Một số nhóm từ ngữ văn hóa trong tiếng anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng việt (trên cứ liệu các từ ngữ tên gọi động vật và thực vật)

127 161 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2020, 16:32

ĐẠI HỌC QUỒC GIA HA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XĂ HỘI VÀ NHÂN VẦN KỈỀU PHƯƠNG NGA MỘT SỐ NHÓM TỪ NGỮ VĂN HÓA TRONG TIÉNG ANH VA CÁC THỦ PHÁP CHUYẺN DỊCH SANG TIÉNG VIỆT (Trên liệu từ ngữ tên gọi động vật thực vật) Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 LUẬN VĂN THẠC s ĩ NGƠN NGỬ HỌC • • • G IÁ O V IÊ N HƯ Ở NG D Ả N PGS TS NGUYỄN HÔNG CỎN Hà Nội, 2007 M Ụ C LỤC LỜI CẢM Ơ N .5 PHẢN MỞ Đ Ầ U Lý chọn đề tài Đổi tượng phạm vi nghiên cứu luận v ă n Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghién cư u Tư liệu phương pháp nghiên c ứ u 4.1 Tư liệu nghiên c ứ u 4.2 Phương pháp nghiên c ứ u Kết cấu luận v ã n CHƯƠNG I C SỞ LÝ T H U Y Ế T 10 Mối quan hệ ngôn ngừ văn hóa 10 1.1 Ngơn ngừ g ì? 10 1.2 Văn hóa g ì ? 13 1.3 Quan hệ ngơn ngừ văn hóa 16 Từ ngữ nhóm từ văn hóa 21 2.1 Từ ngừ ngôn n g ữ 21 2.2 Ý nghĩa văn hóa từ n g 22 2.3 Các nhóm từ ngữ văn hóa ngơn n g 24 Tình hình nghiên cứu nhóm từ ngừ văn hóa hữu q u a n 28 3.1 Tình hình nghiên cứu nư ớc 28 3.2 Tình hình nghiên cứu Việt N a m 29 Tiểu kết 30 CHƯƠNG II TRƯỜNG TỪ V ự N G TÊN GỌI ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG A N H .32 Đặc điểm nguồn gốc cấu tạ o 32 1.1 Nguồn g ố c 32 1.2 Cấu t o 36 Đặc điểm định dan h 38 2.1 Dựa vào thuộc tính lồi vật định d an h 39 2.2 Định danh theo môi trường sống động vật 42 2.3 Định danh động vật vào nơi xuất xứ nơi lai t o 43 2.4 Định danh theo quan hệ lớp - hạng .45 2.5 Định danh dựa đặc điềm giống đồ vật loài vậtkhác 45 Tư ngôn ngừ qua cách định nghĩa từđiên giải thích 47 Đặc điêm trình chuyên nghĩa từ ngừ chỉđộng v ậ t .48 Tên gọi động vật thành ngừ, tục ngừ A n h 50 Tiểu kết 53 CHƯƠNG III TRƯỜNG TỪ V ự N G TÊN GỌI THỰC VẬT TRONG TIẾNG A N H 55 Đặc điểm nguồn gốc cấu t o 55 1.1 Nguồn g ố c 55 1.2 Cấu t o 57 Đặc điểm định d an h 59 2.1 Theo thời gian sinh trưởng thu h o c h 60 2.2 Theo chức n ăn g 61 2.3 V ị .62 2.4 Màu s ắ c 62 2.5 Môi trường số n g 63 2.6 Xuất x ứ 65 2.7 Dựa loài động vật khác 66 2.8 Dựa đồ v ậ t 67 2.9 Dựa loài thực vật khác 68 Ý nghĩa phái s in h 69 3.1 Sự chuyên nghĩa cua từ tên gọi thực vật .69 3.2 Ý nghĩa biểu trư ng 70 Tiểu kết 72 CHƯƠNG IV CÁC THỦ PHÁP CHUYÉN DỊCH TÊN GỌI ĐỘNG THỰC VẬT TIÉNG ANH SANG TIẾNG V IỆT 73 Dịch tương đương từ vựng 73 Dịch k e 74 Dịch tương đương văn hóa 75 Dịch giải thích 77 Thủ pháp vay m ợ n 78 Các yếu tổ ngôn ngừ ảnh hưởng đến dịch thu ật 80 Tiểu kết 82 KẾT L U Ậ N 83 PHỤ LỤC I: DANH MỤC TÊN GỌI ĐỘNG V Ậ T 85 PHỤ LỤC II: DANH MỤC TÊN GỌI THỤC V Ậ T 108 TÀI LIỆU THAM K H Ả O 123 NGUỒN TƯ LIỆU TRÍCH D Â N 126 Lời cam íỉoan Tôi xin cam đoan kết đưa luận văn trung thực, chưa công bổ tài liệu khoa học Nếu có sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Kiều Phương Nga LỜ I C Ả M ƠN Những dòng luận văn này, muốn dành để bày tỏ cảm ơn đến tập thể giáo sư, nhà khoa học, thầy cô giáo tồn the cán Khoa Ngơn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tinh giảng dạy giúp đỡ chúng tơi hồn thành khóa học Lời cam ơn đặc biệt tỏi xin gửi đén PGS TS Nguvền Hồng c ố n người kiên nhẫn, tỉ mỉ hướng dần giúp đỡ tơi hồn thành luận văn suốt thời gian dài vừa qua Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết om vơ hạn gia đình tạo điều kiện để giúp đỡ, ủng hộ động viên tơi hồn thành luận văn Kiều Phương Nga PI I A n m o D À IJ Lý chọn đề tài Trên giới ước tính có khoảng gần 6000 ngơn ngừ, để có :iếng nói chung cho ngơi nhà giới, người ta khơng ngừng tìm kiếm :nột thứ ngôn ngừ phổ quát Nhưng tiếc thay, điều chẳng trở thành thực tiềm ấn mồi cộng đồng - ngôn ngừ ban sắc văn hóa riêng tất tinh thần dân tộc Không dân tộc lại sẵn sàng nhường bước cho một dân tộc khác chi phối “tơi” trước hết bàng ngơn ngữ giá ìrị văn hóa Nhung mối liên hệ giao lưu người, dân tộc lại cần thiết để phát triển giới, tiếp xúc, trao đổi xảy có hiểu biết chung người tham gia đổi thoại Kiến thức chung khơng khác ngồi tri thức lịch sử, văn hóa ngơn ngừ Là người nói tiếng Anh ngoại ngừ, hy 'Ọng hiểu biết góp phần đưa văn hóa Anh gần gũi với văn hóa Việt Và đề làm chút rhững mong muốn, chọn từ ngừ thuộc hai trường từ vựng ¿ông vật trường từ vựng thực vật tiếng Anh làm đổi tượng rghiên cứu Sở dĩ, lựa chọn hai trường từ vựng tư n g từ vựng hệ thống từ vựng ngôn ngừ, có trước tên phương diện cá thể lẫn phát sinh loài Thứ hai, rường từ vụng có biến đổi nghĩa phong phú Và cuổi cùng, rhừng lớp từ hàm chứa nhiều yếu tổ văn hóa, mang đậm tính (ách dân tộc Đ ối tu ọ n g phạm vi nghicn cứu luận văn Dôi tượng nghiên cứu trường từ vựng tên gọi động vật trường từ vựng tên gọi thực vật tiếng Anh Tên gọi động - thực vật nghiên cứu nhiều phương diện khác Trong luận văn này, trường từ vựng động - thực vật tiếng Anh nghiên cứu đặc điếm ngừ nghĩa, đặc trưng văn hoá, phương thức định danh động - thực vật, số thủ pháp dịch tên gọi động - thực vật tiếng Anh sang tiếng Việt M• ục đích nhiệm vụ nghiên cứu • • o 3.1 M ục đích nghicn cứu Mục đích nghiên cứu luận văn khảo sát, xem xét trường từ vựng tên gọi động vật trường từ vụng tên gọi thực vật tiếng Anh, từ làm sáng tỏ đặc điểm dân tộc ngơn ngừ từ nói chung, người Anh phương diện người Việt, nói riêng Bên cạnh đó, luận văn cổ gắng rút nhận xét cách thức chuyển dịch hai trường từ vựng từ tiếng Anh sang tiếng Việt 3.2 N hiệm vụ nghiên cứu Đẻ đạt mục đích nghiên cứu đề ra, luận văn phải giải nhiệm vụ chủ yếu sau: - Hệ thổng hoá sở lý luận cho việc nghiên cứu hai trường từ vựng mang đậm sắc văn hoá dân tộc - Khảo sát đặc điêm trình định danh động - thực vật kết trình tri nhận - Khảo sát đặc điểm ngừ nghĩa tên gọi động - thực vật tiếng Anh - Tìm hiếu phấm chất liên tướng, so sánh động - thực vật - Nhận xét vê đặc diêm tư ngôn ngừ người Anh so với người Việt - Khảo sát kiêu dịch thuật số cách xứ lí chuyến dịch hai trường từ vựng 4.1 T liệu v p h u on g pháp nghiên cứu T liệu nghiên cứu T liệu nghiên cứu luận văn bao gồm 895 tên gọi động vật 620 từ tên gọi thực vật tìm thấy từ điển sau đây: (Ị) Từ điển Việt - Anh, Nhà xuất Tp HCM, 2000 (2) Từ điển Anh - Việt, Nhà xuất bän TP.HCM, 2000 (3) Từ điên Etym ophology trang web http://www.etym online.com /index.php (4) Skeat, Walter w , The Concise D ictionary o f English Etym ology, IS B N 0-7881-9161-6, 2000 (5) Skeat, Walter w., An E tym ological D ictionary o f the English Language, ISBN 0-J9-863104-9, 1963 (6) Từ điển Lạc Việt, 1997 4.2 P h u on g pháp nghiên cứu Đề giải nhiệm vụ đặt ra, luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp đối chiểu từ vựng, phương pháp thống kê ngôn ngữ học phương pháp phân tích mơ tả cấu trúc, ngừ nghĩa Kết cấu cua luận văn Ngoài phần m đầu, phần kết luận, luận văn bao gồm bổn chương với nội dung sau: - (."hương I: C sở lí luận chung - C hư ơn g II: T rường từ vựng tên gọi động vật tiêng Anh - C hư ơng III: Trường từ vựng tên gọi thực vật tiếng Anh - C hư ơn g IV: Một số thủ pháp chuyển dịch trường từ vựng độngthực vật từ tiếng Anh sang tiếng Việt - Phần phụ lục - Tài liệu tham khảo nguồn tư liệu trích dẫn citrus: chanh clematis: ['klematis] ông lão clove: [klouv] đinh hương clover: [’klouva] cở ba coca: ['kouka] côca coffee: [’kfi] cà phê cola: ['koub] cola coltsfoot: Loại dại có lớn, hoa vàng columbine: ['ktambain] loại có cánh hoa mỏng nhọn conifer: [’kounifs] có hình nón comfrey: hoa chng cao mọc nơi âm ướt, có bóng râm conifer: cày thuộc loại tùng bach convolvulus: [ksn'vlvjubs] giống bìm bìm copper beech: ngô đồng vàng coriander: [,k ri'aend3(r)] rau mùi corn: ngũ cốc cos: Rau riếp cốt contoneaster: bụi beri cornflower: ['k:nflau9(r)] loại mọc cánh đồng ngô cotoneaster: [k3,t3Ũni'aest3(r)] bê ri (loại có màu đỏ nhạt) cotton: ['ktn] bơng courgette: [k:'et] bí xanh cowslip: ['kauslip] anh thảo hoa vàng crab: viết đầy đủ crab tree: táo dại cranberry: ['kraenbsri] nam việt quất cranesbill: ['kreinz,bil] mỏ hạc creeper: Giống leo cress: [kres] cải xoong crocus: [’kroukas] giống nghệ tây crowfoot: ['kroufut] mao lương cryptomeria: [kripts'miara] thông liễu cucumber: ['kjuikDmbs] dưa chuột cumin: ['kL min] thìa ai-cập currant: ['krant] nho Hy-lạp cycad: ['saikad] mè cyclamen: [’sikbman] hoa anh thảo cypress: [’saipris] bách daffodil: [’daefadil] thuỷ tiên hoa vàng dahlia: ['deilja] thược dược daisy: ['deizi] cúc daisy bush: [’deizi] cúc damson: [’daemzan] mận tía dandelion: [’daendilaian] bồ công anh Trung quốc 112 daphne: thuỵ hương darnel: ['d:nl] cỏ lông vực (hay mọc lẫn với lúa) date: [deit] chà date plum: [dcitj chà datura: [da'tjuara] cà độc dược dayilow er: [’dei,flau3] cay thài lài deadly nightshade: cà dược, belađon delphinium : [del'fimam] la let, phi yến deodar: ['diouda] thông tuyết trẽn núi Himalaya derris: [’deris] giống dây mật diatom: ['daiatam] tảo cát dill: [dil] thi đicotylenon: hai mầm dock (plant): [dk] giống chút chít dodder: [’dds] dây tơ hồng dogbane: ['dgbein] nhiệt đới thuộc họ dừa cạn dogw ood: ['dgwud] sơn thù du duckw eed: ['d nkw i:d] loại thực vật hình thành mặt ao, đầm ; bèo dulse: [ d ũ ls ] tảo dun durra: ['dur:] kê Ấ n-độ edelweiss: ['eidlvais] nhung tuyết eggplant: cà tím elcam pane: thổ mộc elder (botany): [’elda] CƠ1T1 cháy elm: [elm] đu endive: [’endiv] rau diếp quăn eyebright: thuổc chữa mắt erica: ['erika] thạch nam esparto: [es'p:tou] cò giấy ( (cũng) esparto grass) eucalyptus: [juika'liptas] khuynh diệp, bạch đàn fennel: [Tenl] fern: dương xỉ fescue: [’feskju:] cỏ đuôi trâu feverfew: cỏ thơm chữa bệnh sổt fig: [fig] sung; vả ( (cũng) fig tree) filbert: ['filbsit] phỉ fir: [fa:] linh sam, thông ( (cũng) fir tree) flag (botany): [’flaeg] irit flax: lanh fly-trap: loại bat ruồi forsynthia: đâu xuân forget-me-not: [fa'getmint] cỏ lưu lyforget-me-not 113 forsythia: [IVsaiOjo] đầu xuân foxglove: ['ílcsgl lv] mao địa hoàng Frankincense: [’fraer|kin,sens] hương trầm (chế nhựa họ trám) freesia: [Trkzis] lan Nam Phi frogbit: ['frgbit] sắn fuchsia: [’fjirja] hoa vân anhfuchsia fumitory: ['fjuimitari] lam cận fungus: [Tỉ rịgss] nấm furze: [fa:z] kim tước galium: [g:l] mụn cây, vú gardenia: [gi'diinjs] danh dành garlic: [’g:lik] tỏi geranium: [di'reinjam] phong lừgeranium gherkin: ['ga:kin] dưa chuột ri (nhỏ, xanh đế ngâm giấm) gillyflower: ['diliflaDa (r)] hoa đinh hương ginger: [’dinda] gừng; củ gừng gladiolus: [,glaedi'oul3s] hoa lay-ơn gooseberry: [’guzbari] lý gai gorse: [g:s] kim tước gourd: [guad] bầu, bí grapefruit: ['greipfru:t] bưởi chùm grass: [gr:s] cỏ greengage: ['gri.ngeid] mận lục groundnut: ['graund'ouk] sồi lùn guava: ['gw:va] ổi guelder rose: ['gelda,rouz] hoa tú cầu harebell: ['heabel] hoa chuông tròn hart's-tongue: ['ha:tstr|] dương xỉ hawthorn: ['h:0:n] táo gai hazel: ['heizl] phỉ heath: [hi:0] thạch nam heather: ['heda] thạch nam heliotrope: ['heljatroup] vòi voi hellebore: ['helib:]cây trị điên helleborine: ['helibarin] thuộc họ phong lan hemlock: ['hemlk] độc cần hemp: gai dầu henbane: ['henbein] kỳ nham henna: [’hena] m óng herb Robert: ['haib'rbat] loại phong lừ herbaceous plant: [’hsibid] cỏ, thảo mộc (nói chung) hibiscus: [hi'biskas] dâm bụt 114 hickory: hồ đào holly: ['hii] nlụra ruồi hollyhock: fhlihk] thục quỳ holm: soi xanh honeysuckle: ['h nisi kl] kim ngân hop: hoa bia horehound: [’hihaund] bạc hà đắng hornbeam: ['h:nbi:m] trăn hom w ort: ['h:n,w3:t] loài rong nước horse chesunt: dẻ ngựa horseradish: cải ngựa huckleberry: ['hi klbari; Us 'h IklberiJ câv việt quất, trái việt quất hyacinth: [’haiasinG] lan hương (họ hành tỏi); hoa lan hươnghyacinth hydrangea: [hai'dreinda] tú cầu, hoa đĩa hyssop: ['hisap] hương iceberg letture: Một loại rau diếp ice-plant: giọt băng ilex: nhựa ruồi Indian com : [’indjsn'kin] ngô indigo: [’indigou] chàm iris: ['aiaris] iritiris ivy: ['aivi] thường xuân jacaranda: [daeka'rasnda] lan hương japonica: lê N hật jarrah: [’dasra] bạch đàn miền Tây nước ú c jasm ine: ['daesmin; 'dsezman] hoa nhài Jerusalem artichoke: [ds'iTKsatam 'a:tiíouk] hoa hướng dương jonquil: ['dr|kwil] trường thọ jujube: ['du:du:b] táo ta juniper: ['duinipa] bách xù jute: [du:t] đay karri: [’ka:ri] bạch đàn ú c kava: [’k:v9] cava (thuộc họ hồ tiêu) kelp: [kelp] tảo bẹ kingcup: ['kir|k p] m ao lương hoa vàng knapweed: [’naepwiid] xa cúc knotgrass: ['ntgra:s] giống chút chít kohlrabi: ['koul’ribi] su hào kola: [’k o u b ] côla kumquat: quất vàng laburnum: [b 'bainam ] kim tước lady’sslipper: loại lan m ép hoa trơn 115 lady's smock: [’leidiz'smk] cải xoong đồng (có hoa trẳng tím) larch: [l:tj] thông rụng larkspur: [’hksps:] phi yến, la lết laurel: [’lral] nguyệt quế lavender: ['laevindo] oải hương, hoa oải hương ( (cũng) spike) leek: [li:k] tỏi tây legume: họ đậu Legum inosae: [le'gjuiminas] loại đậu Lem on: chanh lem on balm: [’leman'baim] loại họ bạc hà lem on geranium: quỳ thiên trúc lentil: ['lentil] đậu lăng lettuce: [Metis] rau diếp liana: [li':na] dây leo lichen: ['laikan] địa y lilac: [’lailak] tử đinh hương lily: ['lili] hoa huệ tây; hoa loa kènhoa huệ tây lily o f the valley: hoa chuông lime: quất lime-tree: Loại có hoa thơm linden: ['lindan] đoan ling: thạch nam liquorice: ['likaris] cam thảo litchi: [’lirtji:] vải lobelia: [la'bilia] lôbêli London pride: cỏ tai hùm hoa màu hồng loganberry: ['louganbri] mâm xôi loofah: ['lu:fa] xơ m ướp loosestrife: [’lursstraif] trân châu loquat: f'loukwt] sơn trà Nhật-bản lotus: [’loutas] sen love-in-a-mist: trồng có hoa xanh love-lies-bleeding: trồng có hoa màu đỏ tía rũ xuống lucerne: cở linh lăng lungwort: ['lDĩ|W3:t] cỏ phổi lupin: [’luipin] đậu lupin lychee: vải lycra: loại có nhựa đặc biệt lvcoperdon: [’laikapd] thạch tùng lycopodium: [,laika'poudÌ3m] loại thạch tùng madder: ['mseda] thiên thảo (một thứ rễ sac đở dùng làm thuổc nhuộm) magnolia: [masg'noulia] hoa mộc lan 116 m ahogany: [mo'hgani] dái ngựa, gụ m aidenhair: [’meidn'hea] đuôi chồn (dương xi) mallow: ['maelou] câm quỳ malt: lúa mạch m andragora: [msen'drasgara] khoai ma (họ cà) m andrake: ['maendreik] loài độc có vàng mango: [’maerigou] xồi mangosteen: ['m£er|gousti:n] m ăng cụt mangrove: ['maerịgrouv] dước manioc: ['maenik] san maple: [’meipl] thích maquis: [’maski] rừng bụi marram: loại cỏ thô m ọc đùn cát m a re ’s tail: cao m ỏng marguerite: [,m:g3'ri:t] cúc tây marigold: ['masrigould] cúc vạn thọ marjoram: ['midaram] kinh giới marijuara: cần sa marrow: bí ngô marrowfat: loại đậu hạt to may: táo gai marlock: ['mimsleid] m ứt cam medlar: [’media] sơn trà melon: dưa hấu mescal: xương rồng pê-đô-ti m esem bryanthem um : loại vùng Nam M ĩ nhiều michaelmas daisy: ['miklmss'deizi] hoa cúc tây migronette: mọc tệ millet-grass: loại cỏ cao millet: ['milit] kê mimosa: [mi'mouza] xấu hổ, trinh nữ mint: bạc hà mistletoe: ['misltou] tầm gửi m ockorange: loại hoa trắng m ọc thành bụi montbretia: [’mnti] bãi lúp xúp, khu rừng mokey-puzzle: có gai cành morrello: M ột lạo hoa anh đào morning-glory: bìm bìm hoa tím morel: [m'rel] nấm m oscela mountain ash: ['mauntin'aej] lương trà mulberry: ['m lbari] dâu tằm mung: đậu An Độ mushroom: ['m ijrum] nấm 117 musk: [ml sk] xạ h n g musk rose: hong xạ mustard: ['in stod] mù tạc myall: [mai'siiliol] hệ sợi (nam) myrtle: ['maitl] mía (thuộc họ sim) narcissus: [n:'sis3s] hoa thuy tiên nasturtium: [nss'tajam ] sen cạn nectarine: ['nektsrin] xuân đào nettle: [’netl] tầm ma nightshade: [’naitfeid] ớt mả, lu lu đực nutmeg: nhục đậu khấu oak: [ouk] cày sồi okra: f'oukrs] m ướp tây oleander: [,ouli'aend3] trúc đào olive: ['liv] ôliu onion: [' Inian] hành làm thức ăn orchid: [':kid] lan, phong lan (cũng) orchis orris: loại hoa diên vĩ origanum: kinh giới đại osier: ['ous] liễu gai ox-eye daisy: cúc bạch palm: [p:m] cọ ( palm tree) pampas-grass: bạc pansy: ['paenzi] hoa bướm, hoa păng-xê; hoa bướm, hoa păng-xê paprika: ớt parsley: ['p:sli] mùi tây (ngò tây) parsnip: ['pisnip] củ cải vàng; củ cải vàng paspalum: [’p:sk,flau9] bạch đầu ông pasque-flower: bạch đầu ông passion-flower: lạc tiên patchouli: ['paet/uli:] hoắc hương pawpaw: dừa pea: [pi:] đậu Hà-lan peach: [pirtj] đào (như) peach-tree peanut: ['pi:nDt] đậu phụng (cây lạc) pear: [pea(r)] lê (như) pear-tree pecan: [pi'kasn] hồ đào pêcan (vùng Missisipi) pelargonium: [,peb'gounÍ3m ] quỳ thiên trúc pennyroyal: [,peni'rÍ3l] bạc hà hăng pennywort: rau m m peony: ['pi:ani] hoa mầu đơn pepper: ['pepo(r)] ớt, trái ớt; ớt (dùng làm rau ăn) peppermint: ['pepamint] bạc hà cay 118 pe r sim m o n : [po'simon] h n g vàng periwinkle: nhạn lai hồ ng petunia: cỏ yên peyote: xương rông Mê hi cô phlox: [flks] trúc đào; hoa trúc đào pimento: [pi'mentou] ớt; tiêu Gia-m ai-ca (như) allspice pimpernel: ['pimpsnel] phiền lộ, hố người pine: thông pin: câm chướng pineapple: ['painsepl] dứa (như) pine pink: [pir|k] câm chướng; hoa câm chướng pistachio: [pi'stjio u] hồ trăn plane tree: [plein] tiêu huyền (như) plane-tree, platan plantain: [’placntin] chuối lá; chuối plum: [pl Im] mận (như) plum-tree poinsettia: [pin'setia] trạng nguyên poisonivy: sơn độc polyanthus: [,pli'asn03s] thủy tiên hoa bó Polypodium: ['plipadi] giong dương xỉ ổ tròn pom egranate: ['pmigraenit] lựu (như) pom egranate-tree pondweed: cỏ nhãn tử poplar: ['ppl9(r)] dương (cây cao thắng, thân thon); gỗ dương (gồ mềm ) poppy: ['ppi] anh túc potato: khoai tây pot-herb: rau mùi prickly pear: ['prikli'be9(r)] lê gai; lê gai primrose: [’primrouz] anh thảo; hoa anh thảo primula: bá xuân privet: ['privit] thủy lạp pteriđophyte: loài khơng có hoa pumpkin: ['pDm pkin] bí ngơ pulse: họ đậu pumskin: bí ngơ pyrethrum: [pai'rkGram] lồi hoa cúc nhỏ •quassia: ['kwja] bạch mộc quebracho: [ka'bntjou] mẻ rìu (cây lổ cứng Mỹ) 'quince: [kwins] mộc qua radish: [’rsedi/j củ cải ragweed: [’rasgwiid] cở phấn hương (ở bắc Mỹ) ;ragwort: ['raegwait] cúc dại :rampion: [’raempisn] hoa chuông ¡ranunculus: [ra'nrikjutas] m ao lương 119 raspberry: ['r:zbri] mâm xơi rattan: [ro'tỉn] mây, song redwood: [’redwud] loại có gồ màu dỏ reed: [ri:d] sậy; đám sậy Reseda: ['resida] cỏ mộc tê rhododendron: [,rouda'dendr3n] đồ quyên; giống đồ quyên rhubarb: ['ru:b:b] đại hồng (cây cí cuống màu đỏ nhạt, dày) rocket (botany): ['rkit] cải lông rose: [rouz] hoa hồng wild rose: tầm xuân rosemary: [’rouzmari] hương thảo; hương thảo rowan: ['rauan, 'rouan] hương trà (như) rowan tree rubber plant: ['r ba'pknt] loại có dày xanh bóng trồng nhà làm cảnh rubiaceae: [,ru:bi'eisi:] họ cà phê rue: [ru:] cửu lý hương rush: [rû j] bấc; cói rutaceae: [ru:'teisi:] họ cam saffron: ['sỉfrsn] nghệ tây sage: [seid] xơ thơm (dùng để tăng hương vị thức ăn) sainfoin: ['sænfin] hồng đậu salsify: [’sælsifi] diếp củ samphire: ['sæmfaia] cỏ xanhpie sapodilla: [,sỉpou'dita] hồng xiêm, xapơchê savin: [’sỉvin] cối sẫm saxifrage: ['sæksifreid] cỏ tai hùm scabious: ['skeibias] cỏ lưỡi mèo seaweed: ['si:wild] rong biển; tảo biển sedge: [sed] lách (giống cỏ m ọc đầm lầy, cạnh nước) sequoia: [si'kwis] củ tùng sesame: ['sesami] vừng shallot: [ís'lt] hẹ tây (loại hành mọc thành cụm có thân nhỏ) shamrock: ['iỉmrk] chụm hoa sisal: ['saisi] xidan (thuộc loại thùa) sloe: [slou] mận gai snapdragon: [’snæp,dræg3n] hoa m õm chó (như) antirrhinum snowdrop: [’snoudrp] hoa giọt tuyết softwood: ['sftwud] có gỗ mềm sorghum: ['s:g3m] lúa miến (một loại kê trồng đế làm lương thự) spearmint: [’spismint] ây bạc hà lục (dùng để làm gia vị; kẹo cao speedwell: [’spiidwel] thuỷ cự (loại thảo dại, thấp, có hoa màu xanh lơ) 120 spikenard: ['spaiknid] cam tùng spinach: ['spinid] rau bina (lá rộng màu xanh sẫm có thê luộc ăn (như) rau) spiraea: [spai'ria] m trân châu (họ hoa hồng) spruce: [spru:s] vân sam; gồ vân sam (m ềm dùng làm giấy) squill: [skwil]cây hành biển; củ hành biên (dùng làm thuôc lợi tiêu) strawberry: [’stribri] dâu tây sumac: ['su:mæk] giong sơn; sơn; muối sundew: ['s ndju:] ây gọng vó; ma cao sunflower: ['s n,flau3] hướng dương sweet pea: [’swirt’pi:] đậu hoa (có hoa thơm, màu sắc rực rỡ) sweet potato: ['swi:t pa'teitouj khoai lang sycamore: ['siksm:] sung dâu (cây to thuộc họ thích); tiêu huyền syringa: [si'ririga] hoa đinh (hoa ngâu) (như) seringa tamarack: ['tæmaræk] thơng rụng tamarind: ['tỉmsrind] ây me tamarisk: ['tỉmarisk] thánh liễu tansy: ['tænzi] cúc ngải tarragon: ['tæragan] ngải giấm (cỏ có dùng làm gia vị cho sa-lát giấm) tea: [ti:] chè; chè, trà tea tree: [ti:] chè; chè, trà teak: [ti:k] tếch teasel: ['ti:zl] tục đoạn (cây có hoa đầy gai) thistle: ['0isl] kể (một nhiều loại dại) thyme: [taim] húng tây, cở xạ hương (một nhiều loại thảo có thơm) timothy: ['timsBi] cỏ mèo toadflax: [’toudflỉks] liễu ngư tobacco: [ta'bỉkou] thuốc (như) tobacco-plant tomato: [ta'mitou] cà chuacây cà chua tree-fern: ['tri:'f9:n] dương xỉ thân gồ trefoil: ['trefil] loại thảo có ba cuống (cỏ ba ) truffle: [’trDfl] nấm cục, nấm truyp (loại nấm ăn có nhiều hương vị, mọc ngầm đất) tuberose: ['tjuibsrouz] hoa huệ tulip: ['tju:lipj uất kim hương turmeric: [’taimarik] nghệ (một loại thuộc họ gừng mọc Đông Án) twitch: [twitj] cỏ băng ulmus: ['lmas] du valerian: [væ'liarian] nữ lang 121 vanilla: [va'nita] vani (lồi lan nhiệt đới có hoa thơm ngào) verbena: [vo:'bi:na] cỏ roi ngựa (loại thảo m ọc vườn có hoa nhiều màu) viburnum: [vai'bainam] hoa tú cầu (một loại bụi) vine: [vain] leo; bò violet: [Vaislat] hoa tím, hoa vi-ơ-lét Virginia c re e p e r : [ v s 'd in is 'k ri r p a ] c â y k im n g â n wallflower: ['w:l,flaua] quế trúc (có hoa thom ) walnut: ['w:lni it] óc chó (như) walnut-tree watercress: ['w:takres] cải xoong (mọc suối ao, có cay, hăng dùng làm xa-!át) wellingtonia: [,welir|'tounpJ cu tùng willow: ['wilou] liễu woad: [vvoud] tùng lam worm wood: ['warmwud] ngải apxin, ngải tây (cây rừng có vị đẳng) wrack: [rsek] tảo va-rếch (tảo biến mọc bờ biển bị sóng ném lên bơ) yarran: [’j aerou] cỏ thi yarrow: ['jasrou] cỏ thi yew: [ịu:] thuỷ tùng ( yew-tree) yucca: ['jDks] ngọc giá zinnia: ['zinja] cúc zinnia 122 TÀI LIỆU T H A M K H Ả O [ 1] F Angel, N guồn gốc gia đình, c h ế đô tư hữu nhà nước, NXB Sự thật, 1961 [2] M Arnold, Culture & Arachy: An Essay in political & social Criticism, 1869 [3] A ndy Blunden, M arxist Writers: M arx & Engelsm , http://w w w m arxists.org/archivc/m arx/ [4] Đỗ Hữu Châu, C sở ngữ nghĩa học từ vựng, N X B G D , 1998 [5] Mai Ngọc Chừ, Vù Đức Nghiêu, H oàng Trọng Phiến, C sở ngôn ngữ học tiếng Việt, N X B G D , 2002 [6] Nguyễn Hồng c ổ n , Các phư ơng p h áp thủ p h áp dịch thuật, Những vẩn đề ngôn ngừ học, N X B Đại học Guốc Gia Hà Nội, 2006 [7] Nguyễn H ồng c ố n , C sở ngôn ngữ học nghiên cứu dịch thuật môn Dịch thuật học, Tạp chí N gơn ngữ sổ 11, 2004 [8] Nguyễn Hồng c ổ n , M ột s ổ vấn đề ngôn ngữ văn hoả dịch thuật, 2005 [9] Hữu Đạt, Văn hóa ngơn ngữ giao tiếp người Việt, NXB Văn hóa - T hơng tin, 2000 [10] Trần Khiêm Đồn, Thế động văn hóa, Văn nghệ Sông Cửu long, 3/2006 [11] Dan Mc Corm ack, Etymology’ dictionary, Helincon Pulishing House, http://w w w etym online.com [12] c Geertz, Em phasizing Interpretation o f C ulture, 1973 123 [13] N guyễn Thiện Giáp, Lược sử Việt ngữ học, Tập 1, N X B G D , 2004 [14] N guyễn Mạnh Hùng, Nguyền Văn Thiện, G iảo trình Từ vựng h ọ c, Đại học Ngoại ngừ Hà Nội, 2002 [15] Hocket Ch F., vấn đề p h ô quát ngôn ngữ, M 1970 [ 16] Phan Thúy Khanh, Đặc điềm trường từ vựng - ngữ nghĩa tên g ọ i độn g vật, Luận án PTS, H 1996 [17] A lữ e d Koeber, Clyde Kluckhohn, Culture: critical review o f concepts an d definitions, [18] X K ondilax E.B, Ngôn ngữ học thắng kê, Tuyển tập, Tập 3, 1983 [19] N I Konrad, Ỷ nghĩa lịch sử, M 1974 [20] N guyền Trùng Khánh, H ow to use Am erican English- Cách dùng thành ngữ Anh-M ỹ thông dụng đ i, NXB T hành phố Hồ Chí M inh, 1997 [21] Marx K, Angghen F., Tuyển tập, Tập [22] Marx K, A ngghen F., Tuyển tậ p , Tập 12 1231 Mark & A ngels Internet Archive, O rigins o f the Family, P rivate P roperty, and the State, http://w w w m arxists.org/archive/m arx/w orks/1884/originfamily/chOl htm [24] Marx K, A ngghen F., Giáo trình Triết học M ác - Lênin, C hương trình cao cấp [25] N ew m an, A textbook o f translation, Prentice Hall, 1988 [26] Bùi Phụng, Từ điển Anh - Việt, Nhà xuất bán Thành phố Hồ Chí M inh, 2000 124 127] Bùi Phụng, Từ điển Việt - Anh, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh, 2000 [28] ỈU Rozzdextvenski, N hữ ng g ia n g N gón n g ữ học đại cương, N hà xu ấ t Giảo d ụ c, 1998 [29] E Sapir, An Introduction to the stu d y o f Speech, 1921 [30] Trần N gọc Thêm, C sở văn hóa Việt Nam, N X BG D , 1999 [31 ] Nguyền Thành Thống, Lịch sử văn học A nh, NX B Trẻ, 1997 [32] Nguyền Dức Tồn, Đ ặc tru n g văn hóa - dân tộc ngôn ng ữ tư ngư ời Việt, N X B Đại học Quốc gia Hà N ội, 2002 [33] Lê Quang Thiêm, N ghiên cứu đổi chiếu ngôn n g ữ , NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, 1999 [34] Isabel Pérez Torres, Cultural words, http://www.ugr.es/~inped/activities6.htm [35] R W illiams, M oving from high Culture to O rdinary Culture, Emphasizing Interpretation o f Culture, 1973 [36] W ikimedia Foundation, Inc, L oanw ord, http://en.wikipedia.Org/wiki/Loanword#Classes_of_borrowed_wor ds 125 NG U Ò N T LIỆU TRÍCH I)ẢN (!) Từ điên Việt - Anh, N hà xu ấ t bán Tp HCM , 2000 (2) Từ điển A nh - Việt, Nhà xu ấ t ban TP.HCM , 2000 (3) Từ điên E tym ophology trang w eb http://w w w etvinonU ne.com /index.php (4) Skeat, W alter w , The C oncise D ictionary o f E nglish E tym ology, IS B N 0-7881-9161-6, 2000 (5) Skeat, W alter w., An E ym ological D ictionary o f the English L anguage, IS B N 0-19-863104-9, 1963 (6) Từ điên Lạc Việt, 1997 126 ... rường từ vựng tên gọi động vật tiêng Anh - C hư ơng III: Trường từ vựng tên gọi thực vật tiếng Anh - C hư ơn g IV: Một số thủ pháp chuyển dịch trường từ vựng độngthực vật từ tiếng Anh sang tiếng Việt. .. trường từ vựng tên gọi động vật trường từ vựng tên gọi thực vật tiếng Anh Tên gọi động - thực vật nghiên cứu nhiều phương diện khác Trong luận văn này, trường từ vựng động - thực vật tiếng Anh nghiên... biếu hai trường từ vựng bản: Trường từ vựng tên gọi động vật trường từ vựng tên gọi thực vật 31 CHƯƠNG II TRƯỜNG TỪ VỤNG TÊN GỌI ĐỌNC VẠT TRONG TIÉNG ANH Tên gọi động vật tiếng Anh vô đa dạng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số nhóm từ ngữ văn hóa trong tiếng anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng việt (trên cứ liệu các từ ngữ tên gọi động vật và thực vật) , Một số nhóm từ ngữ văn hóa trong tiếng anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng việt (trên cứ liệu các từ ngữ tên gọi động vật và thực vật)

Từ khóa liên quan