Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh lào cai

75 0 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THANH HƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH DU LỊCH TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THANH HƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH DU LỊCH TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách công Mã số: 60340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS TS DAVID O.DAPICE NGUYỄN XUÂN THÀNH TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2015 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Hƣơng -ii- LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cơ Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tận tình truyền đạt kiến thức, tạo mơi trƣờng, điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nhƣ thực luận văn Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn GS TS David O Dapice Thầy Nguyễn Xuân Thành tận tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cám ơn đến phận thƣ viện nhƣ anh chị nhân viên Chƣơng trình nhiệt tình giúp đỡ để tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho tơi nguồn tài liệu hữu ích giúp tơi hồn thành đƣợc đề tài nghiên cứu Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình ngƣời bạn động viên, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập, làm việc hồn thành luận văn -iii- TĨM TẮT Lào Cai tỉnh vùng cao tây bắc, có tài nguyên thiên nhiên phong phú văn hóa đa dạng thuận lợi cho phát triển du lịch Du lịch Lào Cai có tốc độ tăng trƣởng tốt, đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuy nhiên, tổng lƣợng khách khách nội địa đến Lào Cai tăng trƣởng qua năm lƣợng khách quốc tế (khách có khả chi trả cao)1 chững lại, chí tỉ trọng khách quốc tế tổng lƣợng khách có xu hƣớng giảm Vấn đề du lịch Lào Cai gặp phải du lịch đại chúng phát triển mạnh mang lại nguồn thu tức thời cho tỉnh nhƣng mơi trƣờng, sắc văn hóa bị ảnh hƣởng, chất lƣợng dịch vụ không đảm bảo lực địa phƣơng chƣa đáp ứng đƣợc tác động tiêu cực đến nguồn khách doanh thu cao Điều chắn ảnh hƣởng đến phát triển bền vững ngành du lịch Lào Cai cần đánh giá lại tiềm du lịch tỉnh, lựa chọn chiến lƣợc phát triển cho ngành “mũi nhọn” kinh tế Câu hỏi nghiên cứu đƣợc đặt (i) Năng lực cạnh tranh (NLCT) cụm ngành du lịch Lào Cai nhƣ nào? (ii) Nhà nƣớc cần có sách để nâng cao NLCT cụm ngành du lịch tỉnh? Đề tài tập trung phân tích NLCT cụm ngành du lịch Lào Cai, sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính dựa mơ hình đánh giá NLCT Michael Porter để xác định bất cập đề xuất giải pháp phát triển đồng bộ, nâng cao NLCT cụm ngành du lịch Qua nghiên cứu, vấn đề Lào Cai gặp phải phát triển cụm ngành du lịch (i) nguồn nhân lực du lịch yếu thiếu; (ii) sở hạ tầng, ngành hỗ trợ phát triển chƣa tƣơng xứng tải dịch vụ lƣợng khách tăng nhanh; (iii) nhiễm mơi trƣờng khó bảo tồn tính độc đáo, sắc văn hóa cảnh quan thiên nhiên (điểm thu hút khách quốc tế) điểm du lịch Để nâng cao NLCT cụm ngành du lịch tỉnh, Lào Cai cần thực đồng số giải pháp theo nhóm gợi ý sách (i) chiến lƣợc quy hoạch phát triển du lịch; (ii) phát triển nguồn nhân lực; (iii) phát triển sở hạ tầng (iv) sách liên quan đến thị trƣờng Từ khóa: NLCT, cụm ngành du lịch, Lào Cai Theo Kết điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2013 (Tổng cục thống kê): Chi tiêu bình quân ngày khách du lịch nƣớc Lào Cai 110 USD khách nội địa 974.400 VNĐ -iv- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC HỘP x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc nghiên cứu CHƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NỀN TẢNG CỦA LÀO CAI 2.1 Khung phân tích nhân tố định NLCT 2.2 Nhóm nhân tố lợi tự nhiên 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Tài nguyên thiên nhiên 2.2.3 Quy mô địa phƣơng 2.3 NLCT cấp độ địa phƣơng 2.3.1 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 2.3.2 Cơ sở hạ tầng xã hội 10 -v- 2.3.3 Chính sách tài khóa, tín dụng cấu thu chi ngân sách 11 2.4 NLCT cấp độ doanh nghiệp 13 2.4.1 Môi trƣờng kinh doanh 13 2.4.2 Trình độ phát triển cụm ngành 14 2.4.3 Độ tinh vi doanh nghiệp 16 CHƢƠNG 18 SỰ HÌNH THÀNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DU LỊCH TỈNH LÀO CAI 18 3.1 Lý thuyết cụm ngành 18 3.2 Sự hình thành cụm ngành du lịch Lào Cai 20 3.3 Các điều kiện nhân tố đầu vào 21 3.3.1 Nguồn tài nguyên du lịch 21 3.3.2 Nguồn nhân lực 23 3.3.3 Cơ sở hạ tầng du lịch 24 3.3.4 Hạ tầng giáo dục 27 3.4 Bối cảnh cho chiến lƣợc cạnh tranh ngành du lịch 27 3.5 Các điều kiện cầu 29 3.5.1 Nhu cầu du khách 29 3.5.2 Đánh giá chất lƣợng dịch vụ du lịch 32 3.6 Các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan 32 3.6.1 Các thể chế hỗ trợ 32 3.6.2 Dịch vụ hỗ trợ liên quan 33 3.7 Cụm ngành du lịch tỉnh Lào Cai 40 CHƢƠNG 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 42 4.1 Kết luận 42 4.2 Khuyến nghị sách 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 48 -vi- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Du lịch sinh thái cộng đồng DLSTCĐ : GDP : Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa LQ : Location Quotient Thƣơng số vị trí NLCT : ODA : Official Development Assistance Hỗ trợ phát triển thức PCI : The Provincial Competitiveness Chỉ số NLCT cấp tỉnh Năng lực cạnh tranh Index VHTTDL : Văn hóa thể thao du lịch -vii- MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM Du lịch bền vững (Substainable Tourism) du lịch đáp ứng đƣợc nhu cầu khách du lịch ngƣời dân địa bảo vệ tăng cƣờng hội cho tƣơng lai (Tổ chức du lịch giới WTO) Du lịch đại chúng (Mass Tourism) tƣợng xẩy điểm đến phát triển q nóng, số lƣợng khách đơng chí vƣợt sức chứa điểm đến Du lịch đại chúng không đƣợc lập kế hoạch cẩn thận cho việc nâng cao công tác bảo tồn giáo dục, không mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phƣơng phá hủy nhanh chóng mơi trƣờng nhạy cảm, làm thay đổi văn hóa nguồn lợi mà chúng phụ thuộc vào Du lịch sinh thái cộng đồng (Ecotourism) loại hình du lịch cộng đồng tổ chức, dựa vào thiên nhiên văn hoá địa phƣơng với mục tiêu bảo vệ môi trƣờng Du lịch sinh thái cộng đồng (DLSTCĐ) đề cao quyền làm chủ, ý phân bổ lợi ích rộng rãi nâng cao chất lƣợng sống cho cộng đồng Với khách du lịch, DLSTCĐ tạo hội tìm hiểu, nâng cao nhận thức mơi trƣờng giao lƣu văn hố, trải nghiệm sống hàng ngày cộng đồng DLSTCĐ nét tinh túy du lịch sinh thái du lịch bền vững, nhấn mạnh vào ba yếu tố môi trƣờng, du lịch cộng đồng -viii- DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Doanh thu, lƣợt khách du lịch tỉnh Lào Cai từ năm 2006 - 2014 Hình 1.2: Số lƣợng tỉ trọng khách quốc tế đến Lào Cai giai đoạn 2006 - 2014 Hình 2.1: Khung phân tích NLCT địa phƣơng Hình 2.2: Bản đồ tỉnh Lào Cai Hình 2.3: Cơ cấu chi ngân sách Lào Cai từ 2010-2013 11 Hình 2.4: Thu chi ngân sách địa phƣơng Lào Cai từ 2010-2013 12 Hình 2.5: Chỉ số PCI Lào Cai 13 Hình 2.6: Chỉ số thành phần PCI Lào Cai 14 Hình 2.7: Hiện trạng xu hƣớng phát triển cụm ngành Lào Cai 14 Hình 2.8: Thƣơng số vị trí ngành Lào Cai 15 Hình 3.1: Mơ hình kim cƣơng 19 Hình 3.2: Số lao động ngành du lịch tỉnh Lào Cai từ năm 2006 - 2013 23 Hình 3.3: Mục đích chuyến khách đến Sapa 30 Hình 3.4: Dịch vụ du lịch khách sử dụng Sapa 30 Hình 3.5: Sở thích du khách 31 Hình 3.6: Nguồn thông tin du khách 33 Hình 3.7: Mơ hình kim cƣơng cụm ngành du lịch tỉnh Lào Cai 38 Hình 3.8: Sơ đồ cụm ngành du lịch tỉnh Lào Cai 40 -48- PHỤ LỤC Phụ lục 1: Diện tích, dân số mật độ dân số năm 2013 số địa phương miền núi phía bắc Dân số trung bình Mật độ dân số (Nghìn ngƣời) (Ngƣời/km2) 330.972,4 89.708,9 271,0 Trung du miền núi phía Bắc 95.274,7 11.508,1 121,0 Hà Giang 7.914,9 771,2 97,0 Cao Bằng 6.707,9 517,9 77,0 Bắc Kạn 4.859,4 303,1 62,0 Tuyên Quang 5.867,3 746,7 127,0 Lào Cai 6.383,9 656,9 103,0 Yên Bái 6.886,3 771,6 112,0 Phú Thọ 3.533,3 1.351,0 382,0 Điện Biên 9.562,9 527,3 55,0 Lai Châu 9.068,8 404,5 45,0 Khu vực Diện tích (Km2) CẢ NƢỚC Nguồn: Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2013 -49- Phụ lục 2: Kết điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 Hộ Nghèo STT Hộ Cận nghèo Tỉnh/Thành phố Số hộ CẢ NƢỚC Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) 1.797.889 7,80 1.443.183 6,32 I Miền núi Đông Bắc 372.223 14,81 244.506 9,73 Hà Giang 43.871 26,95 23.039 14,15 Tuyên Quang 34.835 17,93 28.838 14,84 Cao Bằng 29.122 24,20 10.567 8,78 Lạng Sơn 33.215 18,00 20.527 11,13 Thái Nguyên 35.380 11,61 35.023 11,49 Bắc Giang 44.541 10,44 31.546 7,39 Lào Cai 33.022 22,21 18.842 12,67 Yên Bái 49.530 25,38 15.961 8,18 Phú Thọ 46.916 12,52 43.779 11,68 7.887 2,42 7.992 2,46 13.904 18,55 8.392 11,20 10 Quảng Ninh 11 Bắc Kạn Nguồn: Quyết định số 529/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2014 Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã hội -50- Phụ lục 3: Điều tra khách du lịch Sapa (điểm du lịch Lào Cai) Dự án EU thực vào năm 2014 Mẫu, phƣơng pháp số điểm điều tra  Điều tra đƣợc thực giai đoạn tháng 3-4/2014 tháng 7-8/2014 Phỏng vấn đƣợc thu thập điểm tham quan Sapa nhƣ Núi Hàm Rồng, Bản Cát Cát, Chợ phiên Sapa, Nhà thờ đá, Các khách sạn: Green Bamboo, Sapa Holiday, Châu Long, Ga Lào Cai … thông qua bảng câu hỏi tự thiết kế   Mẫu điều tra: Loại khách GĐ GĐ Nam Nữ Tổng Trong nƣớc 141 139 99 181 280 Quốc tế 145 134 160 119 279 Tổng 286 273 259 300 559 Đối tƣợng điều tra: Khách quốc tế (khách nói tiếng Anh) khách nội địa Đa số khách du lịch độ tuổi từ 25 đến 44, độ tuổi trung bình khách khoảng 34 tuổi Khách quốc tế (N=278) Nƣớc khác 27% Úc 18% Mỹ 17% Đức 09% Anh 08% Pháp 07% Đan mạch 05% Tây ban Nha 05% Canada Thụy sỹ Khách nội địa (N=275) 04% 02% Nơi khác 31% Hà Nội 28% TP Hồ Chí Minh 19% Nam Định 08% Thái Bình 05% Hải Phịng 04% Bắc Giang 03% Thanh Hóa 02% Quảng Nam 01% -51- Tóm tắt  Khách du lịch đến Sapa với mục đích du lịch/nghỉ dƣỡng (93%) thích tour du lịch tự tổ chức Có 58,8% khách quốc tế 75,6% khách nội địa chọn loại hình  Đa số khách lại Sapa từ đến đêm (78,3% khách quốc tế 73,8% khách nội địa) Cả khách quốc tế nội địa có số đêm nghỉ bình quân 1,99 đêm  Sapa thu hút khách quốc tế đến lần đầu chủ yếu (94%), 51,1% khách nội địa đến lần đầu, 17,5% đến lần  Internet nguồn thông tin quan trọng Hơn 65% khách du lich quốc tế gần 54% khách nội địa sử dụng internet nhƣ nguồn thơng tin chính, "truyền miệng" (43,9 35,7%) Hơn 20% khách quốc tế có thơng tin từ ấn phẩm 26% khách nội địa lại có đƣợc thơng tin từ truyền hình  Hƣớng dẫn du lịch, truy cập internet dịch vụ đƣa đón khách ba dịch vụ đƣợc khách quốc tế sử dụng nhiều (tƣơng ứng 69,6%, 60,8% 38,8%) Khách nội địa quan tâm nhiều đến spa mátxa (42,7%), dịch vụ đƣa đón khách internet (32,8% 29%)  Cả khách quốc tế nội địa cho phong cảnh thiên nhiên (88,5% 65%) bầu khơng khí (67,7% 48,9%) yếu tố quan trọng cho kỳ nghỉ họ Sapa Họ có mức độ hài lịng cao yếu tố (trung bình đạt từ 4,6 đến 5,2 điểm với điểm cao nhất) Các kiện Các kiện dƣới đƣợc rút từ mẫu điều tra khơng thiết phản ánh tình trạng thực tế (khơng phải tất khách quốc tịch đƣợc vấn)  Khách lần đầu/ quay lại: Khách du lịch quốc tế đến Sapa lần chủ yếu (93,9%) 30% khách có nhiều khả quay trở lại Trong có 51,1% khách du lịch nội địa lần đầu 55,1% số có nhiều khả quay lại  Quốc tịch: Trong số khách quốc tế đến Sapa, hai quốc gia có tỷ trọng lớn Úc, Mỹ Đối với khách du lịch nội địa thƣờng ngƣời sinh sống thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh số tỉnh lân cận  Giới tính: Khách nội địa nam chiếm nhiều (64,1%), ngƣợc lại khách quốc tế nữ chiếm tỷ lệ nhiều  Độ tuổi: Đa số khách du lịch độ tuổi từ 25 đến 44, độ tuổi trung bình khách khoảng 34 tuổi (khách quốc tế 34,4 khách nội địa 34) -52-  Nghề nghiệp: Khách quốc tế chiếm tỷ lệ nhiều nhân viên (38,9%), tiếp sinh viên (24%) Trong khách nội địa nhiều cơng chức nhà nƣớc (35,6%), nhân viên (23%) ngƣời tự kinh doanh (19,8%)  Phƣơng tiện: Khách du lịch quốc tế đến Sapa chủ yếu tàu hoả (83,8%), khách nội địa lại chọn phƣơng tiện ô tô nhiều (58,6%) có 48,6% tàu hỏa  Ngƣời đồng hành: Khách nội địa thƣờng thích với gia đình bạn bè (tƣơng ứng 23,9% 22,5%), nhƣng khách quốc tế lại thích cặp đôi hai ngƣời bạn bè (tƣơng ứng 32,3% 29,7%)  Cơ sở lƣu trú: Hơn phần ba (34,77%) khách quốc tế gần 31% khách nội địa thích khách sạn sao, khách sạn 1-2 (24% khách nội địa 17% khách quốc tế) Ngồi có 22% khách nội địa thích nhà nghỉ 13,4% khách quốc tế thích nghỉ nhà dân (Home stay)  Số đêm nghỉ: Đa số khách lại từ đến đêm (78,3% khách quốc tế 73,8% khách nội địa), Không tính khách ngày khách quốc tế nƣớc có số đêm bình qn 1,99 Khách tự tổ chức tour du lịch có số đêm lại 2,2 đêm, nhiều khách tour du lịch trọn gói -53- Phụ lục 4: Một số tiêu phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006-2013 Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 560.000 632.000 667.000 700.451 888.395 968.970 948.610 1.260.890 190.000 223.000 388.000 326.893 389.007 439.620 375.530 500.000 370.000 409.000 279.000 373.558 499.388 529.350 573.080 760.890 280 362 434 514,4 823,8 1.356 1.844 2.250 205 220 234 305 310 475 575 585 2,9 3.0 3,0 3,0 3,1 2,95 3,25 3,3 230 235 240 335 410 450 445 450 1.350 1.500 1.650 Chỉ tiêu Tổng số khách (lƣợt ngƣời) - Khách quốc tế (lƣợt ngƣời) - Khách nội địa (lƣợt ngƣời) Doanh thu từ du lịch (tỷ đồng) Mức chi tiêu bình quân (1.000 đồng) Số ngày lƣu trú bình quân (ngày) Số lƣợng sở lƣu trú Số lƣợng phòng củacác sở lƣu trú đạt trở lên Tổng số lao động ngành du lịch - Lao động trực tiếp (ngƣời) - Lao động gián tiếp (ngƣời) 5.682 6.634 7.000 7.170 7.500 7.746 7.783 8.150 1.840 2.310 2.600 2.650 2.800 3.125 3.021 3.150 3.842 4.324 4.400 4.520 4.700 4.621 4.762 5.000 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Lào Cai -54- Phụ lục 5: Hệ thống điểm du lịch địa tỉnh Lào Cai HUYỆN STT ĐIỂM DU LỊCH Loại hình du lịch Du lịch Du lịch Du lịch Du lịch Du lịch nghỉ Văn hóa sinh tâmlinh biên giới - dƣỡng TP LÀO CAI SAPA thái mua sắm Cửa quốc tế Lào Cai x Chợ Cốc Lếu x Đền Mẫu x Đền Thƣợng x Đền Đôi Cô, chùa Cam Lộ x Thác Bạc x Cổng trời x Nhà thờ đá Hàm Rồng Cát cát x Lao Chải x x Tả Van x x Tả Phìn x x Vƣờn Quốc gia Hoàng Liên x 10 Núi Fansipan x 11 Thanh Phú x 12 Bản Dền x 13 Khu chạm khắc đá cổ Sapa x 14 Bản Tả Chung Hồ x 15 Thung lũng Mƣờng Hoa x 16 Ruộng bậc thang SaPa x 17 Nƣớc Khoáng Tắc Ko (Mƣờng x x x x Tiên) 18 Đèo Ô Quý Hồ 19 Chợ Sapa 20 Giàng Tả Chải 21 Bản Khoang x 22 Hầu Thào - Sao Chua x x x x x x -55- HUYỆN STT ĐIỂM DU LỊCH Loại hình du lịch Du lịch Du lịch Du lịch Du lịch Du lịch nghỉ Văn hóa sinh tâmlinh biên giới - dƣỡng BÁT XÁT BẢO THẮNG VĂN BÀN BẢO YÊN thái mua sắm 23 Suối Hồ - Má Tra (Sa Pả) x 24 Móng Sến x 25 Y Linh Hồ x 26 Mỹ Sơn x 27 Nậm Cang, Nậm Nhìu x 28 Sín Chải x 29 Đền Mẫu x 30 Đền Hàng Phố x 31 Ruộng bậc thang Sapa x Quần thể Hang động Mƣờng Vi x Chợ Mƣờng Hum x Y Tý - Làng dân tộc Hà Nhì x A Lù Bản Xèo Ngũ Chỉ Sơn - Tả Giàng Phình Ngãi Thầu x Lũng Pơ x x A Mú Sung x x 10 Cao nguyên Phìn Hồ 11 Dền Sáng x 12 Kinh Chu Phìn x x 13 Lao Chải x x 14 Động Cốc San Thác Đầu Nhuần x Thác Phong Hải x Khu di tích Pú Gia Lan Đền Cô Tân An x Đền Chiềng Ken x Đền Bảo Hà (xã Bảo Hà) x Thành cổ Nghị Lang (Thung x x x x x x x x x x x -56- HUYỆN STT ĐIỂM DU LỊCH Loại hình du lịch Du lịch Du lịch Du lịch Du lịch Du lịch nghỉ Văn hóa sinh tâmlinh biên giới - dƣỡng thái mua sắm lũng Phố Ràng) BẮC HÀ Nghĩa Đô Núi Cô Tiên Chợ Bắc Hà x Thành cổ Trung Đô x Đền Trung Đô Hang Tiên (Bảo Nhai) - Cốc Ly x Hang Tiên - Bắc Hà x Dinh Hoàng A Tƣởng (Lâu đài x x x x x x Hoàng Yến Chao) Chợ Cốc Ly Động Thiên Long - Tả Van Chƣ x 10 Động Tả Lùng Phình x 11 Nghĩa Đơ x Chợ Simacai x x Chợ Cán Cấu x x Quan Thần Sán x Bản Mế x MƢỜNG Tả Gia Khâu x KHƢƠNG Hang động Hàm Rồng (Na Bủ) Chợ Mƣờng Khƣơng x Tả Ngải Chồ x Cao Sơn x x Tả Thàng x x Vang Leng x x SIMACAI x x x x x -57- Phụ lục 6: Một số thông tin liên quan du lịch Lào Cai (Chi nhánh Ngân hàng, Công ty lữ hành, Khách sạn, Hãng xe taxi) Thông tin chi nhánh ngân hàng Lào Cai NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SN 008, phố Hòa An, phƣờng Cốc Lếu, Phƣờng CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt LÀO CAI PHÒNG GIAO DỊCH CỐC LẾU Nam NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG Số nhà 067, đƣờng Nguyễn Huệ, Phƣờng Lào Cai, BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam LÀO CAI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 007, đƣờng Hoàng Liên, Phƣờng Cốc Lếu, Thành CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam LÀO CAI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG CHI 10, HOÀNG LIÊN, CỐC LẾU, TP LÀO CAI NHÁNH TẠI LÀO CAI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI SN 121, Đ Thanh Niên, P Duyên Hải, TPLC, tỉnh CP SÀI GỊN CƠNG THƢƠNG Lào Cai NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG Số nhà 067, đƣờng Nguyễn Huệ, phƣờng Lào Cai, BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai LÀO CAI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Số nhà 02, đƣờng Hoàng Liên, Phƣờng Duyên ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai NHÁNH LÀO CAI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Số nhà 01, đƣờng Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sapa, ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI Huyện Sapa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam NHÁNH LÀO CAI - PHÒNG GIAO DỊCH SAPA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Số nhà 284, đƣờng Hoàng Liên, Phƣờng Kim Tân, ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam NHÁNH LÀO CAI - QUỸ TIẾT KIỆM KIM TÂN -58- 10 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Số nhà 080, đƣờng Hồ Tùng Mậu, Phƣờng Phố ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam NHÁNH LÀO CAI - QUỸ TIẾT KIỆM PHỐ MỚI 11 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Số nhà 642, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Phƣờng ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt NHÁNH LÀO CAI - QUỸ TIẾT KIỆM CAM Nam ĐƢỜNG 12 13 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI, Số nhà 009, đƣờng Cốc Lếu, Phƣờng Cốc Lếu, CHI NHÁNH LÀO CAI Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Số nhà 003A, đƣờng Hoàng Liên, Phƣờng Cốc NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI 14 CN NGÂN HÀNG NN VIỆT NAM phƣờng cốc lếu thị xã Lào Cai 15 CN NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƢỜI phƣờng duyên hải thị xã Lào Cai NGHÈO Danh sách công ty du lịch đăng ký Lào Cai STT Tên cơng ty Địa Số ĐT  Loại hình Cty TNHH MTV DL Lào Cai 122 Nguyễn Huệ - P.Lào Cai 0203 838 488 LHQT C.ty Xuất Nhập Khẩu Lào Cai 054 Hoàng Liên - TP LC 0913 075 252 LHQT C.ty CP Du lịch Dầu Khí Sapa 261 Nguyễn Huệ - Phố Mới 0203 832 299 LHQT C.ty Vận tải DL Hoàng Anh 038 Tôn Thất Thuyết - P.Mới 0203 836 556 LHQT 055 Nguyễn Huệ - TP LC 0203 830 868 LHQT Chi nhánh C.ty TNHH MTV DL&TT GTVT Vietravel Lào Cai C.ty CPDL Quốc tế Lào Cai 037 Nguyễn Huệ - P.Lào Cai 0203 833 833 LHQT C.ty TNHH Phú Thịnh 24 Mƣờng Hoa - Sapa 0203 871 331 LHQT C.ty TNHH Cát Cát 46 Fansifang - Sapa 0203 871 601 LHQT -59- C.ty TNHH DL&TM Hùng Vỹ 24 Phố Đồng Lợi - Sapa 0203 871 245 LHQT 11 C.ty TNHH Cƣờng Hƣơng Số 10 - Cầu Mây - Sapa 0203 871 440 LHQT C.ty TNHH Du lịch Số 08 - Đƣờng Hồng Diệu Đƣờng Mịn Miền Núi TT Sapa 12 13 C.ty TNHH MTVDL xanh Sapa (Green SaPa Tour) 14 C.ty TNHHDLQT Bình Minh 15 Công ty CP Du lịch Vận tải Lào Cai 16 Công ty TNHH MTV Con đƣờng 17 C.ty TNHH DL Đức Minh 18 19 20 21 22 23 24 0203 872 996 LHQT 50 Phan Si Păng - Sapa 0203 872 385 LHQT Tổ Lê Khôi nối dài - PM 0203 830 118 LHQT 347 – Đƣờng Hoàng Liên – TP Lào Cai 017- Đƣờng Mƣờng Hoa, Thị trấn Sapa, Lào Cai 0203667668 LHQT 0912927769 LHQT Cầu Mây - Sapa 0203 871 881 LHQT 031 Xuân Viên - Sapa 0203 872 606 LHQT Phố Hàm Rồng - TT Sapa 0202 216 802 LHNĐ 30 Phan Si Pang - Sapa 0203 872 192 LHNĐ 28 cầu Mây - Sapa 0203 873 397 LHNĐ C.ty TNHH Việt Hùng 54B Cầu Mây - Sapa 0203 871 313 LHNĐ C.ty TNHH MTV Mai Anh Tổ 10 Đƣờng Thác Bạc (KS Đỉnh Cao) TT Sapa C.ty TNHH Du lịch Khám Phá Việt C.ty CPDL Cao Su Hàm Rồng C.ty TNHH TM MTV Đƣờng Mòn Việt Nam C.ty TNHH TM Du lịch Cuộc sống Sapa C.ty TNHH MTV Du lịch Làng Sapa 0203 872 545 LHNĐ 44 Phan Si Pang - Sapa 0203 502 771 LHNĐ 25 C.ty TNHH DL Thiên Nhiên 24 Cầu Mây - Sapa 2038 872 094 LHNĐ 26 DNTN Khánh Hải 58 Phan Si Păng - Sapa 0203 872 180 LHNĐ 27 C.ty TNHH Du lịch Sapa 18 Mƣờng Hoa - Sapa 0203 871 214 LHNĐ 28 DNTN Mạnh Tuyên 45 Mƣờng Hoa - Sapa 0203 841 449 LHNĐ 29 C.ty TNHH TM DL Lâm Sơn 26 Đồng Lợi - Sapa 0203 872 668 LHNĐ 30 C.ty CPTMDL Bạn Đồng Hành 06 Mƣờng Hoa - Sapa 0203 872 996 LHNĐ -60- 31 32 33 C.ty CPTMDL Đại Phát (KS Toàn Cầu) C.ty TNHH DL Khám Phá Miền đất Sapa C.ty TNHH Việt Hoài (KS Mimosa) 18 Phạm Xuân Huân - Sapa 0203 873 557 LHNĐ 033 Phan Si Păng - Sapa 0203 871 286 LHNĐ Phố Phan Si Păng - Sapa 0203 871 262 LHNĐ Danh sách sở lƣu trú từ 1-4*:  Khách sạn I KS Victoria Sapa Hoàng Diệu TT Sapa Sapa 020.3871522 Khách sạn II KS Châu Long 024 - Đồng lợi TT Sapa Sapa 020.3871245 KS Cơng Đồn Đƣờng Hàm Rồng TT Sapa Sapa 020.3871315 KS Thiên Hải 306 - Khánh Yên Phố Mới TPLC 020.3832999 KS Lào Cai Star 003 - Đƣờng H.Liên Cốc Lếu TPLC 020.3831010 KS Mƣờng Thanh Sapa 044 - Ngũ Chỉ Sơn TT Sapa Sapa 020.3887755 KS North Start 005 - Ngũ Chỉ Sơn TT Sapa Sapa 020.3866789 034 - Cầu Mây TT Sapa Sapa 020.3871290 III Khách sạn từ đến KS Anh Đào KS Auberge Đặng Trung 007 - Mƣờng Hoa TT Sapa Sapa 020.3871243 KS Baguette& Chocolate Phố Thác Bạc TT Sapa Sapa 020.3871766 KS Biển Mây Tổ 10 - Thác Bạc TT Sapa Sapa 020.3873450 KS Boutique Sapa 041 - Fansipan TT Sapa Sapa 020.3872727 KS Công Phú Bắc Hà 020.3880254 KS Hàm Rồng Sapa Phố Hàm Rồng TT Sapa Sapa 020.3871251 KS Hịa Bình 051 - Minh Khai Phố Mới TPLC 020.3836881 10 KS Hoàng Gia Sapa 054B - Cầu Mây TT Sapa Sapa 020.3871313 11 KS Holiday Sapa 016 - Mƣờng Hoa TT Sapa Sapa 020.3873874 TT Bắc Hà -61- 12 KS Ngân Nga Thị trấn Bắc Hà TT Bắc Hà Bắc Hà 020.3880251 13 KS Công Phú Thị trấn Bắc Hà TT Bắc Hà Bắc Hà 020.3880254 14 KS Phƣơng Anh 116 - Thủy Hoa Duyên Hải TPLC 020.3696969 15 KS Quỳnh Mai Thủy Hoa Duyên Hải TPLC 020.850888 16 KS Sông Hồng 114 - Phan Bội Châu Lào Cai TPLC 020.3830004 17 KS Tâm Tình 028 - Kim Đồng Cốc Lếu TPLC 020.3822201 18 KS Vân Hà 022 - Thủy Hoa Duyên Hải TPLC 020.3824731 Một số Nhà nghỉ: TT Tên sở lƣu trú Địa Điện thoại NN Anh Đào Star 014 - Thủ Dầu TT Sapa Sapa 020.3872127 NN Anh Tuấn 051 - Xuân Viên TT Sapa Sapa 020.3871417 NN Cẩm Tú 011 - Fansipan TT Sapa Sapa 020.3871339 NN Cảnh Cƣơng 020 - Thạch Sơn TT Sapa Sapa 020.3871551 NN Chiều Sƣơng 016 - Thạch sơn TT Sapa Sapa 020.3871919 NN Đại Dƣơng TT Sapa Sapa 020.3871573 NN Đại Lợi 328 - Nguyễn Huệ Phố Mới TPLC 020.3835379 NN Điệp Vân Tổ 21 Pom Hán TPLC 020.3756309 NN Diệu Linh 052 - K3 Phố Mới TPLC 020.3837379 10 NN Đức Toàn 095 - Nhạc Sơn Duyên Hải TPLC 020.3826739 11 NN Gia Lan 088 - Tổ 11 TT K.Yên Văn Bàn 020.3882163 12 NN Gia Lan 088 - Tổ 11 TT K.Yên Văn Bàn 020.3882163 13 NN Sơn Hải 054 - Trần Phú TT K.Yên Văn Bàn 020.3882145 14 NN Nhật Linh Thôn Mỏ Xuân Giao B Thắng 020.3867544 15 NN Quang Thu Thôn Cù I Xuân Giao B Thắng 020.3863136 16 NN Sơn Hà Thôn Tả Hà Sơn Hà B Thắng 020.3860959 18-Phạm Xuân Hân -62- 17 NN Quyền Anh Khu 6B Phố Ràng Bảo Yên 020.3876022 18 NN Phố Ràng Khu 6B1 Phố Ràng Bảo Yên 020.3877324 29 NN Thanh Thủy Khu 6B1 Phố Ràng Bảo Yên 020.3876150 20 NN Thanh Tùng Khu 5A Phố Ràng Bảo Yên 020.3876023 21 NN Quỳnh Trang Ngã TT Bắc Hà Bắc Hà 020.3880450 22 NN Sơn Trang Ngã tƣ bệnh viện TT Bắc Hà Bắc Hà 020.3880514 23 NN Đại Thành Thôn Na Quang TT Bắc Hà Bắc Hà 020.3880448 24 NN Thu Hƣơng Thôn Phố Thầu Simacai 020.3796354 Si Ma Cai Danh sách hãng Taxi Lào Cai Taxi Hiếu Hồng 020.3.860.860 Taxi Hữu Nghị (taxi Đƣờng Sắt) 020.3.834.834 Taxi Mai Linh 020.3.833.388 Taxi Hùng Vƣơng 020.3.855.855 Taxi Hoàng Hợp 020.3.843.843 Taxi Hải Yến 020.3.835.835 Taxi Văn Ngọc 020.3.758.758 Taxi Thành Công 020.3.685.685 Taxi Thiên Hải 020.3.68.68.68 Taxi Thủy Hoàng Gia 020.3.756.861 Số điện thoại taxi Sapa, Lào Cai Taxi Sapa (taxi Xanh Sapa) 020.3.63.63.63 Số điện thoại taxi tải Lào Cai Taxi tải Lào Cai 020.3.656.656 Taxi tải Công ty Vận tải Đƣờng Việt (chi nhánh Lào Cai) 094.364.22.88 ... (i) Năng lực cạnh tranh (NLCT) cụm ngành du lịch Lào Cai nhƣ nào? (ii) Nhà nƣớc cần có sách để nâng cao NLCT cụm ngành du lịch tỉnh? Đề tài tập trung phân tích NLCT cụm ngành du lịch Lào Cai, ... bộ, nâng cao NLCT cụm ngành du lịch 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: NLCT cụm ngành du lịch Lào Cai nhƣ nào? Câu hỏi 2: Nhà nƣớc cần có sách để nâng cao NLCT cụm ngành du lịch tỉnh Lào Cai? ... phát triển đồng bộ, nâng cao NLCT cụm ngành du lịch Qua nghiên cứu, vấn đề Lào Cai gặp phải phát triển cụm ngành du lịch (i) nguồn nhân lực du lịch yếu thiếu; (ii) sở hạ tầng, ngành hỗ trợ phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh lào cai , Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh lào cai

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn