Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán của các kiểm toán viên tại các công ty big 4 việt nam

98 1 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HÀ HỒNG ĐIỆP NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA CÁC KIỂM TOÁN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY BIG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HÀ HOÀNG ĐIỆP NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA CÁC KIỂM TOÁN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY BIG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN THỊ GIANG TÂN Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa q thầy cơ, tơi tên Hà Hồng Điệp, học viên cao học khóa 22 – ngành Kế toán – Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn tác giả trực tiếp thu thập, thống kê xử lý Các nguồn liệu khác sử dụng luận văn có ghi nguồn trích dẫn xuất xứ Tp Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2015 Học viên Hà Hoàng Điệp MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng luận văn Danh mục hình luận văn Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý hình thành đề tài 1.2 Câu hỏi nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu đối tượng khảo sát 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu đề tài Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 2.1 Tổng quan hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán mối quan hệ hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán với chất lượng kiểm toán 2.1.1 Khái niệm hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán 2.1.2 Mối quan hệ hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán với chất lượng kiểm toán 2.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán 2.3 Tổng kết nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán từ nghiên cứu trước 10 2.3.1 Mục tiêu cắt giảm chi phí 10 2.3.2 Áp lực từ việc đánh giá nhân viên gắn với hoàn thành mục tiêu 11 2.3.3 Mức độ gắn bó thấp với cơng ty kiểm toán 12 2.3.4 Chính sách nhân khơng cơng cơng ty kiểm toán 12 2.3.5 Thiếu hiệu trao đổi thông tin 13 2.3.6 Một số đặc tính cá nhân kiểm toán viên 14 Tóm tắt chương 15 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thiết kế nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 16 3.1.1 Thiết kế nghiên cứu 16 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu 17 3.2 Nghiên cứu thức 18 3.2.1 Phương pháp chọn mẫu 18 3.2.2 Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi 19 3.2.3 Diễn đạt mã hóa thang đo 19 Tóm tắt chương 23 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 24 4.2 Kết phân tích thống kê mô tả 27 4.2.1 Thống kê mô tả yếu tố 27 4.2.2 Thống kê mô tả cho biến quan sát yếu tố 28 4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố khám phá 34 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 34 4.3.2 Phân tích nhân tố (EFA) 35 4.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 40 4.5 Kiểm định giả thuyết 42 4.6 Kiểm định khác biệt theo đặc tính cá nhân nhân tố có ảnh hưởng tới hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán 44 4.6.1 Khác biệt giới tính 44 4.6.2 Khác biệt độ tuổi 45 4.6.3 Khác biệt cơng ty kiểm tốn làm việc 46 4.6.4 Khác biệt vị trí công việc 47 4.6.5 Khác biệt thâm niên công tác 48 4.6.6 Khác biệt việc có chứng nghề nghiệp 48 Tóm tắt chương 50 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 51 5.2 Kiến nghị 52 5.3 Đóng góp đề tài 57 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 58 Tóm tắt chương 60 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KTV Kiểm toán viên Big 4 Cơng ty kiểm tốn Việt Nam: Deloitte, PwC, E&Y, KPMG BCTC Báo cáo tài KiT Kiểm toán GĐ Giám đốc TGĐ Tổng Giám đốc DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 4.1: Cơ cấu giới tính…………………………………………………………24 Bảng 4.2: Cơ cấu độ tuổi………………………………………………………… 25 Bảng 4.3: Cơ cấu công ty kiểm toán làm việc……………………………….25 Bảng 4.4: Cơ cấu vị trí cơng việc………………………………………………….26 Bảng 4.5: Cơ cấu thâm niên công tác……………………….…………………… 26 Bảng 4.6: Cơ cấu chứng nghề nghiệp……………………….…… ………… 27 Bảng 4.7: Kết thống kê mô tả yếu tố……………………….…… ………….27 Bảng 4.8: Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Mục tiêu cắt giảm chi phí” ……………………….…… ………….……………………….…… ………….28 Bảng 4.9: Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Áp lực đánh giá nhân viên gắn với hoàn thành mục tiêu” ……………………….…… …………………….29 Bảng 4.10: Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Chính sách nhân khơng cơng bằng” ……………………….…… ………….……………………….…30 Bảng 4.11: Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Mức độ gắn bó thấp với cơng ty kiểm tốn” ……………… ……….…… ………….……………………31 Bảng 4.12: Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Trao đổi thông tin không thuận lợi” ………………… …….…… ………….……………………….…32 Bảng 4.13: Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán”………………………………………………………………………33 Bảng 4.14: Kết Cronbach’s alpha nhóm biến quan sát………………… 35 Bảng 4.15: Kết phân tích hồi quy sử dụng phương pháp Enter………………… 40 Bảng 4.16 Kiểm định khác biệt giới tính……………………………………….45 Bảng 4.17 Kiểm định khác biệt tuổi tác……………………………………… 46 Bảng 4.18 Kiểm định khác biệt cơng ty kiểm tốn làm việc…………… 47 Bảng 4.19 Kiểm định khác biệt vị trí cơng việc……………………………… 47 Bảng 4.20 Kiểm định khác biệt thâm niên công tác………………………… 48 Bảng 4.21 Kiểm định khác biệt có chứng nghề nghiệp…………………… 49 DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN VĂN Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu………………………………………………………16 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu…………………………………………………… 17 Kiểm định độ tin cậy biến “Trao đổi thông tin không thuận lợi” Thống kê độ tin cậy Cronbach's Số biến Alpha quan sát ,817 Thống kê biến tổng Biến TD1 - Anh/chị cấp trao đổi khó khăn cơng việc Trung bình Phương sai thang đo thang đo Tương quan loại loại biến tổng biến biến Cronbach's Alpha loại biến 10,37 5,358 ,664 ,758 10,45 5,668 ,660 ,759 10,07 6,118 ,598 ,788 10,24 5,682 ,632 ,773 TD2 - Cấp khuyến khích anh/chị tự giải vấn đề mà không cần phải trao đổi với họ TD3 - Anh/Chị thường gặp khó khăn việc trao đổi ý kiến với cấp TD4 - Do trao đổi không thuận lợi với cấp nên nhiều vấn đề không giải Kiểm định độ tin cậy biến “Hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán” Thống kê độ tin cậy Cronbach's Số biến Alpha quan sát ,823 Thống kê biến tổng Trung bình Phương sai Biến : Trong cơng việc tại, thang đo thang đo Tương quan anh/chị phải: loại loại biến tổng biến biến Cronbach's Alpha loại biến HV1 - Làm việc nhằm đạt kết đánh giá cao trước mắt ảnh hưởng tới kết 14,82 4,987 ,544 ,815 14,22 5,926 ,579 ,806 14,37 4,891 ,726 ,757 14,60 4,707 ,651 ,779 14,51 5,000 ,642 ,781 công việc tương lai HV2 - Phải làm việc theo hướng trái với xét đoán nghề nghiệp anh/chị HV3 - Phải lại văn phòng sau làm việc để chứng tỏ anh/chị làm việc chăm HV4 - Bỏ qua (một số) thủ tục kiểm tốn chương trình kiểm tốn thiết kế từ trước HV5 - Không chấm cơng tồn thời gian thực tế anh/chị bỏ cho cơng việc PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ (EFA) ĐỐI VỚI CÁC BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,803 Approx Chi-Square 2355,214 Bartlett's Test of Sphericity df 171 Sig ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 6,702 35,276 35,276 6,702 35,276 35,276 3,957 20,826 20,826 2,379 12,523 47,799 2,379 12,523 47,799 3,422 18,010 38,836 2,178 11,463 59,261 2,178 11,463 59,261 2,520 13,263 52,099 1,385 7,288 66,550 1,385 7,288 66,550 2,282 12,013 64,112 1,144 6,022 72,572 1,144 6,022 72,572 1,607 8,459 72,572 ,761 4,003 76,575 ,694 3,651 80,226 ,587 3,088 83,314 ,532 2,798 86,112 10 ,469 2,468 88,581 11 ,416 2,191 90,772 12 ,396 2,087 92,858 13 ,335 1,763 94,622 14 ,314 1,653 96,274 15 ,275 1,445 97,719 16 ,208 1,096 98,815 17 ,185 ,975 99,790 18 ,036 ,187 99,977 19 ,004 ,023 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component NS2 ,918 NS1 ,915 NS3 ,784 NS5 ,760 NS4 ,711 ,304 GB4 ,957 GB3 ,867 GB1 ,859 GB2 ,857 TD1 ,837 TD2 ,756 TD3 ,346 ,660 TD4 ,406 ,608 DG2 ,787 DG1 ,753 DG3 ,752 DG4 ,706 MT1 ,849 MT2 ,798 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser a a Normalization.a PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ (EFA) ĐỐI VỚI CÁC BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of ,846 267,566 df Sphericity 10 Sig ,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Variance 2,992 59,840 59,840 ,631 12,630 72,470 ,567 11,334 83,804 ,454 9,076 92,880 ,356 7,120 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HV3 ,845 HV4 ,796 HV5 ,785 HV2 ,731 HV1 ,702 2,992 59,840 59,840 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Mô Hệ số R R2 R2 hiệu Sai số chuẩn chỉnh ước hình lượng ,949a ,901 ,898 ,1766923 a Dự báo: (Hằng số), TD, DG, GB, MT, NS b Biến phụ thuộc: HV ANOVAa Mơ hình Tổng bình phương Bình phương trung bình Hồi quy 42,654 Phần dư 4,683 150 47,337 155 Tổng a df Biến phụ thuộc: HV a Dự báo: (Hằng số), TD, DG, GB, MT, NS F 8,531 273,249 ,031 Sig ,000b Coefficientsa Hệ số chưa chuẩn hóa Mơ hình Độ lệch B chuẩn (Constant) ,173 ,136 MT ,227 ,019 DG ,090 NS Hệ số chuẩn hóa Thống kê t Sig Hệ số Beta đa cộng tuyến Độ chấp nhận Hệ số phóng biến đại phương sai 1,273 ,205 ,338 11,800 ,000 ,804 1,244 ,025 ,092 3,560 ,000 ,984 1,016 ,281 ,026 ,362 10,839 ,000 ,591 1,691 GB ,137 ,020 ,196 6,751 ,000 ,786 1,273 TD ,256 ,024 ,358 10,593 ,000 ,577 1,734 a Dependent Variable: HV b PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN Group Statistics HV Giới Số quan Trung Độ lệch Trung bình tính sát bình chuẩn sai số chuẩn Nữ 80 3,737500 ,5820903 ,0650797 Nam 76 3,507895 ,4968603 ,0569938 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances 95% Confidence Interval of the Difference F Sig t df Sig.(2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Lower Upper Equal variances ,315 ,576 2,643 154 ,009 ,2296053 ,0868594 ,0580156 ,4011949 2,654 152,290 ,009 ,2296053 ,0865081 ,0586943 ,4005162 assumed HV Equal variances not assumed PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ TUỔI TÁC ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN Test of Homogeneity of Variances HV Levene df1 df2 Sig Statistic 2,445 152 ,066 ANOVA HV Tổng bình df Bình phương F Sig phương trung bình Between Groups Within Groups Total ,951 ,317 46,387 152 ,305 47,337 155 1,038 ,377 PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN Test of Homogeneity of Variances HV Levene df1 df2 Sig Statistic ,795 152 ,499 ANOVA HV Tổng bình df Bình phương F Sig phương trung bình Between Groups Within Groups Total ,645 ,215 46,693 152 ,307 47,337 155 ,700 ,554 PHỤ LỤC 9: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ VỊ TRÍ CƠNG VIỆC ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN Test of Homogeneity of Variances HV Levene df1 df2 Sig Statistic ,439 152 ,725 ANOVA HV Tổng bình df Bình phương F Sig phương trung bình Between Groups Within Groups Total ,567 ,189 46,770 152 ,308 47,337 155 ,614 ,607 PHỤ LỤC 10: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ THÂM NIÊN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN Test of Homogeneity of Variances HV Levene df1 df2 Sig Statistic ,439 152 ,725 ANOVA HV Tổng bình df Bình phương F Sig phương trung bình Between Groups Within Groups Total ,567 ,189 46,770 152 ,308 47,337 155 ,614 ,607 PHỤ LỤC 11: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ VIỆC CÓ CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN Group Statistics Chứng Số quan Trung Độ lệch Trung bình sát bình chuẩn sai số chuẩn HV Khơng Có 147 3,636735 ,5603426 ,0462163 3,444444 ,3844188 ,1281396 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances 95% Confidence Interval of the Difference F Sig t df Sig.(2tailed) Mean Std Error Difference Difference Lower Upper Equal variances 1,426 ,234 1,013 154 ,312 ,1922902 ,1897497 -,1825580 ,5671385 1,412 10,207 ,188 ,1922902 ,1362193 -,1103920 ,4949725 assumed HV Equal variances not assumed ... THUYẾT VỀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐE DỌA CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 2.1 Tổng quan hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán mối quan hệ hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán với chất lượng kiểm toán. .. - Tại cơng ty Big Vi? ??t Nam có xuất hành vi đe dọa chất lượng kiểm tốn hay khơng? Các nhân tố có ảnh hưởng đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm tốn cơng ty Big Vi? ??t Nam? - Một số đặc tính cá nhân. .. liệu công ty Big có xuất nhân tố đe dọa chất lượng kiểm tốn hay khơng? Nếu có, tiến hành đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán KTV làm vi? ??c công ty Big Vi? ??t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán của các kiểm toán viên tại các công ty big 4 việt nam , Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán của các kiểm toán viên tại các công ty big 4 việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn