DNA là vật chất di truyền

12 4,004 37
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 14:15

[...]...Thí nghiệm này đã được chứng minh trực tiếp rằng DNA của phage T2 đã xâm nhập vào tế bào vi khuẩn và sinh sản để tạo ra thế hệ phage mới mang tính di truyền có khả năng đến nhiễm vào các vi khuẩn khác Hinh 1.3 Sư xâm nhâp DNA cua virus vao vi khuân
- Xem thêm -

Xem thêm: DNA là vật chất di truyền, DNA là vật chất di truyền, DNA là vật chất di truyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn