Tái chính công chương 1 hiệu quả và công bằng

98 5 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 13:58

CHƯƠNG HIỆU QUẢ VÀ CƠNG BẰNG TÀI CHÍNH CƠNG PGS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH Tài cơng Nội dung  Tối đa hóa thỏa dụng (Utility maximization)  Hiệu (Efficiency)  Hàm phúc lợi xã hội (Social welfare functions) Tài cơng Dẫn nhập Các cơng cụ nghiên cứu tài cơng  Các cơng cụ lý thuyết (Theoretical tools) tập hợp công cụ sử dụng đưa định kinh tế Nó hình vẽ tốn học  Các công cụ thực nghiệm (Empirical tools) cho phép kiểm tra lý thuyết số liệu Tài cơng Tối ưu hóa thỏa dụng điều kiện có giới hạn  Tối đa hóa thỏa dụng có giới hạn (Constrained utility maximization) nghĩa tất định đưa để tối đa tình trạng đời sống cá nhân, tùy thuộc vào nguồn lực sẵn có  Tối đa hóa thỏa dụng (Utility maximization) liên quan đến sở thích giới hạn ngân sách  Một giả thiết sở thích khơng thỏa mãn (non-satiation) Tài cơng Tối đa hóa thỏa dụng: Sở thích đường bàng quang  Hình minh họa sở thích (movies) (on the x-axis) and CDs (on the y-axis)  Do không thỏa mãn đầy đủ (nonsatiation), nên nhóm A B hai mức thấp nhóm C Tài cơng QCD (quantity of CDs) A C B Hình 1 Tập hợp nhóm hàng hóa khác QM (quantity of movies) Tối đa hóa thỏa dụng: Sở thích đường bàng quang  Một hàm thỏa dụng (utility function) biểu thị theo cơng tốn học U = f(X1, X2, X3, …)  Trong X1, X2, X3 …là hàng hóa tiêu dùng cá nhân  Và f(•) hàm số tốn học Tài cơng Tối đa hóa thỏa dụng: Sở thích đường bàng quang  Một công thức hàm thỏa dụng U(QM,QC) = QMQC, QM = số lượng phim ảnh QC = số lượng đĩa CDs  Kết hợp {1, 2} (bundle A) {2,1} (bundle B) ta có đường đẳng dụng IC1  Kết hợp {2, 2} (bundle C) ta có đường đẳng dụng IC2  Hình minh chứng điều Tài cơng QCD (quantity of CDs) A C B IC2 IC1 Hình 2 QM (quantity of movies) Thỏa dụng từ nhóm hàng hóa khác Tối đa hóa thỏa dụng: Sở thích đường bàng quang  Đường đẳng dụng hình thành nào?  Nó tập hợp sở thích/mức thỏa dụng loại hàng hóa QM, QC Tài cơng 10 CÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI Hiệu xã hội  Tương tự thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất định giá thị trường co dãn cung  Cung không co dãn, đường cung thẳng đứng thặng dư người sản xuất cao  Cung co dãn, thặng dư người sản xuất thấp Tài cơng 84 CÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI Hiệu xã hội  Tổng thặng dư xã hội hay gọi hiệu xã hội tổng thặng dư người sản xuất người tiêu dùng  Hình 25 Tài cơng 85 PM Supply curve of movies P* Demand curve for movies Hình 25 Thặng dư xã hội Q* QM CÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI Cạnh tranh làm tối đa hóa phúc lợi xã hội  Định lý thứ kinh tế học phúc lợi cho điều kiện cân cạnh tranh, cung cầu tối đa hóa hiệu xã hội  Bất kỳ số lượng khác Q* đềiu làm giảm hiệu xã hội quy mô bánh kinh tế  Hãy xem xét giới hạn giá hàng hóa P´
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái chính công chương 1 hiệu quả và công bằng , Tái chính công chương 1 hiệu quả và công bằng

Mục lục

Xem thêm