Bài giảng QUản trị ngân hàng CD 5 PHAN TICH TIN DUNG

17 1 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 13:57

Chuyên đề PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Biên soạn: TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM Nội dung  Mục tiêu phân tích tín dụng  Các nội dung phân tích tín dụng PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Phân tích tín dụng trình thu thập, xử lý thông tin cách khoa học nhằm hiểu rõ khách hàng phương án sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc định cấp tín dụng MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÍN DỤNG  Xác định muốn / thiện chí tính trung thực khách hàng  Xác định khả trả nợ khách hàng CÁC VẤN ĐỀ CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT CỦA PHÂN TÍCH TÍN DỤNG  Khách hàng có xứng đáng cấp tín dụng hay không? Làm biết điều đó?  Liệu hợp đồng tín dụng cấu trúc cung cấp đủ tài liệu cách thích ứng cho ngân hàng bảo vệ trước rủi ro người vay trả nợ vay mà không gặp phải căng thẳng mức cả?  Trong trường hợp không tuân thủ cam kết từ phía khách hàng, liệu ngân hàng thu hồi nợ từ nguồn tài sản hay thu nhập nợ với chi phí rủi ro thấp nhất? PHÂN TÍCH TÍN DỤNG: NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN  Thu thập đầy đủ xác thông tin  Phân tích xử lý thông tin thu thập  Rút kết luận khả toán khách hàng THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG  Thu thập thông tin từ hồ sơ khách hàng vay vốn  Thông tin lưu trữ ngân hàng  Thông tin từ vấn, điều tra khách hàng  Thông tin từ nguồn khác CÁC NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH TÍN DỤNG  Tình hình khách hàng: phân tích môi trường bên / phân tích môi trường bên  Tính khả thi hiệu phương án sản xuất kinh doanh (nếu có)  Thái độ khách hàng việc hoàn trả nợ vay PHÂN TÍCH TÍN DỤNG VÀ TỜ TRÌNH TÍN DỤNG  Mục tiêu tờ trình tín dụng hỗ trợ việc định tín dụng hoàn cảnh thông tin thời gian có giới hạn Một tờ trình tín dụng tốt tránh định sai lầm, chẳng hạn cho vay khách hàng xấu từ chối cho vay khách hàng tốt  Tờ trình tín dụng dạng tài sản tri thức ngân hàng, cần phải lưu giữ kỹ lưỡng, khoa học, tạo điều kiện cho chuyển giao cần thiết Các nội dung tờ trình tín dụng        Mô tả tóm tắt tờ trình (nếu có thể) Phân tích ngành, thị trường Phân tích khách hàng Quan hệ ngân hàng, chủ nợ khác Các điều kiện tín dụng đề xuất Đánh giá đảm bảo tín dụng Các nhân tố rủi ro giải pháp giảm thiểu 10 Mô tả tóm tắt tờ trình Khách hàng nhu cầu  Các điều kiện tín dụng đề nghị  Những rủi ro xảy  Các biện pháp tổng thể giảm thiểu rủi ro  11 Phân tích ngành, thị trường  Kích cỡ  Tiềm tăng trưởng  Chu kỳ tăng trưởng  Các đặc điểm thị trường  Mức độ tập trung thị trường  Các rào cản nhập  Nguồn cung ứng nguyên liệu  Các kênh phân phối  Các luật lệ điều chỉnh có 12 Phân tích phương án sản xuất kinh doanh (nếu có)  Tình hình thị trường  Dự báo doanh thu  Ước lượng chi phí  Ước lượng lợi nhuận  Đánh giá khả hoàn trả nợ vay 13 Phân tích khách hàng Sơ lược lịch sử  Cổ đông chủ yếu  Sản phẩm chủ yếu  Chiến lược thực thi  Các điểm mạnh cốt lõi, lợi cạnh tranh  Những giá trị tạo ban điều hành  Các vấn đề quản trị  Phân tích tài  Những điểm mạnh, yếu, hội, đe dọa (SWOT)  14 Quan hệ ngân hàng, chủ nợ khác Lịch sử quan hệ  Hình thức tín dụng  Các bảo đảm (nếu có)  15 Các điều kiện tín dụng đề xuất  Loại hình tín dụng  Mục đích sử dụng  Số lượng  Thời hạn  Cách thức trả nợ  Bảo đảm / đánh giá bảo đảm  Các giao kết khẳng định phủ định  Các điều kiện khác … 16 Các nhân tố rủi ro giải pháp giảm thiểu RR nghiệp vụ  RR thị trường  RR tỷ giá  RR tăng trưởng  RR pháp lý …  17 ... thông tin  Phân tích xử lý thông tin thu thập  Rút kết luận khả toán khách hàng THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG  Thu thập thông tin từ hồ sơ khách hàng vay vốn  Thông tin lưu... hàng vay vốn  Thông tin lưu trữ ngân hàng  Thông tin từ vấn, điều tra khách hàng  Thông tin từ nguồn khác CÁC NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH TÍN DỤNG  Tình hình khách hàng: phân tích môi trường bên... cách thích ứng cho ngân hàng bảo vệ trước rủi ro người vay trả nợ vay mà không gặp phải căng thẳng mức cả?  Trong trường hợp không tuân thủ cam kết từ phía khách hàng, liệu ngân hàng thu hồi nợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng QUản trị ngân hàng CD 5 PHAN TICH TIN DUNG , Bài giảng QUản trị ngân hàng CD 5 PHAN TICH TIN DUNG