Đồ án kỹ thuật thi công xây dựng

68 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2020, 17:45

ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU 0.1) Nhiệm vụ thiết kế 0.2) Đặc điểm cơng trình 0.3) Cấu tạo cơng trình 0.4) Dự án xây lắp 0.5) Số liệu tính tốn 0.5.1) .Th ông số nhịp bước cột 0.5.2) .Th ông số tiết diện phận 0.5.3) .Đặ c trưng tính toán vật liệu 0.5.4) .Mặ t cột, dầm, sàn CHƯƠNG I: CHỌN PHƯƠNG ÁN MĨNG VÀ TÍNH TỐN CẤU TẠO MÓNG 1.1) Xác định tải sơ tác dụng xuống móng 1.1.1) .Tải trọng sàn 1.1.2) .Trọ ng lượng thân cột 1.1.3) .Trọ ng lượng thân dầm 1.2) Xác định lực dọc tác dụng xuống móng 1.2.1) .Cột C1 1.2.2) .Cột C2 1.3) Xác định sơ tiết diện móng 1.3.1) .Cột C1 1.3.2) .Cột C2 1.4) Mặt bố trí móng CHƯƠNG II: KHỐI LƯỢNG CƠNG TÁC CẦN THIẾT 2.1) Khối lượng cơng tác đào đắp 2.1.1) .Kh ối lượng công tác đào đất 2.1.2) .Kh ối lượng công tác đắp đất SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG 2.1.3) .Kh ối lượng công tác đào đất đà kiềng 2.1.4) .Kh ối lượng công tác đổ cát tôn cốt thiết kế 2.2) Khối lượng công tác bê tông 2.2.1) .Kh ối lượng bê tơng móng 2.2.2) .Kh ối lượng bê tơng lót dầm đà kiềng, đáy móng 2.2.3) .Kh ối lượng bê tông dầm đà kiềng 2.2.4) .Kh ối lượng bê tông sàn 2.2.5) .Kh ối lượng bê tông cột 2.3) Khối lượng công tác ván khuôn 2.3.1) .Kh ối lượng ván khn móng 2.3.2) .Kh ối lượng ván khuôn cột 2.3.3) .Kh ối lượng ván khuôn dầm 2.3.4) .Kh ối lượng ván khuôn sàn 2.4) Khối lượng công tác cốt thép 2.4.1) .Kh ối lượng cốt thép dầm 2.4.2) .Kh ối lượng cốt thép sàn 2.4.3) .Kh ối lượng cốt thép cột CHƯƠNG III: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ VÁN KHN 3.1) Thiết kế ván khuôn cột 3.1.1) .Thi ết kế ván khuôn cột cho tầng 3.1.2) .Thi ết kế ván khuôn cột trục A, B tầng 3.2) Thiết kế ván khuôn dầm 3.2.1) Thiết kế ván khuôn dầm gỗ, dùng chống chữ T gỗ cho dầm 250x500 3.2.2) Thiết kế ván khuôn dầm gỗ, dùng chống chữ T gỗ cho dầm 250x300 3.3) Thiết kế ván khuôn sàn SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG 3.3.1) .Kíc h thước cấu tạo ván khuôn 3.3.2) .Tải trọng tác dụng 3.3.3) .Tín h bố trí đà đỡ ván 3.3.4) .Tín h chống đỡ ván khuôn sàn 3.3.5) .Tín h số đà ngang, dọc cột chống cho ô sàn CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP THI CƠNG 4.1) Biện pháp thi cơng 4.1.1) .Biệ n pháp thi công cột 4.1.2) .Biệ n pháp thi công dầm, sàn 4.2) An tồn thi cơng bê tơng, cốt thép, ván khuôn 4.2.1) .Dự ng lắp, tháo dỡ dàn giáo 4.2.2) .Gia công, lắp dựng ván khuôn 4.2.3) .Gia công, lắp dựng cốt thép 4.2.4) .Th áo dỡ ván khuôn 4.3) An tồn cơng tác lắp dựng 4.4) Biện pháp đổ bê tông 4.4.1) .Ng uyên tắc chung 4.4.2) .Mộ t số ý 4.4.3) .Mạ ch ngừng 4.4.4) .Đầ m bê tông 4.4.5) .Bả o dưỡng bê tông 4.4.6) .An tồn đổ đềm bê tơng CHƯƠNG V: CHỌN MÁY THI CƠNG 5.1) 5.2) Chọn máy đầm cóc Chọn vận thăng SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG 5.3) 5.4) 5.5) GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG Chọn máy trộn bê tông Chọn phương tiện vận chuyển bê tông Chọn máy đầm dùi TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG MỞ ĐẦU 0.1) Nhiệm vụ thiết kế SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG Yêu cầu thiết kế thi công xây lắp block A trường học có tầng: − Tính khối lượng cơng tác bao gồm vật tư − Lập biện pháp thi cơng chọn máy móc thiết bị phục vụ − Lập tiến độ thi công biểu đồ nhân lực 0.2) Đặc điểm cơng trình Khung nhà làm khung bê tơng cốt thép, khơng có tầng hầm với kích thước sau Kích thước mặt nhà Số lượng tầng Chiều cao nhà : 43.2 m x 8.6m : (gồm lầu) : 20.3 m (tính từ cốt đất thiên nhiên) 0.3) Cấu tạo cơng trình Nhà kết cấu khung bê tơng cốt thép đổ tồn khối Sàn bê tơng cốt thép dày 100 mm Cơng trình đặt cát mịn lẫn bột đồng nhất, trạng thái dẻo, có γ ω =2.08 T/m3, w= 17%, ∆ =2.67, e = 0.502, c = 0.06 kG/cm2, φ = 32o Hệ thống cầu thang khu vệ sinh nằm hai đầu Hệ thống cửa có hệ thống cửa vào hệ thống cửa sổ, hệ thống cửa có chiều cao từ cốt nhà cốt cao độ đáy dầm Trang trí bên nhà sau: tường trần nhà bả matit quét sơn nước yêu cầu kỹ thuật 0.4) Dự án xây lắp Khối lượng công việc xác định dựa vẽ thiết kế , giá thành xây lắp 1m3 nhà lấy theo đơn giá bình qn cơng trình tương tự hay tính theo đơn giá địa phương Ở lấy đơn giá bình quân khu vực Tây Ninh Khối lượng thi công đường xá, cống rảnh, vỉa hè, xanh xác định theo tổng mặt xây dựng 0.5/Số liệu tính tốn 0.5.1) Thơng số nhịp bước cột SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG Số tầng B1 B2 L1 L2 H Khu vực 3.7 3.6 6.7 1.9 3.3 Tây Ninh 0.5.2) Thông số tiết diện phận TT Cấu kiện Tiết diện Ghi Dầm nhịp L1 25x50cm Trục A-B Dầm nhịp L2 25x30cm Trục B-C Dầm nhịp B1 25x30cm Trục 1-2, trục 12-13 Trục 3-4, 4-5, 5-6, 67, 7-8, 8-9, 9-10, 1011, 11-12 Dầm nhịp B2 25x30cm Dầm trục C 25x25 cm Cột trục A, B từ tầng trệt-6 25x40cm Cột trục C từ tầng trệt-mái 25x25cm Bản sàn Dày 10 cm − Hệ đà kiềng tầng có kích thước dầm sàn giống sàn tầng − Dưới đà kiềng lớp bê tơng lót đá 40x60 dày 10cm − Cao độ ghi vẽ cao độ kiến trúc Cao độ kết cấu cao độ kiến trúc trừ lớp cấu tạo bề mặt tương ứng − Cao độ mặt đất tự nhiên trung bình: -0.500m − Các thơng số nhịp bước cột L1, L2, B1, B2 khu vực cơng trình xem bảng số liệu đồ án 0.5.3) Đặc trưng tính tốn vật liệu Bê tông: Sử dụng bê tông cấp độ bền chịu nén B20 có: − − − − Cường độ chịu nén tính tốn Rb = 11.5 MPa Cường độ chịu kéo tính tốn Rbt = 0,9 MPa Mơ đun đàn hồi E = 2.5x103 MPa Hệ số passion bê tông là: ϑ =0,2 Cốt thép : − Cường độ thép AI (d=6;d=8) Rs =2250kG/cm2 = 225 MPa − Cường độ thép AII(d>10) Rs =2800 kG/cm2 =280 Mpa SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG 0.5.4) GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG Mặt cột, dầm, sàn MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ ĐÀ KIỀNG, DÂM SÀN TẦ MẶT BẰNG CỘT, TƯỜNG TẦNG TRỆT-5 CHƯƠNG I: CHỌN PHƯƠNG ÁN MĨNG VÀ TÍNH TỐN CẤU TẠO MĨNG SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG 1.1) Xác định tải sơ tác dụng xuống móng 1.1.1) Tải trọng sàn − Sàn phòng học TT γi ( kN/m3) ni Tĩnh tải Hoạt tải 25 1.1 1.2 δi (m) gsi ( kN/m2) 0.1 2.75 2.4 5.15 Tổng 1.1.2) = Trọng lượng thân cột TT Trục H(m) b(m) h(m) M(kN) Tầng trệt,1,2,3,4,5 A,B C 3.3 3.3 0.25 0.25 0.4 0.25 8.25 5.16 1.1.3) Trọng lượng thân dầm TT L(m) b(m) h(m) M(kN/m) L1 L2 A A1 C C1 6.7 1.9 3.7 3.6 3.7 3.7 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 3.13 1.88 1.88 1.88 1.56 1.56 1.2) Xác định lực dọc tác dụng xuống móng 1.2.1) Cột A4 Cơng trình có tầng: trệt,5 tầng Sơ diện truyền tải sàn: S=3.6x6.7/2=12.06m2  N=6x(12.06x5.15+3.6x1.88+3.13x6.7/2 + 8.25) = 640.25 kN - Cột B4 Diện truyền tải sàn:S=3.6x1.9/2=3.42m2 N=6x(12.06x5.15+3.6x1.88+3.13x6.7/2+1.9/2x1.56+3.42x5.15+8.25)= 525,67kN 1.2.2) Cột C4 Diện truyền tải sàn:S=3.6x1.9/2=3.42m2 SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG  N=6x(3.42x5.15+(3.6x1.56)+1.9/2x1.88+5.16)= 181.05 kN 1.3) Xác định sơ tiết diện móng Nhận xét: − Nhận thấy lực dọc chân cột A4 B4 gần Để thuận tiện thi cơng thiên an tồn, ta chọn trục B4 có lực dọc chân cột lớn để xác định kích thước móng cho trục A B − Nhận thấy lực dọc chân cột C4 xem lớn trục để xác định kích thước móng cho trục C 1.3.1) Cột A, B − Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng xuống chân cột cốt −0.5m: N0tc = = = 1164(kN) − Phương án móng: móng đơn tự nhiên − Chọn độ sâu chôn móng: h = 1.9 m Giả thiết: b = 2m (cạnh bé đáy móng) − Diện tích sơ đáy móng: F = − Cường độ tính tốn lớp đất đặt móng: R= (AbγII+Bh +DcII) Với: m1 = 1.3 : tra bảng dựa vào loại cát trung đến mịn ẩm m2 = : nhà khung khơng thuộc loại tuyệt đối cứng ktc = : tiêu lý đất lấy theo kết thí nghiệm trực tiếp γII = = 20.8 kN/m3: móng đặt đất đồng cII = kN/m2 Từ φ = R= tra bảng được: A = 1.34; B = 6.35; D = 8.55 (1.34×2×20.8+6.35×1.3×20.8+8.55×6) = 362kN/m2 − Diện tích sơ đế móng: SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG F= Với: GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG = = 3.59 m2 = 20kN/m3 − Vì móng chịu tải lệch tâm nên ta tăng diện tích đế móng lên: F* = 1.1×F = 1.1×3.59 = 3.95 m2 − Chọn l/b = 1.2: b> = = 1.82 m chọn= 2m l > 1.2×1.82 = 2.14 m chon l=2.5 m  Chọn sơ kích thước móng trục A, B là: b×l = 2×2.5m (có F = 5m 2), chiều cao móng h = 0.7m; chiều cao đế móng 0.3m 1.3.2) Cột C  Vì khoảng cách trục B C 1.9m nhỏ nên ta dùng móng băng từ trục B đến C Mặt bố trí móng MẶT BẰNG BỐ TRÍ MĨNG CƠNG TRÌNH T/L 1/100 SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 10 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG khn sàn mái Gia công lắp dựng côt thép dầm mái Gia công lắp dựng côt thép sàn mái công 4/7 Kg 513 Kg 613 Đổ bê tông dầm sàn mái m3 Bê tông sàn m3 Bê tông dầm m3 29.4 6.13 23.3 Nhân công 3.5/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công 3.5/7 m2 Công/1t Công/1t 10.4 14.6 53.5 19 3.0 9.0 14 1.0 Công 2.56 75.5 38 2.0 Công/100 m2 34.3 65.9 22 3.0 Công/100 m2 26.9 85.0 22 4.0 Công/100 m2 34.3 65.9 22 3.0 Công/100 m2 Công/100 m2 Công/100 m2 26.9 34.3 26.9 85.0 22 4.0 65.9 22 3.0 16.5 17 1.0 2.15 552.0 20 28.0 0.22 546.2 22 25.0 0.22 62.8 22 3.0 0.06 149.0 22 7.0 0.06 17.1 18 1.0 0.15 214.1 22 10.0 Bảo dưỡng Tháo dỡ ván khuôn dầm tầng m 191 76 Tháo dỡ ván khuôn sàn tầng m2 315 57 Tháo dỡ ván khuôn dầm tầng m2 191 76 Tháo dỡ ván khuôn sàn tầng Tháo dỡ ván khuôn dầm tầng mái Tháo dỡ ván khuôn sàn tầng mái Hoàn thiện m2 m2 315 57 191 76 m2 61.3 Xây tường 100 m3 256 75 Tô tường m2 Tơ tường ngồi m2 Nhân cơng 4.5/7 Nhân cơng 4/7 Nhân công 4.5/7 Nhân công 4/7 Nhân công 4/7 Nhân công 4/7 248 285 Nhân công 3/7 Nhân công 3/7 Nhân công 3/7 công/1m công/1m công/1m 248 285 142 Nhân công 4/7 Nhân công 4/7 Nhân công 4/7 công/1m công/1m cơng/1m Sơn nước Sơn m2 Sơn ngồi m2 Lát gạch m2 SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 54 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP THI CÔNG 4.1) Biện pháp thi công 4.1.1) Biện pháp thi công cột − Xác định tim, trục cột + Dùng máy kinh vĩ đặt theo phương vng góc để định vị vị trí tim cốt cột, mốc đặt ván khn, sơn đánh dấu vị trí để tổ, đội thi công dễ dàng xác định xác mốc, vị trí yêu cầu − Lắp dựng cốt thép Yêu cầu cốt thép dùng để thi công là: + Cốt thép phải dùng số liệu, chủng loại, đường kính, kích thước, số lượng vị trí Cốt thép phải sạch, khơng han rỉ, khơng dính bẩn, đặc biệt dầu mỡ + Khi gia công: Cắt, uốn, kéo hàn cốt thép tránh không làm thay đổi tính chất lý cốt thép Tiến hành lắp dựng cốt thép: + Cốt thép gia cơng phía dưới, cắt uốn theo hình dáng kích thước thiết kế, xếp đặt theo chủng loại, buộc thành bó để thuận tiện cho việc dùng cần cẩu vận chuyển lên vị trí lắp đặt + Để thi cơng cột thuận tiện, q trình buộc cốt thép phải thực trước ghép ván khuôn Cốt thép buộc dây thép mềm d = 1mm, khoảng nối phải yêu cầu kỹ thuật Phải dùng kê bê tông nhằm đảm bảo vị trí chiều dày lớp bảo vệ cho cốt thép SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 55 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG + Nối cốt thép (buộc hàn) theo tiêu chuẩn thiết kế: Trên mặt cắt ngang khơng nối q 25% diện tích tổng cộng cốt thép chịu lực với thép trịn trơn khơng q 50% với thép có gờ Chiều dài nối buộc theo TCVN 4453-95 không nhỏ 250mm với thép chịu kéo 200mm với thép chịu nén Việc lắp dựng cốt thép phải đảm bảo: + Các phận lắp dựng trước không gây ảnh hưởng, cản trở đến phận lắp dựng sau + Có biện pháp giữ ổn định vị trí cốt thép, đảm bảo khơng có biến dạng q trình thi cơng + Sau lồng buộc xong cốt đai, cố định tạm ta lắp ván khuôn cột − Ghép ván khuôn, cột Yêu cầu chung: + Đảm bảo hình dáng, kích thước theo yêu cầu thiết kế + Đảm bảo độ bền vững ổn định thi công + Đảm bảo độ kín thít, tháo dỡ dễ dàng Tiến hành ghép ván khuôn cột: Do lắp ván khuôn sau đặt cốt thép nên trước ghép ván khuôn cần làm vệ sinh chân cột, chân vách + Ta đổ trước đoạn cột có chiều cao 10-15 cm để làm giá, ghép ván khn xác + Ván khn cột gia cơng theo mảng theo kích thước cột Ghép hộp mặt, luồn hộp ván khuôn vào cột đặt cốt thép sau lắp tiếp mặt cịn lại + Dùng gơng để cố định hộp ván, khoảng cách gơng theo tính tốn + Điều chỉnh lại vị trí tim cột ổn định cột chống xiên có ren điều chỉnh dây neo + Bê tông dùng để thi công bê tông thương phẩm mua công ty bê tông chở đến công trường xe chuyên dùng Vì để đảm bảo việc đổ bê tông liên tục, kịp thời, phải khảo sát trước tuyến đường tối ưu cho xe chở bê tông Ngồi ra, cơng trình thi cơng thành phố nên thời điểm đổ bê tông phải tính tốn trước cho việc thi cơng bê tơng không bị ngừng, ngắt đoạn ảnh hưởng phương tiện giao thông lại cản trở vận chuyển bê tông Đặc biệt tránh cao điểm hay gây tắc đường + Việc vận chuyển đổ bê tông công trường thực cần trục tháp có nhược điểm tốc đọ chậm, suất thấp Do muốn sử dụng có hiệu việc đổ bê tơng cần trục tháp phải tổ chức thật tốt, công tác chuẩn bị phải đầy đủ, không để cần trục phải chờ đợi + Tại đầu tập kết vữa bê tông: Vữa bê tông xe chở bê tông chở đến đổ vào thùng chứa vữa (dung tích 1.5m3) Sử dụng thùng chứa vữa để cần trục cẩu thùng nạp vữa vào cho thùng Khi cần trục hạ thùng thứ xuống tháo móc cẩu thùng thứ hai sẵn sàng móc cẩu vào cẩu ln, chờ đợi Phải chuẩn bị mặt SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 56 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG cơng nhân để điều chỉnh hạ thùng xuống vị trí, tháo lắp móc cẩu nhanh + Tại đầu đổ bê tơng: Phải có nhịp nhàng ăn khớp người đổ bê tông người lái cẩu Đầu tiên định vị vị trí đổ bê tơng thùng vữa cẩu lên, sau cách đổ nào, đổ chỗ hay nhiều vị trí, đổ dầy hay mỏng, phạm vi đổ vữa bê tông Việc thực nhờ điều khiển người hướng dẫn cẩu + Thùng chứa vữa bê tơng có chế nạp bê tơng vào đổ bê tông riêng biệt, điều khiển dễ dàng Công nhân đổ bê tông đứng sàn công tác thực việc đổ bê tông + Để tăng khả thao tác đưa bê tông xuống gần vị trí đổ, tránh cho bê tơng bị phân tầng rơi tự từ độ cao 3,5m xuống, lắp thêm thiết bị phụ phễu đổ, ống vòi voi, ống vải bạt, ống cao su + Bê tông đỏ thành lớp, chiều dày lớp đổ 30-40cm, đầm kỹ đầm dùi sau đổ lớp bê tông + Khi đổ đầm bê tông cần ý không gây va đập làm sai lêch vị trí cốt thép + Khi đổ bê tông xong cần làm vệ sinh thùng chứa bê tông để chuẩn bị cho lần đổ sau Chú ý: Phải kiểm tra lại chất lượng độ sụt bê tông trước sử dụng − Công tác tháo ván khuôn + Ván khuôn cột loại ván khn khơng chịu lực sau đổ bê tông ngày ta tiến hành tháo ván khuôn cột, vách + Tháo ván khuôn cột xong lắp ván khn dầm, sàn, tháo ván khuôn cột ta để lại phần phía đầu cột (như thiết kế) để liên kết với ván khuôn dầm + Ván khuôn tháo theo nguyên tắc: “Cái lắp trước tháo sau, lắp sau tháo trước” + Việc tách, cậy ván khuôn khỏi bê tông phải thực cách cẩn thận tránh làm hỏng ván khuôn làm sứt mẻ bê tông + Để tháo dỡ ván khn dễ dàng, người ta dùng địn nhổ đinh, kìm, xà beng thiết bị khác Chú ý: Cần nghiên cứu kỹ truyền lực hệ ván khuôn lắp để tháo dỡ an tồn 4.1.2) Biện pháp thi cơng dầm, sàn − Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn -Lắp hệ dàn giáo theo trình tự: + Đặt kích (gồm đế kích) liên kết kích với giằng ngang giằng chéo + Lắp dựng khung giáo vào kích + Lắp giằng ngang chéo SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 57 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG + Lồng khớp nối làm chặt chốt khớp nối, khung chồng tới vị trí thiết kế + Điều chỉnh độ cao hệ giáo kích Sau tiến hành đặt ván đáy, ván thành, ván sàn Kiểm tra lại độ phẳng kín khít khn − Cơng tác cốt thép dầm, sàn + Trước đổ bê tông cần kiểm tra lại xem cốt thép đủ số lượng, chủng loại, vị trí hay chưa, vệ sinh cốt thép, tưới nước cho ẩm bề mặt ván khuôn + Đổ bê tông cần trục tháp tương tự thi công bê tông cột Đầm bê tông sàn đầm bàn đầm bê tông dầm đầm dùi + Việc ngừng đổ bê tông phải đảm bảo mạch ngừng thiết kế + Trước đổ bê tông phân khu cần làm vệ sinh mạch ngừng, làm nhám, tưới nước xi măng để tăng độ dính kết đổ bê tông − Công tác bảo dưỡng bê tông tháo ván khuôn + Bê tông sau đổ phải có quy trình bảo dưỡng hợp lý, phải giữ ẩm ngày đêm Hai ngày đầu đồng hồ tưới nước lần Lần đầu tưới sau đổ bê tông 4-7 Những ngày sau khoảng 3-10 tưới lần tuỳ theo nhiệt độ khơng khí ( mùa đơng tưới nước ) + Việc lại bê tông cho phép bê tông đạt cường độ 24kG/cm2 ( mùa đông ngày) + Việc tháo ván khuôn chịu lực tiến hành bê tông đạt 100% cường độ thiết kế (khoảng 24 ngày với nhiệt độ 200C) (Dầm nhịp 7÷ 8m) Tháo ván khn theo nguyên tắc nói phần tháo ván khn cột 4.2) An tồn thi cơng bê tông, cốt thép, ván khuôn 4.2.1) Dựng lắp, tháo dỡ dàn giáo + Khơng sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ thiếu phận: móc neo, giằng + Khi hở sàn cơng tác tường cơng trình >0,05 m xây 0,2 m trát + Các cột giàn giáo phải đặt vật kê ổn định + Cấm xếp tải lên giàn giáo, nơi ngồi vị trí qui định + Khi dàn giáo cao 6m phải làm sàn cơng tác: Sàn làm việc bên trên, sàn bảo vệ bên + Khi dàn giáo cao 12 m phải làm cầu thang Độ dốc cầu thang < 60o + Lổ hổng sàn cơng tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ phía + Thường xuyên kiểm tra tất phận kết cấu dàn giáo, giá đỡ, để kịp thời phát tình trạng hư hỏng dàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp thời SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 58 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG + Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại Cấm tháo dỡ dàn giáo cách giật đổ + Không dựng lắp, tháo dỡ làm việc dàn giáo trời mưa to, giơng bão gió cấp trở lên 4.2.2) Gia công, lắp dựng ván khuôn + Ván khuôn dùng để đỡ kết cấu bê tông phải chế tạo lắp dựng theo yêu cầu thiết kế thi công duyệt + Ván khuôn ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững cẩu lắp cẩu lắp phải tránh va chạm vào kết cấu lắp trước + Không để ván khuôn thiết bị vật liệu thiết kế, kể khơng cho người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng ván khuôn + Cấm đặt chất xếp ván khuôn phận ván khuôn lên chiếu nghỉ cầu thang, lên ban công, lối sát cạnh lỗ hổng mép cơng trình Khi chưa giằng kéo chúng + Trước đổ bê tông cán kỹ thuật thi công phải kiểm tra ván khn, nên có hư hỏng phải sửa chữa Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo 4.2.3) Gia công, lắp dựng cốt thép + Gia công cốt thép phải tiến hành khu vực riêng, xung quanh có rào chắn biển báo + Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp ngăn ngừa thép văng cắt cốt thép có đoạn dài 0,3m + Bàn gia công cốt thép phải cố định chắn, bàn gia công cốt thép có cơng nhân làm việc hai giá phải có lưới thép bảo vệ cao 1,0 m Cốt thép làm xong phải để chỗ quy định + Khi nắn thẳng thép tròn cuộn máy phải che chắn bảo hiểm trục cuộn trước mở máy, hãm động đưa đầu nối thép vào trục cuộn + Khi gia công cốt thép làm rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân + Không dùng kéo tay cắt thép thành mẫu ngắn 30cm + Trước chuyển lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra mối hàn, nút buộc Khi cắt bỏ phần thép thừa cao công nhân phải đeo dây an tồn, bên phải có biển báo Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ qui định quy phạm + Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc tay cho pháp thiết kế + Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, trường hợp khơng cắt điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép chạm 4.2.4) Tháo dỡ ván khuôn + Chỉ tháo dỡ ván khuôn sau bê tông đạt cường độ qui định theo hướng dẫn cán kỹ thuật thi công SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 59 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG + Khi tháo dỡ ván khn phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phăng ván khn rơi, kết cấu cơng trình bị sập đổ bất ngờ Nơi tháo ván khn phải có rào ngăn biển báo + Trước tháo ván khuôn phải thu gọn hết vật liệu thừa thiết bị đất phận cơng trình tháo ván khn + Khi tháo ván khn phải thường xun quan sát tình trạng phận kết cấu, có tượng biến dạng phải ngừng tháo báo cáo cho cán kỹ thuật thi công biết + Sau tháo ván khuôn phải che chắn lỗ hổng công trình khơng để ván khn tháo lên sàn công tác ném ván khuôn từ xuống, ván khuôn sau tháo phải để vào nơi qui định + Tháo dỡ ván khuôn khoang đổ bê tơng cốt thép có độ lớn phải thực đầy đủ yêu cầu nêu thiết kế chống đỡ tạm thời 4.3) An tồn cơng tác lắp dựng + Lắp dựng đà giáo theo hồ sơ hướng dẫn nhà chế tạo lắp dựng theo thiết kế thi công duyệt + Đà giáo lắp đủ giằng, chân đế phụ kiện khác, neo giữ vào kết cấu cố định cơng trình, chống lật đổ + Có hệ thống tiếp đất , dẫn sét cho hệ thống dàn giáo + Khi có mưa gió từ cấp trở nên, ngừng thi công lắp dựng sử dụng đà giáo + Khơng sử dụng đà giáo có biến dạng, nứt vỡ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật + Sàn công tác đà giáo lắp đủ lan can chống ngã + Kiểm tra tình trạng đà giáo trước sử dụng + Khi thi công lắp dựng, tháo dỡ đà giáo, cần có mái che hay biển báo cấm lại bên 4.4) Biện pháp đổ bê tông 4.4.1) Nguyên tắc chung + Bê tông vận chuyển đến phải đổ + Đổ bê tông từ cao xuống, chỗ sâu nhất, không đổ bê tông rơi tự 1.5m (gây phân tầng bê tông) gây vỡ ván khuôn + Chiều dày lớp đổ bê tông phải đảm bảo đầm thấu suốt để bê tông đặc + Bê tông phải đổ liên tục, đổ đến đâu phải đầm đến đó, đổ từ xa đến gần + Ngồi cịn phải tn thủ qui trình, qui phạm chất lượng vật liệu thành phần cấp phối đảm bảo theo thiết kế, tỷ lệ X:C:Đ:N Trước đổ bê tông phải kiểm tra ván khuôn, cốt thép làm vệ sinh ván khuôn, tưới nước cho ván khn cần Kiểm tra xem vữa bê tơng có bị phân tầng hay khơng, bị phân tầng phương tiện vận chuyển cần phải kín khít để tránh khơng bị chảy nước xi măng Q trình vận chuyển vữa bê tông lên cao dùng cần trục máy vận thăng, vận chuyển ta dùng xe cải tiến 4.4.2) Một số ý SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 60 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG + Khi đổ bê tông theo hướng hắt tiến bê tông dễ bị phân tầng mà đổ từ xa tới gần, lớp sau úp lên lớp trước để tránh phân tầng + Khi vận chuyển cần đảm bảo đồng vữa, vữa vận chuyển thời gian ngắn nhất, thời gian xi măng khơng bị đơng kết + Dụng cụ đổ chứa bê tông vận chuyển đến chỗ đổ cần phải đổ sẽ, tránh tạp chất lẫn cát, đá phải xác định khối lượng xác Trường hợp đổ bê tơng độ cao 10m, phải dùng ống vòi voi, phễu ống phải tơn dày (1.5- 2)mm hình trịn, cụt có đường kính từ (22- 23)cm, cao từ (50- 70)cm nối với móc Khoảng cách từ miệng ống đến mặt đổ bê tông > 1.5m Chiều dày lớp bê tông đổ phụ thuộc vào phương pháp trộn, khoảng cách vận chuyển, khả đầm điều kiện khí hậu thường dày từ (20- 30)cm + Trong trường hợp dầm dài, chiều cao từ 80cm trở lên khơng nên đổ lớp hết chiều dài dầm, mà nên chia thành nhiều lớp đoạn gối lên (đổ theo kiều bậc thang) Móng lớn đổ theo kiều 4.4.3) Mạch ngừng + Trường hợp đổ bê tông mà phải nghỉ thi công khối lượng bê tông lớn, diện tích rộng mà khơng thể đổ liên tục khơng ngừng tuỳ tiện mà phải để mạch ngừng chỗ qui định Đó chỗ mà nội lực nhỏ để không làm ảnh hưởng đến trình làm việc kết cấu, mạch ngừng để nơi có thay đổi ván khuôn nhân công Khi đổ bê tông cột, mạch ngừng bố trí mạch móng, phần phía góc nối cột dầm khung Nếu dầm có chiều cao lớn 80cm mạch ngừng bố trí dầm + Nếu hướng đổ bê tơng vng góc với dầm phụ mạch ngừng đắt cách dầm biên tường đoạn 1/4 nhịp dầm Cịn hướng đổ bê tơng song song với dầm phụ mạch ngừng đặt 1/3 nhịp dầm phụ + Trong sàn khơng sườn mạch ngừng đặt vị trí bất kỳ, song song với cạnh ngắn sườn 4.4.4) Đầm bê tông + Máy đầm bê tông làm việc theo nguyên lý chấn động bề mặt Khi máy gây chấn động, lực ma sát hạt cốt liệu giảm Do chúng lắng xuống lèn chặt tạo nên độ đặc cho hỗ hợp bê tông Đồng thời chấn động, vữa, xi măng, cát dồn lên mặt dồn mặt ván khuôn tạo lớp bảo vệ bọc chắn khối bê tông tránh môi trường xâm thực làm gỉ cốt thép + Qua trình đầm phải qui cách thời gian Đầm đến bề mặt váng xi măng đổi vị trí.Khơng đầm q nhiều, dễ gây tượng phân tầng.Với kết cấu mỏng có chiều dày 20cm ta dùng đầm bàn, > 20cm ta dùng đầm dùi.Trường hợp với cột ta đầm phương pháp thủ công Khoảng cách đặt đầm dùi 1.5R ( R bán kính tác dụng đầm) mũi dùi phải đặt sâu xuống lớp bê tông trước ( dưới) từ (5- 10)cm để liên kết lớp với Khi chuyển đầm dùi không tắt động phải rút lên từ từ để tránh để lại lỗ hổng bê tông Khi đầm tránh làm sai lệch cốt thép làm SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 61 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG giảm khả liên kết cốt thép tránh tượng đầm đến đâu kê thép đến 4.4.5) Bảo dưỡng bê tơng Để đảm bảo cho bê tơng có điều kiện đơng cứng thích hợp, làm cho cường độ tăng lên ta phải tiến hành dưỡng hộ Nếu sau đổ bê tơng gặp thời tiết nắng, khơng khí khơ, gió thổi sau đổ bê tông xong Sau (2-3 h) ta phải dùng bao tải, mạt cưa, cát tưới nước định kỳ với t= 150C trở lên phải tưới nước để thường xuyên giữ ẩm Trường hợp gặp phải trời mưa to, mưa kéo dài phải sử dụng biện pháp che chắn, đậy cho kết cấu bê tơng, tránh để nước mưa làm cho sói lở, sai cấp phối Khi cường độ bê tông đạt 25% cường độ thiết kế tháo nước để lợi dụng nước mưa bảo quản dưỡng bê tơng 4.4.6) An tồn đổ đềm bê tông − Trước đổ bê tông cán kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt ván khuôn, cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển Chỉ tiến hành đổ sau có văn xác nhận − Lối qua lại khu vực đổ bê tông phải có rào ngăn biến cấm Trường hợp bắt buộc có người qua lại cần làm che phía lối qua lại − Cấm người khơng có nhiệm vụ đứng sàn rót vữa bê tơng.Cơng nhân làm nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tơng phải có găng, ủng − Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: Nối đất với vỏ đầm rung + Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động điện đầm + Làm đầm rung, lau khô quấn dây dẫn làm việc + Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau lần làm việc liên tục từ 30-35 phút + Công nhân vận hành máy phải trang bị ủng cao su cách điện phương tiện bảo vệ cá nhân khác + SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 62 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG CHƯƠNG V: CHỌN MÁY THI CƠNG − Máy móc thiết bị thi cơng, cơng cụ chạy điện cầm tay thiết bị thí nghiệm, kiểm tra chất lượng nhà thầu lựa chọn đưa vào thi cơng cơng trình đảm bảo hai yêu cầu: phù hợp với yêu cầu mặt thi cơng tính chất kỹ thuật khối lượng Mặt khác máy móc cơng cụ đảm bảo đáp ứng q trình thi cơng khả thi cao − Vận chuyển người, số thiết bị vận thăng − Vận chuyển số vật liệu rời, vật liệu nhỏ lẻ vận thăng công trường − Dùng máy công cụ để gia công hàn, uốn thép, tời điện kéo dãn thép cuộn φ≤ 10 Dùng máy cắt, uốn để gia công cốt thép đến φ32/AIII − Dùng máy chạy điện cầm tay máy khoan phá bê tông cưa, bào, súng bắn đinh, bắn bê tông, máy mài, máy cắt gạch để thi công cốp pha, ốp lát phù hợp − Dùng khuôn 150x150x150 thép xác để đúc mẫu Dùng tiêu chuẩn để kiểm tra độ sụt bê tông Dùng sàng tiêu chuẩn để kiểm tra cấp phối đá sỏi phù hợp Thiết bị đưa đến công trường theo tiến độ thi cơng cơng trình − Dùng máy tồn đạc, máy thủy bình, máy kinh vĩ máy thiên đỉnh để định vị, bắn tim cốt, kiểm tra độ thẳng đứng phục vụ hồn cơng vv 5.1) Chọn máy đầm cóc − Chọn máy đầm cóc nhãn hiệu Mikasa MT-55 hình: − Thơng số kỹ thuật: + + + + 5.2) Cỡ mặt đầm (mm) : 340x265 Độ biên giật (mm) : 70 Động : xăng Trọng lượng máy (kg) : 57 Chọn vận thăng − Tính tốn chọn vận thăng: + Tổng khối lương cột chống cần vân chuyển tầng (giả thiết) là: Gcc = ( T ) SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 63 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG + Tổng khối lượng đà gỗ cần vận chuyển tầng (giả thiết) là: + Tổng khối lượng ván khuôn vận chuyển tầng là: + Tổng khối lượng gạch xây cần vận chuyển tầng là: + Tổng khối lượng bê tông cột cần vận chuyển tầng là: Gxg = ( T ) Gvk = 4.41( T ) Ggx = 37.12 ( T ) Ggx = 10.34 ( T )  Tổng khối lượng cần vận chuyển : ∑ G = + + 4.41 + 37.12 + 10.34 = 67.87 ( T ) − Ta chọn loại máy vận thăng TP- hình vẽ: − Các thông số kỹ thuật máy vận thăng là: + + + + + + + Độ cao nâng tối đa: H=32m Sức nâng: Q=0,5tấn Vận tốc nâng: Vn=3m/s Tầm với: R=1,3m Chiều dài sàn vận tải: 1m Công suất động cơ: 2,5kw Trọng lượng máy: 1,7 N= + Năng suất máy vận thăng là: 3600 Q.K tg Tck Với : ktg=0,8 Q=0,5tấn SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 64 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG tn=th=8s tbx=td=105s ⇒Tck=tn+th+tbx+td=8+8+105+105=226s  Năng suất máy vận thăng là: 3600 N ca = 0,5.0,8.6,8 = 43,33 ( T ) 226  Bố trí hai vận thăng hai đầu cơng trình, suất vận thăng hoạt động 43.33x2=86.66(T)>67.87(T) ⇒ Thoả mãn 5.3) Chọn máy trộn bê tông − Những đoạn thi công mà khối lượng bê tông < 15 m3 ta tiến hành trộn đỗ bê tông công trường + Tra “ sổ tay chọn máy thi công ” ta chọn máy trộn bê tông lê (loại trọng lực) mã hiệu S – 674 với dung tích hình học Vhh = 100lít hình + Năng suất máy trộn tính theo cơng thức: N = Vsx × K xl × nck × K tg Với: Vsx = 0.75 × Vhh = 0.75 × 0.1 = 0.075 m3 : Dung tích sản xuất thùng trộn kxl = 0.65 – 0.7 : Hệ số xuất liệu ktg = 0.7 – 0.8 : Hệ số sử dụng thời gian nck = 3600 tck tck = tđổ vào + ttrộn + tđổ = 20 + 20 + 60 = 100s tđổ vào = 20s ttrộn = 20s tđổ = 60s SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 65 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG   GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG nck = 3600 = 36 100 mẻ Năng suất máy trộn: ( ) N = 0.075 × 0.6 × 36 × 0.8 = 1.30 m3 /h + Một ca máy làm việc giờ, nên ca sử dụng máy trộn bê tông lê loại trọng lực mã hiệu S – 674 trộn được: VSB −84 = N × = 1.3 × = 10.4m3 > V cột(max) = 3.975(m ) Với việc chọn máy trộn bê tông mã hiệu S - 674 (dung tích hình học q = 100 lít) đảm bảo trộn bê tông theo yêu cầu  5.4) Chọn phương tiện vận chuyển bê tông − Khi khối lượng bê tông > 15m3, phương án vận chuyển đổ bê tông tốt là: Sử dụng bê tông tươi, đổ bê tông bơm cần Chọn xe vận chuyển bê tông SB – 92B, với đợt vận chuyển 6m3 Lúc sử dụng nhiều đổ dầm sàn, lần cần V = 54.92 m3 cần xe vận chuyển bê tông + Xe vận chuyển bê tông + Chọn bơm bê tông bơm cần loại ô tô bơm: Xe bơm bê tông SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 66 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG Chọn máy đầm dùi − Chọn máy đầm dùi cán mềm mã hiệu MSX – 38 + Năng suất máy đầm tính theo cơng thức sau: N = × R2 × h× Với:  ktg = 0.6 R = 0.4m h = 0.3m t1 = 30s t2 = 5s Năng suất máy đầm: 3600 × K tg t1 + t2 ( m3/h ) : Hệ số thời gian : Bán kính ảnh hưởng đầm : Chiều dầy lớp đầm bê tơng : Thời gian đầm vị trí : Thời gian di chuyển đầm từ vị trí sang vị trí khác N = × 0.42 × 0.3 × SVTH: ĐỖ THANH TÙNG 3600 × 0.6 = m3 /h 30 + MSSV : 13L1160028 ( ) Trang 67 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Thiết kế thi công - Lê Văn Kiểm Giáo trình tổ chức thi cơng xây dựng - Nhà xuất xây dựng Kỹ thuật thi công - Nguyễn Đình Hiện Hỏi đáp vấn đề kỹ thuật thi công xây dựng - Ngô Quang Tường Máy xây dựng - Lê Văn Kiểm Giáo trình an tồn lao động thi cơng xây dựng Định mức dự tốn xây dựng cơng trình 1776/BXD-VP SVTH: ĐỖ THANH TÙNG MSSV : 13L1160028 Trang 68 ... Nhân công 3.5/7 Nhân công 4/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công 4/7 Nhân công 4/7 Nhân công 4/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công 3.5/7 Công/ 100 m2 Công/ 100 m2 Công/ 100 m2 Công/ 1t Công/ 1t Công. .. Nhân công 3.5/7 Nhân công 4/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công 4/7 Nhân công 4/7 Nhân công 4/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công 4/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công. .. m2 2482.62 0.0 6công/ m2 m2 285.52 0.0 6công/ m2 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG CHƯƠNG III: TÍNH TỐN VÀ THI? ??T KẾ VÁN KHN 3.1) Thi? ??t kế ván khuôn cột 3.1.1) Thi? ??t kế ván khuôn cột cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án kỹ thuật thi công xây dựng , Đồ án kỹ thuật thi công xây dựng

Từ khóa liên quan