Các yếu tố tác động đến quyết định vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh thủ thiêm

98 8 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN ĐĂNG NINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ THIÊM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN ĐĂNG NINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ THIÊM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2016 Người thực MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Sự cần thiết của đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 1.7 Kết cấu của luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Một số vấn đề chung về cho vay tiêu dùng 2.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 2.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 2.1.3 Các loại cho vay tiêu dùng 2.1.4 Đối tượng cho vay tiêu dùng 2.1.5 Vai trò cho vay tiêu dùng 2.1.5.1 Đối với kinh tế 2.1.5.2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 2.1.5.3 Đối với Ngân hàng cho vay 2.1.6 Những đặc điểm tín dụng cá nhân 2.2 Hành vi quyết định vay vốn của khách hàng 10 2.2.1 Khái niệm hành vi khách hàng 10 2.2.2 Mơ hình hành vi khách hàng 11 2.2.3 Các lý thuyết liên quan hành vi khách hàng 13 2.2.3.1 Mơ hình lý thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Action)13 2.2.3.2 Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour – TPB) 14 2.3 Lược khảo nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 15 2.3.1 Các nghiên cứu nước 15 2.3.2 Các nghiên cứu nước 16 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân 20 2.4.1 Lãi suất vay 20 2.4.2.Hạn mức vay 21 2.4.3.Thời hạn vay 21 2.4.4 Thời gian xử lý hồ sơ 22 2.4.5.Niềm tin vào Ngân hàng 22 2.4.6 Đội ngũ nhân viên 22 2.4.7 Gợi ý từ bạn bè, người thân 23 2.5 Đóng góp của đề tài 23 Kết luận chương 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỦ THIÊM 24 3.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 24 3.2 Giới thiệu sơ lược về VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh 24 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển VietinBank CN Thủ Thiêm, TP.HCM 24 3.2.2 Hệ thống tổ chức VietinBank CN Thủ Thiêm, TP.HCM 25 3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm – TP.Hồ Chí Minh (2012 – 2015) 27 3.3.1 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh 27 3.4 Thực trạng cho vay tiêu dùng VietinBank CN Thủ Thiêm – TP.Hồ Chí Minh 29 3.4.1 Quy trình cho vay tiêu dùng VietinBank CN Thủ Thiêm – TP.HCM 29 3.4.2 Đội ngũ nhân viên Ngân hàng 30 3.4.3 Mối quan hệ với khách hàng 31 3.4.4 Lãi suất hạn mức vay Ngân hàng VietinBank Thủ Thiêm 32 3.4.5 Thời gian xử lý hồ sơ thời hạn vay tiêu dùng Ngân hàng VietinBank Thủ Thiêm 34 3.4.6 Tình hình cho vay tiêu dùng chung VietinBank CN Thủ Thiêm 35 3.4.7 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay 38 3.4.8 Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo 40 3.5 Đánh giá chung hoạt động cho vay tiêu dùng VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm – TP.Hồ Chí Minh 42 3.5.1 Những thành tựu 42 3.5.2 Một số tồn Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm 43 3.5.2.1 Hạn chế nguồn nhân lực 43 3.5.2.2 Hạn chế khâu thẩm định 43 3.5.2.3 Các nguyên nhân khác 44 3.6 Những thuận lợi và khó khăn việc cho vay tiêu dùng VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm – TP.Hồ Chí Minh 44 3.6.1 Những thuận lợi việc cho vay tiêu dùng VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm – TP.Hồ Chí Minh 44 3.6.2 Những khó khăn việc cho vay tiêu dùng VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm – TP.Hồ Chí Minh 45 Kết luận chương 46 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH THỦ THIÊM 47 4.1 Mô hình nghiên cứu 47 4.2 Phương pháp nghiên cứu 48 4.2.1 Quy trình nghiên cứu 48 4.2.2 Nghiên cứu sơ định tính 49 4.2.3 Nghiên cứu định lượng 50 4.2.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu 50 4.2.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi trình thu thập liệu 51 4.2.3.3 Phương pháp phân tích liệu 51 4.2.3.4 Phân tích hồi quy logistic 52 4.2.3.5 Kiểm định giả thuyết 53 4.3 Kết nghiên cứu thảo luận 54 4.3.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 54 4.3.2 Kết khảo sát 56 4.3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định vay tiêu dùng KHCN vay tiêu dùng VietinBank – CN Thủ Thiêm 58 4.3.3.1 Thống kê tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng khách hàng vay tiêu dùng Vietinbank – CN Thủ Thiêm 58 4.3.3.2 Phân tích hồi quy logistic 60 4.3.4 Thảo luận kết nghiên cứu 63 Kết luận chương 65 CHƯƠNG GIẢI PHÁP THU HÚT KHCN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CN THỦ THIÊM 66 5.1 Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng VietinBank TP Hồ Chí Minh 66 5.2 Gợi ý giải pháp tác động tích cực yếu tố nhằm thu hút KHCN vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP VietinBank – CN Thủ Thiêm 66 5.2.1 Giải pháp hồn thiện sách cho vay tiêu dùng cá nhân 67 5.2.1.1 Hoàn thiện quy trình cho vay tiêu dùng 67 5.2.1.2 Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải cho vay 68 5.2.2 Có sách lãi suất cạnh tranh 69 5.2.3 Gia tăng niềm tin khách hàng Ngân hàng 69 5.2.4 Giải pháp hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân viên Ngân hàng 70 5.2.5 Các nhóm giảm pháp hỗ trợ thu hút khách hàng cá nhân 71 5.2.5.1 Nâng cao chất lượng marketing để thu hút khách hàng cá nhân 71 5.2.5.2 Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cá nhân 72 5.2.5.3 Đa dạng hố hình thức sản phẩm cho vay cá nhân 72 5.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 73 Kết luận chương 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD: Cán tín dụng CLDV: Chất lượng dịch vụ CN: Chi nhánh CVTD: Cho vay tiêu dùng EFA: Exploratory Factor Analysis EKB: Engle-Kollatt-Blackwell HĐBĐ: Hợp đồng bảo đảm HĐTD: Hợp đồng tín dụng KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp KMO: Kaiser-Meyer-Olkin NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần QHKH: Quan hệ khách hàng SERVPERF: Service Performance SERVQUAL: Service Quality TRA: Theory of Reasoned Action TSBĐ: Tài sản bảo đảm UBND: Ủy ban nhân dân VIETINBANK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh (2012 – 2015) Bảng 3.2 Cơ cấu nhân Ngân hàng Bảng 3.3 Số lần vay khách hàng cá nhân Ngân hàng giai đoạn 2009-2015 Bảng 3.4 Thời gian xử lý hồ sơ thời hạn vay tiêu dùng Bảng 3.5 Tình hình cho vay tiêu dùng chung Bảng 3.6 Tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn Bảng 3.7 Tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm Bảng 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Bảng 4.2 Bạn vay vốn VietinBank không Bảng 4.3 Bạn thường vay vốn Ngân hàng nào? Bảng 4.4 Hình thức vay vốn Bảng 4.5 Mục đích vay vốn Bảng 4.6 Bạn định vay vốn thông qua nguồn thông tin Bảng 4.7 Ý nghĩa giá trị trung bình thang đo khoảng Bảng 4.8 Thống kê tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng khách hàng vay tiêu dùng VietinBank – CN Thủ Thiêm Bảng 4.9 Phân loại mức độ dự đốn mơ hình Bảng 4.10 Kết hồi quy Binary logistic thăm trúng thưởng ưu tiên cho khách hàng lâu năm đãi ngộ cho khách hàng ngày lễ lớn để thu hút khách hàng 5.2.5.2 Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cá nhân Để trì mối quan hệ tốt lâu dài với khách hàng, Ngân hàng cần có sách chăm sóc khách hàng vay vốn Ngân hàng Các hình thức thực như: gửi lời chúc mừng quà tặng (nếu có thể) sinh nhật khách hàng; thường xuyên gửi cho khách hàng (qua hịm thư điện tử) thơng tin chương trình phát hành kỳ phiếu, chứng tiền gửi với lãi suất hấp dẫn, thông tin chương trình phát hành thẻ ATM miễn phí hay chương trình khuyến tới thơng tin sản phẩm dịch vụ thực hiện,…Khi nhận thông tin này, khách hàng cảm thấy Ngân hàng quan tâm, kể kết thúc hợp đồng vay vốn Từ đó, có nhu cầu khách hàng tiếp tục tìm đến Ngân hàng để thực dịch vụ qua Ngân hàng Như vậy, sách chăm sóc khách hàng giúp Ngân hàng trì tốt đội ngũ khách hàng truyền thống 5.2.5.3 Đa dạng hố hình thức sản phẩm cho vay cá nhân Nhằm mục đích hạn chế tính hấp dẫn sản phẩm cho vay cá nhân (lãi suất cứng nhắc, khơng có ưu đãi, khơng trọn gói), Ngân hàng nên có ưu đãi thơng qua bán kèm, bán chéo sản phẩm dịch vụ Sản phẩm bán chéo, bán kèm phát hành thẻ tín dụng, sử dụng miễn phí thời gian định dịch vụ Internet banking, SMS banking, phép sử dụng thấu chi tài khoản hạn mức định Như vậy, Ngân hàng cịn thực sản phẩm dịch vụ khác Ngân hàng Ngân hàng cần nghiên cứu để thiết kế sản phẩm nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu người tiêu dùng, chẳng hạn sản phẩm cho vay phục vụ du lịch nước, an dưỡng; cho vay để chữa bệnh; cho vay mua sắm đồ nội thất, đồ gia dụng, cho vay để tổ chức ma chay, cưới hỏi,…Một sản phẩm cho vay cá nhân có nhiều ưu việt với chi phí thấp, rủi ro, lợi nhuận ổn định,… cho vay thơng qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ cần phát triển Ngân 72 hàng Ngoài khách hàng có nhu cầu tìm đến Ngân hàng u cầu phát hành thẻ Ngân hàng cần chủ động việc mở rộng thị trường Ngân hàng mở rộng đối tượng phát hành sử dụng thẻ tín dụng khơng cần tài sản bảo đảm đến cán quản lý điều hành doanh nghiệp có quan hệ tiền gửi, vay vốn Ngân hàng khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi lớn Ngân hàng 5.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo Do giới hạn thời gian, kinh phí, nhân lực,… nghiên cứu thực lấy mẫu theo phương pháp thuận tiện khảo sát đối tượng KHCN khu vực quận TP HCM Do vậy, để nâng cao tính khái qt hố mơ hình nghiên cứu nên lấy mẫu nhiều khu vực khác TP HCM nghiên cứu mở rộng phạm vi cho hệ thống ngân hàng Vietinbank Kết phân tích hồi quy cho thấy tỷ lệ dự đốn mơ hình 97,9% Tỷ lệ tương đối cao nhiên có nhiều biến mơ hình có độ tin cậy thấp, tương ứng với độ tin cậy 10% biến Đội ngũ nhân viên, thời gian vay lãi suất vay Do đó, cần lấy mẫu quy mô lớn sử dụng phương pháp chọn mẫu logic để kết hồi quy có mức ý nghĩa cao Kết luận chương Chương tiến hành đưa giải pháp nhằm góp phần thu hút khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng Trước vào nội dung đề xuất giải pháp chương tiến hành đưa định hướng phát triển mà VietinBank TP Hồ Chí Minh nói chung VietinBank – CN Thủ Thiêm hướng tới Qua đó, luận văn đút kết giải pháp tác động tích cực yếu tố nhằm góp phần thu hút khách hàng cá nhân vay tiêu dùng VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm 73 KẾT LUẬN Luận văn “Các yếu tố tác động đến định vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm” thực từ tháng 12/2015 đến tháng 04/2016 Mục tiêu nghiên cứu luận văn xác định yếu tố ảnh hưởng đến định vay tiêu dùng khách hàng cá nhân đánh giá mức độ tác động yếu tố đến định vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm thơng qua mơ hình nghiên cứu Từ đưa giải pháp nhằm tác động tích cực yếu tố nhằm góp phần thu hút khách hàng cá nhân vay tiêu dùng VietinBank Chi nhánh Thủ Thiêm Số liệu sơ cấp thu thập theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện 332 mẫu Nghiên cứu tiến hành kiểm định khuyết tật mơ hình, sau phân tích hồi quy nhân tố tác động yếu tố đến định vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm Kết phân tích hồi quy logistic cho thấy có yếu tố gồm: Thời hạn vay, Quy trình thủ tục, Hạn mức vay, Thời gian xử lý hồ sơ, Đội ngũ nhân viên Ngân hàng, Niềm tin khách hàng, Lãi suất cho vay tác động mức độ tác động yếu tố đến định vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm Dựa vào kết phân tích, đề tài đưa số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng Ngân hàng thời gian tới thu hút số lượng khách hàng tiềm tương lai 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm 2012, 2013, 2014, 2015 Lâm Thị Hồng Hoa, 2006 Phương hướng phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế Luận án tiến sỹ Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Lê Văn Tư, 1998 Giáo trình Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Mũi Cà Mau, Hà Nội – 1998 Lưu Thanh Đức Hải , 2007 Quản trị tiếp thị Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (đồng chủ biên ), 2008 Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Đăng Dờn cộng sự, 2004 Tiền tệ Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Đăng Dờn, 2007 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Đăng Dờn, 2010 Xây dựng mơ hình liên kết & hợp tác chiến lược NHTM Việt Nam để nâng cao lực cạnh tranh & phát triển gia nhập WTO Đề tài khoa học công nghệ cấp Nguyễn Minh Kiều, 2007 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 10 Nguyễn Thu Hiền Hoàng Nghĩa Học, 2010 Huy động vốn dân-Lãi suất phải tất Tạp chí khoa học & đào tạo Ngân hàng số 103 tháng 12/2010 11 Peter Rose, 2001 Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài 2001 ( Bản dịch Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển Phạm Long) 12 Phan Thị Thu Hà (chủ biên), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải – 2009 13 Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo, 2002 Ngân hàng thương mại quản trị nghiệp vụ Hà nội: Nhà xuất Thống kê 14 Philip Kotler, 1997 Marketing Hà Nội: Nhà xuất Thống kê - 1997 15 Trần Huy Hoàng, 2007 Quản trị Ngân hàng Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 2007 Tài liệu tiếng anh Alba, J.W & Hutchinson J.W (1987) Dimensions of consumer expertise Journal of Consumer Research, 13(4), 411-54 Bollen (1989), Structural Equations With Latent Variables, New York: John Wiley & Sons, Inc Bachelet, D., 1995 Customer Satisfaction Research European Society for Opinion and Marketing Research Bettman and Park, C Whan (l980b), "Effects of Prior Knowl-edge and Experience and Phase of Choice Process on Consumers' Decision Processes: A Protocol Analysis." Journal Consumer Research 7, 234-38 Dabholkar et al., 1996, Consumer evaluations of new technology-based self-service options: An investigation of alternative models of service quality, International Journal of Research in Marketing, volume 13, pages 29-51 Fornell C, Johnson MD, Anderson EW, Cha J, Bryant BE (1996) The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings J Mark., 60:7-18 Gorsuch (1983), Factor analysis, Hiisdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Gronroos, C., 1984 A service quality model and its marketing implications European Journal of Marketing, 18:pages 36-44 Gronroos, C., 1990 Service Management and Marketing Lexington Books, Lexington, MA 10 Hair, Anderson, Tatham, Black (1998), Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River, NJ: Premtice – Hall 11 Michael E Brown, Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing, Volume 97, Issue 2, July 2005, Pages 117–134 12 Mesay Sata Shanka, 2012 Bank Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty in Ethiopian Banking Sector Hawassa University, School of Management and Accounting, P.O Box 005, Hawassa, Thiopia 13 Newman, K and Cowling, A., (1996) Service quality in retail bankng: the experience of two British clearing banks International Journal of Bank Marketing, 14(6), 3-11 14 Nunnally & Burnstein (1994), Calculating, Interpreting and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert – Type Scales Nguồn: https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/344/Gliem%20&%20Gliem.pdf ?sequence=1 15 Oliver, Richard L (1981) “ easurement and evaluation of satisfation process in retail setting”, Journal of Retailing, Vol.57, pp.25-48 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG HỎI ĐIỀU TRA Xin chào anh/chị, Tôi ………., thực nghiên cứu “Các yếu tố tác động đến định vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm”, mong anh/chị dành chút thời gian trao đổi số suy nghĩ anh/chị góp ý cho nhóm nghiên cứu vấn đề Những ý kiến anh/chị sử dụng cho nghiên cứu khoa học giữ bí mật PHẦN I THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT Họ tên: Tuổi: ฀ Nam Giới tính: Nữ Nghề nghiệp Trình độ học vấn Thu nhập Tình trạng nhân Độc thân Có gia đình Ly PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Bạn vay vốn Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh Thủ Thiêm chưa? ( Nếu chọn khơng trả lời câu 2, chọn có trả lời câu 3) Có Khơng Câu 2: Bạn thường đến Ngân hàng để vay vốn? ( Có thể chọn nhiều phương án) Agribank BIDV VietinBank Khác Câu 3: Bạn thường vay vốn với hình thức nào? Vay ngắn hạn Vay trung hạn Vay dài hạn Câu 4: Lãi suất vay vốn Ngân hàng bạn đến vay bao nhiêu? Câu 5: Bạn đến vay vốn với mục đích gì? Mua nhà, sửa chữa nhà %/năm Mua oto, xe máy Vay du học Khác Câu 6: Thông qua nguồn thông tin mà bạn định vay vốn Ngân hàng VietinBank – CN Thủ Thiêm? ( Có thể chọn nhiều phương án) Internet Báo Tivi Bạn bè 5.Khác Câu 7: Anh/chị vay tiêu dùng VietinBank lần ? lần lần lần Khác PHẦN 3: CẢM NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Theo anh/chị yếu tố sau ảnh hưởng đến định vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng VietinBank – CN Thủ Thiêm (Anh/chị vui lòng đánh dấu (X) vào mức độ ảnh hưởng mà anh/chị cho với mức độ ảnh hưởng sau:1 : Rất không ảnh hưởng ; : Khơng ảnh hưởng ; : Bình thường ; : Ảnh hưởng ; : Rất ảnh hưởng ) Tiêu chí Quy trình thủ tục vay nhanh chóng Thời gian xử lý hồ sơ vay nhanh chóng Lãi suất cạnh tranh so với Ngân hàng khác Hạn mức vay lớn so với Ngân hàng khác Thời hạn vay trả nợ dài Ngân hàng khác Có mối quan hệ mật thiết với khách hàng Niềm tin vào Ngân hàng lớn Đội ngũ nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp Mức độ ảnh hưởng 4 4 4 4 5 5 5 5 Xin anh/chị đánh vào mức độ hài lịng vay tiêu dùng Ngân hàng VietinBank – CN Thủ Thiêm (Anh/chị vui lòng đánh dấu (X) vào mức độ mà anh/chị cảm thấy hài lòng với mức độ sau: 1: Rất khơng hài lịng ; : Khơng hài lịng ; : Bình thường ; : Hài lòng ; : Rất hài lịng ) Tiêu chí Nhân viên có kiến thức chun mơn cao Thời gian giao dịch vay vốn nhanh chóng Nhiệt tình giúp khách hàng thủ tục, hồ sơ An toàn thực giao dịch vay vốn 1 1 Mức độ hài lòng 4 4 5 5 Thời hạn vay trả nợ vay linh hoạt Nhanh chóng giải yêu cầu khách hàng Lãi suất loại phí phù hợp Quan tâm tới khó khăn khách hàng Tính bảo mật thơng tin cao Anh/chị có định vay tiêu dùng Ngân hàng VietinBank – CN Thủ Thiêm thời gian tới khơng? Khơng Có PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Classification Tablea,b Observed Predicted Quyetdinh Percentage Correct 0 134 ,0 198 100,0 Quyetdinh Step Overall Percentage 59,6 a Constant is included in the model b The cut value is ,500 Variables in the Equation B Step Constant S.E ,390 Wald ,112 Df 12,182 Sig Variables not in the Equation Score df Sig Quytrinh 169,678 ,000 Thoigian 187,813 ,000 Laisuat 186,009 ,000 Hanmuc 149,407 ,000 Thoihan 148,945 ,000 36,024 ,000 niemtin 116,748 ,000 Doingu 103,544 ,000 275,905 ,000 Variables Step Moiquanhe Overall Statistics Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 401,038 ,000 Block 401,038 ,000 Model 401,038 ,000 ,000 Exp(B) 1,478 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 46,797a ,701 ,947 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df 10,365 Sig ,240 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test Quyetdinh = Observed Quyetdinh = Expected Observed Total Expected 34 33,998 ,002 34 33 32,989 ,011 33 34 33,920 ,080 34 29 28,475 4,525 33 4,102 31 28,898 33 ,383 33 33,617 34 ,102 33 33,898 34 ,020 30 29,980 30 ,009 36 35,991 36 10 ,001 31 30,999 31 Step Classification Tablea Observed Predicted Quyetdinh Percentage Correct 130 97,0 195 98,5 Quyetdinh Step Overall Percentage a The cut value is ,500 97,9 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald Df Sig Exp(B) Quytrinh 2,262 ,988 5,248 ,022 9,606 Thoigian 1,794 ,922 3,787 ,052 6,011 Laisuat 1,240 ,717 2,990 ,084 3,455 Hanmuc 2,226 ,986 5,096 ,024 9,263 Thoihan 2,534 ,898 7,961 ,005 12,608 ,089 ,887 ,010 ,921 1,093 niemtin 1,415 ,684 4,285 ,038 4,118 Doingu 1,482 ,779 3,618 ,057 4,403 -45,574 8,714 27,355 ,000 ,000 Moiquanhe Constant a Variable(s) entered on step 1: Quytrinh, Thoigian, Laisuat, Hanmuc, Thoihan, Moiquanhe, niemtin, Doingu PHỤ LỤC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK Lịch sử hình thành Ngân hàng VietinBank - Ngày 26/03/1988: Thành lập Ngân hàng Chuyên doanh, (theo Nghị định số 53/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng) - Ngày 14/11/1990: Chuyển Ngân hàng chuyên doanh Công Thương Việt Nam thành Ngân hàng Công Thương Việt Nam, (theo Quyết định số 402/CT Hội đồng Bộ trưởng) - Ngày 27/03/1993: Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam, (theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 Thống đốc NHNN Việt Nam) - Ngày 21/09/1996: Thành lập lại Ngân hàng Công Thương Việt Nam, (theo Quyết định số 285/QĐ-NH5 Thống đốc NHNN Việt Nam) - Ngày 23/09/2008: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công Thương Việt Nam, (theo Quyết định số 1354/QĐ-TTg) - Ngày 25/12/2008: Tổ chức thành công đợt IPO nước - Ngày 04/06/2009: Nghị Đại hội Cổ đông lần thứ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Ngày 03/07/2009: Quyết định cấp giấy phép thành lập hoạt động cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, (theo Quyết định số 142/GP-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) - Ngày 03/07/2009: Thống đốc NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, (theo Quyết định số 1573/GP-NHNN) Phát triển Chi nhánh - Ngày 08/02/1991: Thành lập 69 Chi nhánh NHCT, (theo Quyết định số 12/NHCT Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam) - Ngày 20/04/1991: Thành lập Sở giao dịch II NHCT Việt Nam, (theo Quyết định số 48/NH-QĐ Thống đốc NHNN Việt Nam) - Ngày 29/10/1991: Thành lập Ngân hàng liên doanh INDOVINA, (theo giấy phép số 08/NH-GP VN) - Ngày 27/03/1993: Thành lập thành lập lại 77 Chi nhánh NHCT nước, (theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 Thống đốc NHNN Việt Nam) - Ngày 30/03/1995: Thành lập Sở giao dịch NHCT Việt Nam, (theo Quyết định số 83/NHCT-QĐ Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 28/10/1996: Thành lập Công ty Cho thuê Tài Quốc tế Việt Nam, (theo giấy phép số 01/GP-CTCTTC Thống đốc NHNN Việt Nam) - Ngày 01/07/1997: Thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ (TTBDNV), (theo Quyết định số 37/QĐ-NHCT1 Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam) - Ngày 26/01/1998: Thành lập Công ty Cho thuê tài chính, (theo định số 63/1998-QĐ-NHNN5 Thống đốc NHNN Việt Nam) - Ngày 29/06/1998: Đổi tên TTBDNV thành Trung tâm Đào tạo, (theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT-NHCT1) - Ngày 30/12/1998: Thành lập Sở giao dịch I NHCT Việt Nam, (theo định số 134/QĐ-HĐQT-NHCT1 Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 22/04/1999: Thành lập Văn phòng Đại diện NHCT khu vực miền Nam Tp.Hồ Chí Minh, (theo định số 46/QĐ-HĐQT-NHCT1 Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 10/07/2000: Thành lập Công ty Quản lý Khai thác Tài sản, (theo định số 106/QĐ-HĐQT-NHCT1 Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 17/07/2000: Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin, (theo định số 091/QĐ-HĐQT-NHCT1 Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 01/09/2000: Thành lập Cơng ty TNHH Chứng khốn, (theo định số 16/QĐ-HĐQT-NHCT1 Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 27/06/2005: Thành lập Văn phòng Đại diện NHCT khu vực miền Trung Tp Đà Nẵng, (theo định số 249/QĐ-HĐQT-NHCT1 Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 28/09/2007: Thành lập Trung tâm Thẻ NHCT Việt Nam, (theo định số 358/QĐ-HĐQT-NHCT1 Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 17/03/2008: Thành lập Sở giao dịch III NHCT Việt Nam, (theo định số 160/QĐ-HĐQT-NHCT1 Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 19/09/2008: Thành lập trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực NHCT Việt Nam, (theo định số 410/QĐ-HĐQT-NHCT1 Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam) - Ngày 06/09/2011: Thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đức ... cứu: Các yếu tố tác động đến định vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm - Phạm vi nghiên cứu: Bài nghiên cứu thực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt. .. MINH TRẦN ĐĂNG NINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ THIÊM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201... với tồn thực tế Ngân hàng tác giả làm việc, tác giả chọn đề tài ? ?Các yếu tố tác động đến định vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm? ?? khơng ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến quyết định vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh thủ thiêm , Các yếu tố tác động đến quyết định vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh thủ thiêm

Từ khóa liên quan