Bài hát mộng sầu - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

1 1,260 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 13:15

=======================& b 3 4 Mộng sầu. ˆ « « « « j Tình ˆ « « « « j mình ˆ « « « « j bây ˆ « « « « . .rồi giờ anh như ˆ « « « « j đau mưa ˆ « « « « j khôn trên ˆ « « « « j Trầm tử Thiêng ˙ « « « « nguôi sông Ôm Mưa ˆ « « « « j niềm đầu ˆ « « « « j ““{ ll ll =========================& b ˙ « « « « mơ sông đi mưa ˆ « « « « j giữa cuối ˆ « « « « j ˆ « « « « . trời sông Cuộc Tình ˆ _ _ « « « « « j tình mình ˆ _ _ « « « « « j tan bây ˆ « « « « j ˆ _ _ « « « « « . rồi giờ em như ˆ « « « « j như cơn ˆ « « « « j kiếp gió ˆ « « « « j ll ll ll =========================& b ˙ « « « « hoa đông Hoa Gió ˆ « « « « j tàn đầu ˆ _ _ « « « « « j ˙ « « « « úa đông hoa gió ˆ « « « « j cuối cuối ˆ « « « « j ˆ « « « « . mùa đông Tình Tình ˆ « « « « j mình mình ˆ « « « « j bây bây œ » » » » J ll ll ll =========================& b ˆ « « « « . giờ giờ như đau œ » » » » J sương như œ » » » » J buổi ngọn ˆ « « « « j ˙ » » » » mai roi Nắng Quất œ » » » » J rồi vào ˆ « « « « j ˙ » » » » lên tim sương vết ˆ « « « « j rồi bầm ˆ « « « « jll ll ll =========================& b ˆ « « « « . tím tan Tình Tình ˆ « « « « j mình mình ˆ « « « « j bây bây ˆ « « « « j ˆ « « « « . giờ giờ như như ˆ « « « « j chim cây ˆ « « « « j mỏi sầu ˆ « « « « j ll ll =========================& b ˙ « « « « đông cánh Kiếp Chim ˆ « « « « j buồn gặp ˆ _ _ « « « « « j ˙ « « « « hiu bão kiếp chim ˆ « « « « j sầu gặp ˆ _ _ « « « « « j ˙ « « « « đông mưa Tình ˆ « « « « ll ll llll Fine =========================& b ˙ « « « « yêu rồi ˆ « « « « j xây ˆ « « « « j ˙ « « « « mồ Người ˆ « « « « ˙ « « « « yêu rồi ˆ « « « « j thẩn ˆ « « « « j ˙_ « « « « thờ Tình ˆ_ « « « « ˙ « « « « ta trong ˆ « « « « j nghèo ˆ _ _ « « « « « j ll ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « « . khó Thành ˆ « « « « j bước œ » » » » J chân ˆ « « « « j ˆ_ « « « « . mềm Thành ˆ_ « « « « j nát ˆ « « « « j đời ˆ _ _ « « « « « j ˆ « « « « . nhau Cuộc ˆ « « « « j tình ˆ « « « « j ˆ « « « « j tan . ll ll ””{ . Mộng sầu. ˆ « « « « j Tình ˆ « « « « j mình ˆ « « « « j bây ˆ « « « « . .rồi giờ anh như ˆ « « « « j đau mưa ˆ « « « « j khôn trên ˆ « « « « j Trầm tử. .rồi giờ anh như ˆ « « « « j đau mưa ˆ « « « « j khôn trên ˆ « « « « j Trầm tử Thiêng ˙ « « « « nguôi sông Ôm Mưa ˆ « « « « j niềm đầu ˆ « « « « j ““{ ll ll
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài hát mộng sầu - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt), Bài hát mộng sầu - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt), Bài hát mộng sầu - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

Từ khóa liên quan