Công nghệ chế tạo máy Chương 1

33 7 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 14:41

Tổ: Cơ khí chế tạo máy Khoa Cơ khí, CĐ KT-KT VÜnh Phóc CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY THỜI LƯỢNG: 50 TIẾT Chương CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 MỞ ĐẦU - CNCTM : + Là lý thuyết phục vụ cho công việc chuẩn bị sản xuất tổ chức sản xuất, + Nghiên cứu trình hình thành bề mặt chi tiết lắp ráp chúng thành sản phẩm + Nó có liên hệ chặt chẽ lý thuyết thực tiễn sản xuất - Đối tượng nghiên cứu: Là chi tiết gia cơng nhìn theo khía cạnh hình thành bề mặt chúng quan hệ lắp ghép chúng lại thành sản phẩm hồn chỉnh  Mơn học CNCTM + Giúp cho người học nắm vững phương pháp gia cơng chi tiết có hình dáng, độ xác, vật liệu khác công nghệ lắp ráp chúng thành sản phẩm, +Giúp cho người học có khả phân tích so sánh ưu, khuyết điểm phương pháp để chọn phương pháp gia cơng thích hợp 1.2 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ QUÁ TRÌNH CƠNG NGHỆ 1.2.1 Q trình sản xuất Q trình sản xuất trình người tác động vào tài nguyên thiên nhiên để biến thành sảnxuất phẩm Q trình sản phục vụ cho lợi ích người gì? HÃY CHO MỘT VÍ DỤ VỀ Q TRÌNH SX Q trình sản xuất bao gồm nhiều giai đoạn Các q trình Các q trình phụ 1.2.2 Q trình cơng nghệ Q trình cơng nghệ phần q trình sản xuất, trực tiếp làm thay đổi trạng thái tính chất đối tượng sản xuất Đối với sản xuất khí, thay đổi trạng thái tính chất bao gồm: - Thay đổi trạng thái hình học - Thay đổi tính chất ? Q trình cơng nghệ bao gồm: Q trình cơng nghệ tạo phơi: Q trình cơng nghệ gia cơng cơ: Q trình cơng nghệ nhiệt luyện: Q trình cơng nghệ lắp ráp: Q trình cơng nghệ bao gồm: - Q trình cơng nghệ tạo phơi: Hình thành kích thước phơi từ vật liệu phương pháp đúc, hàn, gia công áp lực - Q trình cơng nghệ gia cơng cơ: Làm thay đổi trạng thái hình học lý tính lớp bề mặt - Q trình cơng nghệ nhiệt luyện: Làm thay đổi tính chất lý vật liệu chi tiết cụ thể tăng độ cứng, độ bền - Q trình cơng nghệ lắp ráp: Tạo vị trí tương quan xác định chi tiết thông qua mối lắp ghép chúng để tạo thành sản phẩm hoàn thiện 10 1.3.6 Động tác Động tác hành động công nhân để điều khiển máy thực việc gia công lắp ráp Ví dụ ? Bấm nút, quay ụ dao, đẩy ụ động Động tác đơn vị nhỏ q trình cơng nghệ 19 1.4 SẢN LƯỢNG VÀ SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM Sản lượng số máy, chi tiết phôi chế tạo đơn vị thời gian (năm, quí, tháng) Sản lượng hàng năm chi tiết xác định theo công thức:    N  N m1    100  N- số chi tiết sản xuất năm; N1- số sản phẩm (số máy) sản xuất năm; m- số chi tiết sản phẩm (số máy); β- số chi tiết chế tạo thêm để dự phịng (β = 5¸7%) 20 Nếu tính đến số α% chi tiết phế phẩm (chủ yếu phân xưởng đúcvà rèn) ta có cơng thức xác định N sau:     N  N m1   100   Trong đó: α = 3¸6% 21 1.5 CÁC DẠNG SẢN XUẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT Dạng sản xuất khái niệm hình dung quy mơ sản xuất sản phẩm Giúp cho việc định hướng hợp lý cách tổ chức kỹ thuật - cơng nghệ tổ chức tồn q trình sản xuất 22 Yếu tố đặc trưng Sản lượng Tính ổn định sản phẩm Tính lặp lại trình sản xuất Mức độ chun mơn hóa sản xuất 23 dạng SX Đơn Hàng loạt Hàng khối 24 1.5.1 Dạng sản xuất đơn - Sản lượng hàng năm ít, thường từ đến vài chục - Sản phẩm không ổn định chủng loại nhiều - Chu kỳ chế tạo không xác định Đối với dạng sản xuất phải tổ chức kỹ thuật công nghệ sau: - Sử dụng trang thiết bị, dụng cụ công nghệ vạn để đáp ứng tính đa dạng sản phẩm - Yêu cầu trình độ thợ cao, thực nhiều cơng việc khác - Tài liệu hướng dẫn công nghệ nét bản, thường dạng phiếu tiến trình cơng nghệ 25 1.5.2 Dạng sản xuất hàng loạt - Sản lượng hàng năm khơng q - Sản phẩm tương đối ổn định - Chu kỳ chế tạo xác định Tùy theo sản lượng mức độ ổn định sản phẩm mà ta chia dạng sản xuất loạt nhỏ, loạt vừa, loạt lớn Sản xuất loạt nhỏ gần giống với sản xuất đơn Sản xuất loạt lớn gần giống sản xuất hàng khối 26 1.5.3 Dạng sản xuất hàng khối - Sản lượng hàng năm lớn - Sản phẩm ổn định - Trình độ chun mơn hóa sản xuất cao 27 Tổ chức kỹ thuật công nghệ sau: - Trang thiết bị, dụng cụ công nghệ thường chun dùng - Q trình cơng nghệ thiết kế tính tốn xác, ghi thành tài liệu cơng nghệ có nội dung cụ thể tỉ mỉ - Trình độ thợ đứng máy khơng cần cao địi hỏi phải có thợ điều chỉnh máy giỏi - Tổ chức sản xuất theo dây chuyền 28 Trong thực tế, người ta chia dạng sản xuất sau: - Sản xuất đơn loạt nhỏ - Sản xuất hàng loạt - Sản xuất loạt lớn hàng khối 29 1.5.4 Hình thức tổ chức sản xuất a Hình thức sản xuất theo dây chuyền  áp dụng quy mô sản xuất hàng loạt lớn hàng khối Đặc điểm: - Máy bố trí theo thứ tự ngun cơng q trình cơng nghệ, nghĩa ngun cơng hồn thành vị trí định - Số lượng chỗ làm việc suất lao động chỗ làm việc phải xác định hợp lý để đảm bảo tính đồng thời gian nguyên công sở nhịp sản xuất dây chuyền 30 b Hình thức sản xuất khơng theo dây chuyền  áp dụng quy mô sản xuất loạt nhỏ Đặc điểm: - Các ngun cơng q trình cơng nghệ thực khơng có ràng buộc lẫn thời gian địa điểm Máy bố trí theo kiểu, loại khơng phụ thuộc vào thứ tự nguyên công - Năng suất hiệu kinh tế thấp hình thức sản xuất theo dây chuyền 31 1.6 NHỊP SẢN XUẤT Nhịp sản xuất khoảng thời gian lặp lại chu kỳ gia công (hoặc lắp ráp) tính cơng thức: t – nhịp sản xuất (phút); F – thời gian làm việc tính theo ca, tháng, năm (phút ); q – số lượng sản phẩm (hoặc chi tiết) chế tạo thời gian F 32 1.7 XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 33 ... sản phẩm hồn thiện 10 Xác định q trình cơng nghệ hợp lý ghi thành văn kiện cơng nghệ văn kiện cơng nghệ gọi quy trình cơng nghệ 11 1. 3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA QUI TRÌNH CƠNG NGHỆ 1. 3 .1 Nguyên công Nguyên... điều kiện hoàn thành liên tục đối tượng sản xuất vị trí làm việc 12 Ví dụ: Tiện trục có hình1 .1 sau: Hình 1- 1 Tiện trục ba bậc ? Cách 1: Tiện đầu A trở đầu để tiện đầu B (hoặc ngược lại) Cách 2:... kinh tế 14 1. 3.2 Gá Gá phần ngun cơng, hồn thành lần gá đặt chi tiết Trong ngun cơng có nhiều lần gá Ví dụ: Để tiện mặt trụ bậc A, B, C hình 1. 2 ta thực lần gá: Hình 1- 2 Tiện trục ba bậc 15 1. 3.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ chế tạo máy Chương 1, Công nghệ chế tạo máy Chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn