Tái chính công chương 3 ngoại tác

69 2 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 13:58

Chương Ngoại tác TÀI CHÍNH CƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG Dẫn nhập  Ngoại tác phát sinh hành động đối tác làm cho đối tác khác xấu tốt hơn, đối tác ban đầu khơng gánh chịu chi phí nhận lợi ích việc làm  Điều phản thất bại thị trường, hành động phủ góp phần làm cải thiện phúc lợi xã hội Dẫn nhập  Ngoại tác tích cực tiêu cực :  Mưa a xít, khí hậu nóng lên tồn cầu, nhiễm… tất ngoại tác tiêu cực  Nghiên cứu phát triển (R&D) hỏi câu hỏi tốt ngoại tác tích cực Dẫn nhập  Xem xét khí hậu nóng lên toàn cầu, ngoại tác tiêu cực Nhiều nhà khoa học cho khuynh hướng nóng lên gây người, sử khí đốt thiên nhiên (fossil fuels)  Những loại khí đốt than, dầu, gas … thải chất carbon dioxide Chất giữ nóng mặt trời khơng khí trái đất  Hình cho thấy khuynh hướng nóng lên thể kỷ qua Hình Dẫn nhập  Mặc dù khuynh hướng khí hậu nóng dần có ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội, kết phân phối khác Nhiều vùng Mỹ, khí hậu nóng lên cải thiện kết nơng nghiệp chất lượng sống  Ở Bangladesh, thấp mặt nước biển, nhiều vùng quê bị lụt lụt mực nước biển gia tăng   Nếu bạn quan tâm đến Bangladesh, bạn khẳng định thất bại thị trường mà nẩy sinh từ ngoại tác  From your private perspective, you shouldn’t! LÝ THUYẾT NGOẠI TÁC  Ngoại tác vừa tích cực tiêu cực, làm gia tăng khía cạnh cầu (ngoại tác cầu) gia tăng sản xuất (ngoại tác sản xuất)  Ngoại tác sản xuất tiêu cực (negative production externality) sản xuất của công ty làm giảm tình trạng cơng ty khác mà không bồi thường  Ngoại tác tiêu dùng tiêu cực (negative consumption externality) tiêu dùng cá nhân làm giảm người khác mà không bồi thường Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực  Để hiểu trường hợp ngoại tác sản xuất tiêu cực, xem xét ví dụ sau:   Một cơng ty thép tối đa hóa lợi nhuận, sản phẩm phụ (chất bùn) đổ vào dịng sơng Những người đánh cá bị tổn hại hành động này: cá chết lợi nhuận họ giảm xuống…  Đây ngoại tác sản xuất tiêu cực, vì:  Dịng sơng người đánh cá bị tác động ngược  Và họ không bồi thường cho tổn hại  Hình minh họa SMC = PMC + MD Price of steel S=PMC TheThe yellow steeltriangle firm sets is the consumer PMB=PMC andto producer find its firmoptimal The steel socially overproduces level of privately surplus optimal at Q society’s 1profit from production is at viewpoint Q2, the maximizing output, This Theframework marginal damage does notQ1 intersection of The SMCred and SMB is the triangle curve capture (MD) therepresents harm donethe to The social marginal cost deadweight is loss from the fishery’s the fishery, harm however per unit the sum of PMC and MD, and private production level represents the cost to society MD p2 p1 D = PMB = SMB Hình Q2 Q1 Ngoại tác sản xuất tiêu cực QSTEEL Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực  Sản xuất tối ưu công ty thép : PM B PM C  Điều tương ứng Q1 P1 SMC = PMC + MD S = PMC Price of steel p2 The Yet firm the government has an incentive couldto simply require produce it toQproduce no more than Q2 p1 D = PMB = SMB Hình Q2 Q1 Quy định điều tiết sản lượng QSTEEL Quy định  Trong giới lý tưởng, thuế Pigouvian quy định điều tiết dẫn đến kết sách giống  Thực tế, thuế có tác động hiệu để giải vấn đề ngoại tác PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG  Mục tiêu then chốt sách giảm thiểu ngoại tác tìm giải pháp nhằm vào chi phí thấp  Một cách đơn giản giảm sản lượng  Cách tiếp cận khác áp dụng tiến khoa học kỹ thuật PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG  Cho đến mơ hình chủ yếu tập trung vào giải pháp giảm sản lượng  Mơ hình giảm nhiễm  Hình 10 minh chứng điểm Since While it pays it faces for increasing the pollution Pollution reductionthe has afrom price reduction, marginal costs SMC isreducing the same associated with it level its pollution as PMC PR S=PMC=SMC S=PMC The optimal level of While the benefit of pollution pollution reduction is therefore R* reduction is zero the firm, society benefits by MD MD = Thus, At some the x-axis levelalso of pollution measuresSMB The steel firm’s private pollutionthe levels firm as has wethat achieved move marginal benefit from reduction, pollution The good is being created On Such its an own, action steel maximizes company itsthe full toward pollution origin reduction is the zero isreduction “pollution reduction.” would set Qprofits =0 and Q =Q R Steel D= PMB PFull R* P* RFull More pollution Hình 10 Mơ hình giảm nhiễm QR PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG  Như hình 10 cho thấy, đầu thị trường giảm ô nhiễm zero, mức hiệu xã hội cao  Trong hình vẽ, thuế tối ưu đơn giản MD – công ty giảm ô nhiễm đến mức R*, MC nhỏ thuế tăng điểm không thêm  Quy định sản lượng đơn giản – bắt buộc giảm ô nhiễm đến mức R* PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG  Giả sử có cơng ty thép với kỹ thuật giảm ô nhiễm khác  Giảm sử công ty “A” hiệu “B” giảm ô nhiễm  Hình 11 minh chứng điểm PR Firmthe B Firm has A’s relatively is more PMCB ToWhile get total For any given output PMCefficient A inefficient marginal cost,PMC we Bpollution sum level, >PMCA S = PMCA + PMCB = reduction technology horizontally SMC Efficient is got more Quantity If,regulation instead, regulation we in this curve is the where thereduction marginal costThe of SMB way from inefficient, Firm A, we The efficient level ofis clearly same as before pollution reduction for could since lower Firm B the is total “worse” social at pollution reduction is each firm equals SMB reducing cost pollution the same as before PMCB PMCA Quantity regulation could Imposing involve equal reductions in a Pigouvian tax pollution by bothequal firms,to MD induces these such that R1 + R2 = R*.levels of output Hình 11 RB RA,RA RB R* Hai công ty thải ô nhiễm MD=SMB QR PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGOẠI TÁC  Hình 11 cho thấy quy định giá thông qua thuế hiệu quy định điều tiết lượng  Một lựa chọn cuối quy định hạn mức sản lượng với cho phép mua bán hạn mức  Phát hành giấy phép cho phép công ty gây ô nhiễm  Và cho phép công ty mua bán giấy phép PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGOẠI TÁC  Như hình vẽ trước, ban đầu giấy phép phân định hạn mức phân định cho công ty  Nghĩa ban đầu RA = RB  Nhưng công ty B quan tâm mua hạn mức giấy phép cơng ty A, giảm chi phí thải PMCB (>PMCA) Cải hai tốt cơng ty A bán giấy phép cho công ty B, công ty đơn giản giảm mức nhiễm  Tiến trình giao dịch tiếp tục PMCB=PMCA PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGOẠI TÁC  Cuối cùng, phủ có lẽ cách chắn: công ty giảm mức độ nhiễm chi phí  Hình 12 cho thấy trường hợp lợi ích biên xã hội khơng đổi PR In But addition, it is possible imagine for that the PMC the government’s costs to be PMC best2.2 Then Suppose therethe is large truefirm’s guess of costs is PMC1 deadweight costs are PMC loss PMC1 This results in a much smaller DWL, If, instead, theFirst, and much less This could assume be the government levied a isfor pollution reduction SMB case downward global tax, it would equal sloping, warming, but for fairly MD at QR = R1 example flat Regulation mandates R1 R3 PFull R1 More pollution Hình 12 Mơ hình lợi ích khơng đổi MD = SMB RFull QR PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGOẠI TÁC  Hình 13 cho thấy trường hợp lợi ích biên xã hội dốc đứng In But addition, it is possible imagine for that the PMC the government’s costs to be PMC best2.2 Then Suppose therethe is small truefirm’s guess of costs is PMC1 deadweight costs are PMC loss PMC1 This results in a larger DWL, and If, instead, the much less pollution government levied a reduction tax, it would equal MD at QR = R1 PR Regulation mandates R1 First, This could assume be the SMB caseisfor downward nuclear sloping, leakage, andfor fairly example steep MD = SMB R3 PFull R1 More pollution Figure 13 Mơ hình có lợi ích biên dốc đứng RFull QR PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGOẠI TÁC  Những hình vẽ minh chứng hàm ý lựa chọn giới hạn hạn mức so với đánh thuế  Vấn đề quan trọng liệu phủ muốn nhận số lượng giảm nhiễm giảm chi phí cơng ty  Quy định hạn mức đảm bảo mức giảm ô nhiễm ước muốn Khi cần nhấn mạnh để nhận mức giảm nhiễm, cơng cụ vận hành tốt  Tuy nhiên, đánh thuế bảo vệ công ty phịng tránh chi phí vượt q mức ... sinh từ ngoại tác  From your private perspective, you shouldn’t! LÝ THUYẾT NGOẠI TÁC  Ngoại tác vừa tích cực tiêu cực, làm gia tăng khía cạnh cầu (ngoại tác cầu) gia tăng sản xuất (ngoại tác sản... Q1 Ngoại tác sản xuất tiêu cực QSTEEL Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực  Sản xuất tối ưu công ty thép : PM B PM C  Điều tương ứng Q1 P1 Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực  Công. .. Hình Q1 Q2 Ngoại tác sản xuất tích cực QDONUTS Ngoại tác tích cực  Sản xuất tối ưu cửa hàng bánh: PM B PM C  Tương ứng số lượng bánh Q1 P1 Ngoại tác tích cực  Cửa hàng tạo ngoại tác tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái chính công chương 3 ngoại tác , Tái chính công chương 3 ngoại tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn