Bài giảng QUản trị ngân hàng CD 6 NGHIEP VU HOI DOAI

57 5 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 13:57

Chuyên đề NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI Giảng viên: TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng Đại học Kinh tế TP.HCM Nội dung Các giao dịch giao Giao dịch kỳ hạn Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá Hợp đồng ngoại hối tương lai Quyền chọn tiền tệ CÁC GIAO DỊCH GIAO NGAY (SPOT TRANSACTION) GIÁ HỐI ĐOÁI tỷ giá đơn vị tiền tệ nầy đổi đơn vị tiền tệ khác NGÀY GIAO DỊCH (deal date): ngày thỏa thuận hai đối tác đồng ý giao dịch Không thiết phải toán tiền vào ngày giao dịch NGÀY HIỆU LỰC (value date): ngày toán xảy NGÀY HIỆU LỰC SPOT (value spot): hai ngày làm việc (business day) kể từ ngày giao dịch thực - NGÀY HIỆU LỰC CÙNG NGÀY HOẶC SAU NGÀY LÀM VIỆC (value today/tom) ngày giao dịch ngày hiệu lực ngày làm việc kể từ ngày giao dịch PHƯƠNG THỨC CHÀO TỶ GIÁ (FX QUOTATION) - Tỷ giá mua (bid rate) - Tỷ giá giá (ask/offer rate) - Yết giá hai chiều (two way quotation): tỷ giá đứng trước gọi tỷ giá mua, tỷ giá đứng sau tỷ giá bán VD: DEM/AUD = (1,6410 – 1,6415) PHƯƠNG THỨC CHÀO TỶ GIÁ - SPREAD (chênh lệch giá mua giá bán: chênh lệch tỷ giá mua bán người chào giá muốn mua bán ĐỒNG TIỀN YẾT GIÁ - Ví dụ: USD/VND = 15,350/70  spread (chênh lệch mua bán) 20 đồng CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG SPREAD - Số lượng giao dịch - Tầm cỡ / tiếng trung tâm tài - Tính chất ổn định đồng tiền tham gia giao dịch - Tỷ trọng đồng tiền giao dịch - Phương tiện giao dịch: tiền mặt, chuyển khỏan, hối phiếu… - ĐIỂM TỶ GIÁ (Points)  Câu hỏi: với tỷ giá số chữ số thập phân bao nhiêu?  Trong thực tế, tỷ giá khác số chữ số khác nhau:  1USD = 1,7505DEM  điểm có nghóa 0,0001DEM  1USD = 127,60JPY  điểm có nghóa 0,01 JPY ĐIỂM TỶ GIÁ (Points)  Điểm tỷ giá số (thông thường số thập phân) cuối tỷ giá yết theo thông lệ giao dịch ngoại hối  Đối với đồng tiền chính, thông thường yết với chữ số thập phân, số thập phân thứ điểm tỷ giá đồng tiền nầy ĐIỂM TỶ GIÁ (Points)  Đối với tỷ giá nghịch đảo, số chữ số thập phân sau dấu phẩy bao nhiêu?  Nếu thỏa thuận khác  qui tắc sau: số chữ số thập phân sau dấu phẩy tỷ giá nghịch đảo số chữ số trước dấu phẩy tỷ giá trước cộng với ĐIỂM TỶ GIÁ (Points) VÍ DỤ: với tỷ giá ban đầu DEM/USD = 1,7505 Ta thấy tỷ giá ban đầu có chữ số trước dấu phẩy, tỷ giá nghịch đảo niêm yết với 1+3 = chữ số thập phân USD/DEM = 0,5713 10 Quang tiến hành nghiệp vụ sau đây: Bán 100.000 USD để mua 170.910,96 CHF theo giá 0,5851 USD/CHF Chờ cho đồng CHF lên giá tháng Khi giá spot đạt 0,6000 USD/CHF, bán lại 170.910,96 CHF nhận được: 170.910,96 CHF x 0,6000 USD/CHF = 102.546,57 USD 43 • Như Quang có khoản lãi 2.546,57 USD, hay 2,5% số tiền đầu tư 100.000 USD tháng (5%/năm) Đến đây, Quang chưa tính đến nhân tố lãi suất CHF USD   Khả lãi vô hạn Khả lỗ có giới hạn số 100.000 USD 44 ĐẦU CƠ TRÊN THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN Không đầu thị trường giao (chênh lệch tỷ giá spot tương lai), đầu thị trường kỳ hạn dựa vào chênh lệch giá spot tương lai giá kỳ hạn 45 Cũng với liệu trên, Quang thực nghiệp vụ sau đây: Mua ngày hôm 173.611,11 CHF kỳ hạn tháng với giá 0,5760 USD/CHF Đến hạn tháng, toán 100.000 USD để nhận 173.611,11 CHF Đồng CHF lên dự đoán, Quang bán 173.611,11 CHF nhận lại: 173.61,11x 0,6000 = 104.166,67 USD Quang lãi 4.166,67 USD 46 ĐẦU CƠ TRÊN THỊ TRƯỜNG OPTION MUA QUYỀN CHỌN MUA Trong ví dụ nầy, Quang mua quyền chọn mua CHF đáo hạn vào tháng Giá thực 58 1/2 , phí mua option 0,005 USD/CHF Nếu vào tháng 8, giá giao thấp giá thực 58,5, Quang không thực quyền chọn mua, giá CHF thị trường rẻ Khoản lổ Quang giới hạn số tiền phí option mà anh toán trước đó, tức 0,005 USD/CHF 47 Khi mà giá thị trường cao 58 ½, Quang thực quyền chọn Anh mua CHF với giá thực 0,585 USD/CHF thấp giá thị trường Quang có khoản lời: Lời = giá giao – (giá thực +phí) = 0,595 USD/CHF – (0,585 USD/CHF + 0,005 USD/CHF) = 0,005 USD/CHF 48 MUA CALL phí mua call giá thực giá spot kết cho người mua 0.005 0.585 0.570 0.580 0.585 0.590 0.600 0.610 (0.500) (0.500) (0.500) 0.000 1.000 2.000 2.50 2.00 1.50 lợ i nhu 1.00 0.50 ậ n 0.00 lợi nhuận vô hạn (0.50) (1.00) 0.570 0.580 0.585 0.590 0.600 giá spot lỗ có giới hạn điểm hồ vốn 49 0.610 ĐẦU CƠ TRÊN THỊ TRƯỜNG OPTION BÁN QUYỀN CHỌN MUA     Kết (mua quyền chọn mua): người mua lãi người bán lỗ Người bán call nhận khoản phí 0,005 USD/CHF Giả sử giá giao 0,595 USD/CHF Kết = phí – (giá giao – giá thực hiện)  = 0,005 – (0,595 – 0,585)  = -0,005 USD/CHF  Người bán có lãi mà giá giao không vượt giá thực 50 BÁN CALL phí call giá thực giá spot kết cho người bán 0.005 0.585 0.570 0.580 0.585 0.590 0.500 0.500 0.500 (0.000) 0.600 (1.000) 0.610 (2.000) 1.00 0.50 0.00 lợ i nhu (0.50) (1.00) ậ n (1.50) lỗ vô hạn (2.00) (2.50) 0.570 0.580 0.585 0.590 0.600 0.610 giá spot lợi nhuận có hạn điểm hồ vốn 51 MUA QUYỀN CHỌN BÁN Sử dụng liệu Quang mua quyền chọn mua để bảo hộ rủi ro tăng giá tiền tệ mà anh định mua (chẳng hạn để toán tiền nhập khẩu)   Nhưng trường hợp mua quyền chọn bán, Quang muốn bảo hộ rủi ro giảm giá tiền tệ mà anh định bán (chẳng hạn khoản xuất mà anh nhận) Phải nhớ kỹ rằng, giả định tiền tệ xuống giá 52  Nếu giá giao rơi xuống 0,575 USD/CHF, Quang baùn CHF theo giaù 0,585 USD/CHF  Kết = giá thực – (giá giao + phí) = 0,585 – (0,575 +0,005) = 0,005 USD/CHF 53 MUA PUT phí put giá thực giá spot kết cho người mua 0.005 0.585 0.560 0.570 0.580 0.585 0.590 0.600 2.000 1.000 0.000 (0.500) (0.500) (0.500) 2.50 2.00 1.50 lợ i nhu 1.00 0.50 ậ n 0.00 lỗ có giới hạn (0.50) (1.00) 0.570 0.580 0.585 0.590 0.600 giá spot lợi nhuận vơ hạn điểm hồ vốn 54 BÁN QUYỀN CHỌN BÁN Với giả định trên, người bán put nhận kết trái ngược với người mua put Kết = phí – (giá thực hiện-giá giao ngay) = 0,005 –(0,585-0,575) = -0,005 USD/CHF 55 BÁN PUT phí put giá thực giá spot kết cho người bán 0.005 0.585 0.560 0.570 0.580 0.585 0.590 0.600 (2.000) (1.000) 0.000 0.500 0.500 0.500 1.00 0.50 0.00 lợ i nhu (0.50) (1.00) ậ n (1.50) lợi nhuận giới hạn (2.00) (2.50) 0.570 0.580 0.585 0.590 0.600 giá spot lỗ vơ hạn điểm hồ vốn 56 ĐỊNH GIÁ OPTION Giá option hàm số của: Giá giao Kỳ hạn Giá kỳ hạn Lãi suất đồng tiền định giá Lãi suất đồng tiền yết giá Tính bất ổn đồng tiền 57 ... NGÂN HÀNG A VÀ B  Đầu tiên, không tính đến yếu tố chênh lệch giá bid giá ask  Chúng ta làm tỷ giá niêm yết cho bảng Anh là:   $1 ,60 ngân hàng A $1 ,61 ngân hàng B 17   Nhưng thực tế, ngân hàng. .. 173 .61 1,11 CHF kỳ hạn tháng với giá 0,5 760 USD/CHF Đến hạn tháng, toán 100.000 USD để nhận 173 .61 1,11 CHF Đồng CHF lên dự đoán, Quang bán 173 .61 1,11 CHF nhận lại: 173 .61 ,11x 0 ,60 00 = 104. 166 ,67 ... Anh? Bank A Bank B Bid $1 ,60 $1 ,61 Ask $1 ,61 $1 ,62 Như vậy, để có lợi nhuận, phải nào? 18 ĐIỀU CHỈNH ARBITRAGE ĐỊA PHƯƠNG Khảo sát việc yết giá đồng franc Thụy Só hai ngân hàng C D Bạn làm có tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng QUản trị ngân hàng CD 6 NGHIEP VU HOI DOAI , Bài giảng QUản trị ngân hàng CD 6 NGHIEP VU HOI DOAI

Mục lục

Xem thêm