Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam

90 5 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ MỘNG LINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ MỘNG LINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tơi tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với người hướng dẫn khoa học, bạn bè… Các số liệu, kết luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng thu thập từ nhiều nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo TP.Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2016 Tác giả Lê Mộng Linh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.6 Kết cấu đề tài 1.7 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2 Đặc thù kinh doanh ngân hàng 2.1.3 Các hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng 2.1.3.3 Hoạt động toán 2.1.3.4 Hoạt động đầu tư 2.1.3.5 Hoạt động kinh doanh khác 2.1.4 Kết kinh doanh ngân hàng thương mại 10 2.1.4.1 Các khoản thu nhập ngân hàng thương mại 10 2.1.4.2 Các khoản chi phí ngân hàng thương mại 11 2.1.4.3 Lợi nhuận ngân hàng 11 2.2 Khả sinh lời ngân hàng thương mại 12 2.2.1 Khái niệm khả sinh lời 12 2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời ngân hàng thương mại 12 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 14 2.3.1 Các yếu tố thuộc ngân hàng thương mại 14 2.3.1.1 Quy mô ngân hàng 14 2.3.1.2 Vốn chủ sở hữu 14 2.3.1.3 Khả khoản 15 2.3.1.4 Quy mô cấp tín dụng 16 2.3.1.5 Rủi ro kinh doanh ngân hàng 16 2.3.1.6 Chi phí hoạt động 17 2.3.1.7 Năng lực quản lý 17 2.3.2 Các yếu tố kinh tế vĩ mô 17 2.3.2.1 Tăng trưởng kinh tế 17 2.3.2.2 Lạm phát 18 2.3.2.3 Lãi suất 18 2.3.2.4 Tỷ giá hối đoái 18 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 19 2.4.1 Nghiên cứu nước 19 2.4.2 Nghiên cứu nước 20 Tóm tắt chương 23 Chương 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 24 3.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 24 3.1.1 Quá trình phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 24 3.1.2 Ngân hàng thương mại Việt Nam 26 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 27 3.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 27 3.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng 28 3.2 Khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2007 – 2014 29 3.3 Tương quan yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam 32 3.3.1 Quy mô vốn chủ sở hữu 32 3.3.2 Khả khoản 33 3.3.3 Quy mơ cấp tín dụng 35 3.3.4 Dự phịng rủi ro tín dụng 36 3.3.5 Chi phí hoạt động 37 3.3.6 Tăng trưởng GDP 38 3.3.7 Lạm phát 39 Tóm tắt chương 40 Chương 4: KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 42 4.1 Để xuất mơ hình nghiên cứu 42 4.2 Mô tả biến 42 4.2.1 Biến phụ thuộc 42 4.2.2 Biến độc lập 43 4.2.3 Biến kiểm soát 43 4.3 Phương pháp kiểm định mô hình 45 4.4 Kết nghiên cứu 46 4.4.1 Kết phân tích thống kê mơ tả 46 4.4.2 Kết phân tích tương quan 48 4.4.3 Kết hồi quy kiểm định giả thuyết hồi quy 49 4.4.3.1 Kết kiểm định lựa chọn mơ hình 49 4.4.3.2 Kiểm định vi phạm giả thuyết mô hình 50 Tóm tắt chương 54 Chương 5: GIẢI PHÁP CHO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 55 5.1 Định hướng phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020 55 5.2 Giải pháp cho yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam 57 5.2.1 Tăng quy mô vốn chủ sở hữu 57 5.2.2 Nâng cao khả khoản 58 5.2.3 Tăng trưởng tín dụng 59 5.2.4 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 60 5.2.5 Quản lý chi phí 63 5.3 Kiến nghị Chính phủ, ngân hàng Nhà nước quan chức 64 5.3.1 Đối với ngân hàng Nhà nước 64 5.3.2 Đối với Chính phủ 65 5.4 Giới hạn đề tài kiến nghị hướng nghiên cứu 66 5.4.1 Giới hạn đề tài 66 5.4.2 Hướng nghiên cứu đề tài 66 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên CSTT Chính sách tiền tệ DATC Cơng ty Mua bán nợ tài sản tồn đọng DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam MDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông NamABank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín SaiGonBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng thương SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam WTO Tổ chức Thương mại Thế giới VAMC Công ty Quản lý Tài sản VCCI Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Nội dung bảng Trang 1.1 Các NHTM Việt Nam phạm vi nghiên cứu đề tài 2.1 Mô tả tóm tắt kết nghiên cứu thực nghiệm 21 3.1 Số lượng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007 - 2014 26 4.1 Diễn giải kỳ vọng biến mơ hình 44 4.2 Thống kê mơ tả biến 46 4.3 Kết phân tích tương quan biến 48 4.4 Kết hồi quy kiểm định giả thuyết hồi quy 49 4.5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi tự tương quan 50 4.6 So sánh kết phân tích thực tế kỳ vọng 51 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Nội dung hình vẽ Trang 3.1 Tăng trưởng huy động vốn giai đoạn 2007 – 2014 27 3.2 Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2007 – 2014 28 3.3 ROA bình quân giai đoạn 2007 – 2014 30 3.4 Quy mô vốn chủ sở hữu giai đoạn 2007 – 2014 32 3.5 Tỷ lệ khoản giai đoạn 2007 – 2014 34 3.6 Tỷ lệ dư nợ cho vay giai đoạn 2007 – 2014 35 3.7 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng giai đoạn 2007 - 2014 36 3.8 Tỷ lệ chi phí hoạt động giai đoạn 2007 – 2014 37 3.9 Tỷ lệ GDP giai đoạn 2007 – 2014 38 3.10 Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2007 – 2014 39 66 - Cần có phối hợp đồng sách kinh tế vĩ mơ: sách tiền tệ hiệu phải xây dựng thực thi đồng với sách kinh tế vĩ mơ khác sách quản lý nợ, sách thu hút đầu tư, sách ngoại hối, sách thương mại nhằm tạo môi trường cho hoạt động ngân hàng có hiệu quả, an tồn 5.4 Giới hạn đề tài kiến nghị hướng nghiên cứu 5.4.1 Giới hạn đề tài Bên cạnh kết đạt được, cơng trình nghiên cứu tác giả số hạn chế: Biến phụ thuộc: Biến phụ thuộc sử dụng nghiên cứu lợi nhuận rịng/tổng tài sản (ROA) chủ yếu có ý nghĩa với nhà quản trị ngân hàng, ngồi cịn số để đo lường khả sinh lời ngân hàng ROE, NIM chưa đưa vào nghiên cứu Mẫu nghiên cứu: Giai đoạn 2007 - 2014 có 19 ngân hàng thương mại tổng số 38 NHTM (số liệu 2014), khoảng thời gian có ngân hàng niêm yết, có ngân hàng sáp nhập, có ngân hàng đổi hình thức sở hữu, nên số liệu thu thập bị hạn chế Giai đoạn nghiên cứu: Bài nghiên cứu tìm hiểu giai đoạn 2007 - 2014 nên kết luận nghiên cứu có giới hạn thời gian 5.4.2 Kiến nghị hướng nghiên cứu Dựa kết nghiên cứu luận văn, tác giả kiến nghị số hướng nghiên cứu sau: Thứ nhất, nghiên cứu cần sử dụng mẫu nghiên cứu khoảng thời gian dài cỡ mẫu rộng để đánh giá thực trạng của ngân hàng, qua đề xuất giải pháp phù hợp Thứ hai, tác giả đưa số giải pháp cho ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên giải pháp chưa sâu vào nghiên cứu cho ngân hàng 67 KẾT LUẬN Lợi nhuận mục tiêu chiến lược mà ngân hàng dù lớn hay nhỏ muốn đạt Để đạt điều ngân hàng phải xác định yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận, cụ thể tỷ suất lợi nhuận Bài viết nghiên cứu yếu tố tác động đến khả sinh lời NHTM Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến năm 2014 Dữ liệu sử dụng liệu bảng Sau q trình phân tích bước kiểm định, nghiên dùng mô hình hồi quy với phương pháp FGLS Kết nghiên cứu Việt Nam biến có tác động chiều với khả sinh lời ngân hàng thương mại theo tác động giảm dần gồm: Quy mô vốn chủ sở hữu (EA), quy mô cho vay (LOAN), khả khoản (LIQ) Đồng thời chi phí hoạt động thu nhập hoạt động (COSR) có tác động ngược chiểu khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh Abreu and Mendes, 2003 Abreu, M., & Mendes, V., 2003 Do Macro-Financial Variables Matter for European Bank Interest Margins and Profitability, Financial Management Association International Alexio, C and Sofoklis, V., 2009 Determinants of Bank Profitability: Evidence From the Greek Banking Sector Economic Annals, 182: 93-118 Alper, A dan Anbar, A., 2011 Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence fromTurkey Business and Economics Athanasoglou, P., Delis, M and Staikouras, C., 2006 Determinants of bank profitability in the South Eastern European Region Munich Personal RePEc Archive Paper, 10274 (03): 1-31 Bashir, M., 2001 Assessing the performance of Islamic Banks: Some evidence from the Middle East Islamic Economic Studies, 11: 31-60 Bourke, P 1989 Concentration and other determinants of bank profitability in Europe North America and Australia Journal of Banking and Finance 13, pp.6579 Fadzlan, S and Royfaizal R.C., 2009 Determinants of bank profitability in a developing economy: Empirical evidence from the Philippines Asian academy of management journal of accounting and finance, 4: 91-112 Gujarati, 2003 Basic Econometrics 4th ed New York: McGraw-Hill Javaid, S., Anwar, J., Zaman, K and Gaffor, A., 2011) Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis Mediterranean Journal of Social Sciences, 2: 59-78 Heffernan, S and Fu, M., 2008 The Determinants of Bank Performance in China Ngày truy cập: tháng năm 2016 Kurt, K.H and Graham, F., 2004 Cost income ratio benchmarking in banking: a case study Benchmarking: An International Journal, 11 (3): 303 – 319 Molyneux, P., Thornton, J., 1992 Determinants of European bank profitability: a note Journal of Banking and Finance, 16: 1173-1178 Munther, A.N., 2013 The impact of liquidity on Jordanian bank profitability through return on asset Interdisciplinary Journal of Contemporary Research business, (7) Nguyen Thi My Linh and Bui Ngoc Toan, 2015 Factors Impact on Profitability of Commercial Banks in Vietnam Aust J Basic & Appl Sci., 9(23): 105-110 Ong, T S and Teh, B H., 2013 Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks African Journal of Business Management, (8): 649-66 Rivard, R.J., Thomas, C.R., 1997 The effect of interstate banking on large bank holding company profitability and risk Journal of Economics and Business, 49: 6176 Rami Zeitun, 2012 Determinants of Islamic and conventional banks performance in GCC countries using panel data analysis Global Economy and Finance Journal, (1) 53-72 Saeed, M S., 2014 Bank-related, Industry-related and Macroeconomic Factors Affecting Bank Profitability: A Case of the United Kingdom Research Journal of Finance & Accounting, (2): 42 Shuaib Ndagi Sayedi, 2014 Credit Risk, Market Power and Exchange Rate as Determinants of Banks Performance in Nigeria, IOSR Journal of Business and Management, 35-46 Sufian, F., 2011 Profitability of the Korean Banking Sector: Panel Evidence on Bank-Specific and Macroeconomic Determinants Journal of Economics and Management, 7: 43-72 Syafri, 2012 Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia The 2012 International Conference on Business and Management, 236-242 Usman, D., 2014 Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of (2009-2012) International Journal of Scientific and Research Publications, (3) Wooldridge, 2002 Introductory Econometrics: A Mordern Approach 2nd ed South-Western College Tiếng Việt Báo cáo tài Ngân hàng thương mại giai đoạn 2007 - 2014 Báo cáo thường niên ngân hàng Nhà nước 2007 – 2014: [Ngày truy cập: 06 tháng 12 năm 2015] Dữ liệu vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2007 - 2014 công bố Worlbank: [ Ngày truy cập: 06 tháng 12 năm 2015] PGS TS Trầm Thị Xuân Hương cộng sự, 2013 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nhà xuất Kinh tế TP Hồ Chí Minh PGS TS Trương Quang Thông, 2012 Quản trị ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế TP Hồ Chí Minh Thạc sĩ Trần Việt Dũng, 2014 Xác định ngân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí ngân hàng, 16: 02-11 Tiến sĩ Trịnh Quốc Trung cộng sự, 2013 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoat động ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí ngân hàng, 85: 11-15 PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (2007 - 2014) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Năm ROA EA LIQ LOAN LLR COSR GDP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,020611 0,020993 0,013112 0,011384 0,011415 0,004447 0,004961 0,005299 0,009418 0,003683 0,011752 0,013051 0,007391 0,008678 0,002439 0,001734 0,009838 0,009705 0,012099 0,010033 0,006971 0,00206 0,00308 0,001368 0,073284 0,073751 0,060199 0,055469 0,042556 0,071605 0,075056 0,069024 0,144357 0,293129 0,169297 0,122376 0,113694 0,106495 0,099683 0,084716 0,107223 0,05742 0,055625 0,054862 0,083059 0,082694 0,087873 0,090503 0,459489 0,357222 0,269224 0,23286 0,338268 0,196459 0,073976 0,057976 0,358599 0,238093 0,349089 0,253078 0,2222 0,287378 0,311367 0,306923 0,488904 0,505874 0,414286 0,276004 0,270572 0,313606 0,24526 0,191004 0,372529 0,330776 0,371441 0,425128 0,365844 0,583156 0,643401 0,647649 0,39933 0,48458 0,485818 0,52286 0,479407 0,407613 0,410336 0,384929 0,371556 0,343583 0,373683 0,275972 0,33008 0,263307 0,255887 0,225254 0,004229 0,006563 0,00805 0,008219 0,009595 0,01461 0,014441 0,013572 0,008435 0,012422 0,011058 0,010634 0,01596 0,022052 0,027635 0,018239 0,005282 0,007638 0,007252 0,009677 0,009655 0,025933 0,026751 0,023094 0,613718 0,583121 0,646115 0,518765 0,476343 0,621555 0,857055 0,810723 0,450942 0,909769 0,509785 0,487273 0,462601 0,64196 0,848733 0,744353 0,390613 0,401473 0,398233 0,481382 0,806371 0,923082 1,04647 1,23768 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc dân 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 0,012907 0,020019 0,018364 0,013792 0,017469 0,004255 0,004148 0,00615 0,024472 0,012675 0,012249 0,015552 0,022108 0,018892 0,014665 0,007614 0,014332 0,001648 0,005143 0,009554 0,012634 0,011285 0,004684 0,005019 0,007546 0,00524 0,007621 0,007839 0,007388 0,090369 0,095186 0,079107 0,062473 0,069328 0,073858 0,087605 0,085196 0,290079 0,356339 0,149319 0,256425 0,19363 0,185397 0,162628 0,145608 0,127185 0,127185 0,122204 0,149902 0,173356 0,204698 0,113213 0,089326 0,05847 0,098682 0,062397 0,101034 0,142958 0,280674 0,330118 0,334427 0,358639 0,292312 0,230118 0,129286 0,129699 0,300613 0,171746 0,222561 0,176241 0,288678 0,198707 0,190192 0,181166 0,354881 0,19787 0,335064 0,218932 0,218577 0,215483 0,274961 0,414657 0,501778 0,424748 0,310399 0,274166 0,194866 0,500272 0,445744 0,454656 0,352169 0,351471 0,37937 0,442268 0,456548 0,614189 0,746976 0,65179 0,557208 0,470825 0,521149 0,567498 0,585462 0,51498 0,636502 0,458299 0,365443 0,328041 0,427789 0,401992 0,445911 0,440615 0,50201 0,532957 0,537887 0,574087 0,002988 0,0123 0,012173 0,011544 0,014012 0,016483 0,01688 0,011951 0,005428 0,005284 0,00595 0,008808 0,01128 0,014651 0,010315 0,010091 0,002988 0,005278 0,005125 0,010254 0,008435 0,010167 0,006609 0,009307 0,001397 0,004008 0,009579 0,011853 0,012322 0,237342 0,517117 0,473543 0,49861 0,396197 0,643924 0,773969 0,594364 0,297389 0,646704 0,485623 0,364252 0,403923 0,526568 0,568069 0,661843 0,532955 1,16952 0,638779 0,650866 0,645509 0,704092 1,03814 0,679641 1,39315 0,848443 0,700783 0,561271 0,532872 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Quân Ðội Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 0,000111 0,000635 0,000221 0,0125 0,007671 0,010658 0,008416 0,009656 0,006272 0,008392 0,007679 0,016629 0,015699 0,017008 0,01592 0,013796 0,013211 0,012668 0,012484 0,007857 0,004863 0,008178 0,00843 0,006591 0,008003 0,000654 0,00648 0,016743 0,01439 0,147523 0,110184 0,087175 0,120239 0,128838 0,092509 0,087025 0,072403 0,064703 0,063718 0,055012 0,119832 0,105458 0,108618 0,08886 0,074175 0,077045 0,087021 0,085532 0,055528 0,066031 0,052065 0,070269 0,084168 0,129733 0,103839 0,105383 0,140565 0,131166 0,086129 0,213755 0,209594 0,120732 0,14981 0,3085 0,209269 0,295884 0,282063 0,124755 0,116295 0,464417 0,381928 0,377226 0,321711 0,35016 0,284986 0,174247 0,14323 0,367416 0,045544 0,334789 0,29829 0,316724 0,154249 0,124943 0,120917 0,18443 0,183417 0,596999 0,46348 0,451682 0,731167 0,690628 0,57413 0,423424 0,352383 0,359765 0,432725 0,480141 0,387149 0,354945 0,428759 0,44513 0,425299 0,424114 0,486291 0,501618 0,426008 0,569558 0,482931 0,444765 0,448658 0,521154 0,458389 0,473324 0,723006 0,706481 0,016959 0,015519 0,011741 0,001959 0,005253 0,008249 0,009051 0,010765 0,010302 0,011524 0,01433 0,012541 0,015687 0,015114 0,015131 0,018504 0,017626 0,022068 0,024488 0,007911 0,009439 0,009123 0,011342 0,015807 0,016943 0,026261 0,023291 0,008548 0,009086 0,888814 1,03708 1,00658 0,687329 0,691107 0,618016 0,505371 0,636807 0,633864 0,695114 0,696073 0,569833 0,390957 0,426567 0,356307 0,360114 1,18339 1,25082 1,27015 0,547049 0,740226 0,763413 0,568484 0,454245 0,607709 0,806701 0,712515 0,33597 0,558366 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,017692 0,047289 0,019782 0,020013 0,011765 0,011432 0,021648 0,013951 0,01606 0,012465 0,014108 0,006589 0,013813 0,011625 0,008741 0,010597 0,016793 0,01336 0,025381 0,012466 0,001536 0,005084 0,013747 0,014317 0,017303 0,01384 0,016555 0,012569 0,003878 0,162914 0,209723 0,215093 0,238307 0,238381 0,220297 0,11382 0,113366 0,103605 0,096432 0,102828 0,090053 0,105738 0,095168 0,116077 0,165895 0,104956 0,132701 0,147365 0,165916 0,129027 0,12954 0,186736 0,258632 0,204028 0,103048 0,08881 0,092928 0,086438 0,061816 0,142777 0,104147 0,093852 0,073842 0,055826 0,183828 0,273687 0,255108 0,246127 0,17167 0,143815 0,092945 0,0671 0,289329 0,347654 0,250113 0,125011 0,135404 0,156194 0,290001 0,265357 0,220177 0,350082 0,243398 0,305701 0,403071 0,428982 0,362784 0,818642 0,621922 0,727799 0,731251 0,726602 0,709853 0,547879 0,511537 0,573519 0,541285 0,56931 0,633285 0,685137 0,674464 0,409627 0,382472 0,601528 0,664689 0,688885 0,716194 0,557438 0,562744 0,547372 0,427537 0,586445 0,475519 0,406736 0,440315 0,490794 0,012536 0,01396 0,021217 0,010078 0,009513 0,008271 0,005019 0,007191 0,008641 0,009949 0,010094 0,015017 0,012224 0,010693 0,002027 0,007495 0,007512 0,00967 0,015175 0,023086 0,01349 0,011924 0,003985 0,017723 0,009868 0,010074 0,008288 0,008093 0,008529 0,433132 0,480349 0,379748 0,396347 0,554949 0,472361 0,643496 1,1075 0,711596 0,559749 0,614344 0,639391 0,634638 0,679489 0,323941 0,736334 0,536639 0,546709 0,41354 0,567993 0,913862 0,730066 0,516526 0,456669 0,459217 0,356175 0,360119 0,468627 0,775021 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 0,000348 0,012193 0,01173 0,01544 0,013775 0,0115 0,010681 0,009334 0,010185 0,032158 0,033445 0,039506 0,009406 0,037182 0,013393 0,009864 0,014281 0,00692 0,009321 0,011787 0,009285 0,013589 0,012253 0,010077 0,008663 0,007488 0,00803 0,009505 0,010268 0,08733 0,069075 0,065759 0,065831 0,067609 0,078484 0,100621 0,090696 0,075389 0,351816 0,263403 0,411658 0,221361 0,37907 0,463763 0,614083 0,549476 0,064092 0,063723 0,052412 0,049964 0,062308 0,067206 0,094189 0,083551 0,056891 0,05463 0,059505 0,066534 0,275244 0,286029 0,290024 0,301831 0,302854 0,329992 0,210078 0,261497 0,290573 0,142911 0,287216 0,033777 0,501551 0,418299 0,214227 0,159959 0,099301 0,138946 0,135671 0,129697 0,159939 0,176435 0,143891 0,149336 0,136041 0,170795 0,180712 0,164466 0,188801 0,540968 0,494062 0,507872 0,554299 0,575012 0,571052 0,581851 0,584899 0,560378 0,802849 0,673652 0,944218 0,156097 0,311127 0,432363 0,608896 0,42638 0,615188 0,62375 0,669321 0,636924 0,637064 0,662038 0,652862 0,665327 0,645361 0,653088 0,696287 0,694005 0,011735 0,021554 0,037018 0,032658 0,032176 0,025443 0,021947 0,023516 0,021783 0,004798 0,007391 0,009103 0,009237 0,011685 0,018366 0,010277 0,01544 0,016718 0,017808 0,009506 0,011827 0,010348 0,011019 0,00877 0,00988 0,022004 0,025546 0,026175 0,020823 0,755914 0,397022 0,392636 0,537636 0,554981 0,458862 0,549168 0,579097 0,582781 0,176298 0,225726 0,270801 0,259374 0,337873 0,605238 0,720708 0,616201 0,590604 0,68958 0,68269 0,595346 0,452807 0,512251 0,542185 0,558964 0,491063 0,556315 0,65041 0,603349 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,007886 0,006846 0,007387 0,007666 0,014342 0,006442 0,016253 0,015464 0,011904 0,008383 0,007361 0,005641 0,060621 0,056108 0,058887 0,051675 0,140802 0,157616 0,183734 0,159466 0,147533 0,139278 0,120895 0,102768 0,168696 0,151425 0,117351 0,120788 0,272374 0,064415 0,129559 0,299877 0,177895 0,127936 0,137394 0,07341 0,724419 0,7012 0,713065 0,685323 0,642912 0,851683 0,805361 0,588356 0,544477 0,6286 0,615302 0,54902 0,019928 0,017215 0,015715 0,01486 0,005575 0,008122 0,010485 0,00903 0,012591 0,018064 0,010181 0,014182 0,526347 0,503464 0,533076 1,30054 0,426007 0,796429 0,476117 0,447534 0,471815 0,430798 0,485162 0,607202 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 0,0713 0,0566 0,054 0,0642 0,0624 0,0525 0,0542 0,0598 PHỤ LỤC 2: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo mơ hình hồi quy bình phương nhỏ PHỤ LỤC 3: Kết ma trận tương quan PHỤ LỤC 4: Kết kiểm định VIF PHỤ LỤC 5: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo mơ hình hồi quy tác động cố định PHỤ LỤC 6: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên PHỤ LỤC 7: Kết kiểm định lựa chọn Kiểm định Hausman: Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian Kiểm định White Kiểm định Wooldridge PHỤ LỤC 8: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi ... CHO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 55 5.1 Định hướng phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020 55 5.2 Giải pháp cho yếu tố ảnh hưởng. .. NHTM Việt Nam thông qua tiêu đo lường khả sinh lời ngân hàng Tìm yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam kiểm định ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời NHTM Việt Nam Đề xuất giải pháp cho yếu. .. QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn