Bài giảng tài chính công ty đa quốc GIa BT MNC 2011

11 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 13:58

Tài Cơng ty đa quốc gia BÀI TẬP CHƯƠNG Giả sử Công ty Loras nhập hàng hóa từ New Zealand cần 100.000 NZ$ 180 ngày tới Công ty xây dựng bảng phân phối xác suất đồng NZ$ sau: Giá trị đồng NZ$ Xác suất 180 ngày tới $0,40 5% 0,45 10 0,48 30 0,50 30 0,53 20 0,56 Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày đôla New Zealand 0,52$ Tỷ giá giao NZ$ $0,49 Lập bảng phân tích khả hedging Xác định khác biệt chi phí việc hedging không hedging Khả mà chiến lược hedging tốn không hedging trường hợp bao nhiêu? Giả sử Cơng ty Suffolk kí hợp đồng kỳ hạn mua 200.000 Bảng Anh 90 ngày tới để toán hàng nhập từ Anh Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày $1,40 Vào ngày đồng Bảng giao theo hợp đồng kỳ hạn, tỷ giá giao đồng Bảng Anh $1,44 Cho biết chi phí thực hedging khoản phải trả cơng ty Giả sử có thơng tin sau: Lãi suất thời hạn 90 ngày Mỹ 4% Lãi suất thời hạn 90 ngày Malaysia 3% Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày đồng ringgit Malaysia $0,400 Tỷ giá giao đồng ringgit Malaysia $0,404 Giả sử cơng ty Santa Barbara Mỹ cần có 300.000 ringgit vào 90 ngày tới Công ty muốn hedging khoản phải trả Liệu công ty nên sử dụng hedging kỳ hạn hay hedging thị trường tiền tệ? Làm rõ câu trả lời minh họa chi phí dự tính chiến lược hedging Giả sử có thơng tin sau: ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia Lãi suất thời hạn 180 ngày Mỹ 8% Lãi suất thời hạn 180 ngày Anh 9% Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày đồng Bảng Anh $1,50 Tỷ giá giao đồng Bảng Anh $1,48 Giả sử công ty Riverside Mỹ nhận 400.000 bảng 180 ngày tới Công ty nên sử dụng hedging kỳ hạn hay hedging thị trường tiền tệ? Làm rõ câu trả lời minh họa doanh thu dự tính chiến lược hedging a) Giả sử Công ty Carbondale kỳ vọng nhận S$500.000 năm tới Tỷ giá giao đôla Singapore $0,60 Tỷ giá kỳ hạn năm đôla Singapore $0,62 Công ty lập bảng phân phối xác suất tỷ giá giao tương lai năm sau: Tỷ giá giao tương lai $0,61 Xác suất 20% 0,63 50 0,67 30 Giả sử quyền chọn bán năm đồng đơla Singapore có giá thực $0,63 phí quyền chọn $0,04/đơn vị Quyền chọn mua năm đồng đôla Singapore có giá thực $0,60 phí quyền chọn $0,03/đơn vị Giả sử tỷ giá thị trường tiền tệ sau: Mỹ 8% Lãi suất tiền gửi Singapore 5% Lãi suất cho vay Với thông tin trên, xác định phương pháp hedging phù hợp nhất, hedging kỳ hạn, hedging thị trường tiền tệ hay hedging quyền chọn tiền tệ? So sánh phương án hedging với chiến lược khơng hedging, định xem cơng ty có nên hedging khoản phải thu khơng? b) Giả sử Cơng ty Baton Rouge dự tính phải cần S$1 triệu năm tới Sử dụng thơng tin có liên quan phần (a) để xác định xem phương án hedging phù hợp nhất, hedging kỳ hạn, hedging thị trường tiền tệ hay hedging quyền chọn tiền tệ? Sau đó, so sánh phương án với chiến lược khơng hedging định xem có nên hedging khoản phải trả hay không? ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia Cơng ty Malibu nhập hàng hóa từ Anh Cơng ty dự định sử dụng quyền chọn mua để hedging khoản phải trả 100.000 Bảng 90 ngày tới Có quyền chọn mua đáo hạn sau 90 ngày để lựa chọn Hãy điền vào bảng sau lượng đôla cần để tốn khoản phải trả (gồm phí quyền chọn) quyền chọn: Tình Tỷ giá giao Giá thực = Giá thực = Giá thực = đồng $1,74, Phí = $1.7, Phí = $1,79, Phí = Bảng 90 $0,06 $0,05 $0,03 ngày tới $1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 Nếu tình có xác suất xảy nhau, quyền chọn lựa chọn? Giải thích Cơng ty St Paul có hoạt động kinh doanh Mỹ New Zealand Nhằm đánh giá mức phơi nhiễm rủi ro kinh tế mình, cơng ty tổng hợp thông tin sau đây: a Doanh thu Mỹ St Paul bị ảnh hưởng giá trị đồng đôla New Zealand (NZ$) công ty đối mặt với cạnh tranh từ nhà xuất New Zealand Công ty dự đoán doanh thu Mỹ dựa ba trường hợp tỷ giá sau đây: b Tỷ giá đồng NZ$ Doanh thu Mỹ (triệu) NZ$ = $0,48 $100 NZ$ = ,50 105 NZ$ = ,54 110 Doanh thu đồng đô la New Zealand việc bán hàng New Zealand dự đoán NZ$600 triệu c Giá vốn hàng bán dự tính $200 triệu tiền nguyên vật liệu mua từ Mỹ NZ$100 triệu tiền nguyên vật liệu mua từ New Zealand d Chi phí hoạt động cố định dự tính $30 triệu ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia e Chi phí hoạt động biến đổi dự tính 20% tổng doanh thu (tính doanh thu từ New Zealand chuyển sang la Mỹ) f Lãi vay phải trả dự tính $20 triệu cho số nợ Mỹ cơng ty khơng có khoản vay New Zealand Hãy lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh dự tốn cho cơng ty St Paul trường hợp tỷ giá Hãy giải thích xem lợi nhuận trước thuế dự toán St Paul bị ảnh hưởng biến động tỷ giá xảy Giải thích xem cơng ty tái cấu trúc hoạt động để giảm bớt nhạy cảm lợi nhuận biến động tỷ không làm giảm quy mô kinh doanh New Zealand Giả sử Công ty Johnson (Mỹ) xuất hàng hóa sang Singapore vàs tốn 100.000 S$ 180 ngày tới Xác suất tỷ giá đồng S$ 180 ngày tới sau: Giá trị đồng NZ$ Xác suất 180 ngày tới $0,71 15% 0,73 25 0,75 35 0,77 15 0,79 10 Tỷ giá giao S$ $0,74 Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày đơla Singapore $0,76 Lập bảng tính chi phí hedging phân tích khả hedging hợp đồng kỳ hạn công ty này? ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Công ty đa quốc gia BÀI TẬP CHƯƠNG Một cơng ty Mỹ có thơng tin sau: Tỷ lệ lợi tức thị trường Mỹ: 15% Tỷ lệ lợi tức phi rủi ro: 6% Hệ số beta cổ phiếu công ty thị trưởng phân đoạn (Mỹ): 1,6 Hệ số beta cổ phiếu cơng ty thị trường tích hợp: 1,3 Tính tỷ lệ lợi tức kỳ vọng cổ phiếu công ty hai thị trường cho nhận xét việc lựa chọn đầu tư hai thị trường cơng ty? Elmex MNC (Mỹ) phân tích chi phí vốn dự án Cho bảng số liệu sau: Hệ số tương quan tỷ lệ lợi nhuận Elmex SD (%) Tỷ lệ lợi tức kỳ vọng Elmex Mexico World 1.00 90 60 18 ? 1.00 75 15 14 1.00 10 12 Mexico World Tỷ lệ lợi tức phi rủi ro: 5% a Tính beta nội địa beta quốc tế cơng ty Elmex? b Giả thiết thị trường chứng khốn Mexico phân đoạn Sử dụng mơ hình CAPM để tính chi phí vốn chủ sở hữu cơng ty c Dựa vào chi phí vốn chủ sở hữu, cơng ty lựa chọn việc đầu tư vào thị trường phân đoạn hay tích hợp? MNC A (Mỹ) đánh giá dự án đầu tư vào thị trường khác Có thơng tin sau: Tại thị trường New Zealand, chi phí lãi vay tương đối cao 18% Công ty thiết lập cấu vốn mục tiêu dự án 30% nợ, 70% vốn cổ phần Hệ số beta cổ phiếu thị trường phân đoạn 1,4, tỷ lệ sinh lời thị trường 20% tỷ lệ sinh lời phi rủi ro 6% Thuế suất thuế TNDN 20% ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia Tại thị trường Anh, hệ số tương quan rủi ro tương đối cao 0,85 Tỷ lệ rủi ro trung bình thị trường 18%, tỷ lệ rủi ro cổ phiếu công ty 21% Tỷ lệ sinh lời thị trường 25% tỷ lệ sinh lời phi rủi ro 6% Công ty dự kiến đạt cấu vốn mục tiêu nghiêng vay nợ với chi phí lãi vay 15% thuế suất thuế TNDN 22% a Nếu cấu vốn mục tiêu dự án Anh 45% nợ, 55% vốn chủ sở hữu, công ty có lựa chọn dự án Anh khơng? b Nếu công ty đánh giá hội đầu tư Anh tốt hơn, cấu vốn mục tiêu dự án phải đạt để công ty định đầu tư Cho bảng số liệu sau thị trường với liệu thu thập giai đoạn 31 năm 1970 – 2000: Nước Corr với thị trường Mỹ Độ lệch chuẩn tỷ lệ lợi nhuận (%) Úc 0,47 86,35 Hồng Kong 0,33 135,55 Singapore 0,47 106,09 US 1,00 53,20 Giả sử MNC Mỹ dang cân nhắc việc đầu tư thị trường Hãy tính hệ số beta trường hợp đưa nhận xét ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia BÀI TẬP CHƯƠNG Công ty Alpha dự định mở chi nhánh Hungary để sản xuất bán sản phẩm đồng hồ đeo tay thời trang Alpha có tổng tài sản 70 triệu $, 45 triệu $ tài trợ vốn chủ sở hữu, phần cịn lại tài trợ nợ Cơng ty cân nhắc câu vốn tối ưu cho Chi phí xây dựng nhà máy Hungary ước tính 2.400.000.000 HUF 1.800.000.000 HUF vay theo sách ưu đãi phủ Hungary Tính khoản nợ Alpha dự án mà mang lại chắn thuế lãi vay phân tích ngân sách vốn? Tỷ giá giao đồng forint Hungary HUF250/$1 TỶ lệ lạm phát dài hạn Hungary ước tính 10% Mỹ 3% Nếu điều kiện ngang sức mua hai nước này, tính tỷ giá giao vào thời điểm năm tới tương lai Cơng ty Beta có tỷ lệ nợ mục tiêu 40% Chi phí vốn chủ sở hữu cơng ty 12% chi phí lãi vay trước thuế 8% Giả sử thuế suất thuế thu nhập 35% Hãy tính: a) Chi phí vốn bình qn gia quyền cơng ty Beta, b) Chi phí vốn cổ phần công ty tương đương quy mô tài trợ 100% vốn cổ phần (chi phí vốn cổ phần tồn bộ) Dusche, Ltd MNC Anh, kinh doanh sản phẩm bơ sữa bán hai thị trường Châu Âu Mỹ Hiện tại, sản lượng xuất sang Mỹ 200.000 thùng bơ năm Với tiềm thị trường hứa hẹn, công ty dự định mở nhà máy Mỹ để sản xuất cung ứng cho thị trường Việc có thêm nhà máy giải phóng lượng hàng xuất sang Mỹ Hiện nay, giá xuất sang Mỹ 20£ thùng bơ Số dư đảm phí 3£/thùng Nếu xây dựng nhà máy, công ty kỳ vọng bán sản phẩm với giá $26 /thùng năm đầu $28/thùng năm Giá thành sản xuất dự tính $20/thùng tăng theo tỷ lệ lạm phát Tỷ lệ lạm phát dự kiến Mỹ 3% cho năm tới Tỷ lệ lạm phát Anh dự kiến 4% Tỷ giá hối đoái giao 1$/0,8£ Công ty sử dụng phương pháp PPP để dự báo tỷ giá tương lai Chi phí xây dựng nhà máy dự tính 1.000.000$ Cơng ty dự định tài trợ cho dự án nợ vốn chủ sở hữu với tỷ lệ nợ mục tiêu 30% Chính quyền địa phương nơi xây dựng nhà máy cho vay 400.000$ với thời hạn năm, lãi suất 7% ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia Số nợ gốc trả năm, lãi vay tính dư nợ hàng năm Dusche ước tính chi phí vốn chủ sở hữu tồn 15% Lãi vay nước 10% Công ty khấu hao tài sản cố định năm với phương pháp đường thẳng Sau đó, dây chuyền sản xuât lý với giá trị thị trường ước tính 300.000$ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hai nước nhau, 25% Có nên tiến hành dự án hay không? (Bài tập tình huống) Dorchester nhà sản xuất bánh kẹo lâu đời chuyên sản xuất sản phẩm chocolate chất lượng cao Hiện nay, cơng ty có sở sản xuất Anh sản xuất loại kẹo để bán Tây Âu Bắc Mỹ (gồm Mỹ Canada) Với lực sản xuất tại, Dorchester cung ứng cho thị trường Mỹ 225.000 pound kẹo chocolate năm Với sản lượng cung ứng chi nhánh bán hàng cơng ty, đặt Boston, Mỹ thâm nhập vào thị trường Mỹ phạm vi hẹp, không vượt St.Louis phía Tây khơng xa Atlanta phía Nam Dorchester tin tưởng có nhà máy riêng Mỹ nhà máy đủ sức cung ứng cho toàn thị trường Mỹ Canada (hiện mang lại 65.000 pound kẹo năm) Dorchester ước tính nhu cầu ban đầu thị trường Bắc Mỹ 390.000 pound, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 5% Việc có thêm nhà máy rõ ràng giải phóng lượng hàng xuất sang Mỹ Canada, Dorchester nghĩ vấn đề ngắn hạn Họ tin rằng, phát triển kinh tế Đông Âu cho phép cơng ty bán tồn lượng hàng xuất sang Bắc Mỹ vòng năm tới Hiện nay, Dorchester xuất sang Bắc Mỹ với giá 3,00£ pound kẹo chocolate Khi nhà máy Mỹ hoạt động, Dorchester kỳ vọng bán sản phẩm với giá ban đầu 7,7$ pound Giá mang lại lợi nhuận 4,4$ từ hoạt động kinh doanh pound Cả giá bán lẫn chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ vọng thay đổi với mức giá Mỹ Tỷ lệ lạm phát dự kiến Mỹ 3% năm cho vài năm tới Ở U.K, tỷ lệ lạm phát dài hạn kỳ vọng nằm mức từ 4-5%, tùy thuộc vào nguồn liệu sử dụng Tỷ giá hối đoái giao 1,5$/1,0£ Dorchester tin tưởng PPP phương pháp tốt để dự báo tỷ giá tương lai Chi phí để xây dựng nhà máy dự tính 7.000.000$ Dorchester có kế hoạch tài trợ cho dự án nợ vốn chủ sở hữu Nhà máy làm tăng khả vay nợ Dorchester thêm 2.000.000£ công ty dự định vay thêm khoản ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia Chính quyền địa phương nơi Dorchester xây dựng nhà máy cho vay 1.500.000$ với thời hạn năm, lãi suất 7,75% Số nợ gốc trả theo phần suốt vòng đời khoản nợ Vào thời điểm này, Dorchester chưa định vay phần lại cách phát hành trái phiếu nước hay thông qua trái phiếu Eurodollar Cơng ty biết vay đồng Bảng Anh với lãi suất 10,75% năm vay đồng đôla với lãi suất 9,5% năm Dorchester ước tính chi phí vốn dùng tồn vốn chủ sở hữu 15% Dorchester khấu hao tài sản cố định thời gian năm Sau thời gian đó, thiết bị sản xuất bánh kẹo, chiếm phần lớn số tiền đầu tư, kỳ vọng có giá trị thị trường đáng kể Dorchester không kỳ vọng nhận ưu đãi thuế Hơn nữa, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nước nhau, 35% Anh Mỹ, nên chiến lược chuyển giá khơng tính đến Liệu Dorchester có nên xây dựng nhà máy Mỹ hay không? ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia BÀI TẬP CHƯƠNG Công ty Eastern Trading (Singapore) mua buôn sản phẩm gia vị từ nhiều nơi giới, đóng gói bán lẻ bán lại thông qua chi nhánh HK, Anh, Mỹ Trong tháng, ma trận tốn cơng ty, đơn vị nghìn S$ lập sau: Giá trị chi trả Giá trị nhận Singapore Hongkong U.K US Singapore - 40 75 55 Hongkong - - 22 U.K 15 - - 17 US 11 25 9- a) Cơng ty sử dụng phương pháp tốn số dư rịng đa phương để giảm bớt giao dịch ngoại hối? b) Giả thiết phí giao dịch ngoại hối 0,6% Mạng tốn giúp công ty tiết kiệm bao nhiêu? Bảng mơ tả sách định giá chuyển nhượng áp dụng thùng hàng các- tơng gia vị đóng gói lại, vận chuyển đến chi nhánh bán lẻ Hongkong Bạn đưa lời khun với cơng ty? Cty mẹ Sing Chi nhánh HKCông Doanh thu S$300 S$500 GVHB 200 300 Lợi nhuận gộp 100 200 10 ty hợp ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia Chi phí hoạt động 50 50 Thu nhập chịu thuế 50 150 16 25 34 125 Thuế thu nhập (31% / 16,5%) Lợi nhuận sau thuế DN Contex MNC Mỹ, có chi nhánh bán hàng Singapore Mỗi năm, công ty mẹ bán cho chi nhánh 10.000 sản phẩm với mức giá giao dịch nội phép đặt từ $2.000 đến $3.500 Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Mỹ 25% Singapore 32% Singapore đánh thuế nhập hàng hóa mà cơng ty mẹ bán cho chi nhánh với thuế suất 10% a Lập bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty mẹ, chi nhánh báo cáo hợp b Xác định mức giá chuyển nhượng tối ưu c Tính mức lợi nhuận sau thuế tăng thêm tối đa công ty Contex Công ty Thương mại A Anh có chi nhánh tiêu thụ Singapore, Úc, New Zealand Mỹ Dưới dự báo ma trận tốn dịng tiền chi nhánh công ty tháng hoạt động (đơn vị: 1000£) Thu Chi Singapore Úc NZ US Singapore 125 50 40 Úc 50 115 83 NZ 85 17 US 46 64 38 123 Hãy cho biết Cơng ty dùng hệ thống tốn số dư rịng đa phương để tối thiểu hóa giao dịch ngoại hối cần thiết cho việc thực toán chi nhánh nào? Nếu chi phí cho giao dịch ngoại hối chiếm 0,4% tổng giá trị giao dịch việc dùng hệ thống tốn giúp công ty tiết kiệm bao nhiêu? 11 ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH ... 1,00 53,20 Giả sử MNC Mỹ dang cân nhắc việc đầu tư thị trường Hãy tính hệ số beta trường hợp đưa nhận xét ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia BÀI TẬP CHƯƠNG Công ty Alpha dự định... dựng nhà máy Mỹ hay không? ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia BÀI TẬP CHƯƠNG Công ty Eastern Trading (Singapore) mua buôn sản phẩm gia vị từ nhiều nơi giới, đóng gói bán lẻ bán... nên hedging khoản phải trả hay khơng? ThS An Thu Hà – Khoa Tài HVNH Tài Cơng ty đa quốc gia Công ty Malibu nhập hàng hóa từ Anh Cơng ty dự định sử dụng quyền chọn mua để hedging khoản phải trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tài chính công ty đa quốc GIa BT MNC 2011 , Bài giảng tài chính công ty đa quốc GIa BT MNC 2011