ĐỀ CƯƠNG QUAN hệ CÔNG CHÚNG thủy ngân k3

7 11 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2020, 16:42

ĐỀ CƯƠNG QUAN HỆ CƠNG CHÚNG Ngơ Thủy Ngân – QLVHK3 Câu 1: Phân tích đời phát triển ngành quan hệ công chúng?  Lịch sử đời: -Từ thời cổ đại, ngành QHCC xuất -QHCC phát triển mạnh mẽ vào thời chủ nghĩa tư -Năm 1807 thuật ngữ QHCC đời: Public Relations Hoa Kỳ ( Thomas Jefferson), Anh, Đức -Việt Nam: Hoạt động QHCC có từ lâu đời ( Hội nghị Diên Hồng) Hiện nay, hoạt động QHCC VN chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chính: Tổ chức kiện quan hệ báo chí => QHCC việc quản lý truyền thông nhằm xây dựng, trì mqh tốt đẹp hiểu biết lẫn tổ chức, cá nhân với công chúng họ Từ tạo hình ảnh tốt đẹp, củng cố uy tín, tạo dựng niềm tin thái độ công chúng với tổ chức cá nhân theo hướng có lợi Câu 2: Hãy nêu phân tích phẩm chất, kỹ cần có người làm nghề QHCC ? -Tuyên ngôn đạo đức nghề nghiệp: “Tell it all, Tell it fast, and tell the truth”:Chúng văn phịng báo chí bí mật Tồn cơng việc chúng tơi thực cơng khai Mục đích cung cấp tin tức Kế hoạch thẳng thắn cởi mở, đại diện cho công ty kinh doanh thể chế xã hội cung cấp cho báo chí nhân dân Mỹ tin tức xác kịp thời vấn đề có giá trị lợi ích cho cơng chúng” ( Tuyên ngôn đạo đức nghề nghiệp PRcủa Ivy Lee năm 1906 ) -Các phẩm chất kĩ cần có: + Tính sáng tạo + Tính trung thực + Khả tổ chức + Khả định + Khả giao tiếp có kỹ nghề nghiệp Câu 3: Phân tích nội dung cấu trúc thơng cáo báo chí?  Khái niệm: Thơng cáo báo chí tài liệu mà tổ chức gửi tới quan truyền thông nhân kiện Theo đó, quan truyền thơng vào thơng cáo báo chí tài liệu điều tra để đưa tin, viết ND thơng cáo báo chí thường trả lời câu hỏi: -Who? chủ thể tin : tổ chức hay cá nhân… -What ? xảy mà phương tiện truyền thông -Where? Sự kiện cần thông báo diễn đâu -When? Sự kiện diễn -Why? Lý có kiện kiện lại quan trọng  Cấu trúc thơng cáo báo chí : Bố cục theo mơ hình tháp ngược , xếp từ thông tin chi tiết quan trọng đến thông tin không quan trọng -Phần 1: (Mở bài) Tóm tắt thơng tin quan trọng kiện theo ý người viết Phần bao gồm đầy đủ 5W & H -Phần 2: (TB) thông tin diễn giải mở rộng cho phần mở đầu -Tư liệu thông tin bổ sung, lời trích -Phần cuối: Thơng tin tổ chức phát hành thơng cáo báo chí liên hệ  Quy chuẩn thơng cáo báo chí: -Đề rõ “ Thơng cáo báo chí” đầu trang -Tên logo tổ chức -Nêu rõ ngày tháng thơng cáo báo chí -Đánh máy mặt trang, đánh cách dịng đơi, để lề rộng, trình bày dễ đọc -Thơng cáo khơng trang -Ghim tờ vào với -Cuối thơng cáo báo chí thường có tài liệu gửi kèm  Câu 4: Phân tích quy trình hoạch định chiến lược QHCC ?  Khái niệm : Hoạch định chiến lược PR tiến trình mà rtrong trình bày mục tiêu mà tổ chức muốn đạt được, cách thức nguồn lực cần có để thực mục tiêu, lộ trình bước triển khai nội dung giải pháp tiến hành  Quy trình: -Phân tích tình hình: + Chúng ta đâu: tình tại, điểm mạnh, điểm yếu ? + Đâu vấn đề ? thách thức, hội + Phân tích cách : • • • • Strengths : Điểm mạnh ? Weaknesses: Điểm yếu ? Opportunities: Cơ hội Threats: Thách thức Mơ hình SWOT -Thiết lập mục tiêu: + Nhận thức: Hướng suy nghĩ cơng chúng đến điều cụ thể cố gắng thúc đẩy mức độ hiểu biết cao họ + Thái độ ý kiến: Kích thích cơng chúng hình thành tư tưởng hay thái độ chủ đề định + Hành vi: Làm cho công chúng hành động theo mong muốn -Xác định công chúng: + Đối tượng công chúng phổ biến tổ chức ? + Thái độ nhóm cơng chúng có quan hệ với tổ chức nào? + Phương thức tiếp cận kỹ thuật xác định mối quan hệ với họ -Xác định thông điệp : + Tập hợp quan điểm hữu + Xác định nội dung thay đổi quan điểm + Nhận diện yếu tố thuyết phục + Đảm bảo thông điệp đáng in cậy chuyển tải thơng qua hoạt động PR -Xác định chiến lược, chiến thuật: + Chiến lược: cách tiếp cận tổng quát chương trình + Chiến thuật: công việc hay hành động cụ thể thực thi để triển khai chiến lược -Thời gian nguồn lực: Thời gian biểu kế hoạch: + Lịch trình chi tiết cơng việc/hoạt động ( chiến thuật) + Hạn chót công việc + Nguồn lực phù hợp cần phân bố Tổng chi phí: + Chương trình : chi phí trực tiếp để thực thi chương trình + Thuê địa điểm, sản xuất ấn phẩm, tiệc Hành chính: + Chi phí nhân cơng, th tư vấn + Chi phí bất biến : VPP, điện thoại,… + Dự phòng: 10% chi phí dự phịng -Đánh giá : + Đo lường kết có đạt mục tiêu hay khơng? + Tiêu chí đánh giá + Tính xác thực, tin cậy, cụ thể + Chỉ mục tiêu phương pháp + Đánh giá Câu 5: Phân tích nguyên tắc hoạt động báo chí ?  QH báo chí nhằm đăng tải thơng tin có gia strij phương tiện thông tin đại chúng để thu hút ý đến sản phẩm, dịch vụ,cá nhân hay tổ chức  Nguyên tắc hoạt động báo chí : -Báo chí mang tính khuynh hướng ( tính Đảng tính giai cấp ) sâu sắc + Về mặt xã hội: Tính Đảng quy định mặt hoạt động báo chí, phát huy trách nhiệm xã hội q trình thơng tin luận giải vấn đề + Về mặt tổ chức: Báo chí ngành hoạt động trị – tư tưởng tồn hệ thống xã hội Tính Đảng địi hỏi báo chí hoạt động theo khn khổ pháp luật + Về mặt tư tưởng: Tính Đảng địi hói báo chí tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến hình thành dịng tư tưởng tích cực tiến xã hội Báo chí phải bảo vệ Đảng quyền, nhà nước -Hoạt động báo chí phải đảm bảo tính nhân dân tính dân chủ: Báo chí diễn đàn phản ánh vấn đề mà nhân dân quan tâm, tiếng nói nhân dân -Tính chân thật khách quan: Đây nguyên tắc gốc báo chí; uy tín hiệu báo chí phụ thuộc vào tính chân thật khách quan mà thơng tin báo chí mang lại cho cơng chúng -Tính nhân văn nhân đạo + Báo chí thể tín nhân văn nhân đạo cách chống lại hành vi tổn hại đến quyền người, quyền dân chủ quyền sống độc lập tự người + Báo chí tham gia tích cực vào việc xây dựng chế độ xã hội phát triển chung người, xây dựng mqh tốt đẹp cộng đồng -Hoạt động báo chí phải đảm bảo tính dân tộc tinh thần quốc tế chân + Báo chí tham gia phản ánh giải vấn đề xúc dân tộc + Báo chí góp phần giữ gìn, phát huy giá trị, sắc dân tộc + Tinh thần hợp tác quốc tế báo chí quy định nhu cầu mở rộng thông tin, giao lưu quốc tế, phát triển xã hội khoa học công nghệ Câu 6: Phân tích kỹ thuật chủ yếu hoạt động PR nội ?  Khái niệm : chức quản lý tổ chức, nhằm thiết lập trì mqh tốt đẹp gũa nhóm cơng chúng thành viên nội tổ chức; sở hồn thành tốt mục tiêu đảm bảo thành công tổ chức  Các kỹ thuật chủ yếu : Truyền thông nội : -Nhiệm vụ truyền thông nội bộ: + Cung cấp thông tin: nhiệm vụ cơng tác thời kì, thay đổi sách máy + Tuyên truyền giáo dục: đường lối, sách, pháp luật, truyền thống + Xây dựng mqh nội + Khích lệ, động viên thi đua: gương, phong trào, hoạt động xã hội -Các phương tiện truyền thông nội : + Các phương tiện in ấn ( báo chí nội bộ: tin, sách tổ chức, thư từ, phát biểu…) + Các bảng thông báo + Mạng internet nội + Phim ảnh tài liệu tổ chức + Đài truyền nội + Các họp giao ban nội Xây dựng nếp sống văn hóa giao tiếp nội bộ: -Nguyên tắc giao tiếp nội bộ: Giao tiếp đảm bảo tính chất sau + Tính có mục đích: Giao tiếp hướng tới mục tiêu định; không giao lối tự do, tùy tiện thiếu trách nhiệm; phù hợp với mqh giao tiếp + Tính tổ chức: giao chức năng, quyền hạn nhiệm vụ giao; chấp hành tôn trọng nội quy cam kết cơng ty + Tính chuẩn mực: giao tiếp sở tôn trọng quy định pháp luật; tuân theo chuẩn mực văn hóa, lịch thiệp + Tính thân thiện: Giao tiếp phải xây dựng mqh tin cậy thân thiện nội tổ chức Tổ chức kiện PR nội : -Tổ chức kiện nội kỹ thuật làm PR phổ biến hiệu hoạt động tổ chức doanh nghiệp -Thông qua việc tổ chức kiện nhằm xây dựng mqh tốt đẹp nội tổ chức -Cách tổ chức PR nội bao gồm : + Tổ chức đại hội hội nghị + Các hoạt động gặp mặt giao lưu nội + Tổ chức lễ kỉ niệm, đón nhận danh hiệu + Tổ chức lễ phát động tổng kết phong trào thi đua + Các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao + Các hoạt động tài trợ từ thiện nội Câu 7: Phân tích nguyên tắc ngăn chặn khủng hoảng ? -Thứ : Chuẩn bị chương trình phịng tránh khủng hoảng có thống, cách lập kiểm toán khủng hoảng với nội dung sau : + Căn nguyên gây khủng hoảng + Thiệt hại ước tính theo rủi ro + Khả gây tác động tính theo năm + Giá trị xảy + Chi phí ước tính để tránh rủi ro -Thứ hai: Lưu ý dấu hiệu khủng hoảng xảy ra, như: + Thành công thời gian ngắn nhân viên thừa hành lãnh đạo + Chi tiêu vượt thu nhập đáng có lối sống bất thường + Khơng tơn trọng quy tắc hoạt động nghề nghiệp, bỏ qua chuẩn mực nề nếp + Lãnh đạo tổ chức doanh nghiệp không thực chức trách nhiệm vụ mình, làm việc vơ ngun tắc, tùy tiện thiếu trách nhiệm -Thứ ba: Luôn cận trọng, tránh khủng hoảng gây Câu 8: Phân tích hoạt động QHCC với tổ chức văn hóa XH cộng đồng dân cư ? -Để tranh thủ tình cảm ủng hộ cộng đồng XH, xây dựng hình ảnh thương hiệu tổ chức, chuyên gia QHCC cần phải ý đến mqh với tổ chức hoạt động XH -Các tổ chức đại diện cho nhóm cơng chúng triển khai hoạt động XH cộng đồng dân cư như: Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Để hoạt động, tổ chức thường xây dung nên quỹ : Bảo trợ trẻ em nghèo, quỹ người nghèo, quỹ khuyến học,… -Việc xây dựng mqh cộng đồng lĩnh vực thường tập trung vào hoạt động chủ yếu: Tài trợ Từ thiện • Tài trợ : Là hoạt động cung cấp nguồn lực vật chất tài tổ chức cho hoạt động độc lập để đổi lấy lợi ích mà họ mong muốn nhận từ hoạt động + Tài trợ cho hoạt động thể thao : Dụng cụ thi đấu, trang phục thi đấu, + Tài trợ cho kiện văn hóa: tài trọ xuất sách, triển lãm, hội chợ + Tài trợ cho hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học :dược phẩm, y tế, dịch vụ tài + Tài trợ cho hoạt động mang tính nhân đạo: Cơng ty tài trợ hoạt đơng yế, chăm sóc sức khỏe (phẫu thuật nụ cười, trái tim cho em,…) + Tài trợ cho hoạt động giáo dục đào tạo: Tài trợ trang thiết bị, tài trợ cách trao học bổng,… + Tài trợ cho kiện địa phương: lễ hội, trồng xanh, xây dựng cơng viên, vườn hoa, • Từ thiện: + Ủng hộ địa phương bị thiên tai, bão lũ, động đất,… + Ủng hộ gia đình có hồn cảnh khó khăn (xây nhà tình nghĩa, phẫu thuật tim, ) + Trích tiền giá bán sản phẩm để góp vào quỹ từ thiện + Xây dựng góp tiền xây dựng , trùng tu cơng trình văn hóa tín ngưỡng + Nhận đỡ đầu cháu mồ cơi, phụng dưỡng bà mẹ VN anh hung,… ... mong muốn -Xác định công chúng: + Đối tượng công chúng phổ biến tổ chức ? + Thái độ nhóm cơng chúng có quan hệ với tổ chức nào? + Phương thức tiếp cận kỹ thuật xác định mối quan hệ với họ -Xác định... nghĩ cơng chúng đến điều cụ thể cố gắng thúc đẩy mức độ hiểu biết cao họ + Thái độ ý kiến: Kích thích cơng chúng hình thành tư tưởng hay thái độ chủ đề định + Hành vi: Làm cho công chúng hành... kiện lại quan trọng  Cấu trúc thông cáo báo chí : Bố cục theo mơ hình tháp ngược , xếp từ thông tin chi tiết quan trọng đến thông tin không quan trọng -Phần 1: (Mở bài) Tóm tắt thơng tin quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG QUAN hệ CÔNG CHÚNG thủy ngân k3 , ĐỀ CƯƠNG QUAN hệ CÔNG CHÚNG thủy ngân k3

Từ khóa liên quan