Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và thâm hụt thương mại ở việt nam và của một số quốc gia mở rộng

85 0 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH NHẬT KHƯƠNG NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI TIÊU CHÍNH PHỦ VÀ THÂM HỤT THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM VÀ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MỞ RỘNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH NHẬT KHƯƠNG NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI TIÊU CHÍNH PHỦ VÀ THÂM HỤT THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM VÀ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MỞ RỘNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TẤN HỒNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân Nội dung đúc kết từ trình học tập kết nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Số liệu sử dụng trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Luận văn thực hướng dẫn khoa học T.S Nguyễn Tấn Hoàng – Giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2015 Học viên Huỳnh Nhật Khương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT .1 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.7 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI TIÊU CHÍNH PHỦ VÀ THÂM HỤT THƯƠNG MẠI 2.1 Mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại 2.1.1 Biện luận quan hệ nhân chiều từ chi tiêu phủ đến cán cân thương mại 2.1.1.1 Lý thuyết Keynes 10 2.1.1.2 Lý thuyết IS – LM Mundel – Fleming 11 2.1.1.3 Phương pháp hấp thụ 13 2.1.2 Giả thuyết cán cân mậu dịch mục tiêu 14 2.1.3 Giả thuyết cân Ricardo 14 2.1.4 Giả thuyết mối quan hệ hai chiều 16 2.2 Những chứng thực nghiệm mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại 16 2.2.1 Các nghiên cứu hỗ trợ giả thuyết quan hệ nhân chiều từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại 16 2.2.1.1 Mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại 16 2.2.1.2 Mối quan hệ từ thâm hụt ngân sách đến cán cân thương mại, hỗ trợ giả thuyết thâm hụt kép 20 2.2.2 Các nghiên cứu hỗ trợ giả thuyết cán cân mậu dịch mục tiêu 22 2.2.3 Các nghiên cứu hỗ trợ giả thuyết cân Ricardo 24 2.2.4 Các nghiên cứu hỗ trợ giả thuyết mối quan hệ nhân hai chiều 26 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Mối quan hệ nhân Granger chi tiêu phủ thâm hụt thương mại 31 3.2 Kiểm định phi nhân Granger tuyến tính theo phương pháp bootstrap Hacker Hatemi-J (2006) dựa kiểm định Toda – Yamamoto (1995) 32 3.3 Kiểm định quan hệ nhân dựa phương pháp miền tần số (frequency domain causality test) 38 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 39 3.4.1 Dữ liệu Việt Nam 39 3.4.2 Dữ liệu nước 41 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .43 4.1 Kiểm định tính dừng biến 43 4.2 Kiểm định nhân theo phương pháp bootstrap Hacker Hatemi-J (2006) dựa kiểm định Toda – Yamamoto (1995) 45 4.3 Kết kiểm định theo phương pháp miền tần số (frequency domain causality test) 52 4.4 Phân tích kết kiểm định 54 4.5 Mở rộng kiểm định thực nghiệm số quốc gia 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Bootstrap: Phương pháp lấy mẫu có hồn lại BD: biến thâm hụt ngân sách BOP: Cán cân toán quốc tế EX: biến tỷ giá hối đoái EU: Liên minh Châu Âu FDI: Đầu tư trực tiếp nước GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GE: biến chi tiêu phủ GFS: Thống kê tài chính phủ IMF IFS: Thống kê tài quốc tế IMF INF: biến lạm phát IR: biến lãi suất OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế TAX: biến ngân sách phủ (thuế) TB: biến cán cân thương mại TY: Toda – Yamamoto VAR: Tự hồi quy vector VECM: Mơ hình hiệu chỉnh sai số WTO: Tổ chức thương mại Thế giới Y: biến sản lượng quốc gia Nhóm SEACEN: bao gồm Malaysia, Singapo, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Myanmar, Nepan, Sri Lanka Philippin DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tóm tắt kết nghiên cứu thực nghiệm trước mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại Bảng 4.1: Kết kiểm định ADF biến Bảng 4.2: Kết kiểm định DF_GLS biến Bảng 4.3: Kết kiểm định PP biến Bảng 4.4: Kết lựa chọn độ trễ tối ưu (p) cho biến mơ hình VAR Bảng 4.5: Kết kiểm định phi nhân Granger theo TY tuyến tính Bảng 4.6a: Kiểm định nhân dựa phương pháp miền tần số từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại Bảng 4.6b: Kiểm định nhân dựa phương pháp miền tần số từ thâm hụt thương mại đến chi tiêu phủ Bảng 4.7: Kết kiểm định tính dừng biến Bảng 4.8: Tóm tắt kết kiểm định thực nghiệm mối quan hệ chi tiêu phủ cán cân thương mại quốc gia phát triển DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Tình hình cán cân thương mại VN giai đoạn 1994 – 2013 Hình 2.1: Bốn mối quan hệ có chi tiêu phủ cán cân thương mại Hình 2.2: Mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại theo mơ hình IS – LM Mundel – Fleming (1962) Hình 4.1: Kết xác định độ trễ từ Eviews Hình 4.2: Kết ước lượng mơ hình VAR (6) biến chi tiêu phủ thâm hụt thương mại TÓM TẮT Nghiên cứu thực kiểm định mối quan hệ nhân chi tiêu phủ thâm hụt thương mại Việt Nam, dựa liệu thu thập theo quý giai đoạn từ năm 1994 đến 2013 Thông qua hai cách tiếp cận khác phương pháp bootstrap Hacker Hatemi-J (2006) dựa kiểm định Toda – Yamamoto (1995) phương pháp kiểm định nhân theo miền tần số (frequency domain causality test), phát chứng thực nghiệm diện mối quan hệ nhân từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại Việt Nam Khác với phân tích nhân Toda – Yamamoto, phương pháp kiểm định theo miền tần số tồn mối quan hệ nhân từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại ngắn hạn mà không xuất trung dài hạn Trong đó, chiều ngược lại, hai phương pháp cho thấy khơng có nhân từ thâm hụt thương mại đến chi tiêu phủ Kết ủng hộ giả thuyết cho có tồn mối quan hệ nhân chiều từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại Và với chứng thực nghiệm đạt chứng minh cán cân thương mại thâm hụt có liên quan đến gia tăng chi tiêu phủ Bên cạnh đó, nghiên cứu mở rộng kiểm định thực nghiệm số quốc gia tìm thấy chứng mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại, góp phần làm rõ thêm giả thuyết quan tâm mối quan hệ 62 Iran GE TB Peru GE => TB GE TB: trung, dài hạn Ủng hộ giả thuyết quan hệ nhân hai chiều GE => TB: trung, ngắn hạn Ủng hộ giả thuyết quan hệ từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại Nguồn: Tổng hợp tác giả Mức ý nghĩa: 10% Với kết đạt bảng 4.7 4.8 ta nhận thấy mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại tồn đa dạng Nghiên cứu Braxin Peru ủng hộ giả thuyết quan hệ từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại, kết tương đối giống với trường hợp Việt Nam, mối quan hệ nhận Việt Nam tồn ngắn hạn ngược lại Braxin Peru, mối quan hệ tồn ngắn hạn, trung dài hạn Đối với nghiên cứu CH Séc Indonesia, kết ủng hộ giả thuyết cán cân mậu dịch mục tiêu Bên cạnh đó, nghiên cứu Croatia Iran đưa đến kết ủng hộ giả thuyết quan hệ nhân hai chiều Từ kết trên, dễ dàng đưa đến kết luận chi tiêu phủ thâm hụt thương mại có tồn nước phát triển dù hình thức hay hình thức khác tùy đặc trưng quốc gia, điều hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu Cavallo (2005), Monacelli Perotti (2007), Müller (2008), Selim Kayhan cộng (2013) … 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG Trong nghiên cứu này, chủ yếu muốn thực kiểm định mối quan hệ nhân chi tiêu phủ thâm hụt thương mại của Việt Nam, từ mở rộng nghiên cứu thêm số quốc gia phát triển, nhằm đưa chứng kết luận tin cậy, làm sở cho định sách Bằng việc thực kiểm định quan hệ nhân Granger theo hai cách tiếp cận khác nhau, phương pháp bootstrap dựa kiểm định TY (1995) phương pháp kiểm định theo miền tần số, đưa chứng cho thấy có tồn mối quan hệ nhân theo chiều từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại, mối quan hệ tồn ngắn hạn thực kiểm định theo phương pháp miền tần số Mặc khác, chiều ngược lại, không tồn mối quan hệ từ thâm hụt thương mại đến chi tiêu phủ, dù khoảng thời gian Kết phân tích từ hai phương pháp khác góp phần hỗ trợ bổ sung cho Với cách tiếp cận nghiên cứu nguồn gốc thâm hụt thương mại theo chi tiêu phủ thay qua cán cân ngân sách, nghiên cứu góp phần bổ sung vào kho chứng thực nghiệm nghiên cứu mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại Tóm lại, với kết đạt được, nhà làm sách điều hành kinh tế vĩ mơ tác động vào chi tiêu phủ để nhằm tạo thay đổi cán cân thương mại; chiều ngược lại, làm thay đổi chi tiêu phủ cán cân thương mại thay đổi Bởi mối quan hệ nhân từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại tồn ngắn hạn có nhiều nhân tố khác bổ sung lên mối quan hệ dài hạn Chi tiêu phủ chủ yếu tập trung vào sở hạ tầng xu hướng đầu tư hợp lý vào lĩnh vực có giá trị gia tăng giúp cho lượng xuất tăng lên làm cải thiện cán cân thương mại Các hạn chế đề tài nghiên cứu Hạn chế nguồn độ tin cậy số liệu, thời gian nghiên cứu ngắn nhân tố làm ảnh hưởng đến mơ hình kết nghiên cứu 64 Ngồi ra, nghiên cứu tập trung vào xem xét mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại Do đó, chưa sâu vào phân tích định lượng mức độ ảnh hưởng biến số lên biến số kia, cụ thể mối quan hệ nhân theo chiều từ chi tiêu phủ đến thâm hụt thương mại Đề xuất hướng nghiên cứu Như nêu phần hạn chế, đề tài chưa sâu vào phân tích mức độ ảnh hưởng biến độc lập lên phụ thuộc Do đó, với kết làm tảng nghiên cứu này, thực phân tích sâu để xem xét mức độ tác động chi tiêu phủ lên thâm hụt thương mại Ngoài ra, nhiều nghiên cứu trước tập trung vào nghiên cứu nguồn gốc thâm hụt thương mại thông qua mối quan hệ với thâm hụt ngân sách Vì vậy, việc thực so sánh mức độ ảnh hưởng chi tiêu phủ, thâm hụt ngân sách lên thâm hụt thương mại vô cần thiết để giúp đưa nhận định tốt cho nhà làm sách TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Hoàng Ngọc Nhậm cộng sự, 2008 Giáo trình kinh tế lượng Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thơ cộng sự, 2011 Tài quốc tế Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu tiếng Anh Afonso, A., Rault, C., 2009 Bootstrap panel Granger-causality between government budget and external deficits for the EU Department of Economics, School of Economics and Management Working Papers ISSN No 0874-4548 Ahmed, S., 1986 Temporary and permanent government spending in an open economy: some evidence for the United Kingdom Journal of Monetary Economics 17, 197–224 Ahmed, S., 1987 Government spending, the balance of trade and the terms of trade in British history Journal of Monetary Economics 20, 195–220 Akbostanci, E., Tunc, G.I., 2002 Turkish twin deficits: an error correction model of tradebalance Working Papers in Economic, no Economic Research Center (ERC) Anoruo, E., Ramchander, S., 1998 Current Account and Fiscal Deficits: Evidence from Five Developing Economies of Asia Journal of Asian Economics, Vol 9, No 3, 1998, 487-501 Barro, R.J., 1989 The Ricardian approach to budget deficits Journal of Economic Perspectives 3, 37–54 Baxter, M., 1995 International trade and business cycles NBER Working Paper No 5025 Breitung, J., Candelon, B., 2006 Testing for short and long-run causality: a frequency domain approach Journal of Econometrics 12, 363–378 Cavallo, M., 2005 Government consumption expenditures and the current account Federal Reserve Bank of San Fransisco Working Paper Series, No 2005–03 10 Chang, Jui-Chuan, Zao-Zhou Hsu, 2009 Causality Relationships between the Twin Deficits in the Regional Economy Department of Economics, National Chi Nan University Taiwan 11 Chul-Hwan Kim, Donggeun Kim, 2006 Does Korea have twin deficits?, Applied Economics Letters, 13:10, 675-680 12 Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1979 Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root Journal of the American Statistical Society 75, 427–431 13 Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1981 Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root Econometrica 49, 1057–1072 14 Erceg, C.J., Guerrieri, L., Gust, C., 2005 Expansionary fiscal shocks and the trade deficit Board of Governors of the Federal System, International Finance Discussion Paper No 825 15 Frenkel, J.A., Razin, A., 1986 Fiscal policies in the world economy Journal of Political Economy 94 (3), 564–594 16 Geweke, J., 1982 Measurement of linear dependence and feedback between multiple time series Journal of the American Statistical Association 77, 304– 313 17 Granger, C.W.J., 1969 Investigating causal relations by econometric models and cross spectral methods Econometrica 37, 424–438 18 Granger, C.W.J., 1969 Investigating causal relations by econometric models and cross spectral methods Econometrica 37, 424–438 19 Hacker, R.S., Hatemi-J, A., 2006 Tests for causality between integrated variables based on asymptotic and bootstrap distributions Applied Economics 38 (13), 1489–1500 20 Hosoya, Y., 1991 The decomposition and measurement of the interdependence between second-order stationary process Probability Theory and Related Fields 88, 429–444 21 Islam, M.F., 1998 Brazil’s twin deficits: An empirical examination Atlantic Economic Journal, 26, 121-128 22 Kalou, S., Paleologou, S.M., 2012 The twin deficits hypothesis: Revisiting an EMU country Journal of Policy Modeling 34 (2012) 230 – 241 23 Kayhan, S., Bayat, T., Yüzbaşı, B., 2013 Government expenditures and trade deficits in Turkey: Time domain and frequency domain analyses Economic Modelling 35 (2013) 153 – 158 24 Khalid, A.M, Guan, T.W., 1998 Causality tests of budget and current account deficits: Cross-country comparisons Empirical Economics (1999) 24: 389 – 402 25 Konya, L., 2006 Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach, Economic Modelling, 23, 978-982 26 Koray, F., McMillin,W.D., 2006 Fiscal shocks, the trade balance, and the exchange rate Departmental Working Papers 2007–05 Department of Economics, Louisiana State University 27 Kouassi, E., Mougoue, M., Kymn, K.O., 2002 Causality tests of the relationship between the twin deficits Empirical Economics (2004) 29:503– 525 28 Kustepeli, Y.R., 2001 An empirical ınvestigation of the feldstein chain for Turkey DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi (1), 99–108 29 Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y., 1992 Testing the null hypothesis of stationary against the alternative of a unit root Journal of Econometrics 54, 159–178 30 Lane, P.R., Perotti, R., 1998 The trade balance and fiscal policy in the USD European Economic Review 42, 887–895 31 Lau, E., Baharumshah, A.Z., 2006 Twin deficits hypothesis in SEACEN countries: a panel data analysis of relationships between public budget and current account deficits Applied Econometrics and International Development 6, 213–226 32 Lutkepohl, H., 2004 Vector autoregressive and vector error correction models In: Lütkepohl, Helmut, Kratzig, Markus (Eds.), Applied Time Series Econometrics Cambridge Uni Press 33 Mansouri, B., 1998 Fiscal deficits, public absorption and external imbalances: An impirical examination of the Moroccan ERF Working Paper Series, Working paper 0138 34 McMillin, W.D., 1986 Federal Deficits and Short-Term Interest Rates Journal of Macroeconomics, Fall 1986, Vol 8, No 4, 403 – 422 35 Monacelli, T., Perotti, R., 2007 Fiscal Policy, the Trade Balance, and the Real Exchange Rate: Implications for International Risk Sharing Università Bocconi, Milan, Italy 36 Mosconi, R., Giannini, C., 1992 Non-causality in cointegrated systems: Representation estimation and testing Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 3, (1992) 399 – 417 37 Müller, G.J., 2004 Understanding the dynamic effects of government spending on foreign trade EUI Working Paper, ECO No 2004/27 38 Müller, G.J., 2008 Understanding the dynamic effects of government spending on foreign trade Journal of International Money and Finance 27, 345–371 39 Mundel, R A (1963) Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates Canadian Journal of Economics and Political Science, 29 (4), 475-485 40 Panagiotis, P., Emmanouil, T., Athanasios, A.L., Constantinos, K., 2008 On the Dynamics of the Greek Twin Deficits: Empirical evidence over the period 1960 – 2007 International Journal of Economic Sciences and Applied Research (2): 9-32 41 Papadogonas, T., Stournaras, Y., 2006 Twin deficits and financial integration in EU member-states Journal of Policy Modeling 28 (2006) 595–602 42 Pedroni, P., 1999 Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol 61, 653 – 670 43 Phillips, P.C.B., Perron, P., 1988 Testing for a unit root in time series regression Biometrica 75 (2), 335–346 44 Phung Thanh Binh, 2010 Time series econometrics causality models Faculty of Development Economics, University of Economics, Ho Chi Minh City 45 Roubini, N., 1988 Current account and budget deficits in an intertemporal model of consumption and taxation smoothing A Solution to the “FeldsteinHorioka Puzzle”.NBER Working Paper No 2773 46 Sims, C.A, Stock, J.H, Watson, M.K., 1990 Inference in linear time series models with some units roots Econometrica, Vol 58, No (January, 1990), 113-144 47 Summers, L.H, 1988 Tax Policy and International Competitiveness University of Chicago Press, 349 – 386 48 Toda, H.Y., Phillips, P.C.B, 1993 Vector Autoregression and causality Econometrica, Vol 61, No 6, 1367 – 1393 49 Toda, H.Y., Yamamoto, T., 1995 Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes Journal of Econometrics 66, 225–250 50 Yi, K.M., 1993 Can government purchases explain the recent U.S net export deficits? Journal of International Economics 35, 201–225 51 Zapata, H.O., Rambaldi, A.N., 1997 Monte carlo evidence on cointegration and causation Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 59, (1997) 285 298 PHỤ LỤC PHỤ LỤC A Để kiểm định quan hệ nhân dựa miền tần số, Geweke (1982) Hosoya (1991) định nghĩa sau: 𝑀𝑦→𝑥 (𝜔) = 𝑙𝑜𝑔 [ 2𝜋𝑓𝑥 (𝜔) |𝜓11 (𝑒 −𝑖𝜔)| ] = 𝑙𝑜𝑔 [1 + |𝜓12 (𝑒 −𝑖𝜔 )| |𝜓11 (𝑒 −𝑖𝜔 )| 2 ] (4) Nếu |𝜓12 (𝑒 −𝑖𝜔 )| = điều có nghĩa y khơng có quan hệ nhân với 𝑥 tần số 𝜔 Nếu thành phần 𝑧𝑡 chuỗi liên kết bậc (ký hiệu I(1)) tồn mối quan hệ đồng liên kết Θ(𝐿) có nghiệm đơn vị Breitung Candelon (2006) nghiên cứu nhận thấy quan hệ nhân từ y đến𝑥 thông qua biểu thức 𝑀𝑦→𝑥 (𝜔) = xảy |𝜓12 (𝑒 −𝑖𝜔 )| = Giả thuyết H0 tương đương với ràng buộc tuyến tính hệ số biến trễ từ mơ hình VAR Phương trình VAR 𝑥𝑡 hàm ý sau: 𝑥𝑡 = 𝛼1 𝑥𝑡−1 + + 𝛼𝑝 𝑥𝑝−1 + 𝛽1 𝑦𝑡−1 + + 𝛽𝑝 𝑦𝑝−1 + 𝜀1𝑡 (5) Và giả thuyết H0 𝑀𝑦→𝑥 (𝜔) = tương đương với ràng buộc tuyến tính hệ số 𝛽 với 𝛽 = [𝛽1 , 𝛽2 , , 𝛽𝑝 ] ′ Giả thuyết H0 : R(ω)β = R(ω) = [ cos(𝜔) sin(𝜔) cos(2𝜔) … sin(2𝜔) … (6) cos(𝑝𝜔) ] sin(𝑝𝜔) (7) Phương pháp đo lường quan hệ nhân với ω ∈ (0, π) kiểm định dựa kiểm định F truyền thống ràng buộc tuyến tính Phương pháp kiểm định theo sau phân phối F với bậc tự (2, T-2p) PHỤ LỤC B CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THỰC NGHIỆM Ở BRAXIN BOOTSTRAP TODA – YAMAMOTO Mẫu: 1994Q1 2013Q4 Bootstrap critical value Biến phụ thuộc Số quan sát Statistic Df 1% 5% 10% TB_BRA 80 9.1012 19.056 13.426 11.126 GE_BRA 80 7.1289 18.687 13.126 10.604 FREQUENCY DOMAIN TEST Mẫu: 1994Q1 2013Q4 GE_BRA≠>TB_BRA Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 5.758* 5.688* 6.067* 1.563 0.358 2.72 TB_BRA≠> GE_BRA Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 0.802 0.799 0.252 0.254 0.379 0.982 PHỤ LỤC C CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THỰC NGHIỆM Ở CỘNG HÒA SÉC BOOTSTRAP TODA – YAMAMOTO Mẫu: 1994Q1 2013Q4 Bootstrap critical value Biến phụ thuộc Số quan sát Statistic Df 1% 5% 10% TB_CHS 80 5.1990 19.481 14.264 11.658 GE_CHS 80 11.5425* 18.869 13.207 10.826 FREQUENCY DOMAIN TEST Mẫu: 1994Q1 2013Q4 GE_CHS≠>TB_CHS Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 0.087 0.089 0.327 1.23 3.882 3.066 TB_CHS≠> GE_CHS Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 0.279 0.276 0.224 0.711 0.387 0.941 PHỤ LỤC D CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THỰC NGHIỆM Ở CROATIA BOOTSTRAP TODA – YAMAMOTO Mẫu: 1994Q1 2013Q4 Bootstrap critical value Biến phụ thuộc Số quan sát Statistic Df 1% 5% 10% TB_CRO 80 9.4798* 18.148 12.519 9.260 GE_CRO 80 5.0197 18.771 13.090 10.824 FREQUENCY DOMAIN TEST Mẫu: 1994Q1 2013Q4 GE_CRO≠>TB_CRO Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 0.007 0.008 0.182 0.292 0.240 0.29 TB_CRO≠> GE_CRO Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 5.296* 5.297* 7.555* 3.654 1.210 3.774 PHỤ LỤC E CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THỰC NGHIỆM Ở INDONESIA BOOTSTRAP TODA – YAMAMOTO Mẫu: 1994Q1 2013Q4 Bootstrap critical value Biến phụ thuộc Số quan sát Statistic Df 1% 5% 10% TB_IND 80 6.5605 15.846 11.024 8.841 GE_IND 80 24.7965* 15.820 11.090 8.844 FREQUENCY DOMAIN TEST Mẫu: 1994Q1 2013Q4 GE_IND≠> TB_IND Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 1.891 1.877 2.765 2.485 0.809 1.059 TB_IND≠> GE_IND Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 3.918 4.931* 1.488 1.373 0.065 0.363 PHỤ LỤC F CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THỰC NGHIỆM Ở IRAN BOOTSTRAP TODA – YAMAMOTO Mẫu: 1994Q1 2013Q4 Bootstrap critical value Biến phụ thuộc Số quan sát Statistic Df 1% 5% 10% TB_IRA 80 61.2016* 18.485 13.226 10.898 GE_IRA 80 43.2316* 19.050 13.139 10.559 FREQUENCY DOMAIN TEST Mẫu: 1994Q1 2013Q4 Long term 𝝎𝒊 GE_IRA ≠> TB_IRA Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 6.840* 6.898* 12.672* 2.898 2.026 1.778 TB_IRA≠> GE_IRA Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 12.505* 12.322* 13.781* 2.294 0.73 3.427 PHỤ LỤC G CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THỰC NGHIỆM Ở PERU BOOTSTRAP TODA – YAMAMOTO Mẫu: 1994Q1 20013Q4 Bootstrap critical value Biến phụ thuộc Số quan sát tatistic Df 1% 5% 10% TB_PER 80 8.992* 14.598 10.13 8.272 GE_PER 80 7.706 14.918 10.123 8.141 FREQUENCY DOMAIN TEST Mẫu: 1994Q1 2013Q4 GE_PER≠>TB_PER Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 3.351 3.351 7.532* 3.861 8.427* 7.921* TB_PER≠> GE_PER Long term 𝝎𝒊 Medium term Short term 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 1.431 2.515 4.195 2.864 3.553 2.618 ... MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI TIÊU CHÍNH PHỦ VÀ THÂM HỤT THƯƠNG MẠI 2.1 Mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại Qua nghiên cứu lý thuyết lẫn thực nghiệm mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại. .. thực nghiệm mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại Việt Nam số quốc gia mở rộng 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Liệu có hay không diện mối quan hệ nhân chi tiêu phủ thâm hụt thương mại Việt Nam, từ... tài ? ?Nghiên cứu mối quan hệ chi tiêu phủ thâm hụt thương mại Việt Nam số quốc gia mở rộng? ?? để làm luận văn tốt nghiệp với mục tiêu đưa chứng thực nghiệm mối quan hệ nhân chi tiêu phủ thâm hụt thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và thâm hụt thương mại ở việt nam và của một số quốc gia mở rộng , Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và thâm hụt thương mại ở việt nam và của một số quốc gia mở rộng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn