Bài giảng QUản trị ngân hàng GIOI THIEU MON HOC

9 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 13:57

Giới thiệu môn học NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (Chương trình cao học tài chínhngân hàng) Giảng viên phụ trách: TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM Đối tượng mục tiêu  ĐỐI TƯNG    Các học viên cao học chuyên ngành tài chính-ngân hàng Các nhà quản lý ngân hàng MỤC TIÊU Cung cấp kiến thức kỹ nghiệp vu chủ yếu ngân hàng thương mại nghiệp vụ ký thác, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ ngoại hối, nghiệp vụ quản lý rủi ro hối đoái lãi suất họat động kinh doanh ngân hàng thương mại Yêu cầu thời lượng  YÊU CẦU Để học tập lónh hội tốt môn học nầy, học viên cần phải có kiến thức Kinh tế học, Tiền tệ Ngân hàng, Tài Doanh nghiệp, Tài Quốc tế  THỜI LƯNG Môn học thiết kế thời lượng 45 tiết với nội dung trình bày sau: Các chuyên đề Số thứ tự Chuyên đề Giới thiệu môn học Tổng quan ngân hàng nghiệp vụ ngân hàng thương mại Đo lường đánh giá hiệu họat động ngân hàng Nghiệp vụ ký thác Nghiệp vụ cấp tín dụng Phân tích tín dụng Nghiệp vụ ngoại hối Nghiệp vụ quản trị rủi ro lãi suất Phương pháp Thuyết giảng kết hợp với phân tích tình đặt câu hỏi thảo luận     Học viên nên đọc tài liệu tham khảo giảng trước đến lớp Giảng viên trình bày lý thuyết liên quan đến giảng Giảng viên đưa tình hướng dẫn học viên thảo luận xử lý tình Song song với giảng thuyết trình thoảo luận tiểu đề tài nhóm học viên Sách tham khảo   Nguyễn Minh Kiều Nghiệp vụ Ngân hàng đại Nhà Xuất Thống kê 2007 P Rose Quản trị ngân hàng thương mại Bản dịch Việt ngữ Đại học Kinh tế Quốc dân (2001) Đánh giá  Thuyết trình tiểu đề tài: 30%  Thi cuối kỳ: 70% Liên lạc với giảng viên  Điện thoại di động: 0903 969 525  Email: truongquangthong@yahoo.com Thông tin cuối THANK YOU ! ... tài chính -ngân hàng Các nhà quản lý ngân hàng MỤC TIÊU Cung cấp kiến thức kỹ nghiệp vu chủ yếu ngân hàng thương mại nghiệp vụ ký thác, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ ngoại hối, nghiệp vụ quản lý... Tổng quan ngân hàng nghiệp vụ ngân hàng thương mại Đo lường đánh giá hiệu họat động ngân hàng Nghiệp vụ ký thác Nghiệp vụ cấp tín dụng Phân tích tín dụng Nghiệp vụ ngoại hối Nghiệp vụ quản trị rủi... tình Song song với giảng thuyết trình thoảo luận tiểu đề tài nhóm học viên Sách tham khảo   Nguyễn Minh Kiều Nghiệp vụ Ngân hàng đại Nhà Xuất Thống kê 2007 P Rose Quản trị ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng QUản trị ngân hàng GIOI THIEU MON HOC , Bài giảng QUản trị ngân hàng GIOI THIEU MON HOC