Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay vốn mua nhà để ở của khách hàng cá nhân trẻ tuổi tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh

131 3 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Thị Thiên Hƣơng – K23 MSSV: 7701230568 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI VAY VỐN MUA NHÀ ĐỂ Ở CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Thị Thiên Hƣơng – K23 MSSV: 7701230568 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI VAY VỐN MUA NHÀ ĐỂ Ở CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trƣơng Thị Hồng Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài “Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi vay vốn mua nhà để khách hàng cá nhân trẻ tuổi ngân hàng thƣơng mại cổ phần địa bàn TP HCM” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các phân tích, số liệu kết đƣợc nêu luận văn trung thực chƣa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Thị Thiên Hƣơng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1.Tổng kết lý thuyết 1.4.2 Nghiên cứu sơ phƣơng pháp định tính 1.4.3 Nghiên cứu thức phƣơng pháp định lƣợng 1.5 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI VAY VỐN MUA NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI 10 2.1 CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI 10 2.3.1 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA) 10 2.3.2 Thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior – TPB) 11 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TRƢỚC ĐÂY 14 2.4.1 Các nghiên cứu nƣớc 14 2.4.2 Các nghiên cứu nƣớc 17 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI VAY VỐN MUA NHÀ Ở TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 21 TÓM TẮT CHƢƠNG 25 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHO VAY MUA NHÀ Ở CỦA NGƢỜI TRẺ TUỔI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 26 3.1 THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA NGƢỜI DÂN TẠI TPHCM 26 3.2 THỰC TRẠNG CHO VAY MUA NHÀ Ở ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI CỦA CÁC NHTMCP TẠI TPHCM 28 3.3 RỦI RO TÍN DỤNG MUA NHÀ CỦA NGƢỜI TRẺ TUỔI 33 TÓM TẮT CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 4: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI VAY VỐN MUA NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI TẠI TPHCM 36 4.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 4.1.1 Nghiên cứu định tính 37 4.1.2 Nghiên cứu định lƣợng 39 4.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 44 4.2.1 Mơ hình nghiên cứu 44 4.2.2 Các giả thiết nghiên cứu 46 4.3 THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH MƠ TẢ THỐNG KÊ 51 4.3.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 51 4.3.2 Kết thống kê mẫu nghiên cứu phân tích thống kê mô tả 52 4.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI VAY VỐN MUA NHÀ ĐỂ Ở CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 59 4.5 Ý NGHĨA CỦA CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 4.5.1 Chạy mơ hình kiểm định ý nghĩa hệ số 65 4.5.2 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 64 4.5.3 Mức độ dự báo xác mơ hình 65 4.5.4 Kết nghiên cứu nhận định yếu tố ảnh hƣởng đến định vay vốn mua nhà KHCN NH TMCP địa bàn TP.HCM 65 4.5.5 Nhận xét kết nghiên cứu 69 TÓM TẮT CHƢƠNG 71 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH GIƯP NGÂN HÀNG ĐẨY MẠNH CHO VAY MUA NHÀ Ở ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 72 5.1 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CHO VAY MUA NHÀ Ở CHO CÁC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI 72 5.2 CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 79 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 82 TÓM TẮT CHƢƠNG 83 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt có nguồn gốc tiếng Việt BSC : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa HoREA : Hiệp hội bất động sản thành phố KHCN : Khách hàng cá nhân NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần THPT : Trung học phổ thông TP : Thành phố TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TTO : Báo tuổi trẻ online VEPR : Viện nghiên cứu kinh tế sách Từ viết tắt có nguồn gốc tiếng nƣớc ngồi AB : Attitude Toward Behavior - Thái độ PBC : Perceived Bahavioral Control - Nhận thức kiểm soát hành vi SN : Subjective Norm - Chuẩn chủ quan SPSS : Chƣơng trình thống kê cho ngành khoa học TPB : Theory of Planned Behavior - Thuyết hành vi hoạch định TRA : Theory of Reasoned Action - Thuyết hành động hợp lý DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các yếu tố Thuyết hành vi hoạch định TPB 13 Bảng 2.2: Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi vay vốn mua nhà NHTM 21 Bảng 3.1: Số hộ dân chia theo quyền sở hữu nhà 26 Bảng 3.2: Một số tiêu loại nhà hộ 27 Bảng 3.3: Số hộ có nhà chia theo loại nhà 28 Bảng 3.4: Dƣ nợ cho vay dƣ nợ cho vay xây dựng số NH TMCP 32 Bảng 4.1: Số lƣợng mẫu khảo sát 42 Bảng 4.2: Các yếu tố độc lập tác động đến biến phụ thuộc định vay vốn mua nhà 49 Bảng 4.3: Biến phụ thuộc định vay vốn mua nhà 51 Bảng 4.4: Số lƣợng phiếu khảo sát phát thu 51 Bảng 4.5: Tỷ lệ vay vốn mua nhà KHCN trẻ tuổi 52 Bảng 4.6: Thông tin KHCN trẻ tuổi thông qua mẫu điều tra 52 Bảng 4.7: Tình trạng kinh tế lao động KH qua mẫu điều tra 54 Bảng 4.8: Khu vực nhà mà khách hàng dự định mua……………………….… 54 Bảng 4.9: Thông tin nhà mà khách hàng dự định mua………………………… 56 Bảng 4.10: Lãi suất thời hạn vay mong muốn………………………………….58 Bảng 4.11: Quyết định sử dụng nguồn vốn khác để mua nhà KH………… 59 Bảng 4.12: Sơ lƣợc biến đƣợc đƣa vào mơ hình hành vi vay vốn mua nhà KHCN trẻ tuổi NHTMCP địa bàn TP HCM……………… 60 Bảng 4.13: Ảnh hƣởng 12 yếu tố đến định vay vốn mua nhà KHCN trẻ tuổi NHTMCP địa bàn TP HCM 62 Bảng 4.14: Ảnh hƣởng yếu tố đến định vay vốn mua nhà KHCN trẻ tuổi NHTMCP địa bàn TPHCM 63 Bảng 4.15: Mục đích thử nghiệm hệ số mơ hình 64 Bảng 4.16: Mơ hình tóm tắt 64 Bảng 4.17: Bảng phân loại 65 Bảng 4.18: Kiểm định giả thiết 70 Bảng 5.1: Bảng giá trị trung bình biến hiểu biết vay vốn 72 Bảng 5.2: Bảng giá trị trung bình lãi suất vay vốn 78 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Vốn điều lệ NHTMCP thời điểm 31/12/2015 Hình 1.2: Số liệu cho vay NHTMCP thời điểm 31/12/2015 Hình 1.3: Số liệu cho vay xây dựng NHTMCP thời điểm 31/12/2015 Hình 2.1: Thuyết hành động hợp lý (TRA) 10 Hình 2.2: Thuyết hành vi hoạch định (TPB) 12 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến định vay ngân hàng khách hàng Hy Lạp 15 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu phân tích tiêu chí lựa chọn vay mua nhà thị trƣờng Vƣơng Quốc Anh 16 Hình 2.5: Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc sử dụng tín dụng nhà TP Cần Thơ 19 Hình 2.6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 Hình 3.1: Tốc độ tăng dƣ nợ tín dụng lãi suất cho vay bình quân giai đoạn 2010-2014 30 Hình 3.2: Số lƣợng giao dịch vay vốn mua nhà thành công 31 Hình 4.1: Quy trình nghiên cứu 37 Hình 4.2: Vốn điều lệ NHTM thời điểm 31/12/2015 41 Hình 4.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 45 Hình 4.4: Mức độ quan tâm khách hàng với tiêu chí mua nhà 57 Hình 4.5: Mức độ quan tâm đến vấn đề liên quan vay vốn ngân hàng…………………………………………………………………… ……58 Hình 4.6: Các yếu tố ảnh hƣởng đến định vay vốn mua nhà KHCN Các NH TMCP địa bàn TP HCM …………………………………… …… 66 5.60 4 56.3 5.80 4 56.7 6.00 1.1 1.1 57.9 6.40 1.5 1.5 59.4 6.60 4 59.8 6.70 8 60.5 7.00 2.3 2.3 62.8 7.10 4 63.2 7.20 8 64.0 7.30 8 64.8 7.40 3.1 3.1 67.8 7.50 4 68.2 7.60 1.5 1.5 69.7 7.70 4 70.1 8.00 1.5 1.5 71.6 8.20 1.1 1.1 72.8 8.30 4 73.2 8.50 2.7 2.7 75.9 8.60 10 3.8 3.8 79.7 8.70 1.5 1.5 81.2 9.00 1.5 1.5 82.8 9.30 8 83.5 9.50 4 83.9 9.60 2.7 2.7 86.6 9.70 4 87.0 10.00 8 87.7 10.20 4 88.1 10.30 4 88.5 10.40 4 88.9 10.50 4 89.3 10.70 8 90.0 11.30 4 90.4 11.40 8 91.2 12.00 1.1 1.1 92.3 12.10 4 92.7 12.20 4 93.1 12.30 4 93.5 12.40 4 93.9 13.30 4 94.3 14.30 4 94.6 14.50 1.1 1.1 95.8 14.70 4 96.2 15.00 8 96.9 15.50 4 97.3 16.30 4 97.7 18.70 4 98.1 19.00 4 98.5 23.00 4 98.9 25.00 4 99.2 27.00 4 99.6 30.00 4 100.0 Total 261 100.0 100.0 TONG GIA TRI TAI SAN THE CHAP Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 00 Valid 163 62.5 62.5 62.5 1.20 1.9 1.9 64.4 1.25 4 64.8 1.35 8 65.5 1.40 4 65.9 1.45 4 66.3 1.50 8 67.0 1.60 4 67.4 1.69 4 67.8 1.80 4 68.2 1.89 4 68.6 1.95 4 69.0 2.00 4 69.3 2.10 2.7 2.7 72.0 2.34 8 72.8 2.35 8 73.6 2.39 8 74.3 2.40 1.5 1.5 75.9 2.41 1.5 1.5 77.4 2.50 1.9 1.9 79.3 2.52 4 79.7 3.00 2.3 2.3 82.0 3.20 4 82.4 3.21 8 83.1 3.40 1.5 1.5 84.7 3.50 1.9 1.9 86.6 3.58 1.1 1.1 87.7 3.60 4 88.1 3.87 1.5 1.5 89.7 3.90 4 90.0 4.00 1.5 1.5 91.6 4.22 4 92.0 4.50 1.1 1.1 93.1 4.89 4 93.5 5.00 8 94.3 5.56 4 94.6 5.60 8 95.4 6.00 4 95.8 6.57 4 96.2 6.70 1.9 1.9 98.1 7.50 4 98.5 7.80 4 98.9 9.60 4 99.2 12.00 8 100.0 Total 261 100.0 100.0 SO BAT DONG SAN SO HUU Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 163 62.5 62.5 62.5 81 31.0 31.0 93.5 13 5.0 5.0 98.5 1.5 1.5 100.0 261 100.0 100.0 Total Statistics GIOI TINH TINH TRANG DO TUOI VIEC LAM Valid TRINH DO HOC SO NGUOI VAN PHU THUOC 261 261 261 261 261 0 0 64 69 35.79 46 1.48 482 462 5.403 499 1.032 Minimum 0 25 0 Maximum 1 45 N Missing Mean Std Deviation DO TUOI Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 25 11 4.2 4.2 4.2 26 10 3.8 3.8 8.0 27 1.1 1.1 9.2 28 11 4.2 4.2 13.4 29 2.7 2.7 16.1 30 11 4.2 4.2 20.3 31 11 4.2 4.2 24.5 32 10 3.8 3.8 28.4 33 16 6.1 6.1 34.5 34 3.1 3.1 37.5 35 14 5.4 5.4 42.9 36 13 5.0 5.0 47.9 37 21 8.0 8.0 55.9 38 11 4.2 4.2 60.2 39 14 5.4 5.4 65.5 40 33 12.6 12.6 78.2 41 23 8.8 8.8 87.0 42 12 4.6 4.6 91.6 43 15 5.7 5.7 97.3 44 1.5 1.5 98.9 45 1.1 1.1 100.0 261 100.0 100.0 Valid Total SO NGUOI PHU THUOC Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 46 17.6 17.6 17.6 102 39.1 39.1 56.7 59 22.6 22.6 79.3 51 19.5 19.5 98.9 1.1 1.1 100.0 261 100.0 100.0 Valid Total Statistics GIA TRI NGOI HIEU BIET VAY ANH HUONG NHA DU DINH VON QUYET DINH MUA Valid 261 261 261 0 Mean 2.0333 69 41 Std Deviation 57486 462 492 Minimum 70 0 Maximum 4.10 1 N Missing HIEU BIET VAY VON Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent KHONG HIEU Valid 80 30.7 30.7 30.7 HIEU RO 181 69.3 69.3 100.0 Total 261 100.0 100.0 ANH HUONG QUYET DINH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid KHONG 155 59.4 59.4 59.4 CO 106 40.6 40.6 100.0 Total 261 100.0 100.0 GIA TRI NGOI NHA DU DINH MUA Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 70 1.1 1.1 1.1 80 1.9 1.9 3.1 90 3.4 3.4 6.5 1.00 4 6.9 1.20 3.4 3.4 10.3 1.30 4 10.7 Valid 1.40 1.5 1.5 12.3 1.50 1.5 1.5 13.8 1.60 12 4.6 4.6 18.4 1.70 2.3 2.3 20.7 1.80 31 11.9 11.9 32.6 1.90 25 9.6 9.6 42.1 2.00 25 9.6 9.6 51.7 2.10 54 20.7 20.7 72.4 2.20 2.3 2.3 74.7 2.30 3.1 3.1 77.8 2.40 2.3 2.3 80.1 2.50 2.7 2.7 82.8 2.60 3.4 3.4 86.2 2.70 10 3.8 3.8 90.0 2.80 2.3 2.3 92.3 3.00 1.5 1.5 93.9 3.10 2.7 2.7 96.6 3.20 1.5 1.5 98.1 3.40 8 98.9 3.50 4 99.2 4.10 8 100.0 Total 261 100.0 100.0 KHU VUC DU DINH MUA NHA Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent TRUNG TAM TPHCM 79 30.3 30.3 30.3 GAN TRUNG TAM TPHCM 76 29.1 29.1 59.4 VUNG VEN TPHCM 106 40.6 40.6 100.0 Total 261 100.0 100.0 Valid DIEN TICH NHA Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 50.00 4 60.00 14 5.4 5.4 5.7 70.00 26 10.0 10.0 15.7 80.00 15 5.7 5.7 21.5 Valid 90.00 14 5.4 5.4 26.8 100.00 30 11.5 11.5 38.3 110.00 32 12.3 12.3 50.6 120.00 31 11.9 11.9 62.5 130.00 37 14.2 14.2 76.6 140.00 23 8.8 8.8 85.4 150.00 19 7.3 7.3 92.7 160.00 14 5.4 5.4 98.1 170.00 1.5 1.5 99.6 210.00 4 100.0 261 100.0 100.0 Total SO TANG NHA DU DINH MUA Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 64 24.5 24.5 24.5 164 62.8 62.8 87.4 33 12.6 12.6 100.0 261 100.0 100.0 Valid Total MUC DO QUAN TRONG CUA LAI SUAT VAY Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3 1.1 1.1 1.1 3.4 3.4 4.6 249 95.4 95.4 100.0 Total 261 100.0 100.0 Valid MUC DO QUAN TRONG CUA THOI HAN VAY VON Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 22 8.4 8.4 8.4 43 16.5 16.5 24.9 196 75.1 75.1 100.0 Total 261 100.0 100.0 Valid Correlations Pearson Correlation GIOI TINH Pearson Correlation SO NGUOI PHU THUOC THU NHAP HANG THANG TONG CHI TIEU TRUNG BINH GIA TRI NGOI NHA DU DINH MUA THU NHAP TONG CHI HIEU GIA TRI NGOI QUYET TINH TUOI PHU TRANG HANG TIEU TRUNG BIET VAY NHA DU DINH DINH THUOC VIEC LAM BINH VON MUA 261 -.218 ** N 261 000 888 006 001 022 000 013 000 261 261 261 261 261 261 261 261 026 -.131 * 116 022 ** ** 677 034 061 723 006 010 000 261 261 261 261 261 261 261 -.040 ** ** 073 ** -.096 261 009 026 Sig (2-tailed) 888 677 N 261 261 ** * -.040 171 -.131 261 Sig (2-tailed) 006 034 517 N 261 171 261 261 261 261 261 261 * -.085 117 -.038 010 170 060 540 000 261 261 261 261 261 ** -.100 ** 000 108 000 000 261 261 261 261 -.014 ** 116 Sig (2-tailed) 001 061 000 010 N 261 -.159 -.159 261 261 261 261 * 022 ** -.085 ** Sig (2-tailed) 022 723 000 170 000 N 261 261 261 261 261 ** ** 073 117 378 -.171 792 792 ** 261 261 261 261 -.100 -.014 -.084 242 060 108 819 N 261 261 261 261 261 261 * ** ** -.038 ** ** 218 -.366 ** 000 006 160 313 -.449 ** 000 000 -.153 290 339 819 Sig (2-tailed) Pearson Correlation ** 123 * 590 218 -.284 ** 000 261 -.142 160 406 242 ** Pearson Correlation -.171 -.153 * 000 261 447 590 378 ** 000 261 -.213 447 -.142 * 517 ** Pearson Correlation -.213 ** VAY 009 -.218 ** THANG ** Pearson Correlation 290 313 409 ** 174 000 261 261 261 -.084 -.267 ** Sig (2-tailed) 013 010 000 540 000 000 174 N 261 261 261 261 261 261 261 261 261 ** ** -.096 ** ** ** ** ** Pearson Correlation QUYET DINH VAY TINH 000 Pearson Correlation HIEU BIET VAY VON SO NGUOI Sig (2-tailed) Pearson Correlation TINH TRANG VIEC LAM DO Sig (2-tailed) N DO TUOI GIOI 406 -.284 339 -.449 -.366 409 000 -.267 Sig (2-tailed) 000 000 123 000 000 000 000 000 N 261 261 261 261 261 261 261 261 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 261 PHỤ LỤC MỘT SỐ BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng Các yếu tố Thuyết hành vi hoạch định TPB Định nghĩa Yếu tố Nguồn Thái độ Một cảm xúc tích cực tiêu cực cá nhân Ajzen (ảnh hƣởng đến đánh giá) việc thực Fishbein hành vi Chuẩn chủ quan Nhận thức kiểm soát hành vi hành vi mục tiêu & (1975) Nhận thức ngƣời cho hầu hết Ajzen & ngƣời quan trọng với nghĩ nên hay không Fishbein nên thực hành vi (1975) Nhận thức hạn chế bên bên hành vi Nhận thức dễ dàng khó khăn việc thực hành vi Ajzen & Fishbein (1975) Ý định biểu thị sẵn sàng ngƣời thực hành vi quy định đƣợc xem nhƣ tiền đề trực tiếp dẫn đến hành vi Ý định Ajzen & Ý định dựa ƣớc lƣợng bao gồm: Thái độ Fishbein dẫn đến hành vi chuẩn chủ quan; nhận thức kiểm (1975) soát hành vi trọng số gán cho ƣớc lƣợng tùy thuộc vào tầm quan trọng chúng Là phản ứng hiển nhiên nhận thấy đƣợc thực tình với mục tiêu quy định Ajzen Hành vi & trƣớc Những quan sát hành vi đơn lẻ đƣợc Fishbein tổng hợp nhiều lần phạm vi đƣợc tạo (1975) phép đo tiêu biểu hành vi mang tính tổng quát (Nguồn: tổng hợp tác giả) Yếu tố Bảng Tóm tắt mơ hình chun gia nghiên cứu trƣớc Quan Trần Minh Trần Kim Frangos Raymond Henderson Nhựt Bùi Ái Kết Chung cộng Devlin & & Văn Thái (2002) Roman Ioamrides Huỳnh Trịnh Thanh cộng (2012) (2008) (1987) Văn (2010) Thoảng Tùng (2013) (2011) (2013) Giới tính + Dân tộc + Độ tuổi + Trình độ học vấn Quy mơ nhân + + + + + + + + Tình trạng + việc làm Thu nhập + Tổng chi + + Giá trị nhà mua + + + + hữu khảo + + Số BĐS sở Nhóm tham + + + + tiêu + + + + + + Tài sản + chấp Hiểu biết + vay vốn Chất lƣợng dịch vụ + + + (Nguồn: tổng hợp tác giả, 2016 Bảng So sánh kết đạt đƣợc với nghiên cứu trƣớc Quan Minh Frangos Yếu tố Raymond Henderson & cộng Devlin (2002) (2012) Nhựt & & Roman Ioamrides Huỳnh (2008) (1987) Văn Tùng (2013) Giới tính Dân tộc Độ tuổi + + Trần Kim Chung cộng Trần Bùi Ái Kết Nghiên Văn Thái cứu Trịnh Thanh tác (2010) Thoảng (2013) (2011) + + + Loại + + + giả biến + + - Trình độ học + + + + + vấn Số ngƣời phụ + + + thuộc Tình trạng + việc + + + làm Thu + + + + - nhập Tổng + chi tiêu + - Số BĐS + + sở hữu Nhóm tham + + khảo Giá trị nhà + + - mua Tài sản + chấp Hiểu biết + vay + + vốn Chất lƣợng dịch vụ + + Loại biến Nguồn: Tác giả tự tổng hợp PHỤ LỤC CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN TRONG ĐỀ TÀI Khái niệm nhà Theo bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia, bất động sản khái niệm đƣợc sử dụng phổ biến hầu khắp quốc gia giới Trong tiếng Anh ngƣời ta dùng từ: Real estate (tài sản bất động) hay thƣờng đƣợc gọi bất động sản Trong tiếng Pháp, khái niệm bất động sản đƣợc từ: Immobilíe (Bất động sản), Trung quốc dùng thuật ngữ Địa Sản (Tài sản gắn với đất đai) Việt Nam đƣợc gọi là: Bất động sản Điều 181 Bộ Luật Dân qui định: “Bất động sản tài sản di dời bao gồm: đất đai; nhà ở, cơng trình xây dựng gắn liền với đất đai kể tài sản gắn liền với nhà ở, cơng trình xây dựng đó; tài sản khác gắn liền với đất; tài sản khác pháp luật qui định” Nhƣ vậy, nhà phần bất động sản Nhà bao gồm loại sau: Nhà thƣơng mại nhà tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế đầu tƣ xây dựng để bán, cho thuê theo nhu cầu chế thị trƣờng Nhà biệt thự đô thị nhà riêng biệt (hoặc có nguồn gốc nhà đƣợc dùng vào mục đích khác) có sân, vƣờn, hàng rào lối vào riêng biệt, có số tầng khơng q ba tầng (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái tầng hầm), có ba mặt nhà trơng sân vƣờn, có diện tích xây dựng khơng vƣợt q 50% diện tích khn viên đất, đƣợc xác định khu chức quy hoạch đô thị đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt Nhà chung cƣ nhà có từ hai tầng trở lên, có lối đi, cầu thang hệ thống cơng trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân Nhà chung cƣ có phần diện tích thuộc sở hữu riêng hộ gia đình, cá nhân, chủ đầu tƣ phần diện tích thuộc sở hữu chung chủ sở hữu nhà chung cƣ Khái niệm vay vốn mua nhà Vay vốn mua nhà hình thức phát sinh giao dịch tài sản bất động sản bên ngân hàng gọi bên cho vay bên cá thể gọi bên vay (KHCN) Bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng vào mục đích mua nhà khoảng thời gian định, đồng thời bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện cho Ngân hàng vốn lẫn lãi đến hạn phải toán thỏa thuận (Ngân hàng TMCP Á Châu, 2015) Điều kiện để ngân hàng cho vay mua nhà ở: nhà mua đƣợc phép giao dịch/chuyển nhƣợng theo quy định pháp luật Việt Nam Mức cho vay phƣơng án: Mức cho vay mua nhà không vƣợt giá trị chuyển nhƣợng nhà hợp đồng mua bán công chứng hợp đồng mua bán với chủ đầu tƣ Theo định 1672/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, theo đó, có phƣơng thức mà NHTMCP áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà ở: phƣơng thức cho vay lần (món) cho vay trả góp Phƣơng thức trả nợ vay: lãi trả hàng tháng, vốn gốc trả định kỳ hàng tháng định kỳ khác (
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay vốn mua nhà để ở của khách hàng cá nhân trẻ tuổi tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay vốn mua nhà để ở của khách hàng cá nhân trẻ tuổi tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn