Phân tích các yếu tố tác động lên sự chi trả của người tiêu dùng ở việt nam đối với sản phẩm máy điện giải nước kangen

87 0 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Võ Phú Ngọc Hân PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN SỰ CHI TRẢ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY ĐIỆN GIẢI NƯỚC KANGEN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Võ Phú Ngọc Hân PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN SỰ CHI TRẢ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY ĐIỆN GIẢI NƯỚC KANGEN Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HỮU DŨNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Học viên Võ Phú Ngọc Hân xin cam đoan: “Toàn nội dung luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực theo đề cương nghiên cứu Các số liệu dùng để phân tích, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố ngồi hình thức nào.” Học viên Võ Phú Ngọc Hân xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng năm 2015 Học viên Võ Phú Ngọc Hân MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục hình vẽ, bảng biểu Mở đầu……………………………………………………………………………1 Chương – Tổng quan…………………………………………………… …….3 1.1 Mô tả thực trạng nguồn nước nay……………………… …….3 1.1.1 Tầm quan trọng nước sống người… ……3 1.1.2 Tình trạng nhiễm khan nước…………………… … 1.1.3 Nguy sức khoẻ nước bẩn mang lại……………… … 1.2 Giới thiệu nước Kangen…………………………………… … 1.2.1 Tìm hiểu “gốc tự gây bệnh”………………………… … 1.2.2 Nguồn gốc đời nước Kangen……………………………10 1.2.3 Ba đặc tính quan trọng nước Kangen…………………… 10 Chương – Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu……………………….13 2.1 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………….13 2.1.1 Mục tiêu tổng quát…………………………………………… 13 2.1.2 Mục tiêu cụ thể…………………………………………………13 2.2 Đối tượng nghiên cứu…………………………………………… 13 2.3 Phạm vi nghiên cứu………………………………………… … 14 Chương – Nội dung phương pháp nghiên cứu……………………….… 16 3.1 Cơ sở lý thuyết mức sẵn lòng chi trả (WTP)……………………16 3.1.1 Nguyên nhân dẫn đến ý tưởng WTP……………………16 3.1.2 Những ý tưởng WTP…………………………… 16 3.1.3 Khái niệm WTP theo lý thuyết marketing………… ….… 17 3.1.4 Khái niệm WTP theo lý thuyết kinh tế học…………… …18 3.1.5 Quá trình định……………………………………… 20 3.1.5.1 Giá tham chiếu, giá chấp nhận giá trị…………… 20 3.1.5.2 Sự hài lòng, mức độ trung thành văn hoá…… …….….21 3.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng lên WTP……………………………… 22 3.1.6.1 Các tính sản phẩm……………………………… 22 3.1.6.2 Chính sách giá………………………………… …… 22 3.1.6.3 Môi trường kinh tế - xã hội……………………………… 23 3.2 Tóm lược nghiên cứu liên quan 24 3.3 Mơ hình nghiên cứu luận văn 29 3.4 Giải thích cách đo lường biến số 31 3.4.1 Biến phụ thuộc “sự sẵn lòng chi trả” 31 3.4.2 Nhóm biến giải thích đặc điểm kinh tế - xã hội .32 3.4.3 Nhóm biến giải thích cảm xúc .35 3.4.4 Biến giải thích chi tiêu hàng tháng .38 3.5 Phương pháp nghiên cứu .38 3.5.1 Phương pháp thu thập thông tin 38 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu 38 3.5.3 Phương pháp phân tích số liệu 40 3.6 Khung phân tích 42 Chương – Kết nghiên cứu 44 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 44 4.2 Phân tích xu hướng tác động 46 4.3 Phân tích tác động biên 52 4.4 Xác suất trung bình lựa chọn .55 Chương – Kết luận, kiến nghị 57 5.1 Kết luận… .57 5.2 Ý nghĩ thực tiễn luận văn nghiên cứu 58 5.3 Kiến nghị tác giả 59 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT As BOD BTNMT CAP Cd CEO CM CN COD Cr CS ERP GDP Hg HK$ IRP Mn MNL ORP p Pb PE PS Q QCVN RP SS USD VNĐ WTP Biochemical oxygen Demand Consumption Average Price Chief Executive Officer Choice Modeling Cyanua Chemical Oxygen Demand Consumer Surplus Exterior Reference Price Gross Domestic Product Internal Reference Price Multinomial Logit Oxidation Reduction Potential price Population Equivalent Producer Surplus Quality Reference Price Suspended Solid United State Dollar Willing To Pay nguyên tố asen nhu cầu oxy sinh hóa Bộ Tài ngun Mơi trường mức giá mua bình quân nguyên tố cadimi giám đốc điều hành mơ hình lựa chọn chất độc cyanua nhu cầu oxy hóa học ngun tố crơm thặng dư tiêu dùng giá tham chiếu thị trường tổng sản phẩm quốc nội nguyên tố thủy ngân đô la Hồng Kông giá tham chiếu nội ngun tố mangan mơ hình Logit đa thức khả chống oxy hóa mức giá nguyên tố chì mật độ đẳng lượng thặng dư sản xuất số lượng quy chuẩn Việt Nam giá tham chiếu chất rắn lơ lửng đô la Mỹ đồng Việt Nam mức sẵn lịng chi trả DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình 1.1 Sự sinh sản gốc tự (nguồn: Thanh Ngự, 2014)…………… ….7 Hình 1.2 Các hoạt động làm gia tăng gốc tự (nguồn: Thanh Ngự, 2014)… Hình 1.3 Sự cơng vào tế bào (nguồn: Thanh Ngự, 2014)…….………… ….9 Hình 1.4 Qui trình điện phân nước máy Kangen (nguồn: Tập đồn Enagic, 2011)…………………………………… 11 Hình 3.1 Thặng dư tiêu dùng thặng dư sản xuất (nguồn: Mankiw, 2003)… 20 Hình 3.2 Các yếu tố tác động đến sẵn lòng chi trả người tiêu dùng…….43 Bảng 4.1 Thống kê lựa chọn mẫu quan sát……………………….44 Bảng 4.2 Mô tả biến mơ hình……………………………………… 45 Bảng 4.3 Ma trận tương quan biến mơ hình…………………… 46 Bảng 4.4 Ma trận tương quan biến mơ hình (tiếp theo)…………47 Bảng 4.5 Ma trận tương quan biến mơ hình (tiếp theo)…………47 Bảng 4.6 So sánh mức độ phù hợp ba cách hồi quy…………………….…48 Bảng 4.7 Xu hướng tác động biến mơ hình…………………… 49 Bảng 4.8 Tác động biên biến lên xác suất lựa chọn không mua máy….52 Bảng 4.9 Tác động biên biến lên xác suất lựa chọn mua máy SD501…53 Hình 4.10 Tỷ lệ xác suất lựa chọn……………………………… 55 Bảng 4.11 Tóm tắt xác suất trung bình lựa chọn………… …………56 MỞ ĐẦU Máy Kangen dòng máy điện phân nước giới, thương hiệu thuộc tập đoàn Enagic Nhật Bản Máy tạo năm loại nước có độ pH khác như: nước axít mạnh (pH 2.5), nước làm đẹp (pH 6.0), nước trung tính (pH 7.0), nước Kangen (pH 8.5-9.5) nước kiềm mạnh (pH 11.5) Máy Kangen có lịch sử phân phối 40 năm có mặt 25 quốc gia giới Tháng 9/2015, nhà phân phối thức tập đồn Enagic Việt Nam thành lập, cơng ty Kangen Việt Nam Do người tiêu dùng Việt Nam biết thơng tin sản phẩm giá bán lại q cao, cơng ty gặp nhiều khó khăn việc phát triển kinh doanh Việt Nam Cho nên với mong muốn giới thiệu rộng rãi sản phẩm máy điện giải nước Kangen đến người dân Việt Nam thiết bị hỗ trợ bảo vệ sức khoẻ, tác giả định thực luận văn với đề tài “Phân tích yếu tố tác động lên chi trả người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm máy điện giải nước Kangen” Nghiên cứu hành vi tiêu dùng người tiêu dùng nghiên cứu quan trọng, hỗ trợ công ty kinh doanh đánh giá nhu cầu người tiêu dùng, từ nghiên cứu phát triển sản phẩm hay dịch vụ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Với mục đích phân phối, mở rộng thị trường Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu “sự sẵn lòng chi trả” máy điện giải nước Kangen, tác giả thực nghiên cứu với nội dung “Phân tích yếu tố tác động lên chi trả người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm máy điện giải nước Kangen” Nghiên cứu đánh giá mức độ sẵn lòng chi trả người dân Việt Nam sản phẩm máy điện giải nước Kangen (một dịng sản phẩm Tập đồn Enagic Nhật Bản, hỗ trợ tốt cho sức khoẻ người sử dụng) Để giải thích cho sẵn lịng chi trả này, nghiên cứu sử dụng biến giải thích nhóm biến đặc điểm kinh tế - xã hội, nhóm biến cảm xúc biến chi tiêu tiêu dùng nước hàng tháng đối tượng vấn Nghiên cứu cho thấy tiềm việc đầu tư vào mạng lưới phân phối thức sản phẩm Việt Nam, thị trường hồn tồn chưa có nhà phân phối thức ngồi cơng ty Kangen Việt Nam Hay nói cách khác nghiên cứu trả lời cho câu hỏi liệu người tiêu dùng có sẵn sàng chi trả cho sản phẩm hoàn toàn mới, địi hỏi người tiêu dùng cần có hiểu biết y khoa sức khoẻ, kiểm chứng hiệu thời gian dài, giá bán cao chưa có nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng hay chưa có nhiều thơng tin thức Việt Nam Và quan trọng xác định nguyên nhân ảnh hưởng tới sẵn lòng chi trả Kết q trình phân tích liệu vấn cho tác giả biết phản ứng người tham gia vấn với sản phẩm Việt Nam đối tượng khách hàng tiềm năng, có khả mua máy điện giải nước Kangen cao CHƯƠNG – TỔNG QUAN Nước Kangen dòng nước tốt dinh dưỡng dành cho sức khỏe người Việc sử dụng nước Kangen trở nên phổ biến giới, theo số liệu từ Tập đoàn Enagic, Nhật Bản, số lượng máy mua Việt Nam chưa đến 1000 máy Để tìm hiểu nguyên nhân lượng mua thị trường Việt Nam cịn vậy, tác giả thực luận văn với đề tài “Phân tích yếu tố tác động lên chi trả người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm máy điện giải nước Kangen” Trong chương nêu lên ưu điểm bật nước Kangen so với nguồn nước 1.1 Mô tả thực trạng nguồn nước nay: 1.1.1 Tầm quan trọng nước sống người: Theo Hiromi Shinya, 2010: “để có thể khoẻ mạnh, phải luôn cải thiện yếu tố như: môi trường sống lành hơn, thức ăn giàu dinh dưỡng hơn, xua tan lo âu căng thẳng giúp tinh thần thoải mái hơn, tập thể dục đặn hơn, nguồn nước dinh dưỡng hơn… ” Trong có yếu tố người gặp nhiều khó khăn việc cải thiện mơi trường sống, lo âu căng thẳng phụ thuộc nhiều vào người xung quanh Nhưng có yếu tố thức ăn, nước uống thay đổi dễ dàng Hơn nước có vai trị quan trọng với sống như:  Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng thể  Nước tham gia vào q trình điều hịa thân nhiệt thể người tử vong thân nhiệt vượt 42 độ C  Nước có mặt thành phần cấu tạo tế bào, mô; thành phần máu để máu lưu thông huyết quản dễ dàng  Nước trở thành dung mơi để hịa tan khí oxy, chất dinh dưỡng, hormon, enzim theo dòng máu vận chuyển cung cấp cho quan hoạt động chức phát triển để trì sống  Nước cịn chất thu nhận vận chuyển chất độc để chuyển hóa gan, thải mật nước tiểu, khí CO2 đến thải phổi Aradhna Krishna et al., 2007 Effects of Extreme-Priced Products on Consumer Reservation Prices Journal of Consumer Psychology, Volume 16, Issue 2, 2006, Page 176–190 Daniel Kahneman et al., 1990 Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem The Journal of Political Economy, Vol 98, No -Dec., 1990, page 1325–1348 Hanemann, 1994 Valuing the environment through contingent valuation Journal of Economic Perspectives, Vol 8, No 4, page 19-43 Honkanen and Olsen, 2006 Ethical values and motives driving organic food choice Journal of Consumer Behaviour, Vol 5, page 420-430 Horowitz et al., 2003 Willingness to accept, willingness to pay and the income effect Journal of Economic Behavior & Organization, Vol 51, No 4, page 537–545 Tkent B Monroe, 1979 Theoretical and Methodological Developments in Pricing Consumer Research, Volume 11, eds Thomas C Kinnear, Provo, UT : Association for Consumer Research, Page 636-637 Kohlin, 2001 Contingent valuation in project planning: the case of social forestrycin Orissa, India Environment and Development Economics, Vol 6, No 2, page 237- 258 Marine Le Gall-Ely, 2009 Measurement and Determinants of the Consumer’s Willingness to Pay: a Critical Synthesis and Directions for Further Research Recherche et Applications en Marketing, 2009, 24 -2, page 91-113 O’Connor, 1999 Applying economic instruments in developing countries: from theory to application Environment and Development Economics, Vol 4, No 1, page 91-110 Olsen, 1999 Strength and conflicting valence in the measurement of food attitudes and preferences Food Quality and Preference, 10 -1999, page 483-494 Olsen, 2003 Understanding the relationship between age and seafood consumption: the mediating role of attitude, health involvement and convenience Food Quality and Preference, Vol 14-3, page 199-209 Yeung and Yee, 2002 Multidemensional analysis of consumer perceived risk in chicken meat Nutrion and Food Science, Vol 32-6, page 219-226  Các đăng dạng điện tử: Akiko Satoh et al., 2004 Antioxidative effects related to the potential antiaging properties of the Chinese prescription Kangen-karyu and Carthami Flos in senescence-accelerated mice Archives of Gerontology and Geriatrics Volume 39, Issue 1, July–August 2004, Pages 69–82 [PDF] [Accessed 1st January 2015] Ajen, 1985 Theory of Planned Behavious [ONLINE] [Accessed 26th March 2015] Dave Carpenter, 2009 and 2010 Change your water – Change your life [Online] [Accessed 8th January 2015] Drazen Prelec and Duncan Simester, 2001 Always Leave Home Without It: A Further Investigation of the Credit-Card Effect on Willingness to Pay Marketing Letters, Volume 12, Issue 1, page 5-12 [PDF] [Accessed 8th January 2015] Fereydoon Batmanghelidj, 1992 Your body’s many cries for water [online] [PDF] [Accessed 8th January 2015] H J Davenport, 1902 Proposed Modifications in Austrian Theory and Terminology The Quarterly Journal of Economics Vol 16, No -May, 1902, page 355-384 [PDF] [Accessed 9th January 2015] Jean-Jacques Lambin, 1970 Optimal Allocation of Competitive Marketing Efforts: An Empirical Study The Journal of Business Vol 43, No -Oct., 1970, page 468-484 The University of Chicago Press [PDF] [Accessed 8th January2015]. Klaus Wertenbroch and Bernd Skiera, 2002 Measuring Consumers’ Willingness to Pay at the Point of Purchase Journal of Marketing Research: May 2002, Vol 39, No 2, pp 228-241 [PDF] [Accessed 8th January 2015] Nina Michaelidou and Louise M Hassan, 2007 The role of health consciousness, food safety concern and ethical identity on attitudes and intentions towards organic food International Journal of Consumer Studies Volume 32, Issue 2, pages 163–170, March 2008 [PDF] [Accessed 8th January 2015] Philip Kotler, 2011 Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative Journal of Marketing: July 2011, Vol 75, No 4, pp 132-135 [PDF] [Accessed 8th January 2015] Steenkamp et al., 2010 What makes consumers willing to pay a price premium for national brands over private labels? Journal of Marketing Research, 47-6, page 1011-1024 [PDF] [Accessed 8th January 2015] Takako Yokozawa et al., 2006 The protective role of Chinese prescription Kangen-karyu extract on diet-induced hypercholesterolemia in rats Biological and Pharmaceutical Bulletin Vol 29 -2006 No 4, Page 760-765 [PDF] [Accessed 1st January 2015] Theodore A Baroody, 2002 Alkalize Or Die [Website] [Accessed 8th January 2015] Turner et al., 1995 Elicitation and truncation effects in contingent valuation studies Nonmarket valuation and policy application: A retrospective glance West J Agric Econ., No 14 -1989, page 178–188 [PDF] [Accessed 9th January 2015] Watanabe T and Kishikawa Y., 1998 Degradation of myocardiac myosin and creatine kinase in rats given alkaline ionizedwater The Journal of Veterinary Medical Science, 1998 Feb, 60:2, 245-50 [PDF] [Accessed 1st January 2015] Watanabe T et al., 2000 Influences of alkaline ionized water on milk electrolyte concentrations in maternal rats The Journal of Toxicological Sciences [2000, 25-5:417-422] [PDF] [Accessed 1st January 2015] Werner F M De Bondt and Richard Thaler, 1985 Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance Volume 40, Issue 3, page 793–805, July 1985 [PDF] [Accessed 8th January 2015] Wulf Dröge, 2002 Free Radicals in the Physiological Control of Cell Function Physiological Reviews Published January 2002, Vol 82, no 1, Page 47-95 [PDF] [Accessed 1st January 2015] Ziv Carmon and Dan Ariely, 2000 Focusing on the Forgone: Why Value can Appear so Different to Buyers & Sellers Journal of Consumer Research, Vol 27, No -2000, page 360–370 PHỤ LỤC  Bảng câu hỏi vấn luận văn: BẢNG PHỎNG VẤN VỀ NƯỚC KANGEN Xin chào Anh/Chị, với mục đích hồn thành luận văn cao học, tơi xin gửi tới Anh/Chị bảng câu hỏi khảo sát với chủ đề " ĐÁNH GIÁ SỰ SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY ĐIỆN GIẢI NƯỚC KANGEN" Mong Anh/Chị dành chút thời gian hỗ trợ tơi hồn thành bảng câu hỏi khảo sát -xin Anh/Chị vui lịng tìm hiểu qua sản phẩm máy điện giải Leveluk SD501 trang web http://enagic-asia.com (3 dịng máy JRII, SD501, Super501) trước trả lời bảng khảo sát Xin chân thành cám ơn, Ghi chú: mục đánh dấu (*) thông tin cần thiết mong Anh/Chị cho ý kiến Giới thiệu nước Kangen: Nước Kangen dịng nước mang tính kiềm cao đến từ Nhật Bản, loại nước cách mạng nhận thức sử dụng nước nhằm bảo vệ sức khoẻ người, gia đình Việt Nam Nước Kangen Bộ Y Tế Nhật Bản, Hiệp Hội JAPA với 6600 bác sỹ Nhật Bản & Tổ Chức có uy tín Mỹ -WQA cấp chứng nhận quy trình cơng nghệ Tính hiệu việc hỗ trợ điều trị, ngăn ngừa tế bào ung thư hình thành & phát triển, giảm tốc độ lão hoá da giữ vững trẻ trung, loại bỏ độc tố khỏi thể, giảm bệnh da nói đến nghiên cứu "The enzyme factor – Diet for the future that will prevent heart disease, cure cancer, stop type diabetes" Bác sỹ Hiromi Shinya, 2010 Xin cho biết giới tính Anh/Chị? * Nữ Nam Anh/Chị thuộc nhóm tuổi nào? * 18-30 tuổi 31-40 tuổi 41-50 tuổi 51-60 tuổi Nơi Anh/Chị đâu? * Quận 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Phú Nhuận, Tân Bình Quận 6, 9, 10, 11, 12, Thủ Đức, Gị Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Củ Chi, huyện Hóc Mơn, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, Tân Phú Các tỉnh thành khác, TpHCM Xin cho biết trình độ học vấn mà Anh/Chị đạt được? * Từ 12/12 trở xuống Trung cấp Đại học, cao đẳng Sau đại học Khác Xin cho biết nghề nghiệp Anh/Chị thuộc lĩnh vực sau đây? * Thuộc lĩnh vực kinh tế Thuộc lĩnh vực y tế Thuộc lĩnh vực giáo dục Thuộc lĩnh vực nghệ thuật Các ngành nghề khác Xin cho biết mức thu nhập Anh/Chị? * 5-10 triệu/tháng 11-20 triệu/tháng 20-50 triệu/tháng 50 triệu/tháng Xin cho biết tổng thu nhập bình quân gia đình Anh/Chị tháng (triệu đồng/tháng)? * VD: trăm ngàn ghi là: 100,000 Xin cho biết tổng số tiền tiết kiệm hàng năm gia đình Anh/Chị (triệu đồng/năm)? * VD: trăm ngàn ghi là: 100,000 Tình trạng nhân Anh/Chị? * Chưa lập gia đình Đã kết 10 Xin cho biết số lượng thành viên gia đình Anh/Chị? * VD: có bốn người ghi: 11 Xin cho biết mức độ định Anh/Chị việc mua sắm tài sản gia đình? Mức độ tăng dần từ đến * Thấp Rất cao 12 Anh/Chị cảm thấy giá máy JRII (60-80 triệu): nước uống pH 9.5 giữ chất lượng 48 giờ, điện phân? * Tiêu cực Tích cực 13 Anh/Chị cảm thấy giá máy SD501 (90-110 triệu): nước uống pH 9.5 giữ chất lượng 72 giờ, điện phân? * Tiêu cực Tích cực 14 Anh/Chị cảm thấy giá máy Super501 (140-160 triệu): nước uống pH 9.5 giữ chất lượng 72 giờ, vòi riêng cung cấp nước pH 2.5 11.5, 12 điện phân? * Tiêu cực Tích cực 15 Thơng tin sản phẩm -chức nước Kangen khiến cho Anh/Chị? * Chán ngắt Hứng thú 16 Anh/Chị có lịng mua sản phẩm có giá cao tốt cho sức khoẻ (chống oxi hố, tính kiềm cao cụm phân tử nước siêu nhỏ) không? * Khơng lịng Bằng lịng 17 Sau tham khảo hiệu mà nước Kangen đem lại, Anh/Chị có cảm thấy cần thiết sử dụng nước Kangen không? * Chưa cần thiết Rất cần thiết 18 Sức khoẻ tốt quan trọng Anh/Chị phải không? * Không Rất quan trọng 19 Xin cho biết mức độ quan tâm Anh/Chị sức khoẻ gia đình? (Mức độ quan tâm tăng dần từ đến 7) * Không Rất quan tâm 20 Xin cho biết mức độ quan tâm Anh/Chị tác động việc uống nước hàng ngày đến sức khoẻ thân? (Mức độ quan tâm tăng dần từ đến 7) * Khơng Rất quan tâm 21 Anh/Chị có lo lắng máy có hoạt động lời giới thiệu hay khơng? * Không Rất lo lắng 22 Anh/Chị có lo lắng bị tiền cho sản phẩm không tốt hay không? * Không Rất lo lắng 23 Anh/Chị có lo lắng nước Kangen có gây hại cho sức khoẻ hay khơng? * Không Rất lo lắng 24 Anh/Chị có lo lắng nước có mùi lạ, khó ngửi hay không? * Khơng Rất lo lắng 25 Anh/Chị có tin tưởng người bán hàng ln có ý thức việc giới thiệu sản phẩm hay không? * Khơng Rất tin tưởng 26 Anh/Chị có tin tưởng nhà sản xuất trọng bảo đảm chất lượng sử dụng máy hay không? * Không Rất tin tưởng 27 Anh/Chị có tin tưởng ban ngành chức cấp phép cho sản phẩm tốt sức khoẻ người tiêu dùng hay không? * Không Rất tin tưởng 28 Anh/Chị có tin vào cơng trình nghiên cứu nhà khoa học toàn giới hiệu nước Kangen thực nghiệm hay không? * Không Rất tin tưởng 29 Anh/Chị vui lịng cho biết chi phí hàng tháng dành cho nước sinh hoạt gia đình (ngàn đồng/tháng)? (nấu ăn, rửa rau, lau nhà ) * VD: trăm ngàn ghi là: 100,000 30 Anh/Chị vui lịng cho biết chi phí hàng tháng dành cho nước uống gia đình (ngàn đồng/tháng)? * VD: trăm ngàn ghi là: 100,000 31 Anh/Chị vui lòng cho biết chi phí hàng tháng dành cho nước làm đẹp gia đình (ngàn đồng/tháng)? (nước hoa hồng, nước tẩy trang, nước giữ ẩm da ) * VD: trăm ngàn ghi là: 100,000 32 Anh/Chị vui lòng lựa chọn hai phương án nêu bên dưới: (nước Kangen có đặc tính tốt cho sức khoẻ chống oxi hố, tính kiềm cao cụm phân tử nước siêu nhỏ mà tất loại nước uống khác khơng có được) * PHƯƠNG ÁN A: Sử dụng máy điện giải nước Kangen (tuổi thọ máy 15 năm) Chi phí sử dụng năm bao gồm: Khấu hao máy 15 năm ≈ 6.5 triệu, Chi phí điện nước ≈ triệu Tổng chi phí ≈ 8.5 triệu/năm, ngày tương đương ≈ 23,500 VND PHƯƠNG ÁN B: Chi phí nước uống cho gia đình người: 5,000 * 2lít * người ≈ 40,000 VND Phương án A: nước Kangen dinh dưỡng cho sức khoẻ Phương án B: loại nước khoáng, nước tinh khiết 33 (Dành cho Anh/Chị chọn phương án A câu 32) Anh/Chị có sẵn lịng đầu tư số tiền từ 60 triệu trở lên lần để mua ba dịng máy (JRII, SD501, Super501) cho gia đình khơng? Khơng Có 34 (Dành cho Anh/Chị chọn phương án "có" câu 33) Anh/Chị vui lịng chọn dịng máy mà muốn mua? JRII (60-80 triệu): nước uống pH 9.5 giữ 48 giờ, ba điện cực bạch kim mạ titan, ORP dao động phạm vị +1130 mV -800mV SD501 (90-110 triệu): nước uống pH 9.5 giữ 72 giờ, bảy điện cực bạch kim mạ titan, ORP dao động phạm vị +1130 mV -800mV Super501 (140-160 triệu): nước uống pH 9.5 giữ 72 giờ, vòi riêng cung cấp nước pH 2.5 11.5, mười hai điện cực bạch kim mạ titan, ORP dao động phạm vị +1130 mV -800mV Xin chân thành cảm ơn đóng góp Anh/Chị Xin Anh/Chị vui lòng cung cấp tên số điện thoại liên lạc: Tên_SĐT  Kết hồi quy mơ hình MNL xuất từ STATA: Mô tả liệu Đo lường hệ số tương quan Đo lường xu hướng tác động Đo lường tác động biên Tính xác suất trung bình lựa chọn ... ? ?sự sẵn lòng chi trả? ?? máy điện giải nước Kangen, tác giả thực nghiên cứu với nội dung ? ?Phân tích yếu tố tác động lên chi trả người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm máy điện giải nước Kangen? ?? Nghiên... TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Võ Phú Ngọc Hân PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN SỰ CHI TRẢ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY ĐIỆN GIẢI NƯỚC KANGEN Chuyên ngành: Kinh tế phát triển... 1000 máy Để tìm hiểu nguyên nhân lượng mua thị trường Việt Nam cịn vậy, tác giả thực luận văn với đề tài ? ?Phân tích yếu tố tác động lên chi trả người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm máy điện giải nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố tác động lên sự chi trả của người tiêu dùng ở việt nam đối với sản phẩm máy điện giải nước kangen , Phân tích các yếu tố tác động lên sự chi trả của người tiêu dùng ở việt nam đối với sản phẩm máy điện giải nước kangen

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn