mơi trường điều kiện cho cá nhân tổ chức, đảm bảo phát triển ổn định + Tác động mạnh mẽ đến đời sống KT-XH + Mở rộng giao lưu, hợp tác, quốc tế + Giải hài hịa lợi ích, tạo động lực chơ phát triển ♥ Quản lý văn hóa: Là tác động chủ quan nhiều hình thức, phương pháp chủ thể quản lý ( quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, cấu dân sự, cá nhân đc trao quyền trách nhiệm quản lý) khách thể ( thành tố tham gia làm nên đời sống văn hóa ) nhằm đạt mục tiêu ( brm đảm văn hóa tảng tinh thần XH, nâng cao vị quốc gia, cải thiện đời sống người dân…) Câu : Những đặc điểm khoa học quản lý ? -Khoa học QL khoa học mang tính ứng dụng : Khoa học quản lý ko dừng lại mức nhận thức giới mà cịn có mục đích tìm đường để cải tạo thực khách quan, xác định nguyên lý, nguyên tắc, tìm kiếm ứng dụng sát thực Khoa học quản lý cho người quản lý biết vận dụng nguyên lý vào điều kiện cụ thể ( Nguyên lý nghĩa Mác-Leenin, nguyên lý kinh doanh, ) -Khoa học QL môn khoa học có tính liên ngành, liên mơn: Phải dựa vào thành tựu nhiều môn khoa học khác như: Triết học, kinh tế trị, chủ nghĩa cộng sản khoa học -Khoa học QL có tính khoa học, nghệ thuật + Tính khoa học: Khoa học QL hệ thống tri thức lý luận bao gồm khái niệm , quy luật, nguyên tắc, phương pháp, kĩ quản lý + Tính nghệ thuật: Là sử dụng phương pháp, công cụ phù hợp , nghệ thuật dung người ; Nghệ thuật ứng xử giải công việc, giải tình mà kiến thức sách ko giải đc  Tính khoa học nghệ thuật có mối quan hệ chặt chẽ vs Câu : Các phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý ? -Phương pháp vật biện chứng -Phương pháp phân tích hệ thống : Khi sử dụng phương pháp phải xem tổ chức hệ thống mở, vận động tồn theo quy luật khách quan Hệ thống bao gồm nhiều phận, nhiều tổ chức, nhiều nhân tố ảnh hưởng tác động qua lại lẫn để tạo thành chỉnh thể Khi phận có vấn đề tổng thể phận ảnh hưởng => Tồn hệ thống bị ảnh hưởng -Phương pháp mơ hình hóa -Phương pháp thực nghiệm Câu 4: Trình bày chức nguyên tắc quản lý ? ♥ Chức : -Dự báo: phán đốn trước tồn q trình tượng mà tương lai xảy phát triển hệ thống quán lý -Hoạch định : Là trình ấn định mục tiêu đưa biện pháp tốt để thực mục tiêu + Hoạch định cho biết mục đích, hướng tổ chức, người thực nó, dự đóan thay đổi nội ngịai mơi trường + Hoạch định giúp giảm đc chồng chéo hoạt động lãng phí + Tạo hội hồn thiện phương pháp, kế hoạch hóa đc sử dụng cơng việc , hoạt động trở nên chuyên nghiệp -Tổ chức: + Xác định phân loại hoạt động cần thiết để thực mục tiêu + Xác định cấu tổ chức + Bố trí, xếp đội ngũ, xác định vị trí, nhiệm vụ quyền hạn thành viên, phận tổ chức + Tổ chức, xếp nhân tuyển dụng , đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, đề bạt, sa thải -Động viên: Áp dụng biện pháp động viên vật chất tinh thần Việc động viên kịp thời, gần gũi với cấp dưới, hiểu đc hoàn cảnh thành viên động lực khích lệ mạnh mẽ làm nguồn nhân lực hăng say, tích cực làm việc nhiều -Điều chỉnh: Nhằm sửa chữa sai lệch nảy sinh trình hoạt động hệ thống + Chỉ điều chỉnh thật cần thiết + Điều chỉnh mức độ, tránh tùy tiện gây tác động xấu + Phải tránh để lỡ thời cơ, tránh bảo thủ + Điều chỉnh để khắc phục khâu yếu hệ thống quản lý -Kiểm tra: Đo lường chấn chỉnh việc thực nhằm bảo đảm mục tiêu kế hoạch đc hoàn thành Các loại kiểm tra ( kiểm tra hành vi, kiểm tra tài chính, kiểm tra tác nghiệp) -Đánh giá hoạch tốn: Nhằm cung cấp cho quan quản lý thông tin cần thiết để đánh giá tình hình đối tượng quản lý dự kiến định bước phát triển Đánh giá phải có quan điểm tồn diện, xét tất lĩnh vực ( trị, kinh tế, XH…) ♥ Nguyên tắc: -Nguyên tắc thống lãnh đạo trị KT : KT trị phạm vi hoạt đơng khác nhau, nhiên có mối quan hệ hữu cơ, làm tiền đề thúc đẩy phát triển, lúc thống nhất, có tính độc lạp tương đối -Ngun tắc tập chung dân chủ: + Bình diện vĩ mơ : Là việc điều hành toàn hoạt động KT-XH tập trung vào quan quyền lực cao nhất-cấp trung ương + Bình diện sở: Nguyên tắc tập trung lãnh đạo thể thông qua chế độ thủ trưởng  Tập trung dân chủ: “Tự thảo luận, thống hành động” -Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành theo vùng lãnh thổ: Là quản lý tổng hợp toàn diện mặt trị, KT , XH, văn hóa khu dân cư địa bàn lãnh thổ -Nguyên tắc kết hợp lợi ích KT: loại lợi ích thực tế ( lợi ích cá nhân, lợi ích tồn XH, lợi ích XH) -Nguyên tắc tiết kiệm hiệu KT cao nhất: Tiết kiệm hạn chế chi phí đến mức tối thiểu mà đảm bảo đc hiệu tối đa, hiệu thước đo kết cuối hoạt động Câu : Các phương pháp quản lý ? ♥ ♥ Phương pháp quản lý: Là tổng thể cách thức mà chủ thể quản lý tác động vào cá nhân tập thể người lao động nhằm khuyến khích thúc đẩy họ hồn thành cơng việc Các phương pháp quản lý nay: -Phương pháp giáo dục, trị tư tưởng -Phương pháp tâm lí, XH -Phương pháp hành chính, luật pháp -Phương pháp tổ chức, điều khiển: + Tổ chức: Là định hình cấu phận tạo thành, xác lập chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ,… + Điều khiển: Là đôn đốc, đạo cụ thể tiến trình sản xuất – kinh doanh hay trình xã hội nhằm điều chỉnh kịp thời sai lệch xuất so với mục tiêu nhiệm vụ đề -Phương pháp kinh tế: + Các địn bẩy kinh tế bao gồm: GIá cả, tín dụng, đầu tư, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi,… + Hoạch toán kinh tế dựa sở quan hệ hàng hóa, tiền tệ theo chế thị trường Nội dung hoạch toán kinh tế tự chủ sản xuất – kinh doanh, tự chịu trách nhiệm hoạt động thên đơn vị, hoạch tốn thu chi phải có lãi, có tích lũy để tái sản xuất mở rộng Câu : Vai trị quy trình sử dụng thơng tin quản lý ? ♥ ♥ Thông tin quản lý : Là tất tin tức nảy sinh trình mơi trường quản lý cần thiết cho việc định để giải vấn đề hoạt động quản lý tổ chức Vai trị : + Thơng tin tảng, hạt nhân quản lý + Thông tin đối tượng lao động nhà quản lý + Trong trình điều hành, nhà quản lý thường xuyên làm việc với loại thông tin : thông tin kế hoạch ( đạo hoạt động sản xuất), thông tin môi trường, thông tin thực + Thông tin công cụ nhà quản lý + Thông tin yếu tố đảm bảo cho người thực tốt nhiệm vụ giao cho ♥ Quy trình sử dụng thông tin quản lý: -Xác định nhu cầu thông tin cấp quản lý, khâu quản lý -Xác định tổ chức nguồn tin: Gồm lọai nguồn tin + Từ loại công văn, công văn + Từ tài liệu, sách, báo, tạp chí, phát truyền hình + Nguồn tin truyền miệng, trực tiếp trao đổi qua điện thoại -Tổ chức thu thập thông tin: Gồm tổ chức thu thập thông tin từ cơng tác hành chính, văn thư Thực chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo quy định Tổ chức hội nghị, hội ý, trực báo, giao ban Tổ chức kiểm tra, quan sát trực tiếp hoạt động tổ chức Nghe phản ánh cách trao đổi trực tiếp hay qua điện thoại, điện tín… -Nghiên cứu xử lý thơng tin: Dựa sở phân tích số liệu, tài liệu phản ánh tình hình kết hoạt động thực tế người xử lý thông tin đưa phương án, tác động quản lý định lựa chọn phương án hay tác động tối ưu -Cung cấp phổ biến thông tin -Bảo quản lưu trữ thông tin : Phải xếp ngăn nắp, trật tự, tránh nhầm lẫn, mát, đảm bảo cho cung cấp đầy đủ khối lượng thông tin cần thiết với thời gian nhanh cho người sử dụng Câu : Quyết đinh quản lý ? Quy trình định quản lý ? ♥ Quyết định quản lý : Là hành vi có tính chất thị quan hay người đưa để định hướng, tổ chức hoạt động cho tập thể lao động nhằm thực mục tiêu quản lý ♥ Quy trình : -Xác định vấn đề định: Có thể đc xác định thơng qua kinh nghiệm, phân tích nhà quản lý chuyên gia, phận chức năng, cấp -Chọn tiêu chuẩn đánh giá phương án: Tiêu chuẩn thể tiêu số lượng chất lượng -Tìm kiếm phương án để giải -Đánh giá phương án: + Phân tích định lượng phân tích định hướng + Đánh giá phương án ra: ưu điểm, hạn chế -Lựa chọn phương án định : Lựa chọn phương án nên có tham gia tập thể, chuyên gia có kinh nghiệm cấp Câu Các nội dung quản lý hoạt động lĩnh vực văn hóa ? -Phương thức quản lý bao gồm mặt chặt chẽ với nhau: + QL hoạt động quyền, thiết chế văn hóa, chun nghiệp khơng chun, nhà nước tư nhân + QL hoạt động giao lưu văn hóa người xã hội nhằm tác động tới phát triển đời sống tinh thần cá nhân xã hội -Quản lý hoạt động văn hóa gồm: + QL nhà nước thuộc chức trách NN thơng qua giải pháp luật, thể chế, sách, khoa học + QL nghiệp văn hóa: quản lý phương diện chuyên môn theo chuyên ngành hoạt động văn hóa -Phạm vi quản lý Nhà nước văn hóa: + Văn hóa nghệ thuật : âm nhạc, hội họa, văn học, sân khấu, điện ảnh,… ( Cục điện ảnh, cục nghệ thuật biểu diễn, ) => lĩnh vực mang tính biểu tượng, làm tham mưu cho hoạt động quản lý + Văn hóa XH : lễ hội, phong tục, danh lam thắng cảnh, ( Cục di sản văn hóa, ) => thuộc tính XH, tạo dựng nét sống tốt đẹp + Văn hóa thơng tin đại chúng: báo chí, phát thanh, ( Cục báo chí, cục xuất bản,…) => Thuộc tính trị tư tưởng ... chế, sách, khoa học + QL nghiệp văn hóa: quản lý phương diện chun mơn theo chun ngành hoạt động văn hóa -Phạm vi quản lý Nhà nước văn hóa: + Văn hóa nghệ thuật : âm nhạc, hội họa, văn học, sân... thành tựu nhiều mơn khoa học khác như: Triết học, kinh tế trị, chủ nghĩa cộng sản khoa học -Khoa học QL có tính khoa học, nghệ thuật + Tính khoa học: Khoa học QL hệ thống tri thức lý luận bao gồm... đời sống văn hóa ) nhằm đạt mục tiêu ( brm đảm văn hóa tảng tinh thần XH, nâng cao vị quốc gia, cải thiện đời sống người dân…) Câu : Những đặc điểm khoa học quản lý ? -Khoa học QL khoa học mang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG KHOA học QUẢN lý và QUẢN lý văn hóa , ĐỀ CƯƠNG KHOA học QUẢN lý và QUẢN lý văn hóa

Từ khóa liên quan