Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của chất giặt tẩy đến tính chất cơ lý của vải dệt kim single dệt từ sợi CVC

4 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2020, 03:40

Bài viết tiến hành khảo sát ảnh hưởng của chất giặt tẩy đến độ ổn định kích thước và độ xiên lệch hàng vòng của vải dệt kim single. Ba loại chất giặt tẩy được khảo sát là nước giặt Suft thông dụng, nước giặt trung tính chuyên cho sản phẩm len pH = 7,0 và nước giặt chiết xuất từ quả bồ hòn. Vải single được sử dụng trong nghiên cứu được dệt từ sợi CVC (60% cotton, 40% Polyester). Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. SCIENCE - TECHNOLOGY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT GIẶT TẨY ĐẾN TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẢI DỆT KIM SINGLE DỆT TỪ SỢI CVC STUDY INFLUENCE OF DETERGENTS ON MECHANICAL PROPERTIES OF CVC KNITTED FABRICS Chu Diệu Hương1,*, Đào Thị Chinh Thùy1, Lưu Thị Tho2 TÓM TẮT Vải dệt kim single sử dụng rộng rãi nhờ mềm mại, thống khí khả đàn hồi Tuy nhiên vải thường ổn định kích thước, đặc biệt vải dệt từ sợi len sợi có thành phần cotton Chất giặt tẩy có ảnh hưởng đến tính chất lý vải Việc sử dụng chất giặt tẩy có nguồn gốc tự nhiên giúp giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường Trong nghiên cứu này, khảo sát ảnh hưởng chất giặt tẩy đến độ ổn định kích thước độ xiên lệch hàng vòng vải dệt kim single Ba loại chất giặt tẩy khảo sát nước giặt Suft thơng dụng, nước giặt trung tính chun cho sản phẩm len pH = 7,0 nước giặt chiết xuất từ bồ Vải single sử dụng nghiên cứu dệt từ sợi CVC (60% cotton, 40% Polyester) Các mẫu vải giặt lần Kết cho thấy loại vải có độ biến động kích thước theo hướng ngang hướng dọc khơng có khác biệt rõ rệt ảnh hưởng loại chất giặt tẩy đến thay đổi kích thước vải Nước chiết xuất từ bồ cho kết lớn xiên lệch hàng vịng vải lại gây biến động giá trị so với vải hoàn tất trước giặt Từ khóa: Vải dệt kim single, vải CVC, chất tẩy lỏng chiết xuất từ xà phòngberry, ổn định kích thước, xiên lệch vải ABSTRACT Single jersey fabrics have been used commonly because of their flexibility, air permeability and elasticity But they are unstable in dimension, specially in fabrics knitted from wool and cotton yarn Detergents affect mechanical properties of knitted fabrics Using the natural detergents minimizes the environment impact In this research we investigated the influence of detergents on dimension stability and on skew in single jersey fabrics Three detergents were used, which were Suft liquid detergent, liquid detergent for wool garment with pH = 7.0 and liquid detergent extracted from soap-berry Two kind of investigated single jersey fabrics knitted from CVC yarn (60% cotton, 40% Polyester) The fabrics have been washed and dried cycles The results showed that all fabrics took the dimensional change in course and wale direction There was no clear difference from the detergents on the fabric dimensional change Liquid detergent extracted from soap-berry most affected on skew in knitted fabrics but this value was less changed in comparision to the initial value of the fabric before testing Keywords: Single jersey fabric, CVC fabric, liquid detergent extracted from soapberry, dimensional stability, skew in knitted fabrics Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội * Email: huong.chudieu@hust.edu.vn Ngày nhận bài: 10/01/2020 Ngày nhận sửa sau phản biện: 10/6/2020 Ngày chấp nhận đăng: 18/8/2020 Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn GIỚI THIỆU Vải dệt kim single thường sử dụng rộng rãi may mặc, nhiên vải có đặc điểm ổn định kích thước, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm [1] Sợi tự nhiên bơng len có nhiều ưu điểm có tính vệ sinh tốt, có độ xốp, giữ ấm tốt… Tuy nhiên loại sợi loại sợi dễ gây nên biến động kích thước sản phẩm q trình gia cơng sử dụng [2] Sợi pha CVC (60% cotton/ 40% Polyester) tận dụng tính vệ sinh sợi bơng độ bền, ổn định sợi polyester Việc sử dụng chất giặt tẩy có nguồn gốc tự nhiên góp phần giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường Tuy nhiên ảnh hưởng loại chất giặt tẩy tới biến động tính chất lý vải dệt kim cần khảo sát Các tính chất lý vải single phụ thuộc vào thông số vải [3, 4] Edin Fatkić [3] nghiên cứu ảnh hưởng thông số vải dệt kim đến số tính chất lý vải single jersey độ thống khí, độ co vải… Vải dệt kim single jersey dệt máy dệt kim trịn ln có xu hướng bị xiên lệch hàng vòng cấu trúc xoắn ốc trình dệt Điều ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm may mặc trình sử dụng Mihriban Kalkanci [5] nghiên cứu ảnh hưởng tượng hàng vịng xiên đến q trình gia cơng sản phẩm may Trong thực tế cơng đoạn gia cơng hồn tất vải dệt kim ảnh hưởng tới tính chất lý vải Züleyha Değirmenci cộng [6] nghiên cứu ảnh hưởng trình nhuộm, khối lượng vải độ săn sợi đến xiên lệch hàng vòng vải dệt kim Tuy nhiên chưa có cơng bố khảo sát thay đổi tính chất lý vải single jersey dệt từ sợi CVC ảnh hưởng loại chất giặt tẩy, bao gồm chất giặt tẩy có nguồn gốc tự nhiên Trong nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng loại chất giặt tẩy đến thay đổi tính chất lý vải dệt kim single jersey dệt từ sợi CVC Ba loại chất giặt sử dụng chất giặt tẩy thương mại Surf, chất giặt tẩy trung tính nước giặt chiết xuất từ bồ hòn, nhằm đánh giá ảnh hưởng loại chất giặt tẩy khác nhau, đặc biệt chất giặt tẩy có nguồn gốc tự nhiên nước bồ hịn tới thay đổi tính chất lý vải Sự thay đổi tính chất lý vải khảo sát biến Vol 56 - No (Aug 2020) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 101 KHOA HỌC CƠNG NGHỆ động kích thước theo hướng ngang, hướng dọc xiên lệch hàng vòng VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các mẫu vải dệt kim dệt từ sợi CVC (60% cotton/ 40% Polyester), kiểu dệt single jersey Khối lượng 112,5g/m2 Chín mẫu vải chuẩn bị, kích thước 30x30cm Đánh dấu 20x20cm (hình 1) để xác định thay đổi kích thước theo hướng ngang theo hướng dọc (TCVN 8041-2009 Xác định thay đổi kích thước vải dệt kim sau trình giặt làm khơ) Giữ mẫu tủ điều mẫu 24 theo tiêu chuẩn ASTM 2494 P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 Kích thước ngang dọc trung bình mẫu giặt ba loại chất giặt tẩy sau ba lần giặt thể hình Bảng Kích thước mẫu vải theo hướng ngang hướng dọc giặt ba loại chất giặt tẩy sau lần giặt thứ Loại chất giặt Hướng đo 19,5 19,45 19,65 19,5 19,45 19,3 19,35 19,4 19,65 19,35 19,4 19,5 Mẫu 19,7 19,5 20 19,7 Mẫu 20 19,85 20 20 Mãu 20,2 19,75 20 20 Mẫu Theo Mẫu chiều dọc Nước Mẫu giặt Mẫu Theo len Mẫu chiều ngang Mãu 19,5 19,8 19,5 19,6 19,85 19,6 19,65 19,7 19,5 19,7 19,8 19,7 20 19,8 20 19,9 19,9 19,85 20,1 20 20 20 19,9 20 19,4 19,75 19,8 19,7 19,6 19,2 19,5 19,4 19,35 19,4 19,5 19,4 Mẫu 19,7 19,8 19,7 19,7 Mẫu 19,95 19,8 19,8 19,9 Mãu 19,9 19,6 19,8 19,8 Surf Bồ KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Ảnh hưởng chất giặt tẩy tới độ ổn định kích thước Kết đo kích thước ba mẫu vải theo hướng ngang hướng dọc giặt ba loại chất giặt tẩy sau lần giặt thứ ghi lại bảng 102 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ● Tập 56 - Số (8/2020) Kích Kích Kích Tb thước thước thước mẫu Mẫu Theo Mẫu chiều dọc Mẫu Theo chiều ngang Hình Kích thước mẫu vải Các mẫu vải giặt ba loại chất giặt tẩy chất giặt tẩy thương mại Surf, chất giặt tẩy trung tính pH = 7,0 nước giặt chiết xuất từ bồ với nồng độ saponin 5% (tỷ lệ khối lượng m/m) sản phẩm Bộ môn Vật liệu Viện Dệt may - Da giày Thời trang (Đại học Bách khoa Hà Nội) Ba loại chất giặt tẩy sử dụng cung cấp, khơng có điều chề thêm Chúng được sử dụng giặt với mức 20ml cho mẻ giặt (dung tỷ 0,2% m/m) giặt lần theo chế độ giặt nhẹ, thời gian giặt 45 phút, nhiệt độ 25oC, tốc độ quay máy 900 vòng/ phút Mỗi loại chất giặt sử dụng mẫu, lấy kết trung bình cộng ba mẫu Độ xiên lệch hàng vòng mẫu vải đo sau lần giặt theo tiêu chuẩn ASTM 3882 - 99 Standard Test Method for Bow and Skew in Woven and Knitted Fabrics Mẫu Mẫu Theo Mẫu chiều dọc Mẫu Theo chiều ngang Trung bình 19,5 19,9 19,7 20 19,5 19,8 Đồ thị 2a cho thấy kích thước dọc mẫu vải CVC thay đổi qua ba lần giặt Vải có xu hướng co dọc mạnh sau lần giặt thứ thứ hai: sau lần giặt thứ kích thước dọc mẫu 19,5; 19,7 19,5cm tương ứng với chất giặt Surf, trung tính nước bồ hịn, chất giặt trung tính gây biến động kích thước (-0,3cm); sau lần giặt thứ hai mẫu vải tiếp tục co, vải giặt nước bồ co dọc lớn nhất, đạt kích thước 19,2cm, vải giặt nước giặt Surf nước giặt len có tăng độ co đạt 19,3 19,4cm Sau lần giặt thứ ba mẫu vải giặt nước giặt trung tính nước bồ hịn có xu hướng phục hổi kích thước, trở kích thước 19,6 19,4cm, vải giặt nước Surf giữ độ co 19,3cm Như giới hạn lần giặt khảo sát, nước giặt trung tính nước giặt bồ hịn gây biến động kích thước dọc vải so với nước giặt thương mại Surf Điều hiểu chất hoạt động bề mặt saponin nước giặt bồ hịn có tác dụng tương tự chất giặt trung tính hiệu nước giặt Surf ảnh hưởng tới thay đổi kích thước vải dệt kim single Điều có nghĩa sử dụng chất giặt tẩy từ bồ hịn khơng ảnh hưởng khác biệt đến biến động kích thước vải dệt kim single nghiên cứu Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn SCIENCE - TECHNOLOGY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 cho thấy sử dụng nước giặt từ bồ hịn vho thấy khơng ảnh hưởng khác biệt so với loại chất giặt tẩy thương mại thông dụng 3.2 Ảnh hưởng chất giặt tẩy tới độ xiên hàng vòng Độ xiên lệch hàng vòng mẫu vải (xác định tanα, hướng hàng vòng so với cột vòng, theo tiêu chuẩn ASTM 3882 - 99) qua ba lần giặt trình bày hình Độ xiên hàng vịng ba mẫu vải dệt kim single dệt từ sợi CVC tăng sau lần giặt đầu tiên: vải giặt nước giặt len trung tính có độ co lớp 0,150; sau vải giặt nước bồ hịn có tan α 0,138; biến động độ xiên hàng vòng vải giặt bảng nước giặt Surf với giá trị tang α 0,133 Sau lần giặt thứ hai, vải giặt nước giặt len trung tính nước giặt Surf có xu hướng giảm độ xiên hàng vòng với giá trị tan α 0,131 0,107 vải giặt nước giặt bồ lại tăng độ xiên hàng vòng lên 0,148 Sau lần giặt thứ ba, mẫu vải có độ xiên hàng vịng xấp xỉ với lúc trước giặt (0,14) với giá trị tanα góc xiên hàng vịng 0,127; 0,131 0,146 tương ứng với loại nước giặt Surf, trung tính nước giặt bồ hịn Như nước giặt Surf nước giặt trung tính có xu hướng làm giảm độ xiên lệch hàng vòng vải sau ba lần giặt, nước giặt bồ cho giá trị độ xiên hàng vòng tăng nhẹ so với mức xiên lệch ban đầu Vì vậy, theo kết khảo sát này, thiết kế sản phẩm theo kích thước vải hồn tất ban đầu việc sử dụng nước giặt chiết suất bồ hịn làm sai lệch kích thước thiết kế loại chất giặt tẩy sử dụng nghiên cứu a) b) Hình Kích thước mẫu vải theo hướng dọc (hình 2a) hướng ngang (hình 2b) giặt ba loại chất giặt tẩy sau lần giặt Sự biến động kích thước ngang mẫu vải thể đồ thị hình 2b Tất mẫu vải biến động kích thước ngang sau lần giặt thứ nhất: vải giặt chất giặt trung tính khơng thay đổi kích thước, vải giặt nước Surf nước bồ hịn co ngang với kích thước 19,9 19,8cm Sau lần giặt thứ hai mẫu vải tiếp tục co ngang với kích thước 19,8; 19,8 19,7 tương ứng với nước giặt Surf, trung tính nước bồ hịn Xu co ngang vải tiếp tục lần giặt thứ ba với kích thước ngang đo 19,6; 19,7 19,6 tương ứng với nước giặt Surf, trung tính nước bồ hịn Như sau ba lần giặt mẫu vải có xu hướng liên tục co ngang, vải giặt nước bồ co ngang nhiều nhất, vải giặt nước giặt trung tính nước giặt thương mại Surf có độ co ngang tương đương Tuy nhiên khác biệt độ co ngang mẫu vải không lớn, chênh lệch 0,1cm Kết Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn Hình Độ xiên lệch hàng vịng mẫu vải single sau ba lần giặt KẾT LUẬN Kết khảo sát từ nghiên cứu cho thấy vải dệt kim single dệt từ sợi CVC có biến động kích thước sau giặt Vol 56 - No (Aug 2020) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 103 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 Mức độ biến động kích thước ngang dọc sau ba lần giặt sau lần giặt không lớn, 3% kích thước ban đầu, theo hướng ngang hướng dọc Sự khác biệt độ co vải giặt ba loại chất giặt tẩy không lớn, nhiên nước giặt trung tính có xu hướng gây biến động kích thước theo hai hướng Nước bồ nước giặt Surf làm vải co ngang dọc gần tương đương Sau ba lần giặt vải có xu hướng giảm độ xiên lệch hàng vòng sử dụng nước giặt Surf nước giặt trung tính nước giặt bồ hịn giữ nguyên độ xiên hàng vòng so với ban đầu Với khác biệt không đáng kể ảnh hưởng đến tính chất lý vải CVC, việc sử dụng chất giặt tẩy có nguồn gốc tự nhiên góp phần bảo mơi trường so với loại chất giặt tẩy thương mại truyền thống Các thông tin giúp cho người tiêu dùng nhà sản xuất lựa chọn loại chất giặt tẩy q trình gia cơng sử dụng, góp phần thơng tin cho việc phát triển chất giặt truyền thống, có nguồn gốc thiên nhiên từ bồ Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] David J Spencer 2001 Knitting technology, a comprehensive handbook and practical guide Woodhead Publishing [2] Matte Ramsgaard Thomsen, Yuliya Sinke Baranovskaya, Filip Monteiroa, Julian Lienhardb, Riccardo LA Magnab, Martin Tamke, 2019 Systems for transformative textile structures in CNC knitted fabric - Isoropia Softening the habitats, pp.95-110 [3] Edin Fatkić, Jelka Geršak, Darko Ujević, 2011 Influence of Knitting Parameters on the Mechanical Properties of Plain Jersey Weft Knitted Fabrics FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Vol 19, No (88) pp 87-91 [4] Chu Dieu Huong Nguyen Thi Hang, 2012 Effect of loop length on the extension properties of knitted fabric Journal of Science &Technology Technical University ISSN 0868-3980, vol 88, pp 131-134 [5] Mihriban Kalkanci, 2019 Investigation into Fabric Spirality in Various Knitted Fabrics and Its Effect on Efficiency in Apparel Manufacturing FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, pp 59-66, 2019 [6] Züleyha Değirmenci, Mehmet Topalbekiroğlu, 2010 Effects of Weight, Dyeing and the Twist Direction on the Spirality of Single Jersey Fabrics FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Vol 18, No (80) pp 81-85 AUTHORS INFORMATION Chu Dieu Huong1, Dao Thi Chinh Thuy1, Luu Thi Tho2 Hanoi University of Science and Technology Hanoi University of Industry 104 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ● Tập 56 - Số (8/2020) Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn ... trung tính hiệu nước giặt Surf ảnh hưởng tới thay đổi kích thước vải dệt kim single Điều có nghĩa sử dụng chất giặt tẩy từ bồ hịn khơng ảnh hưởng khác biệt đến biến động kích thước vải dệt kim single. .. qua ba lần giặt trình bày hình Độ xiên hàng vịng ba mẫu vải dệt kim single dệt từ sợi CVC tăng sau lần giặt đầu tiên: vải giặt nước giặt len trung tính có độ co lớp 0,150; sau vải giặt nước bồ... chiều ngang Hình Kích thước mẫu vải Các mẫu vải giặt ba loại chất giặt tẩy chất giặt tẩy thương mại Surf, chất giặt tẩy trung tính pH = 7,0 nước giặt chiết xuất từ bồ với nồng độ saponin 5% (tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của chất giặt tẩy đến tính chất cơ lý của vải dệt kim single dệt từ sợi CVC, Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của chất giặt tẩy đến tính chất cơ lý của vải dệt kim single dệt từ sợi CVC