ĐỀ CƯƠNG văn hóa GIA ĐÌNH

8 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2020, 22:56

ĐỀ CƯƠNG VĂN HĨA GIA ĐÌNH Ngơ Thủy Ngân – K3 Câu : Nêu khái niệm "gia đình", "văn hóa gia đình" Phân tích mối quan hệ gia đình xã hội? © Khái niệm Gia đình: "Gia đình tập hợp người gắn bó với hôn nhân, quan hệ huyết thống quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh nghĩa vụ quyền hạn họ với theo quy định Luật" (Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam) Trên sở thừa nhận đa dạng định nghĩa gia đình, đưa định nghĩa gia đình sau: "Gia đình nhóm xã hội hình thành sở quan hệ hôn nhân quan hệ huyết thống nảy sinh từ quan hệ nhân đó, gắn bó với tình cảm, chia sẻ kinh tế, trách nhiệm quyền lợi, chịu ràng buộc có tính pháp lý xã hội nhà nước thừa nhận bảo vệ, tạo thành văn hóa chung" © Khái niệm "Văn hóa gia đình" "Văn hóa gia đình hệ thống giá trị, chuẩn mực khu biệt đặc thù điều tiết mối quan hệ thành viên gia đình mối quan hệ gia đình với xã hội, phản ánh chất hình thái gia đình đặc trưng cho cộng đồng, tộc người, dân tộc khu vực khác hình thành phát triển qua lịch sử lâu dài đời sống gia đình, gắn liền với điều kiện kinh tế, môi trường tự nhiên xã hội định." © Mối quan hệ gia đình xã hội -Sự tác động gia đình phát triển xã hội + Gia đình có vai trị quan trọng tồn phát triển xã hội + Gia đình cầu nối cá nhân xã hội… + Gia đình tổ ấm mang lại giá trị hạnh phúc: Chỉ gia đình thể mối quan hệ tình cảm thiêng liêng vợ - chồng, cha mẹ Sự hạnh phúc gia đình tiền đề hình thành nên nhân cách tốt cho công dân xã hội Xây dựng gia đình trách nhiệm, phận cấu thành thể mục tiêu phấn đấu xã hội, ổn định phát triển xã hội -Trình độ phát triển xã hội quy định hình thức tổ chức, quy mơ, kết cấu gia đình : Từ gia đình tập thể - hình thức quần hơn, huyết thống; gia đình cặp đơi – hình thức nhân đối ngẫu; gia đình cá thể - nhân vợ chồng Gia đình vợ chồng bất bình đẳng sang gia đình vợ chồng bình đẳng Tất bước tiến gia đình phụ thuộc vào bước tiến xã hội, trình độ phát triển kinh tế, trị, văn hóa, xã hội thời đại lịch sử.Vì vậy, chế độ xã hội khác có quan điểm khác tiêu chuẩn đạo đức, lối sống -Tính độc lập tương đối gia đình: Mặc dù gia đình xã hội có mối quan hệ biện chứng với nhau, gia đình có tính độc lập tương đối Vì gia đình quan hệ gia đình cịn bị chi phối yếu tố khác tôn giáo, truyền thống, pháp luật Vì vậy, xã hội có thay đổi gia đình lưu giữ truyền thống gia đình  Câu 2: Nêu khái niệm gia đình? Trình bày chức gia đình liên hệ thực tế gia đình anh/chị? © Khái niệm gia đình: ( giống câu ) © Chức gia đình - Chức sinh sản, tái sản xuất người + Chức sinh sản trước hết để trì phát triển nịi giống Sinh sản chức quan trọng tất yếu gia đình + Quan niệm tầm quan trọng chức sinh sản có thay đổi + Gia đình nơi tái sản sinh người, cung cấp thành viên, nguồn nhân lực cho gia đình xã hội… -Chức ni dưỡng, giáo dục, hình thành nhân cách + Gia đình ln nhân tố đại diện cho xã hội việc xã hội hoá giáo dục hệ trẻ + Để giáo dục nhân cách toàn diện, cần phối hợp chặt chẽ giáo dục gia đình với nhà trường xã hội … + Gia đình nơi dưỡng dục thể chất, tinh thần, hình thành nhân cách cho người xã hội -Chức thỏa mãn nhu cầu tinh thần, tâm lý- tình cảm + Nhờ vào quan hệ hôn nhân quan hệ huyết thống nên thành viên gia đình có tình u thương ý thức, trách nhiệm với + Trong gia đình truyền thống, chức tâm lý tình cảm bị chìm xuống, không quan tâm Chức thoả mãn nhu cầu tâm lý, tình cảm thành viên có xu hướng bị giảm sút -Chức kinh tế + Chức kinh tế gia đình thực hai khía cạnh: sản xuất tiêu thụ, tiêu thụ chức tất yếu gia đình + Đây chức nhằm đảm bảo tồn phát triển gia đình, góp phần vào phát triển tồn xã hội Câu 3: Nêu khái niệm "hơn nhân", phân tích năm đặc điểm nhân? © Khái niệm hôn nhân Luật HN & GĐ năm 2000 qui định: “hôn nhân quan hệ vợ chồng sau kết hôn” (Điểm Điều 8) Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học trường Đại học Luật Hà Nội hôn nhân hiểu là: “sự liên kết người nam người nữ dựa nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, theo điều kiện trình tự định, nhằm chung sống với suốt đời xây dựng gia đình hạnh phúc hồ thuận” Nhà làm luật đưa khái niệm hôn nhân xuất phát từ vị trí nhân thiết chế xã hội (social institution): “Việc người đàn ông người đàn bà cam kết sống chung với với quyền nghĩa vụ cái” © đặc điểm hôn nhân -Thứ : Tính tự nguyện nhân: Hơn nhân quan hệ cá nhân với cá nhân, việc thể ý chí ưng thuận bên hôn nhân điều kiện để nhân có hiệu lực Hiện nay, pháp luật nước ghi nhận: Khơng có nhân khơng có tự nguyện -Thứ hai: Tính bền vững (tính chất suốt đời) nhân + Tính bền vững hôn nhân nhà làm luật đưa xuất phát từ nguyên khác nhân có tính bền vững chấm dứt ly hôn (đây quan điểm phổ biến nay) -Thứ ba: Tính chất vợ chồng + Trong xu tiến xã hội (đặc biệt bình quyền nam nữ), khẳng định cá nhân người ngày lớn, đạo đức người phủ nhận kiểu hôn nhân chồng nhiều vợ, vợ nhiều chồng trước, mà địi hỏi tình u nam, nữ phải biểu mối quan hệ thuỷ chung vợ, chồng -Thứ tư: Hôn nhân tồn người khác giới tính + Thực chất ý nghĩa nhân mục đích xây dựng gia đình, thể việc sinh đẻ, ni dưỡng giáo dục cái, đáp ứng lẫn nhu cầu vật chất tinh thần sống hàng ngày -Thứ năm: Tính chịu qui định pháp luật + Với vị trí thiết chế xã hội, nhân có vai trị sở xây dựng gia đình – tế bào xã hội Điều khơng có ý nghĩa riêng tư mà cịn có ý nghĩa xã hội…  Ngồi năm đặc điểm trên, có quan điểm cho nhân cịn có đặc điểm bình đẳng Nội dung bình đẳng pháp luật qui định quan hệ nhân thân quan hệ tài sản vợ chồng…… Câu 4: Những tiền đề kinh tế, văn hóa, tư tưởng tơn giáo ảnh hưởng đến văn hóa gia đình truyền thống người Việt nào? © Những biến đổi sở kinh tế -Kinh tế thị trường tạo nên hàng loạt khu công nghiệp khu đô thị Các hoạt động dịch vụ bn bán nhằm lưu thơng hàng hóa, tiền tệ tạo điều kiện phát triển, tạo nên đa dạng cấu kinh tế -Tỷ lệ thu cấu nguồn thu thay đổi lớn… - Các thiết bị sinh hoạt gia đình theo cấu nguồn thu nhóm dân cư mà tăng lên - Sự thay đổi kinh tế hộ gia đình nhìn thấy rõ khu vực dân cư thị hóa nhanh chóng © Những biến đổi sở văn hóa - xã hội - Đại đa số khu vực dân cư, vai trò chi phối thiết chế làng xã đến gia đình giảm mạnh Thiết chế làng làm nhiệm vụ đơn vị hành tự quản - Vai trị thiết chế họ mạc theo giảm khả ảnh hưởng đến cá nhân gia đình truyền thống… © Sự thay đổi sở tư tưởng tôn giáo tín ngưỡng - Tư tưởng Nho giáo hình thành nên chuẩn mực giá trị văn hóa gia đình truyền thống đặt tương quan so sánh với tư tưởng phương Tây đại - Về tư tưởng, người phụ nữ giải phóng khỏi tự ti, đồng thời khẳng định vai trị quan trọng - Quyền trẻ em đề cao, việc bảo vệ trẻ em gái vị thành niên khiến quan niệm gia đình trách nhiệm thành viên gia đình có thay đổi - Tư tưởng bình đẳng, trọng việc nâng cao chất lượng sống đề cao tự cá nhân giá trị nhân văn mà gia đình người Việt tiếp nhận, cho dù tự giác hay tự phát - Các tôn giáo, tín ngưỡng có ảnh hưởng mạnh văn hóa gia đình truyền thống người Việt phát huy ảnh hưởng đời sống đương đại Câu 5: Trình bày biến đổi giáo dục gia đình văn hóa gia đình truyền thống người Việt nay? Liên hệ thực tế gia đình anh/chị? © Biến đổi nội dung giáo dục - Về bản, giáo dục gia đình thể kỳ vọng cha mẹ vào - Nội dung giáo dục chủ yếu hướng vào vấn đề: giáo dục ý thức học tập, lập nghiệp, tránh xa tệ nạn xã hội - Giáo dục giới tính trọng - Việc giáo dục đạo lý ứng xử nội dung giáo dục trọng - Giáo dục lao động có biến đổi © Biến đổi hình thức giáo dục - Biện pháp đánh địn khơng cịn nhiều gia đình áp dụng Thay vào chủ yếu nhắc nhở, phân tích đúng, sai quát mắng - Hình thức giáo dục áp dụng liên hệ với nhà trường Cha mẹ không muốn dấu diếm việc có lỗi nhờ nhà trường can thiệp phương thức hỗ trợ giáo dục gia đình - Hình thức giáo dục khen thưởng, động viên trẻ trẻ có thành tích tốt - Ít áp dụng hình thức giáo dục tục ngữ, thành ngữ, ca dao - Hình thức giáo dục sức ép gia tộc có chiều hướng giảm © Biến đổi vai trị thành viên gia đình với việc giáo dục - Vai trị người đàn ơng giáo dục gia đình người Việt giữ truyền thống - Việc giáo dục chia cho cha mẹ ơng bà, theo đó, người mẹ giữ giữ vai trò ngày rõ rệt giáo dục - Việc giáo dục liên quan đến lực lượng gia sư Câu 6: Phân tích sở kinh tế, văn hóa - xã hội, tư tưởng tôn giáo ảnh hưởng đến biến đổi văn hóa gia đình truyền thống người Việt giai đoạn nay? © Cơ sở kinh tế: Cơ sở kinh tế người Việt nông nghiệp kết hợp thủ công nghiệp thương nghiệp với đặc điểm chung sau: - Nông nghiệp ruộng nước đòi hỏi nguồn lao động lớn - Thủ công nghiệp phận tách rời nông nghiệp, số làng nghề (làng thủ công chuyên nghiệp) sản xuất mang đặc điểm nông nghiệp - Thương nghiệp chủ yếu nội thương với hệ thống chợ quê (chợ làng) bn bán tiểu thương  Gia đình người Việt có vị trí quan trọng việc trì phát triển kinh tế (phải hợp sức vợ chồng, vai trị người vợ bn bán) © Cơ sở xã hội - Thiết chế làng : + Yếu tố xã hội đầu tiên, chi phối mạnh mẽ đến gia đình truyền thống người Việt thiết chế làng Làng có đặc điểm bật: Là thiết chế tự quản với nhiều tổ chức dựa theo hình thức tập hợp người, có nhiều mối quan hệ chồng chéo, lấy hương ước làm sở quản lý kết hợp với dư luận, quan niệm đạo đức, tín ngưỡng pháp luật, tạo kiểu quản lý chặt - Sự phân tầng xã hội không triệt để : Thể trước hết sở hữu tư nhân nhỏ bé manh mún Tính chất với phát triển ì ạch thủ công nghiệp thương nghiệp dẫn đến đặc điểm thứ hai phương diện xã hội người Việt phân định giai cấp không rõ ràng khơng triệt để, khơng có tầng lớp khống chế xã hội lực kinh tế (nơng nghiệp, cơng thương nghiệp) mà phải dựa vào quyền lực trị © Cơ sở tư tưởng tôn giáo -Về tư tưởng: thống trị lâu dài, tồn diện Nho giáo - Về tơn giáo kết hợp tín ngưỡng dân gian (hay tín ngưỡng địa) với Tam giáo đồng nguyên Nho – Phật – Đạo + Tín ngưỡng thờ tổ tiên thờ bậc ông (bà), cha (mẹ), người dòng tộc khuất thuộc dòng cha, với ý nghĩa biết ơn tổ tiên, cầu mong cho linh hồn tổ tiên siêu thoát với niềm tin tổ tiên phù hộ sống + Tín ngưỡng nơng nghiệp ruộng nước: mục đích để cầu mưa thuận, gió hịa, tạo cở kinh tế ổn định cho gia đình, cộng đồng làng xã nước… Câu : Trình bày biến đổi chức gia đình giai đoạn nay? - Sự thay đổi chức sinh sản + Chức sinh sản điều chỉnh theo hướng gắn liền với chức thảo mãn tình cảm gia đình… + Số gia đình có xu hướng giảm nông thôn thành thị công tác dân số thực tốt hơn…… - Biến đổi chức kinh tế + Hoạt động kinh tế gia đình xuất xu hướng dần tách khỏi chức đơn vị sản xuất, gia đình khu vực thị, khu công nghiệp; + Không đơn vị sản xuất chỗ, nghiêng tính chất đơn vị tổng hợp nguồn thu đơn vị tiêu dùng, vai trò thành viên việc thực chức kinh tế có thay đổi lớn: Trước hết thay đổi vai trò vị trí người phụ nữ khả đóng góp vào thu nhập gia đình… ; Thứ hai khơng gia đình khu vực thị trì độc lập tương đối tài -Biến đổi chức giáo dục + Gia đình Việt Nam đại thực tốt vai trò chưa phải xuất thay đổi đột biến chất + Gia đình đại xuất xu hướng chia sẻ chức giáo dục cho nhiều lực lượng khác + Việc giáo dục gia đình khơng phải hồn tồn nằm việc dành thời gian chăm sóc dạy dỗ + Sự thay đổi rõ xu hướng tách dần nhiệm vụ giáo dục trẻ em khỏi hoạt động hàng ngày cha mẹ - Biến đổi chức thỏa mãn tâm sinh lý tình cảm + Vấn đề quan hệ tình cảm thành viên gia đình coi yếu tố quan trọng hàng đầu giúp trì gia đình đại Sự ưu tiên chức thỏa mãn tình cảm gia đình thể trước hết vấn đề chọn bạn đời Câu 8: Trình bày phương hướng, nhiệm vụ thực cơng tác gia đình Việt Nam thời kỳ nay? © Phương hướng chung : Phải xây dựng gia đình Việt Nam theo giá trị chuẩn mực mới, vừa kế thừa giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam truyền thống, vừa tiếp thu có chọn lọc nét tiến bộ, tích cực tư tưởng nhân văn, tiên tiến giới © Phương hướng - Tơn trọng ngun tắc đa dạng mơ hình gia đình - Khuyến khích định hướng chủ động tự điều chỉnh gia đình:Điều chỉnh nội dung số khái niệm truyền thống trinh tiết, hiếu, đễ, gia trưởng; Điều chỉnh cách ứng xử thành viên gia đình… - Xây dựng mơ hình hệ tiêu chuẩn mang tính định hướng + Động viên tiềm sáng tạo thành viên gia đình; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn hạnh phúc, góp phần làm giảm tệ nạn xã hội; chống tác động tiêu cực văn hóa xấu, tích cực trừ mê tín dị đoan; + Góp phần nâng cao nhận thức thực nghĩa vụ cơng dân gia đình việc thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước Tình đồn kết xóm làng, khối phố củng cố © Nhiệm vụ - Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế + Tham gia nghiên cứu triển khai lực lượng thực tốt chương trình mục tiêu quốc gia kinh tế an sinh xã hội + Tham gia hoạt động nhằm tập trung nguồn lực hỗ trợ kinh tế hộ gia đình + Hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phủ + Xây dựng giải pháp phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ gia đình - Nhóm nhiệm vụ văn hóa – xã hội + Nghiên cứu khoa học giá trị văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam + Xây dựng tiêu chuẩn giá trị mang tính định hướng ... thay đổi gia đình lưu giữ truyền thống gia đình  Câu 2: Nêu khái niệm gia đình? Trình bày chức gia đình liên hệ thực tế gia đình anh/chị? © Khái niệm gia đình: ( giống câu ) © Chức gia đình -... lối sống -Tính độc lập tương đối gia đình: Mặc dù gia đình xã hội có mối quan hệ biện chứng với nhau, gia đình có tính độc lập tương đối Vì gia đình quan hệ gia đình cịn bị chi phối yếu tố khác... Trình bày biến đổi giáo dục gia đình văn hóa gia đình truyền thống người Việt nay? Liên hệ thực tế gia đình anh/chị? © Biến đổi nội dung giáo dục - Về bản, giáo dục gia đình thể kỳ vọng cha mẹ vào
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG văn hóa GIA ĐÌNH , ĐỀ CƯƠNG văn hóa GIA ĐÌNH