Hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng - Dự án bất động sản

111 747 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 08:15

TRNG I HC M TP.HCM TRUNG TÂM CPA D ÁN U T XÂY DNG D ÁN U T XÂY DNG ––D ÁN BT NG SND ÁN BT NG SN KHÁI NIMHNG DNLPDKHÁI NIM, HNG DN LP D ÁN & VÍ D MINH HA Biên son và ging: Lu Trng Vn, Ph.D candidate Thá 7  2008 Bien soan va giang: Luu Truong Van, Ph.D candidate, PKNU, Busan, Korea1 Tháng 7 nm 2008 D án đu t xây  . TÂM CPA D ÁN U T XÂY DNG D ÁN U T XÂY DNG ––D ÁN BT NG SND ÁN BT NG SN KHÁI NIMHNG DNLPDKHÁI NIM, HNG DN LP D ÁN & VÍ. giang: Luu Truong Van, Ph.D candidate, PKNU, Busan, Korea1 Tháng 7 nm 2008 D án đu t xây 
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng - Dự án bất động sản, Hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng - Dự án bất động sản

Từ khóa liên quan