Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

12 303 0
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 09:11

Gi¸o viªn : Ph¹m Huy Hu©n NhiÖt LiÖt Chµo Mõng C¸c ThÇy C« VÒ Dù Giê Víi Líp Kiểm tra bàI cũ Câu hỏi : Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, đồ thị các hàm số sau : 1/ y = 2x - 2 2/ y = 2x + 3 o y y= 2x + 3 y= 2x -1 2 3 -1,5 -2 -1 2 1 1 -2 y= 2 x - 2 x *)Đồ thị hàm số y = 2x – 2 đi qua điểm A( 0; -2) và điểm B ( 1 ; 0) *)Đồ thị hàm số y = 2x + 3 đi qua điểm D( 0; 3) và điểm C (-1,5 ; 0) D A B C Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song song Cho hai ng th ng y = ax + b ( a 0) (d)≠đườ ẳ vµ y = a'x + b' (a' 0)≠ (d') + d// d' khi vµ chØ khi a= a' vµ b ≠ b' + d ≡ d' khi vµ chØ khi a= a' vµ b = b' Bài tập : Hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau : (d1) : y = - x + 5 (d2) : y = - x + 3 (d3) : y = - x – 1 (d4) : y = - x + 5 (d5) : y = - x – 1,5 3 1 2 3 1 3 1 2 Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Hai ®­êng th¼ng trong mét mÆt ph¼ng chØ cã ba kh¶ n¨ng x¶y ra * Song song v i ớ nhau ? * C t nhau ắ ? 2. NG TH NG C T NHAUĐƯỜ Ẳ Ắ Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau : (d1). y = 0,5 x + 2 (d2). y = 0,5 x – 1 (d3). y = 1,5 x + 2 2 Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Hai ng th ng y = ax + b ( a 0) v y = a' x + b' ( a' 0 ) khi vµ chØ khi ≠ ≠đườ ẳ à a a'≠ Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau : (d1). y = 0,5 x + 2 (d2). y = 0,5 x – 1 (d3). y = 1,5 x + 2 2 o y -2 4 6 -4 -2 4 2 2 -1 (d3) (d1) (d2) Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU x o x y 3 Hai ®­êng th¼ng: y= x + 3 vµ y= -x +3 Cã c¾t nhau kh«ng ? T¹i sao ? Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU -3 3 y= x + 3 y= -x + 3 * Bài toán : Cho hai hàm số số bậc nhất y = 2x + 1 (d) và y= ( m -3 )x + 5 (d') Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là : a/ Hai đường thẳng cắt nhau …………………… Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 3/ BÀI TẬP ÁP DỤNG [...].. .Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Bài tập 20 ( SGK) Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhaucác cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau : a/ y = 1,5 x + 2 d/ y = x – 3 b/ y = x + 2 e/ y = 1,5 x – 1 c/ y = 0,5 x - 3 g/ y = 0,5 x + 3 Hướng dẫn về nhà Nắm chắc điều kiện về các hệ số để hai đường thẳng song song ,trïng nhau , cắt nhau Bài t . Hai đường thẳng cắt nhau …………………… Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 3/ BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài tập 20 ( SGK) Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng. 2 Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Hai ®­êng th¼ng trong mét mÆt ph¼ng chØ cã ba kh¶ n¨ng x¶y ra * Song song v i ớ nhau ? * C t nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn