Thực trạng về hoạt động quảng cáo và một số quảng cáo trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay.doc

56 515 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 16:43

Thực trạng về hoạt động quảng cáo và một số quảng cáo trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40BLI GII THIU. Cú rt nhiu lý do cho rng qung cỏo cú tm quan trng rt ln ,vớ d nh : tng sn lng hng hoỏ tiờu th, tng doanh s bỏn, m rng phm vi nh hng ca cụng ty V cỏc chi phớ khng l ó t nú núi lờn tm quan trng ca qung cỏo. M nm 1983 hn 75 t ụ la ó c chi tiờu cho ch qung cỏo v thi gian qung cỏo v n nm 1990 chi phớ ny ó vt lờn 147 t ụ la. Nhng nu s tớnh toỏn trờn l chớnh xỏc thỡ vic truyn bỏ nhng thụng ip qung cỏo s tiờu tn 625 ụ la trờn u ngi mi nm. Hay nh cụng ty Procter &Gamble chi tiờu hn 800 triu ụ la mt nm ch mua ch qung cỏo v thi gian phỏt súng qung cỏo. Nhng con s khng l v chi phớ qung cỏo thng kốm theo nhng con s khng l v doanhthu v li nhun m cỏc cụng ty ny nhn c. Vy thỡ ta th xột xem i vi th trng bo him núi riờng,vn qung cỏo cú quan trng hay khụng ? Cho n nay thỡ mi ngi u tha nhn rng th trng bo him l mt th trng y nng ng, mang li li ớch khụng nh i vi nn kinh t. iu ny c minh chng qua doanh thu ton cu ca ngnh Bo him, ng trờn ngnh cụng nghip sn xut ụ tụ v ch chu ng sau ngnh cụng nghip in v in t . Xột riờng th trng bo him Vit Nam thỡ rừ rng t nm 1993 tr v trc ch tn ti duy nht mt cụng ty bo him ú l Bo Vit, nhng t nm 1993 tr li õy, th trng bo him Vit Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40BNam ó sụi ng hn rt nhiu, biu hin l s lng cỏc cụng ty bo him hot ng Vit Nam ó tng lờn rt nhiu, khong 16 cụng ty cú tr s chớnh v trờn 30 cụng ty ó t vn phũng i din. Nhng theo ỏnh giỏ thỡ ta mi ch khai thỏc c khong 10% tim nng ca th trng bo him v nh vy l th trng ny cũn ang b b ng. Mt khỏc, phn ln nhng hiu bit v bo him m mi ngi cú hoc ngh rng h cú l do truyn khu v thng l sai. Khụng d gỡ xua tan c nhng nhn thc sai lch ú v mi c gng trong trng hp ny cú th dn n s chng i v khụng bỏn c hng cho dự chỳng ta cú thng hay thua trong cuc tranh cói ny. Ta thy ngay vn t ra õy l, lm th no cỏc cụng ty bo him hot ng ti Vit Nam cú th truyn t nhng thụng tin v sn phm ca mỡnh mt cỏch ỳng n ti khỏch hng? Gii phỏp hu hiu gii quyt vn ny chớnh l tuyờn truyn qung cỏo bng cỏc hỡnh thc khỏc nhau m cụng ty cú th thc hin c. Nh vy, vn tuyờn truyn qung cỏo l mt b phn khụng th thiu c ca mi hot ng kinh doanh, song vi bo him, nú li cng quan trng hn bi tớnh c thự ca sn phm bo him.Nhng vn nờu trờn ch l mt vi lý do m em chn ti ny. Tuy nhiờn vi t cỏch l mt sinh viờn cũn ngi trờn gh nh trng, cha c qua thc tin, cha cú kinh nghim nờn em khụng th trỡnh by vn t ra mt cỏch cn k, sõu sc c. Vy em mong cụ giỏo v cỏc bn s úng gúp cho em nhng li khuyờn b ớch sau khi c bi vit ca em em cú th rỳt kinh nghim. V em chõn thnh Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40Bcm n s giỳp nhit tỡnh ca cụ giỏo hng dn cụ giỏo Tụ Thiờn Hng. Sinh viờn: Nguyn Th Tho.CHNG I: GII THIU CHUNG V QUNG CO.I-VAI TRề CA HOT NG QUNG CO.1- Khỏi nim hot ng qung cỏo. Qung cỏo ó cú lch s lõu i nh lch s loi ngi. Nhng hot ng u tiờn ca qung cỏo l hot ng ca con ngi nhm nh hng n ngi khỏchoc tt hoc xu. Mt a tr khúc ũi n, mt ph n b mt hong t quyn r, mt etờmụna vi sc p khin thn cụng lý cng phi mm lũng m b ụi li gm phỏn x tt c u l nhng khớa cnh ca qung cỏo. ú l s thụng tin truyn cm, l s thuyt phc, gõy nh hng v hng n mt ss hnh ng.Tt c nhng cỏi ú ó tr thnh mt phn ca cuc sng con ngi gn nh t khi cú loi ngi. Chỳng ta nờn i mt bc xa hn v khng nh rng hỡnh thc thuyt phc ca thụng tin truyn cm ú l qung cỏo v ó cú t trc s sng loi ngi. Vớ d: mựi hng lan to vo ban ờm ca cỏc loi hoa, mựi thm ngt ngo v Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40Bquyn r ca hoa hng tuy khụng núi nhng rt mi cho, hp dn n bm t c mc ớch l th phn. Nhng du hiu truyn tin u tiờn ó c tỡm thy Hy Lp v Roma-Italia. Nhng cỏi loa v tớn hiu s dng truyn tin, trc khi ngnh in ra i. Ngay c thi trung c, qung cỏo s dng tớn hiu l ch yu. Sau khi ngnh in ra i, qung cỏo cú s nhy vt vi cỏc tớn hiu c thay th bng ch vit hay thụng ip. n th k XVII, khi t bỏo u tiờn xut hin trờn th gii thỡ qung cỏo bt u phỏt trin trờn bỏo. õy l mt giai on quan trng trong lch s qung cỏo. V vic phỏt minh ra mỏy in ó thc s lm mt cuc cỏch mng trong qung cỏo. Cui th k XVII, rt nhiu t bỏo thng mi vi nhiu tin qung cỏo ó c xut bn Anh v mt s ni khỏc. Nhng qung cỏo u tiờn lỳc ú l nhng qung cỏo v sỏch, cu hụn, nc ung mi v i li. Chng bao lõu sau, khong nm 1840, thu nhp t qung cỏo ó tr thnh ngun thu chớnh ca nhiu t bỏo thỡ vic bỏn khụng gian trờn bỏo bt u xut hin. Bõy gi cng bt u xut hin nhng ngi mụi gii v khụng gian v sau ny h ó phỏt trin thnh cỏc i lý qung cỏo. Vo nhng nm u ca thp k 20, qung cỏo ó phỏt trin thnh mt ngnh cụng nghip M. Nhng thi k tng khng hong nhng nm 1930 v tip theo ú l chin tranh th gii th 2 ó lm cho qung cỏo phỏt trin chm li. Ngy nay, chỳng ta thy nhiu thụng ip thng mi hn l trc kia. Qung cỏo khụng ch tng v s lng m cú s tin b ỏng k trong nhng nm gn õy. Qung cỏo ó tr thnh mt lc Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40Blng marketing giỳp cho vic bỏn v phõn phi hng hoỏ ph thụng, cng l i tng phờ phỏn ca mt s ngi. Vo khong th k XV, XVI ngnh bo him cng ra i, u tiờn l bo him cho nhng chuyn hng vn chuyn bng ng bin. Trong khong thi gian ny, qung cỏo trong bo him cng ó xut hin nhng khớa cnh u tiờn. Ngun thụng tin ch yu (hay nhng tớn hiu) chớnh l nhng kinh nghim ca nhng ngi i bin. Hng hoỏ vn chuyn bng ng bin cú nhiu u im nhng khi tn tht xy ra cng rt ln, do vy bo him ó ra i v ngy cng phỏt trin qua nhng tin n c truyn i ti nhng ngi cú hng hoỏ vn chuyn bng ng bin. M trong thi gian ú thỡ hng hoỏ vn chuyn bng ng bin l ch yu, vỡ vy tin n chng my chc ó lan ra nhanh chúng. ú l khớa cnh qung cỏo u tiờn trong ngnh bo him. Vy thỡ qung cỏo l gỡ ta th tỡm hiu xem? Hip hi marketing M (AMA) ó a ra nh ngha v qung cỏo nh sau: qung cỏo l bt c loi hỡnh no ca s hin din khụng trc tip ca hng hoỏ, dch v hay t tng hnh ng m ngi ta phi tr tin nhn bit qung cỏo. hiu rừ hn v qung cỏo ta xột xem qung cỏo khỏc vi cỏc loi hỡnh thụng tin khỏc nh th no? Gia qung cỏo v tuyờn truyn cú khỏc nhau khụng? Cõu hi qung cỏo l gỡ ó c t ra v gii ỏp trờn. Ngoi iu ú ra ta cng cn bit cỏi gỡ khụng phi l qung cỏo. Cú phi bt c cỏi gỡ m ta nghe thy trờn i phỏt thanh Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40Bhoc c c trờn bỏo v tp chớ cng l qung cỏo ? Trong thc t iu ú khụng hn l nh vy. Mt thụng ip no ú trờn cỏc phng tin thụng tin mun tr thnh qung cỏo thỡ phi cú iu kin l nú phi c tr tin, phi l mt s thụng tin truyn cm khụng cú s hin din trc tip ca i tng cn c qung cỏo nh hng hoỏ, dch v, con ngi. iu ny th hin rt rừ trong tuyờn truyn qung cỏo bo him. Trong qung cỏo bo him, cỏc thụng qung cỏo c nờu ra ch yu l cỏc khu hiu, cỏc hỡnh nh cú liờn quan n sn phm m thụi ch khụng nờu trc tip sn phm ú l gỡ, nh th no. Th nht, qung cỏo v xut bn. Qung cỏo v xut bn u l thụng tin truyn cm v cú th cựng xut hin trờn mt phng tin thụng tin, nhng ch cú cỏi c tr tin thỡ mi l qung cỏo, trong khi ú xut bn khụng c tr tin, nhng vt t c thụng bỏo bỏn t do khụng phi tr tin, do ú khụng phi l qung cỏo. Mt thụng ip v ngi Ch tch, ngi Th tng hay mt minh tinh mn bc u l s xut bn, khụng phi l qung cỏo. Thc t cú mt ss t chc khụng phi kinh doanh cú qung cỏo m khụng mt tin m thc ra cú mt ngi no ú tr thay cho h, vớ d bn thõn c quan xut bn hoc cú phng tin thụng tin. Th hai, qung cỏo v tuyờn truyn. Tuyờn truyn cng l thụng tin truyn cm nhng khụng d nhn ra ngun gc hay ch. Vỡ vic chp nhn mt thụng ip ph thuc vo uy tớn ca ngun tin nờn vic nhn ra ch hay ngun l rt quan trng. Tuy nhiờn, tuyờn truyn vn cú tỏc dng v c cỏc nh chớnh tr v chớnh ph s Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40Bdng gõy nh hng n cụng chỳng bng cỏch nhc li nhiu ln nhng thụng ip truyn i qua cỏc phng tin cú kim soỏt. Ngay s khỏc nhau gia qung cỏo vi cỏc loi hỡnh thụng tin khỏc ó núi lờn vai trũ rt ln ca qung cỏo. Phi cụng nhn rng qung cỏo l mt ngnh kinh doanh ln, nht l cỏc nc phỏt trin v giu cú phng tõy. M, chi phớ qung cỏo bỡnh quõn u ngi /nm khong 400 $. Trong khi ú ch tiờu ny mi ch t cha y 1 $ cỏc nc ang phỏt trin nh E-ti-o-pi-a, Pakixtan, Chi phớ cho qung cỏo M nm 1987 l 109 t $, Nht bn l 25.5 t $, Phỏp l 4.1 t $. M, ch tớnh riờng cỏc hóng qung cỏo chuyờn nghip doanh ss ó ti 33 t $ mt nm. V qung cỏo ó tr thnh mt ngh. Nhng nm gn õy, ngi ta ngy cng quan tõm n hiu qu ca qung cỏo. Vic ny dn n s ra i mt h thng phn hi v xõy dng cỏc nguyờn tc vỡ sao v lm th no qung cỏo t hiu qu. Mun vy phi t chc nghiờn cu qung cỏo trong chc nng tng th ca nú. Vỡ th qung cỏo ó tr thnh mt ngh ỏp ng nhng ũi hi quan trng l t trỡnh cao ca nhng lin thc tng hp v cú h thng t kinh nghim th nghim va phõn tớch ban u. Thi gian gn õy, qung cỏo ó c cụng nhn l mt chc nng quan trng trong cỏc c quan, t chc v ngy cng c chuyờn sõu. Mt khỏc thỡ qung cỏo cũn l mt cụng c marketing. Qung cỏo l tip im thụng tin truyn cm gia ngi bỏn v ngi mua. Nú khụng ch n gin cung cp nhng thụng tin v sn phm, dch Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40Bv m cũn tớch cc tỡm cỏch gõy nh hng n hnh ng ca con ngi bng cỏch trng by nhng hỡnh nh gi cm hoc kớch thớch. Núi cỏch khỏc, qung cỏo khụng kt thỳc vi dũng thụng tin t ngi bỏn sang ngi mua, nú i xa hn v gõy nh hng thuyt phc ngi ta hnh ng hoc tin tng. i vi qung cỏo bo him, nu l qung cỏo cho sn phm bo him thỡ ú l nhng hỡnh nh, nhng khu hiu tỏc ng n nim tin ca khỏch hng, vớ d nh Tng cụng ty bo him Vit Nam- Bo Vit vi khu hiu Bo Vit trong lũng ngi Vit hay Bo Minh vi khu hiu Bo Minh bn ng hnh ỏng tin cy ca mi khỏch hngTt c cỏc khu hiu ny u nhm mc ớch to ra nim tin tng ni khỏch hng, thuyt phc h nhn thc ri i n hnh ng l mua sn phm ca cụng ty. Trong qun lý marketing ngi ta ó bit n bn bin s nm trong quyn kim soỏt ca cụng ty, ú l bn P ni ting: Product (sn phm), Place (phõn phi), Price (giỏ c), Promtion (khuych trng). Mt c cu hp lý ca bn yu t ny to nờn chin lc chung marketing hay marketing mix thc hin cỏc mc tiờu t ra. Trong khuych trng, xỳc tin, cỏc doanh nghip cung cp mt s thụng tin truyn cm trc tip ti khỏch hng, trong ú qung cỏo l mt cụng c quan trng nht. Cng nh cỏc yu t khỏc ca c cu marketing, qung cỏo tỏc ng n vic bỏn hng. Cựng vi nhón hiu hng hoỏ, giỏ c, cỏc kờnh phõn phi v s bỏn hng trc tip, qung cỏo gúp phn thc hin mc tiờu marketing.Tong bo him, qung cỏo cú th c thc hin ngay trong cỏc kờnh phõn phi, c bit l h thng i lý bo Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40Bhim. i lý bo him l mt cụng c qung cỏo nhón hiu cho cỏc cụng ty bo him. Bi vỡ i lý cú th truyn t trc tip nhng ni dung ca qung cỏo bo him ti khỏch hng. õy l mt u im ni bt ca qung cỏo bo him so vi qung cỏo trong cỏc lnh vc thng mi khỏc. Trong mt h thng qung cỏo cú bn yu t tớch cc l: Th nht nhng khỏch hng tng lai. Th trng thỡ bao gm tt c nhng khỏch hng hin ti v tng lai, chớnh h lm nờn dung lng th trng. Th trng cú ba c tớnh l: s quan tõm, thu nhp v tip cn (hay xõm nhp ). Mt th trng tim nng hay trin vng l mt nhúm ngi tiờu dựng ang quan tõm n mt sn phm c th no ú. Tuy nhiờn khụng phi tt c h u quyt nh mua sn phm y, nhng khỏch hng tng lai trong tm tay phi l ngi quan tõm, cú thu nhp, v tip cn mt sn phm c th. Khỏch hng tng lai trong tm tay cú chn lc l mt nhúm nh. Nh trong tt c cỏc lnh vc khỏc trong bo him nhu cu cú th c hỡnh thnh, cú s quan tõm nhúm khỏch hng tng lai cụng ty bo him cú th tip cn c nhng cũn mt yu t rt quan trng na l thu nhp. i vi cỏc th trng bo him nc ngoi, hay nhng nc phỏt trin thu nhp bỡnh quõn u ngi cao, õy l mt li th rt ln i vi h, cũn Vit Nam do thu nhp bỡnh quõn u ngi thp nờn nhu cu cú th hỡnh thnh nhng khụng cú kh nng thanh toỏn.Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm-Lớp Bảo hiểm 40B Th hai, cỏc phng tin thụng tin. truyn mt thụng ip qung cỏo n khỏch hng tng lai cn phi cú mt s phng tin, gi l phng tin qung cỏo. ú l nhng c xekộo nhng thụng ip qung cỏo i khp ni. Nhng phng tin trung thc nh tivi, i phỏt thanh, bỏo, tp chớ tuyờn truyn nhng ni dung ó c biờn son cựng vi thụng ip qung cỏo. Nhng phng tin ngoi ng nh panụ, bin qung cỏo khụng phi l nhng phng tin trung thcvỡ nú khụng tuyờn truyn nhng ni dung ó c biờn m ch truyn thụng ip qung cỏo. Mt phng tin thụng tin qung cỏo l mt phng tin m ngi ta cú th dựng chuyn mt ni dung qung cỏo n khỏch hng tng lai. Hin nay tt c cỏc phng tin u c cỏc cụng ty bo him s dng qung cỏo cho sn phm, cho cụng ty ca mỡnh. Th ba, cỏc cỏc i lý qung cỏo. i lý qung cỏo l cỏ nhõn hay t chc thc hin nhng nhim v cú tớnh nguyờn tc ca khõu k hoch hoỏ v tin hnh mt chng trỡnh thay mt cho ch hng. Th t, ngi qung cỏo (hay ch hng). Ch hng l mt ngi tham gia quan trng vo quỏ trỡnh qung cỏo. H cú th l nh sn xut hng tiờu dựng hay hng cụng nghip. C ngi phõn phi, ngi bỏn lv cỏc ng phỏi chớnh tr ngy nay cng qung cỏo. Núi n gin, ngi qung cỏo l ngi chi tin cho nhng thụng ip qung cỏo. Trong hot ng qung cỏo bo him ngi qung cỏo õy chớnh l cỏc cụng ty bo him: Bo Vit, Bo Minh, AIA, [...]... 2- Thực trạng về chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay Hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam đang trở nên sôi động hơn rất nhiều Từ chỗ chỉ có duy nhất một công ty bảo hiểmViệt NamBảo Việt thì cho đến nay đã chính thức có 16 doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam Trong đó có 4 doanh nghiệp Nhà nước, 3 công ty cổ phần, 4 công ty liên doanh 4 doanh. .. giản, dễ hiểu cho hiệu quả cao CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÁC DOANH GNGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM HIỆN NAY §Ò ¸n m«n häc-Kinh tÕ B¶o hiÓm-Líp B¶o hiÓm 40B I- THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢNG CÁO HIỆN NAY Ở CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM 1- Lợi ích của quảng cáo bảo hiểm đối với người tiêu dùng Tất cả chúng ta đều là những bộ phận của xã hội Cuộc sống của chúng... động quảng cáo bảo hiểm, một lĩnh chưa có sự quản lý chặt chẽ ● Thứ hai, xuất phát từ sự ra đời của luật kinh doanh bảo hiểm Thông qua luật này, nó góp phần quảng cáo một phần cho hoạt động bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nhưng một phần nó cũng tạo những thuận lợi cho các công ty bảo hiểm nước ngoài có thể nhảy vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam Do đó sẽ xuất hiện sự cạnh tranh... lĩnh vực bảo hiểm sẽ không nằm ngoài quỹ đạo đó Một thông điệp quảng cáo về bảo hiểm được gửi đi thì sẽ được hàng trăm, hàng triệu người cập nhật nó ngay lập tức ● Thứ hai, sự ra đời của luật kinh doanh bảo hiểm toạ điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam Đây là hành lang pháp lý cao nhất, an toàn nhất đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Đồng... thôngbán trong phạm vi toàn quốc + Quảng cáo bán lẻ: do các nhà bán lẻ thực hiện như các cửa hàng, các quầy hàng bán lẻ + Quảng cáo kinh doanh: lại được chia ra thành: * Quảng cáo thương mại * Quảng cáo công nghiệp * Quảng cáo chuyên nghiệp - Căn cứ vào đối tượng quảng cáo, người ta phân loại thành: + Quảng cáo sản phẩm: nhiệm vụ của quảng cáo sản phẩm là bán trước hàng hoá cho khách hàng hiện tại tương... vực bảo hiểm cũng như các lĩnh vực khác mà nó còn tạo ra những hạn ché nhất định đối với lĩnh vực bảo hiểm, hạn ché đó là những lỗ hổng trong quá trình quản lý của các công ty Các công ty bảo hiểm Việt Nam hiện nay sự quản lý đối với các nghiệp vụ bảo hiểm đang triển khai còn nhiều bất hợp lý Do đó có thể sẽ bị các công ty bảo hiểm nước ngoài lội dụng để chèn ép Đặc biệt là trong hoạt động quảng cáo bảo. .. trường bảo hiểm Năm 2000 Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời cùng tạo điều kiện cho các công ty bảo hiểm trong ngoài nước hoạt động nhưng đồng thời nó cũng đặt các công ty bảo hiểm Việt Nam trước cuộc cạnh tranh gay go, phức tạp hơn để khẳng định mình Vấn đề đặt ra đối với các công ty bảo hiểm Việt Nam là làm thế nào để khai thác triệt để thị trường bảo hiểm nội địa? Một phần giải đáp câu hỏi này là các. .. động kinh doanh bảo hiểm đã ngày càng trở nên quan trọng hơn, nó đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình phát triển đất nước .Trong điều kiện tình hình thị trường bảo hiểm như vậy thì hoạt động marketing trong bảo hiểm trở thành một khâu then chốt, có tính chất quyết định đến hoạt động của công ty bảo hiểm, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền quảng cáo trong chiến lược phân phối của công ty bảo hiểm Trước... Việt Nam do đó hoạt động quảng cáo của các công ty này chưa thực sự mạnh ● Thứ năm, trình độ dân trí của các tầng lớp dân cư ở Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt trong những năm gần đây đây là một thuận lợi rất lớn để chiến dịch quảng cáo bảo hiểm hợp lý tác động vào Đồng thời, do tập quán của người phương Đông là cuộc sống của họ có phần nào đó là thiên về tình cảm do đó, các công ty bảo hiểm Việt Nam. .. đăng quảng cáo trên mạng lưới truyền hình toàn quốc hay trong các tạp chí phát hành trên toàn quốc Công ty mua quảng cáo khu vực tức là mua thời gian quảng cáo truyền hình trên một vài kênh truyền hình hay những số tạp chí phát hành trong khu vực 5- Đánh giá hiệu quả quảng cáo Việc lập kế hoạch quản lý hoạt động quảng cáo tốt chủ yếu phụ thuộc vào việc định lượng hiệu quả quảng cáo Hỗu hết các cách . Vit Đề án môn học-Kinh tế Bảo hiểm- Lớp Bảo hiểm 40BNam ó sụi ng hn rt nhiu, biu hin l s lng cỏc cụng ty bo him hot ng Vit Nam ó tng lờn rt nhiu, khong. học-Kinh tế Bảo hiểm- Lớp Bảo hiểm 40BLI GII THIU. Cú rt nhiu lý do cho rng qung cỏo cú tm quan trng rt ln ,vớ d nh : tng sn lng hng hoỏ tiờu th, tng doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về hoạt động quảng cáo và một số quảng cáo trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay.doc, Thực trạng về hoạt động quảng cáo và một số quảng cáo trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay.doc, Thực trạng về hoạt động quảng cáo và một số quảng cáo trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay.doc

Từ khóa liên quan