Mức độ truyền dẫn lãi suất chính sách của ngân hàng nhà nước đến lãi suất ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

123 4 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH XUÂN QUANG MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC ĐẾN LÃI SUẤT BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH XUÂN QUANG MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC ĐẾN LÃI SUẤT BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Mức độ truyền dẫn lãi suất sách Ngân hàng Nhà nước đến lãi suất bán lẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thân hướng dẫn PGS.TS.Trương Thị Hồng Nguồn số liệu thu thập trung thực, xác Tất tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ rõ ràng TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2015 Tác giả Trịnh Xuân Quang MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH Chƣơng 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu .1 1.3 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu .3 1.7 Kết cấu luận văn 1.8 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu .3 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH ĐẾN LÃI SUẤT BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .5 2.1 Nền tảng lý thuyết công cụ lãi suất chế truyền dẫn lãi suất .5 2.1.1 Lý thuyết công cụ lãi suất 2.1.1.1 Khái quát công cụ lãi suất .5 2.1.1.2 Nguyên tắc Taylor điều hành công cụ lãi suất 2.1.1.3 Các loại lãi suất sách Việt Nam 2.1.1.4 Vai trị tác động cơng cụ lãi suất kinh tế 2.1.2 Lý thuyết chế truyền dẫn lãi suất 2.1.2.1 Khái niệm truyền dẫn lãi suất 2.1.2.2 Cơ chế truyền dẫn lãi suất sách đến lãi suất bán lẻ 10 2.1.2.3 Độ trễ truyền dẫn lãi suất 11 2.1.2.4 Các yếu tố tác động đến truyền dẫn lãi suất 13 2.1.2.5 Kinh nghiệm truyền dẫn lãi suất số nước Châu Á 14 2.2 Các nghiên cứu có liên quan truyền dẫn lãi suất 15 2.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới chế truyền dẫn lãi suất 15 2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm nước chế truyền dẫn lãi suất 17 2.3 Đóng góp đề tài 18 Tóm tắt chƣơng .19 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM VÀ LÃI SUẤT BÁN LẺ TẠI AGRIBANK 20 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 20 3.2 Thực trạng lãi suất sách NHNN VN cơng bố giai đoạn 2008 – 2014 .24 3.3 Thực trạng lãi suất bán lẻ Agribank mối tƣơng quan với lãi suất sách giai đoạn 2008 – 2014 .27 Tóm tắt chƣơng .31 Chƣơng 4: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM ĐẾN LÃI SUẤT BÁN LẺ TẠI AGRIBANK 32 4.1 Mơ hình nghiên cứu .32 4.2 Thu thập xử lý liệu 33 4.2.1 Thu thập liệu 33 4.2.2 Xử lý liệu 34 4.2.2.1 Kiểm định tính dừng xác định bậc tích hợp 34 4.2.2.2 Kiểm định đồng liên kết .38 4.2.2.3 Chọn độ trễ tối ưu cho biến mơ hình 42 4.3 Trình bày kết đo lƣờng 43 4.3.1 Đo lường mức độ truyền dẫn lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu đến lãi suất tiền gửi cho vay dài hạn 43 4.3.1.1 Đối với lãi suất tái cấp vốn 43 4.3.1.2 Đối với lãi suất tái chiết khấu 46 4.3.2 Đo lường mức độ truyền dẫn lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu đến lãi suất tiền gửi cho vay ngắn hạn 48 4.3.2.1 Đối với lãi suất tái cấp vốn 48 4.3.2.2 Đối với lãi suất tái chiết khấu 51 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 53 4.4.1 Đối với mức độ truyền dẫn dài hạn 53 4.4.2 Đối với mức độ truyền dẫn ngắn hạn 55 Tóm tắt chƣơng .56 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 57 5.1 Tóm tắt kết đề tài 57 5.2 Khuyến nghị NHNN VN nhằm nâng cao mức độ truyền dẫn lãi suất sách .59 5.3 Khuyến nghị nhằm khắc phục hạn chế điều chỉnh lãi suất bán lẻ Agribank 60 Hạn chế đề tài 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT  Tiếng Việt LSCB: Lãi suất NHNN VN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại NHTW: Ngân hàng Trung ương  Tiếng Anh Agribank: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam ECM: Error-Correction model – Mơ hình hiệu chỉnh sai số EU: European Union – Liên minh châu Âu FED: Federal Reserve – Cục Dự trữ Liên bang Mỹ GDP: Gross domestic product – Tổng sản phẩm quốc nội OECD: Organization for Economic Co-operation and Development – Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế TR: The Taylor Rule – Nguyên tắc Taylor DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ HIỆU TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới chế truyền dẫn lãi suất 15 Bảng 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm nước chế truyền dẫn lãi suất 17 Bảng 4.1 Kết kiểm định tính dừng phương pháp ADF 37 Bảng 4.2 Tổng hợp kết kiểm định đồng liên kết Johansen 40 Bảng 4.3 Tổng hợp kết lựa chọn độ trễ tối ưu 43 Bảng 4.4 Kết truyền dẫn lãi suất tái cấp vốn dài hạn 45 Bảng 4.5 Kết truyền dẫn lãi suất tái chiết khấu dài hạn 47 Bảng 4.6 Kết truyền dẫn lãi suất tái cấp vốn ngắn hạn 49 Bảng 4.7 Kết truyền dẫn lãi suất tái chiết khấu ngắn hạn 52 DANH MỤC CÁC HÌNH SỐ HIỆU Hình 3.1 TÊN HÌNH Diễn biến lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu giai đoạn 2008 – 2014 TRANG 27 Diễn biến lãi suất cho vay Agribank mối tương Hình 3.2 quan với lãi suất tái chiết khấu tái cấp vốn giai đoạn 30 2008 – 2014 Diễn biến lãi suất tiền gửi Agribank mối tương Hình 3.3 quan với lãi suất tái chiết khấu tái cấp vốn giai đoạn 2008 – 2014 30 Chƣơng 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Ngày nay, sách tài khóa khơng cịn hồn tồn giữ vai trị cơng cụ ổn định kinh tế nhược điểm tác động sách có độ trễ lớn vấn đề thâm hụt ngân sách Thay vào đó, sách tiền tệ trở thành công cụ quan trọng để điều chỉnh thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững với mức lạm phát thấp Để thực thi sách tiền tệ đạt hiệu mong muốn, nhà hoạch định sách cần phải có hiểu biết chế tác động sách tiền tệ đến tồn kinh tế thơng qua kênh truyền dẫn khác nhau, mà kênh truyền dẫn lãi suất đóng vai trị quan trọng 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Về mặt lý thuyết, theo nghiên cứu trước đây, có nhiều kênh truyền dẫn tác động sách tiền tệ đến kinh tế kênh lãi suất, kênh tín dụng, kênh tỷ giá, kênh tài sản… Trong đó, lãi suất cơng cụ đặc biệt quan trọng việc thực thi sách tiền tệ lãi suất vừa cơng cụ điều tiết vừa xem yếu tố phát tín hiệu định hướng thị trường Trong thời gian gần đây, có nhiều tài liệu nghiên cứu thực nghiệm truyền dẫn sách tiền tệ thông qua kênh lãi suất nhiều nước phát triển giới Tại Việt Nam có số nghiên cứu chế truyền dẫn tác động sách tiền tệ nói chung, nhiên riêng truyền dẫn thông qua kênh lãi suất lại có nghiên cứu thực nghiệm việc tiếp cận phân tích định lượng cịn nhiều hạn chế Về mặt thực tiễn, năm gần đây, kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi to lớn Tính từ năm 2008 đến nay, chịu tác động tiêu cực từ khủng hoảng tài giới, kinh tế Việt Nam nói chung trải qua nhiều khó khăn, ngân hàng ngành chịu ảnh hưởng vô nặng nề gặp vấn đề tình trạng khoản, tỷ lệ nợ xấu có chiều hướng tăng cao, số ngân hàng phải sát nhập với không đủ khả hoạt động hay Dependent Variable: CVTH Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 10:52 Sample: 2008M01 2014M12 Included observations: 84 Variable IRCV C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.941660 5.499197 0.053795 0.532630 17.50468 10.32461 0.0000 0.0000 0.788885 0.786310 1.462396 175.3653 -150.1051 306.4139 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.39452 3.163539 3.621550 3.679427 3.644816 0.889245 Dependent Variable: CVDH Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 10:52 Sample: 2008M01 2014M12 Included observations: 84 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IRCV C 1.002956 5.330884 0.065793 0.651427 15.24409 8.183389 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.739171 0.735990 1.788567 262.3158 -167.0176 232.3823 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.80524 3.480930 4.024229 4.082105 4.047494 0.549676 PHỤ LỤC 08 ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ TRYỀN DẪN LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU VÀ TÁI CẤP VỐN TRONG NGẮN HẠN BẰNG MƠ HÌNH ECM Dependent Variable: DTG3M Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 10:55 Sample (adjusted): 2008M07 2014M12 Included observations: 78 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCK DIRCK(-1) DIRCK(-2) DIRCK(-3) DIRCK(-4) DIRCK(-5) -0.045174 0.428666 0.502664 -0.044798 -0.216878 -0.019125 -0.141325 0.093736 0.122930 0.085543 0.084825 0.084124 0.083871 0.085796 -0.481924 3.487074 5.876148 -0.528119 -2.578066 -0.228029 -1.647222 0.6313 0.0008 0.0000 0.5991 0.0120 0.8203 0.1039 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.466150 0.421036 0.820049 47.74609 -91.53555 10.33269 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.096154 1.077740 2.526553 2.738052 2.611220 1.579972 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.044516 2.292118 Prob F(2,69) Prob Chi-Square(2) 0.3574 0.3179 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.785259 10.22501 28.78858 Prob F(6,71) Prob Chi-Square(6) Prob Chi-Square(6) 0.1144 0.1155 0.0001 Dependent Variable: DTG6M Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 10:56 Sample (adjusted): 2008M10 2014M12 Included observations: 75 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCK DIRCK(-1) DIRCK(-2) DIRCK(-3) DIRCK(-4) DIRCK(-5) DIRCK(-6) DIRCK(-7) DIRCK(-8) -0.085669 0.422928 0.173464 0.024420 -0.038590 -0.002647 -0.167622 -0.264841 0.052420 0.118040 0.080983 0.106216 0.106875 0.107617 0.106729 0.073220 0.072895 0.072965 0.072783 0.072718 -1.057862 3.981767 1.623057 0.226911 -0.361565 -0.036153 -2.299507 -3.629694 0.720224 1.623262 0.2940 0.0002 0.1094 0.8212 0.7188 0.9713 0.0247 0.0006 0.4740 0.1094 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.465618 0.391627 0.682904 30.31323 -72.44899 6.292878 0.000002 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.144000 0.875537 2.198640 2.507638 2.322020 1.490169 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.277400 5.056784 Prob F(2,63) Prob Chi-Square(2) 0.1109 0.0798 0.168080 0.172347 Prob F(1,72) Prob Chi-Square(1) 0.6830 0.6780 Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared Dependent Variable: DTG9M Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 10:57 Sample (adjusted): 2008M08 2014M12 Included observations: 77 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCK DIRCK(-1) DIRCK(-2) DIRCK(-3) DIRCK(-4) DIRCK(-5) DIRCK(-6) -0.101156 0.410092 0.129193 0.034530 -0.089940 0.028441 -0.154978 -0.277452 0.077200 0.101685 0.101293 0.070849 0.069048 0.068786 0.069935 0.070518 -1.310304 4.032982 1.275443 0.487375 -1.302557 0.413462 -2.216025 -3.934463 0.1944 0.0001 0.2064 0.6275 0.1971 0.6806 0.0300 0.0002 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.474069 0.420713 0.666212 30.62486 -73.76152 8.885122 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.157143 0.875318 2.123676 2.367188 2.221079 1.517874 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.125207 4.593403 Prob F(2,67) Prob Chi-Square(2) 0.1274 0.1006 Prob F(1,74) Prob Chi-Square(1) 0.5243 0.5179 Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic Obs*R-squared 0.409329 0.418079 Dependent Variable: DTG12M Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 10:58 Sample (adjusted): 2008M07 2014M12 Included observations: 78 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCK DIRCK(-1) DIRCK(-2) DIRCK(-3) DIRCK(-4) DIRCK(-5) -0.041196 0.457709 0.416458 -0.080827 -0.056662 -0.014823 -0.199667 0.095173 0.124815 0.086855 0.086126 0.085414 0.085157 0.087111 -0.432848 3.667102 4.794881 -0.938476 -0.663375 -0.174067 -2.292093 0.6664 0.0005 0.0000 0.3512 0.5092 0.8623 0.0249 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.414385 0.364896 0.832623 49.22155 -92.72249 8.373346 0.000001 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.096154 1.044783 2.556987 2.768486 2.641654 1.626813 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.017236 4.308770 Prob F(2,69) Prob Chi-Square(2) 0.1408 0.1160 Prob F(1,75) Prob Chi-Square(1) 0.2589 0.2531 Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic Obs*R-squared 1.294201 1.306174 Dependent Variable: DCVNH Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:19 Sample (adjusted): 2008M07 2014M12 Included observations: 78 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCK DIRCK(-1) DIRCK(-2) DIRCK(-3) DIRCK(-4) DIRCK(-5) 0.006195 0.475950 0.643516 -0.019824 -0.187226 0.055272 -0.030108 0.112794 0.147923 0.102935 0.102071 0.101228 0.100923 0.103239 0.054920 3.217551 6.251666 -0.194218 -1.849551 0.547661 -0.291635 0.9564 0.0019 0.0000 0.8466 0.0685 0.5856 0.7714 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.464068 0.418778 0.986776 69.13454 -105.9717 10.24659 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.055128 1.294337 2.896710 3.108209 2.981377 2.030544 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.860613 3.991346 Prob F(2,69) Prob Chi-Square(2) 0.1633 0.1359 Prob F(1,75) Prob Chi-Square(1) 0.3990 0.3923 Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic Obs*R-squared 0.719582 0.731750 Dependent Variable: DCVTH Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:20 Sample (adjusted): 2008M03 2014M12 Included observations: 82 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCK DIRCK(-1) -0.063979 0.235837 0.478650 0.117655 0.106919 0.105731 -0.543783 2.205744 4.527070 0.5881 0.0303 0.0000 0.262847 0.244185 1.065261 89.64768 -120.0089 14.08452 0.000006 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -0.068293 1.225316 3.000216 3.088267 3.035567 2.662742 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 4.538763 12.45907 Prob F(3,76) Prob Chi-Square(3) 0.0605 0.0660 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.105319 0.218055 1.544030 Prob F(2,79) Prob Chi-Square(2) Prob Chi-Square(2) 0.9002 0.8967 0.4621 Dependent Variable: DCVDH Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:22 Sample (adjusted): 2008M03 2014M12 Included observations: 82 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCK DIRCK(-1) -0.085520 0.258252 0.348800 0.112516 0.102250 0.101113 -0.760065 2.525697 3.449601 0.4495 0.0135 0.0009 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.207413 0.187348 1.018738 81.98832 -116.3471 10.33683 0.000103 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.090244 1.130082 2.910905 2.998956 2.946256 2.522317 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.151045 6.417672 Prob F(3,76) Prob Chi-Square(3) 0.1008 0.0930 Prob F(1,79) Prob Chi-Square(1) 0.3266 0.3205 Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic Obs*R-squared 0.974421 0.986917 Dependent Variable: DTG3M Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:23 Sample (adjusted): 2008M07 2014M12 Included observations: 78 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCV DIRCV(-1) DIRCV(-2) DIRCV(-3) DIRCV(-4) DIRCV(-5) -0.035562 0.524322 0.612811 -0.081301 -0.256505 -0.005547 -0.199318 0.080590 0.148403 0.082285 0.079736 0.079514 0.078119 0.082219 -0.441266 3.533083 7.447457 -1.019619 -3.225917 -0.071013 -2.424227 0.6604 0.0007 0.0000 0.3114 0.0019 0.9436 0.0179 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.612569 0.579829 0.698598 34.65075 -79.03301 18.70975 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.096154 1.077740 2.205975 2.417474 2.290642 1.785224 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.044516 2.292118 Prob F(2,69) Prob Chi-Square(2) 0.3574 0.3179 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.785259 10.22501 28.78858 Prob F(6,71) Prob Chi-Square(6) Prob Chi-Square(6) 0.1144 0.1155 0.0001 Dependent Variable: DTG6M Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:24 Sample (adjusted): 2008M07 2014M12 Included observations: 78 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCV DIRCV(-1) DIRCV(-2) DIRCV(-3) DIRCV(-4) DIRCV(-5) -0.037964 0.497242 0.585758 -0.075579 -0.203081 0.005110 -0.224580 0.076427 0.140737 0.078034 0.075617 0.075406 0.074083 0.077972 -0.496743 3.533131 7.506466 -0.999493 -2.693159 0.068983 -2.880274 0.6209 0.0007 0.0000 0.3210 0.0088 0.9452 0.0052 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.618145 0.585875 0.662508 31.16314 -74.89577 19.15573 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.096154 1.029499 2.099891 2.311391 2.184559 1.803573 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.942067 2.073277 Prob F(2,69) Prob Chi-Square(2) 0.3948 0.3546 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.819859 10.39676 31.52801 Prob F(6,71) Prob Chi-Square(6) Prob Chi-Square(6) 0.1074 0.1089 0.0000 Dependent Variable: DTG9M Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:25 Sample (adjusted): 2008M08 2014M12 Included observations: 77 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCV DIRCV(-1) DIRCV(-2) DIRCV(-3) DIRCV(-4) DIRCV(-5) DIRCV(-6) -0.081818 0.546095 0.160093 0.011409 -0.101896 0.057927 -0.170020 -0.320557 0.068276 0.139138 0.141443 0.069397 0.067441 0.066490 0.069636 0.069329 -1.198343 3.924841 1.131849 0.164401 -1.510895 0.871223 -2.441566 -4.623738 0.2349 0.0002 0.2616 0.8699 0.1354 0.3867 0.0172 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.595929 0.554937 0.583951 23.52893 -63.61365 14.53747 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.157143 0.875318 1.860095 2.103607 1.957497 1.714158 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.691441 1.557143 Prob F(2,67) Prob Chi-Square(2) 0.5044 0.4591 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.598868 10.74657 22.79828 Prob F(7,69) Prob Chi-Square(7) Prob Chi-Square(7) 0.1504 0.1501 0.0018 Dependent Variable: DTG12M Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:25 Sample (adjusted): 2008M07 2014M12 Included observations: 78 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCV DIRCV(-1) DIRCV(-2) DIRCV(-3) DIRCV(-4) DIRCV(-5) -0.033366 0.537781 0.505872 -0.102492 -0.075463 -0.001635 -0.274526 0.084816 0.156186 0.086600 0.083918 0.083684 0.082215 0.086531 -0.393395 3.443203 5.841482 -1.221333 -0.901759 -0.019886 -3.172575 0.6952 0.0010 0.0000 0.2260 0.3702 0.9842 0.0022 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.543367 0.504779 0.735235 38.38046 -83.01995 14.08100 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.096154 1.044783 2.308204 2.519703 2.392871 1.872992 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.412068 3.066972 Prob F(2,69) Prob Chi-Square(2) 0.2506 0.2158 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.853441 10.56264 39.99302 Prob F(6,71) Prob Chi-Square(6) Prob Chi-Square(6) 0.1010 0.1029 0.0000 Dependent Variable: DCVNH Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:26 Sample (adjusted): 2008M07 2014M12 Included observations: 78 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCV DIRCV(-1) DIRCV(-2) DIRCV(-3) DIRCV(-4) DIRCV(-5) 0.000129 0.445556 0.788121 -0.103329 -0.189009 0.027021 -0.028742 0.106419 0.195967 0.108657 0.105292 0.104998 0.103156 0.108570 0.001209 2.273629 7.253293 -0.981356 -1.800114 0.261944 -0.264735 0.9990 0.0260 0.0000 0.3297 0.0761 0.7941 0.7920 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.531613 0.492031 0.922499 60.42133 -100.7179 13.43068 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.055128 1.294337 2.761998 2.973497 2.846665 2.081008 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.270947 4.817224 Prob F(2,69) Prob Chi-Square(2) 0.1109 0.0899 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.820108 10.39799 25.60316 Prob F(6,71) Prob Chi-Square(6) Prob Chi-Square(6) 0.1074 0.1089 0.0003 Dependent Variable: DCVTH Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:27 Sample (adjusted): 2008M03 2014M12 Included observations: 82 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCV DIRCV(-1) -0.066626 0.136630 0.623556 0.112692 0.111172 0.110538 -0.591224 1.228996 5.641085 0.5561 0.2227 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.323627 0.306504 1.020399 82.25596 -116.4807 18.89976 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.068293 1.225316 2.914164 3.002215 2.949515 2.609681 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 4.149701 11.54140 Prob F(3,76) Prob Chi-Square(3) 0.0500 0.0591 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.096733 0.200321 1.661231 Prob F(2,79) Prob Chi-Square(2) Prob Chi-Square(2) 0.9079 0.9047 0.4358 Dependent Variable: DCVDH Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 11:28 Sample (adjusted): 2008M03 2014M12 Included observations: 82 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DIRCV DIRCV(-1) -0.088061 0.178999 0.456441 0.110510 0.109019 0.108397 -0.796862 1.641902 4.210813 0.4279 0.1046 0.0001 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.235330 0.215971 1.000636 79.10054 -114.8770 12.15626 0.000025 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.090244 1.130082 2.875048 2.963099 2.910399 2.485628 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 3.041334 6.003404 Prob F(2,77) Prob Chi-Square(2) 0.0535 0.0497 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.127452 0.263734 2.300718 Prob F(2,79) Prob Chi-Square(2) Prob Chi-Square(2) 0.8805 0.8765 0.3165 ... suất sách Ngân hàng Nhà nước đến lãi suất bán lẻ ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)” 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu sâu chế truyền dẫn từ lãi suất sách đến lãi suất. .. Thạc sĩ kinh tế ? ?Mức độ truyền dẫn lãi suất sách Ngân hàng Nhà nước đến lãi suất bán lẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam? ?? cơng trình nghiên cứu thân hướng dẫn PGS.TS.Trương... chế truyền dẫn lãi suất sách đến lãi suất bán lẻ ngân hàng thương mại - Chương 3: Thực trạng lãi suất sách Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lãi suất bán lẻ Agribank - Chương 4: Nghiên cứu mức độ truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Mức độ truyền dẫn lãi suất chính sách của ngân hàng nhà nước đến lãi suất ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , Mức độ truyền dẫn lãi suất chính sách của ngân hàng nhà nước đến lãi suất ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn