Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch hà nội

118 1 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN ĐỨC HIẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH DU LỊCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN ĐỨC HIẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH DU LỊCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS TS DAVID O.DAPICE NGUYỄN XUÂN THÀNH TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2015 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh hay Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tác giả luận văn Nguyễn Đức Hiếu -ii- LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin gửi lời cảm ơn tới thầy Nguyễn Xuân Thành Thầy tận tình hƣớng dẫn tơi hình thành định hƣớng nghiên cứu, phƣơng pháp ý kiến sâu sắc qua buổi thảo luận để tơi hồn thành luận văn Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy, cô giảng dạy Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright nhiệt tình, miệt mài truyền đạt cho tơi kiến thức quý giá suốt thời gian kể từ tơi cịn bỡ ngỡ bƣớc chân vào ngơi trƣờng Fulbright Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị nhân viên làm việc Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho suốt q trình học tập hồn thành luận văn Trong suốt thời gian qua, đƣợc anh chị bạn học tập lớp MPP6 động viên, giúp đỡ hỗ trợ hoàn thành nội dung học tập làm luận văn Và cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè động viên, hỗ trợ suốt trình học tập hồn thành luận văn Học viên Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyễn Đức Hiếu -iii- TÓM TẮT Hà Nội đƣợc đánh giá thành phố có tài nguyên du lịch đặc sắc, đa dạng phong phú Tuy nhiên, sách phát triển du lịch thời gian vừa qua chƣa giúp thành phố khai thác đƣợc lợi đạt đƣợc mục tiêu mong muốn Trƣớc thực trạng trên, nghiên cứu tập trung giải hai câu hỏi (1) Cụm ngành du lịch Hà Nội đƣợc hình thành nhƣ đâu tác nhân cụm ngành du lịch Hà Nội? (2) Đâu yếu tố làm nâng cao làm giảm lực cạnh tranh cụm ngành? Qua phân tích, tác giả cho rằng, Hà Nội có yếu tố thuận lợi tài nguyên du lịch nhân văn để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, tôn giáo, kiến trúc du lịch hội nghị, hội thảo Tuy nhiên, năm qua thành phố tập trung nhiều nguồn vốn hoạt động vào đầu tƣ đƣờng xá, thu hút dự án đầu tƣ vào khu vui chơi giải trí, nghỉ dƣỡng Các sách không đƣợc xây dựng dựa sở nghiên cứu kỹ nhu cầu khách du lịch Trong đó, việc khai thác giá trị nhân văn tạo môi trƣờng du lịch cạnh tranh lành mạnh, thân thiện, an toàn để phát triển du lịch khơng đƣợc quan tâm mức Chính vậy, sách phát triển du lịch năm qua không phát huy đƣợc tác dụng, không nâng cao đƣợc lực trạnh tranh cụm ngành du lịch Hà Nội Từ đó, gợi ý sách để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành du lịch Hà Nội (i) Chính quyền thành phố cần xác định lại hƣớng ƣu tiên để xây dựng chiến lƣợc phát triển du lịch theo hƣớng đầu tƣ bảo tồn, tôn tạo khai thác giá trị di sản văn hóa tạo mơi trƣờng du lịch thân thiện, an toàn cho du khách, (ii) Thành phố cần tạo môi trƣờng kinh doanh du lịch theo hƣớng cạnh tranh, đơn giản hóa thủ tục kinh doanh du lịch, giảm rào cản gia nhập ngành, (iii) Ngành du lịch cần phối hợp với hiệp hội, tổ chức để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực du lịch, (iv) Các hiệp hội, tổ chức quốc tế tác nhân tham gia cụm ngành khác cần phải đƣợc liên kết chặt chẽ, phối hợp hoạt động xúc tiến, đào tạo nâng cao chất lƣợng sản phẩm du lịch (v) Thành phố cần tăng đầu tƣ cho hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Từ khóa: cụm ngành du lịch, Hà Nội, lực cạnh tranh -iv- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC HỘP ix CHƢƠNG GIỚI THIỆU .1 1.1 Bối cảnh nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .4 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Nguồn thông tin .5 1.7 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NỀN TẢNG CỦA HÀ NỘI .6 2.1 Khung phân tích nhân tố định lực cạnh tranh .6 2.2 Nhóm nhân tố lợi tự nhiên .7 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Tài nguyên thiên nhiên 2.2.3 Quy mô địa phƣơng .9 2.3 Năng lực cạnh tranh cấp độ địa phƣơng 2.3.1 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch -v- 2.3.2 Hạ tầng xã hội phục vụ phát triển du lịch .10 2.3.3 Chính sách tài khóa, đầu tƣ, tín dụng cấu kinh tế 10 2.4 Năng lực cạnh tranh cấp độ doanh nghiệp 10 2.4.1 Môi trƣờng kinh doanh 10 2.4.2 Trình độ phát triển cụm ngành 11 2.4.3 Hoạt động chiến lƣợc doanh nghiệp 12 CHƢƠNG SỰ HÌNH THÀNH CỤM NGÀNH DU LỊCH HÀ NỘI 13 3.1 Sự hình thành cụm ngành du lịch Hà Nội 13 3.2 Các tác nhân cụm ngành du lịch Hà Nội 14 3.2.1 Tài nguyên sản phẩm du lịch 15 3.2.2 Khách du lịch 17 3.2.3 Nhà cung cấp dịch vụ 18 3.2.4 Ngành hỗ trợ 20 CHƢƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DU LỊCH HÀ NỘI 25 4.1 Lý thuyết cụm ngành .25 4.2 Các điều kiện nhân tố đầu vào .26 4.2.1 Tài nguyên du lịch .26 4.2.2 Nguồn nhân lực du lịch 27 4.2.3 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội phục vụ phát triển du lịch 29 4.3 Các điều kiện cầu 31 4.3.1 Khách du lịch quốc tế 31 4.3.2 Khách du lịch nội địa 33 4.4 Các ngành phụ trợ liên quan 34 4.4.1 Các thể chế hỗ trợ 34 4.4.2 Các ngành hỗ trợ có liên quan 34 -vi- 4.5 Bối cảnh cho chiến lƣợc cạnh tranh doanh nghiệp du lịch .37 4.6 Vai trị phủ 38 4.7 Đánh giá lực cạnh tranh cụm ngành du lịch Hà Nội 41 4.8 Đánh giá lực cạnh tranh tác nhân sơ đồ cụm ngành du lịch 43 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Khuyến nghị sách .45 TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 PHỤ LỤC 50 -vii- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Từ tiếng Việt DL Du lịch HDV Hƣớng dẫn viên KDL Khách du lịch MICE Meeting, Incentive, Conference, Exhibition Du lịch hội nghị, phần thƣởng, hội thảo triển lãm NGTK Niên giám thống kê NLCT Năng lực cạnh tranh Sở VH, TT & DL Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân UNESCO United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization Tổ chức Văn hóa, Khoa học Giáo dục Liên Hợp Quốc -viii- DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Khách du lịch nội địa đến Hà Nội so với Băng Cốc (lƣợt khách) Hình 1.2 Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội so với Băng Cốc (lƣợt khách) Hình 2.1 Khung phân tích NLCT cấp độ địa phƣơng .6 Hình 2.2 Bản đồ TP Hà Nội Hình 2.3: Các ngành kinh tế TP Hà Nội so với nƣớc 12 Hình 3.1 Sơ đồ cụm ngành du lịch Hà Nội 15 Hình 3.2 Khách du lịch nội địa đến Hà Nội giai đoạn 2008 – 2013 18 Hình 4.1 Mơ hình kim cƣơng 25 Hình 4.2 Lƣợng khách du lịch quốc tế 10 TP khu vực châu Á – Thái Bình Dƣơng năm 2013 .31 Hình 4.3: Cơ cấu chi tiêu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội 32 Hình 4.4 Cơ cấu chi tiêu khách du lịch nội địa .33 Hình 4.5 Mơ hình kim cƣơng cụm ngành du lịch Hà Nội 42 Hình 4.6 Đánh giá tác nhân sơ đồ cụm ngành du lịch Hà Nội .43 -93- Về đội ngũ xe taxi địa bàn Hà Nội có hàng trăm cơng ty, số công ty trên 300 xe chủ yếu thuộc số doanh nghiệp lớn nhƣ: Mai linh, Cổ phần Hà Nội, Thành Công, VIC taxi, số cịn lại doanh nghiệp taxi có số lƣợng từ vài chục xe đến gần 100 xe Riêng đội ngũ xe xích lơ du lịch cơng an thành phố cấp cho 264 xe xích lơ du lịch, số xe thuộc công ty chun kinh doanh xe xích lơ du lịch địa bàn thành phố Về thuyền: Trên địa bàn Hà Nội có cơng ty chun tàu thủy: cơng ty du lịch sơng Hồng có tàu khách, chun chở khách du lịch sông Hồng công ty có tàu chở khách du lich kiêm dịch vụ ăn uống Hơ Tây Ngồi nhu cầu tham quan lễ hội chùa Hƣơng, thƣờng xuyên có hàng trăm thuyền, đò nhỏ bà vùng Hƣơng Sơn chuyên phục vụ vận chuyển khách du lịch NPV: Hiện địa bàn thành phố có doanh nghiệp kinh doanh xe điện, vài ba doanh nghiệp kinh doanh xích lơ Các doanh nghiệp kinh doanh đƣợc lựa chọn thơng qua hình thức nào? Theo ơng, hoạt động mở rộng quy mơ khu vực khác không? Hay cho thêm doanh nghiệp khác tham gia hoạt động kinh doanh (nhƣ hình thức đấu thầu tuyến khai thác)? NĐPV: Hiện địa bàn Hà Nội có cơng ty tơ điện Công ty xe điện đồng xuân chuyên phục vụ khách du lịch khu vực phố cổ, Công ty ô tô xe điện hồ tây phục vụ khách du lịch tham quan Hồ Tây cơng ty xích lô Các công ty đƣợc lựa chọn sở đáp ứng đủ điều kiện Luật doanh nghiệp, luật giao thông đƣờng quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng đƣợc nhu cầu đòi hỏi khách du lịch ngƣời dân việc tham quan, du lịch địa bàn Hà Nội Rất nhiều tỉnh, thành phố học tập mô hình quản lý cho phép loại hình tơ điện xích lơ du lịch hoạt động khu điểm du lịch nhƣ: Sâm Sơn – Thanh Hóa, TP Huế, TP Hồ Chí Minh… NPV: Theo ơng việc quản lý hoạt động doanh nghiệp vận chuyển gặp khó khăn gì? Và để nâng cao chất lƣợng hoạt động cần phải tháo gỡ/hay ban hành sách, quy định gì? NĐPV: Việc quản lý hoạt động doanh nghiệp vận chuyển gặp khó khăn lĩnh vực du lịch thay đổi nhân quản lý doanh nghiệp, chất lƣợng xe phục vụ, chế độ báo cáo thống kê định kỳ biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch… Ngoài tùy thuộc vào quản lý cấp, ngành liên quan đến lĩnh vực vận chuyển trình hoạt động doanh nghiệp phải tuân thủ quy định liên quan đến quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đó: VD: việc đăng ký quản lý, việc đăng kiểm, việc bảo vệ vệ sinh môi trƣờng, luật giao thông đƣờng bộ… NPV: Xin chân thành cảm ơn ông! Bà Hồng Thu Lan - Trƣởng phịng -94- Đơn vị: Ban quản lý Phố cổ Hà Nội (UBND quận Hoàn Kiếm) Địa chỉ: 128C, Trần Nhật Duật, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 39285603 / 04 / 05 ; Fax: 04 39264381 Hotline: 0913344779 Ngƣời vấn (NPV): Bà đánh giá khái quát hoạt động tổ chức khu vực phố cổ thời gian vừa qua nhằm thu hút, hấp dẫn khách du lịch? (những điều làm đƣợc, điều chƣa làm đƣợc) NĐPV: Khu Phố cổ Hà Nội quần thể di sản thị có giá trị lịch sử tiêu biểu cho trình hình thành phát triển Thủ Hà Nội Với diện tích 82 ha, khu Phố cổ Hà Nội nơi có mật độ cơng trình di tích cao nƣớc với đầy đủ loại hình tơn giáo, tín ngƣỡng: đình, đền, chùa, hội quán, miếu, am, … Ngày 05/4/2004 Bộ trƣởng Bộ Văn hóa thơng tin Quyết định số 14/2004/QĐBVHTT việc xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia – Khu Phố cổ Hà Nội Trong khu Phố cổ, di sản vật thể, di sản phi vật thể tồn phát triển sống động Trong không gian không lớn nhƣng thấy đƣợc hoạt động ngƣời dân Hà Nội qua phố nghề, phố chuyên doanh, lễ hội, sinh hoạt tôn giáo, tín ngƣỡng, đời sống, văn hố ẩm thực… giá trị văn hóa tiêu biểu hấp dẫn du khách nƣớc Trong thời gian vừa qua để đẩy mạnh việc phát triển du lịch, dƣới đạo Quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tập trung cho cơng tác bảo tồn , trùng tu di tích, chỉnh trang đƣờng phố khu Phố cổ Tuyến phố Hàng Đào đến Hàng Giấy đƣợc chỉnh trang vào dịp đại lễ 1000 năm TL-HN, đoạn phố Tạ Hiện đƣợc cải tạo năm 2011 thu hút đồng du khách nƣớc ngồi Chỉnh trang phố Lãn Ơng năm 2013- 2014 Đình Đồng Lạc 38 Hàng Đào, Ngơi nhà Di sản 87 Mã Mây nhà cổ 51 Hàng Bạc kinh phí TP Toulouse tài trợ ví dụ cho công tác bảo tồn, tôn tạo nhà cổ Phố cổ Các dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật thị, trùng tu di tích, chỉnh trang kiến trúc, chƣơng trình lễ hội Quận tổ chức góp phần lớn vào việc quảng bá, giới thiệu giá trị khu Phố cổ Hà Nội tới ngƣời dân, du khách nƣớc quốc tế, góp phần đƣa quận Hồn Kiếm, khu Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn du khách Bên cạnh đó, Quận Hồn Kiếm khơi phục nhiều lễ hội truyền thống nhƣ lễ hội đền Bạch Mã, lễ hội đình Yên Thái- Nguyên phi Ỷ Lan, lễ hội Trung thu Phố cổ, lễ hội nghề kim hoàn, lễ hội Vua Lê đăng -95- quang, chợ hoa Hàng Lƣợc Các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian nhƣ hát xẩm, ca trù, quan họ, chèo tổ chức khu Phố cổ Khai thác xe du lịch xanh quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực Phố cổ Đặc biệt phải kể đến dự án tuyến phố mở rộng: Hàng Buồm- Mã Mây-Lƣơng Ngọc Quyến- Đào Duy Từ- Tạ Hiện- Hàng Giầy tạo không gian giao lƣu văn hoá, thƣơng mại sầm uất, nhộn nhịp, thu hút đông đảo khách du lịch ngồi nƣớc Trung tâm giao lƣu Văn hóa Phố cổ Hà Nội vừa khánh thành vào hoạt động tháng năm 2015 địa điểm tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, biểu diễn thú vị Hệ thống khách sạn, sở lƣu trú đƣợc nâng cao chất lƣợng phục vụ Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 323 khách sạn, sở lƣu trú có 127 khách sạn đƣợc xếp hạng, gắn sao; có 133 cơng ty lữ hành, hệ thống nhà hàng, cửa hàng bán đồ lƣu niệm, điểm mua sắm, vui chơi giải trí Bên cạnh nỗ lực cố gắng việc bảo tồn di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch, việc khai tác tiềm du lịch khu Phố cổ Hà Nội cịn gặp phải nhiều khó khăn Trong thời gian qua, hoạt động dịch vụ, thƣơng mại, du lịch chƣa xứng với tiềm năng, mạnh Quận, cịn mang tính tự phát, văn minh thƣơng mại chƣa đáp ứng yêu cầu Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thƣơng mại du lịch chƣa thực mang lại hiệu quả, chƣa tổ chức đƣợc kiện quảng bá, xúc tiến thƣơng mại, du lịch quy mô chất lƣợng Phần lớn doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ, thƣơng mại, du lịch địa bàn doanh nghiệp vừa nhỏ, khả hội nhập, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lƣợng sản phẩm khả cạnh tranh doanh nghiệp nhiều hạn chế; số lƣợng chất lƣợng loại hình dịch vụ chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu Một số doanh nghiệp lực quản lý kinh doanh hạn chế, thiếu vốn đầu tƣ, chƣa coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thƣơng hiệu, xúc tiến thƣơng mại, quảng cáo, mở rộng liên doanh, liên kết Mật độ dân cƣ cao kéo theo nhiều phức tạp trật tự an toàn xã hội, gây áp lực lớn đến sở hạ tầng, giao thông đô thị Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị quận đầu tƣ cải tạo song chƣa đáp ứng yêu cầu NPV: Theo bà, để hấp dẫn khách du lịch khu vực phố cổ Hà Nội, cần phải khắc phục trở ngại gì? NĐPV: Để khắc phục khó khăn trở ngại công tác đẩy mạnh phát triển du lịch khu Phố cổ Hà Nội thời gian tới, quận Hoàn Kiếm cần tích cực phối hợp với sở, ban ngành tạo điều kiện -96- thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch sở, ngành liên quan, quan báo chí Trung ƣơng, Hà Nội để thực cơng tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu du lịch Phố cổ Hà Nội, quận Hồn Kiếm Bên cạnh , tiến hành xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động xúc tiến du lịch, đầu tƣ, thƣơng mại để tuyên truyền quảng bá, mời gọi dự án đầu tƣ, xây dựng tour, tuyến điểm liên vùng; tăng cƣờng công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu du lịch khu Phố cổ Hà Nội, triển khai dự án trùng tu cơng trình có giá trị, khơi phục phố nghề, đình thờ tổ nghề, hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lƣợng sản phẩm du lịch đến với du khách Quận tiếp tục tập trung đầu tƣ, khai thác hiệu quả, phát huy mạnh không gian kiến trúc, giá trị văn hóa Phố cổ; phát triển dịch vụ, thƣơng mại, du lịch gắn liền với quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu Phố cổ; tổ chức tốt lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian đƣơng đạitiếp tục triển khai dự án khơi phục phố nghề, đình thờ tổ nghề, xây dựng phƣơng án hỗ trợ số gia đình trình diễn sản xuất, bán hàng thủ cơng cho du khách, tổ chức thêm điểm mua sắm, biểu diễn nghệ thuật phục vụ du lịch Vấn đề đảm bảo giữ trật tự an ninh, vệ sinh môi trƣờng, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, tạo thuận lợi cho du khách, xử lý tình trạng trèo kéo, ép giá khách du lịch cần đƣợc thực triệt để Quận hỗ trợ tổ chức lớp bồi dƣỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ du lịch cho sở kinh doanh du lịch, hƣớng dẫn viên điểm du lịch Quận quản lý NPV: Xin chân thành cảm ơn bà! Phỏng vấn: Bà Phạm Thị Hƣơng Giang – Giảng viên Đơn vị: Trƣờng Cao đẳng Du lịch Hà Nội Địa chỉ: 236, đƣờng Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Ngƣời vấn (NPV): Trƣờng Cao đẳng du lịch Hà Nội trƣờng đào tạo nghề du lịch lớn Hà Nội Theo ý kiến nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động, sinh viên nói chung Trƣờng nói riêng trƣờng cịn gặp nhiều khó khăn tiếp cận với thực tế công việc Vậy theo ông (bà) nguyên nhân sao? Ngƣời đƣợc vấn (NĐPV): Do tập trung vào thực hành nhƣng môi trƣờng thực hành đơi chƣa phù hợp với tình hình kinh doanh tại; ví dụ nhƣ phịng thực hành bên lễ tân, buồng -97- Nội dung thực hành đơi chƣa sát thực tế Tóm lý sở vật chất kỹ thuật, thời gian thực, nội dung chƣơng trình thực hành thân sinh viên có chịu khó thƣờng xuyên rèn luyện khơng Thực hành xong bỏ nên làm khơng biết Trƣờng tơi có bên bếp, nhà hàng thực hành tốt Số lƣợng sinh viên đông ảnh hƣởng đến thời gian thực hành sinh viên Nếu để sinh viên thực tập tuỳ vị trí, khách sạn cao cấp không cho sinh viên cho làm lễ tân Sinh viên có lần thực tập, nhƣng hầu hết đƣợc làm công việc chân tay thơi Trừ trƣờng có sở kinh doanh, nƣớc ngồi tơi thấy có mơ hình đó, ngƣời ta lấy sinh viên làm lao động để kinh doanh dạy nghề Chứ Việt Nam mơ hình cịn ít, hầu nhƣ khơng có Ở trƣờng tơi có sở kinh doanh, nhƣng thân sinh viên không đƣợc làm Doanh nghiệp họ cho sinh viên làm công việc không ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh họ, việc làm nhân viên buồng, phịng; nghiệp vụ khơng phải học nhiều Ngƣời vấn (NPV): Quy định yêu cầu hƣớng dẫn viên quốc tế muốn đƣợc cấp thẻ phải có tốt nghiệp đại học, theo bà có ảnh hƣởng đến mục tiêu học tập sinh viên theo bà có thầy hợp lý không? NĐPV: Theo nghĩ, tốt nghiệp cao đẳng tốt rồi, quan trọng ngoại ngữ tốt NPV: Theo bà, lại phải tốt nghiệp cao đẳng, nghĩ nhiều ngƣời lao động nƣớc ngoài, họ chịu khó học ngoại ngữ có ngoại ngữ tốt, am hiểu văn hóa khách du lịch? NĐPV: Thực nghĩ nhƣ vậy, hƣớng dẫn viên quốc tế không cần phải tốt nghiệp cao đẳng hay đại học Luật quy định cứng nhƣ hạn chế nhiều Tôi thấy cách đặt vấn đề hay, để trao đổi lại với vài thầy Nhìn chung, theo quan điểm tôi, cách tiếp cận đào tạo nghề du lịch trƣờng nên có sở kinh doanh du lịch để sinh viên thực hành NPV: Vậy ý tƣởng ngƣợc lại, thu hút doanh nghệp du lịch mạnh, tạo điều kiện để họ mở sở đào tạo du lịch? NĐPV: Đúng rồi, tơi thấy có số doanh nghiệp bắt đầu tự hình thành sở đào tạo Vì đặc thù đào tạo du lịch đào tạo nghề, tơi thấy cách làm hay Tơi thấy mơ hình đào tạo nghề du lịch Polytechnic Singapore mơ hình hay -98- Nguyễn Ngọc Thọ, sinh năm 1978 Cơng ty làm việc: CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ NT (Horse Tour) Điạ chỉ: Số 38, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội ĐT/Fax: 04 62850845 / 04 62850846 Email: info@horsetours.vn Website: horsetours.vn Hotline: 0967 38 0000 Ngƣời vấn (NPV): Theo ông quy định nhà nƣớc hƣớng dẫn viên du lịch có gây khó khăn, hay bất cập nghề hƣớng dẫn viên du lịch? Ngƣời đƣợc vấn (NĐPV): Hƣớng dẫn viên (Hdv) khâu quan trọng công tác tổ chức du lịch Hdv coi mặt đại diện thực địa doanh nghiệp du lịch nói riêng ngành du lịch quốc gia nói chung Chú trọng phát triển đội ngũ hdv chuyên nghiệp, trình độ cao điều kiện tối quan trọng việc thúc đẩy phát triển, quảng bá du lịch Về quy định nhà nƣớc, anh xem qua nhƣng chƣa có điều kiện so sánh với vác nƣớc khác Nhìn định khơng có phức tạp, chí đơn giản Các quy định mang tính chất giấy tờ thông qua số chứng chỉ/bằng cấp, chƣa đặt nghiên túc vấn đề khảo xét chuyên môn, hiểu biết thực tế khả ứng xử tình Nhà nƣớc cần hoàn thiện hệ thống quy định hƣớng đến thực tế để cấp chứng ngƣời, việc NPV: Có ý kiến cho rằng, quy định hƣớng dẫn viên (quốc tế) yêu cầu phải có tốt nghiệp đại học không cần thiết, hạn chế ngƣời có lực ngoại ngữ nhƣng u thích nghề hƣớng dẫn viên họ khơng tốt nghiệp đại học ( ví dụ số ngƣời lao động nƣớc trở về, hay em tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp) Xin Ông (bà) cho ý kiến vấn đề này? NĐPV: Trên tinh thần trọng kiến thức, hiểu biết thực tế, đam mê nghề nghiệp thấy đại học khơng phải yếu tố tiên Thực tế, chí ngƣời có đại học cịn chƣa làm tốt công việc hƣớng dẫn viên mặt: chuyên mơn, chăm sóc khách hàng, kỹ ứng xử, chí cấp cứu xảy cố -99- Vấn đề đặt khơng phải có cấp nào, hệ thống đào tạo nƣớc nói chƣa trọng đến tính ứng dụng thực tế nhiều lắm, từ nảy sinh tƣợng so sánh ngƣời có đại học khơng làm tốt cv ng k có đại học NPV: Theo ơng (bà) quan quyền cần ban hành/thay đổi sách hƣớng dẫn viên? NĐPV: Do giáo dục vấn đề lớn hơn, việc cải thiện chung khơng nằm tầm kiểm sốt ngành du lịch Nhƣng phạm vi ngành, cân nhắc số biện pháp để kiểm soát tốt chất lƣợng chứng hdv mà ngành cấp ra, theo tôi, bao gồm: Một là, tăng cƣờng chất lƣợng kiểm tra xét cấp chứng chỉ: trọng đến kiến thức chun mơn, văn hóa ứng xử, xử lý tình thực tế Ví dụ: khơng xét theo giấy tờ hồ sơ, mà vấn thực tế; ngoại ngữ không xét theo chứng chỉ, cấp mà tổ chức thi presentation theo chủ đề, nghe, nói, viết luận Hai là, hiểu biết cá nhân hữu hạn, cịn thực tế mênh mơng Nên cân nhắc ngồi thẻ hƣớng dẫn viên chung, cần có khảo xét cụ tể tuyến để cấp thêm chứng hƣớng dẫn viên chuyên tuyến Một hƣớng dẫn viên đƣợc cấp nhiều chứng cho nhiều tuyến sở phải đạt yêu cầu kiếm tra thực tế Ba là, có biện pháp quản lý tình trạng bát nháo hƣớng dẫn viên Cần lập danh sách công khai sở liệu hƣớng dẫn viên, cơng bố rõ ràng thơng tin cá nhân, trình độ chun mơn, phạm vi tour tuyến để ngƣời truy cập thẩm tra (Singapore có đƣa danh sách hƣớng dẫn viên tiếng Việt lên web tổng cục du lịch họ) Bốn là, thẻ hƣớng dẫn viên cần có thời hạn, hết thời hạn phải đƣợc kiểm tra lại NPV: Xin chân thành cảm ơn ơng! 6.Ơng Ngơ Minh Tuấn, sinh năm 1981 Công ty làm việc: Hƣớng dẫn viên tự inbound outbound Hotline: 0983 446 565 NPV: Theo ông quy định nhà nƣớc hƣớng dẫn viên du lịch có gây khó khăn, hay bất cập nghề hƣớng dẫn viên du lịch? -100- Có ý kiến cho rằng, quy định hƣớng dẫn viên (quốc tế) yêu cầu phải có tốt nghiệp đại học không cần thiết, hạn chế ngƣời có lực ngoại ngữ nhƣng u thích nghề hƣớng dẫn viên họ khơng tốt nghiệp đại học ( ví dụ số ngƣời lao động nƣớc trở về, hay em tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp) Xin Ông (bà) cho ý kiến vấn đề này? NĐPV: Thực hƣớng dẫn viên quốc tế không thiết phải có đại học hay cao đẳng, giỏi tiếng thật sự, đƣợc đào tạo chứng nghiệp vụ du lịch Là học thật thi thật nhé, đào tạo họ thực tế theo tour Họ có ngơn ngữ giỏi rồi, kinh nghiệm chƣa có Làm nhƣ tận dụng đƣợc ngƣời tài thật yêu nghề Học đại học chủ yếu lý thuyết, lại phải học nhiều môn ko cần thiết Thực tế tour lại Tơi thấy theo luật phải bắt theo lịch trình Vì tour hƣớng dẫn nên đƣợc quyền linh động; chỗ trƣớc, chỗ sau miễn ko cắt lịch trình khách thay đổi đc khách đồng ý Cái ko hợp lý Hƣớng dẫn khách cịn tuỳ vào tình hình bàn thấy hợp lý thay đổi Hoặc ko đồng với ông giao thông, không cho dừng xe số điểm du lịch, khó để khách du lịch vào tham quan Với trƣờng hợp ko có đại học hay cao đẳng, tổ chức tạo họ tháng, sau thi sở ngơn ngữ, nghiệp vụ, đạt cấp thẻ Nhƣng mà học theo kiểu Sở tổ chức khó, học khơng thực chất Học thực tế phải thực tế, thực hành, thay cầm mic xe, điểm tham quan, có hƣớng dẫn viên giỏi đƣợc Hiện nay, lớp nghiệp vụ du lịch trƣờng đào tạo tổ chức, có phải Sở đâu, nên trƣờng vừa đào tạo lý thuyết xong, lại đào tạo lý thuyết tiếp Các lớp nghiệp vụ bồi dƣỡng kiến thức cho hƣớng dẫn viên khơng có tác dụng nhiều, mà có cịn làm thời gian hƣớng dẫn viên Vì ngƣời dạy có khơng có kinh nghiệm hƣớng dẫn viên Vì thế, ngƣời dạy lớp phải hƣớng dẫn viên kỳ cựu, ngƣời giỏi rồi, hay đƣợc, để thầy giáo dạy lớp không ổn -101- Phan Thị Thu Minh – Giám đốc cơng ty DN: CƠNG TY TNHH ĐẦU TƢ TM & DU LỊCH HOÀNG ANH Địa : A4/9 Ngõ 8, Đƣờng Quang Trung, Phƣờng La khê, Quận Hà Đông, HN Tel: 04.22012446/ 22196118 Fax: 04.33820017 Hotline: 090.3232.032 - 0968.791.632 NPV: Ông (bà) đánh giá nhƣ thực trạng cạnh tranh doanh nghiệp lữ hành địa bàn Hà Nội? Hiện địa bàn Hà Nội, số lƣợng doanh nghiệp lữ hành nhiều (cả quốc tế nội địa), mức độ cạnh tranh cao, nhiên, chất lƣợng sản phẩm doanh nghiệp lữ hành khơng đƣợc cải thiện, tình trạng kinh doanh chụp giật, sản phẩm thiếu sáng tạo trùng lắp Xin ý kiến Ông (bà) vấn đề này? NĐPV: Thực trạng cạnh tranh DN Lữ hành địa bàn HN khốc liệt, cơng ty du lịch mọc lên nhiều, nhà nhà làm du lịch, đội xe làm du lịch v.v Du lịch nhƣ khơng có bản, làm hình ảnh cơng ty chun mơn làm Chính vậy, mà dẫn đến mức độ cạnh tranh cao dẫn đến sản phẩm của đơn vị khơng thiện đƣợc Vì muốn làm phải giảm dịch vụ tour Tình trạng kinh doanh chụp giật, theo mùa, sản phẩm du lịch thiếu sáng tạo trùng lặp dẫn đến làm ảnh hƣởng cho công ty làm ăn chân Khách hàng ham tour rẻ địi hỏi chất lƣợng tốt Vậy công ty làm mang tính chất khơng quy mơ họ phải tìm cách làm để có lãi Đã rẻ khơng thể có chất lƣợng tốt, quy luật Các dịch vụ kèm theo tour nhƣ nhà hàng, khách sạn, vé máy bay, xe lại không đồng thống giá chuẩn, làm ăn mang tính chất chụp giật, giá thất thƣờng theo mùa vụ Muốn cải thiện đƣợc vấn đề cần có quy hoạch tổng thể quy chuẩn đồng từ đạo Tổng cục du lịch, Sở, ban ngành Có thống chung Cơng ty du lịch, nhà hàng, khách sạn, tàu, xe, vé máy bay Cần hoàn thiện lại cách làm du lịch Nhƣ khách du lịch nƣớc ngồi vào VN: cần có hệ thống quy hoạch đồng sở vật chất, hệ thống nhà hàng, điểm dừng chân cho du khách mua bán hàng lƣu niệm sản vật Việt Nam theo thể thống chuẩn Đối với ngƣời dân Việt Nam, du lịch nƣớc cần có sách khuyến khích ngƣời dân du lịch nƣớc Vì VN điểm du lịch tiềm thiên nhiên, văn hóa đẹp -102- Nhƣng giá vào tham quan điểm đắt đắt lên chi phí vào tour cao Cao tour nƣớc lên việc chảy máu ngoại tệ tránh khỏi NPV: Vai trò quan nhà nƣớc cần phải làm gì/hay ban hành sách để tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp lữ hành? NĐPV: Vai trò quan nhà nƣớc cần có sách hỗ trợ kết hợp tạo điều kiện cho Doanh nghiệp làm du lịch thống Đƣa sách, chủ trƣơng đắn công ty Du lịch nhƣ Hệ thống nhà hàng, khách sạn, tàu, xe, máy bay Làm quy hoạch tổng thể từ xuống theo quy chuẩn NPV: Hiện nay, doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải ký quỹ 250 triệu đồng (inbound) 500 triệu đồng (outbound), theo ông (bà) sách có giúp doanh nghiệp lữ hành hoạt động tốt hơn? Các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo ông (bà) có điều bất hợp lý? NĐPV: Việc DN lữ hành quốc tế phải ký quỹ 250 triệu đồng cao số tiền DN bị chốt chặt lại gây khó khăn việc kinh doanh Thực việc ký quỹ hình thức để ép buộc doanh nghiệp nhƣng có giải pháp khác tốt nhƣ sách pháp luật chuẩn bắt buộc cơng ty phải thực thi Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Về khơng có bất hợp lý, mà cần tạo điều kiện tốt cho thủ tục nhanh gọn NPV: Theo ơng (bà) quyền thành phố cần phải làm để nâng cao sức hấp dẫn điểm đến du lịch Hà Nội? NĐPV: Theo quyền thành phố muốn nâng cao sức hấp dẫn tuyến điểm du lịch Hà Nội cần phải giải triệt để vấn nạn trèo kéo khách mua đồ lƣu niệm, làm xanh điểm du lịch, quy hoạch lại điểm có có nét ẩm thực Hà thành Các điểm bán đồ lƣu niệm lên có quản lý cụ thể, khơng bán đắt cho khách… Tiếp đến nguồn lực Hƣớng dẫn viên cần đƣợc đào tạo có định hƣớng nghề nghiệp rõ ràng, cụ thể có nhƣ họ mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế tốt đƣợc Nhất HDV quốc tế khơng làm trịn bổn phận, trách nhiệm truyền bá quảng cáo văn hóa đến với bạn bè quốc tế đƣợc thông tin cập nhật kịp thời để sửa chữa làm tốt lên HDV quốc tế cịn thiếu cịn yếu chuyên môn Hà Nội tiềm để phát triển du lịch nhƣng tơi nghĩ chƣa có quy hoạch chặt chẽ tổng thể từ xuống -103- NPV: Có ý kiến cho rằng, để hấp dẫn khách du lịch quốc tế, kéo dài thời gian lƣu trú khách, tăng mức độ chi tiêu, Hà Nội cần phải đầu tƣ xây dựng khu vui chơi giải trí tầm cỡ, khu nghỉ dƣỡng, sân gơn khu vực ngoại thành (nhƣ Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn) Là doanh nghiệp lữ hành, đứng dƣới góc nhìn từ nhu cầu khách du lịch, theo bà, Hà Nội nên tập trung theo hƣớng đó, nên tập trung vào việc cải thiện điểm di tích văn hóa lịch sử tơn giáo sẵn có; nhƣ cải thiện sở hạ tầng chung (bến xe, bến cảng, ngân hàng, thông tin) môi trƣờng du lịch chung (tập trung nội thành) đồng thời tổ chức hoạt động đêm khu vực nội thảnh? NĐPV: Đúng vậy, để hấp đẫn khách du lịch quốc tế, kéo dài thời gian lƣu trú khách, tăng mức độ chi tiêu, Hà Nội cần phải đầu tƣ xây dựng khu vui chơi giải trí tầm cỡ, khu nghỉ dƣỡng, sân gơn khu vực ngoại thành (nhƣ Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn) Nhƣng cần có hỗ trợ từ phía nhà nƣớc Ngoài ra, tập chung vào điểm du lịch văn hóa có với dịng lịch sử theo suốt chặng đƣờng phát triển đất nƣớc Cần cải thiện giao thông công cộng nhƣ xe du lịch vào Nội đô cho khách tham quan mà hạn chế chỗ tuyến phố lại nhƣ bất cập cho việc di chuyển khách nhƣ việc lại đơn vị xe ô tô Cải thiện tuyến phố để thu hút khách du lịch nội địa nhƣ khách quốc tế NPV: Bà đánh giá nhƣ chất lƣợng nguồn nhân lực đào tạo sở du lịch nói riêng, sở giáo dục nói chung Hà Nội? Theo ơng (bà) để sinh viên trƣờng tiếp cận đƣợc với công việc, sở đào tạo cần phải thay đổi cách tiếp cận đào tạo nhƣ nào? NĐPV: Nguồn nhân lực đào tạo sở du lịch nói riêng sở giáo dục nói chung Hà Nội cịn sách nhiều, thực tế trải nghiệm ít, kinh nghiệm khơng có, sách Cần đƣa chun mơn vào giảng dậy cho sát với thực tế Theo tơi để sinh viên trƣờng tiếp cận đƣợc với công việc sở đào tạo cần có cách tiếp cận thực tế theo chuyên ngành học, lên thực tế nhiều sách phải thực đổi cách giảng dậy với sinh viên đƣợc vào chuyên môn nghề nghiệp NPV: Xin chân thành cảm ơn bà! Hồng Thị Mai- Giám đốc cơng ty Tên công ty: công ty TNHH Khám Phá Châu Á Địa chỉ: P302, E6, TT Quỳnh Mai, P Quỳnh Mai, Q Hai Bà Trƣng, Hà Nội Web: www.explorerealasia.com -104- Mobile: 090341 916 NPV: Bà đánh giá nhƣ thực trạng cạnh tranh doanh nghiệp lữ hành địa bàn Hà Nội? Hiện địa bàn Hà Nội, số lƣợng doanh nghiệp lữ hành nhiều (cả quốc tế nội địa), mức độ cạnh tranh cao, nhiên, chất lƣợng sản phẩm doanh nghiệp lữ hành khơng đƣợc cải thiện, tình trạng kinh doanh chụp giật, sản phẩm thiếu sáng tạo trùng lắp Xin ý kiến Ông (bà) vấn đề này? NĐPV: Mơi trƣờng kinh doanh cần có cạnh tranh lành mạnh giá cả, chất lƣợng để đảm bảo môi trƣờng kinh doanh tốt, đặc biệt kinh doanh lữ hành Hà Nội Tuy nhiên giá dịch vụ kinh doanh lữ hành thƣờng phụ thuộc vào chi phí giá dịch vu mua bên ngồi nên để kiểm sốt tính cạnh tranh giá cần có đƣợc giá sàn dịch vụ nhƣ khách sạn, cƣớc xe,… Để đảm bảo dịch vụ tốt kinh doanh lữ hành Hà Nội cần kiểm sốt chất lƣợng dịch vụ hƣớng dẫn, xe phƣơng tiện vận chuyển Hiện chất lƣợng dịch vụ hƣớng dẫn, xe miền Bắc nói chung Hà Nội cần cải thiện nhiều nữa, so với vùng thành phố khác Việt Nam NPV: Vai trò quan nhà nƣớc cần phải làm gì/hay ban nhành sách để tạo mơi trƣờng cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp lữ hành? NĐPV: Mong muốn quan quản lý nhà nƣớc ổn định chi phí có giá dịch vụ sàn khoảng khách sạn, vé máy bay, phƣơng tiện vận chuyển, etc… để tạo mơi trƣờng cạnh tranh lành mạnh có kiểm sốt giá dịch vụ từ tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh kinh doanh lữ hành doanh nghiệp lữ hành NPV: Hiện nay, doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải ký quỹ 250 triệu đồng, theo bà sách có giúp doanh nghiệp lữ hành hoạt động tốt hơn? Các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo ơng (bà) có điều bất hợp lý? NĐPV: Mong muốn bỏ ký quỹ Hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế rõ ràng, nhanh hẹn NPV: Theo bà quyền thành phố cần phải làm để nâng cao sức hấp dẫn điểm đến du lịch Hà Nội? NĐPV: Loại bỏ tệ nạn ăn xin, bán hàng điểm du lịch Có hỗ trợ khách tham quan tuyến phố Nâng cao ý thức ngƣời dân thủ đô tự hào thủ đô Hà Nội thân thiện, hiếu khách để hấp dẫn du khách tham quan Hà Nội -105- NPV: Có ý kiến cho rằng, để hấp dẫn khách du lịch quốc tế, kéo dài thời gian lƣu trú khách, tăng mức độ chi tiêu, Hà Nội cần phải đầu tƣ xây dựng khu vui chơi giải trí tầm cỡ, khu nghỉ dƣỡng, sân gôn khu vực ngoại thành (nhƣ Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn) Là doanh nghiệp lữ hành, đứng dƣới góc nhìn từ nhu cầu khách du lịch, theo ông (bà) Hà Nội nên tập trung theo hƣớng đó, nên tập trung vào việc cải thiện điểm di tích văn hóa lịch sử tơn giáo sẵn có; nhƣ cải thiện sở hạ tầng chung (bến xe, bến cảng, ngân hàng, thông tin) môi trƣờng du lịch chung (tập trung nội thành) đồng thời tổ chức hoạt động đêm khu vực nội thảnh? NĐPV: Là doanh nghiệp lữ hành, theo ý kiến cá nhân tôi, nên tập trung vào việc cải thiện điểm di tích văn hóa lịch sử tơn giáo sẵn có; nhƣ cải thiện sở hạ tầng chung (bến xe, bến cảng, ngân hàng, thông tin) môi trƣờng du lịch chung (tập trung nội thành) đồng thời tổ chức hoạt động đêm khu vực nội thảnh NPV: Bà đánh giá nhƣ chất lƣợng nguồn nhân lực đào tạo sở du lịch nói riêng, sở giáo dục nói chung Hà Nội? Theo ơng (bà) để sinh viên trƣờng tiếp cận đƣợc với công việc, sở đào tạo cần phải thay đổi cách tiếp cận đào tạo nhƣ nào? NĐPV: Tôi đánh giá cao cách đào tạo nhân dự án EU tơi thích cách đào tạo hƣớng dẫn khoa du lich trƣờng Đại học Mở trƣờng Cao đẳng du lịch Hà Nội Nên để em học đôi với hành nguồn nhân du lịch đƣợc cải thiện đáp ứng nhu cầu thực tế NPV: Xin chân thành cảm ơn bà! Ơng Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch Đơn vị: Hiệp hội Du lịch Việt Nam Địa chỉ: tầng 7, 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04 37 83 5121 NPV: Xin ơng cho biết hoạt động Hiệp hội du lịch Việt Nam kết việc hợp tác Hiệp hội với Hà Nội hoạt động mình? NĐPV: Hiệp hội du lịch Việt Nam chủ yếu thực chức đại diện cho doanh nghiệp việc đề xuất ban hành, điều chỉnh, sửa đổi sách có liên quan đến phát triển du lịch Ngồi ra, nhiệm vụ chúng tơi làm kết nối doanh nghiệp để thực hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch chung, hoạt động có liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm -106- Hàng năm, tổ chức doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế lớn giới nhƣ ITB,WTM, tổ chức Road Show nƣớc ngồi, đón đoàn Fam Trip Press Trip nƣớc vào Việt Nam; hay tổ chức đoàn Fam Trip doanh nghiệp khảo sát xây dựng sản phẩm nƣớc Một vài năm năm gần đây, tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội cách thƣờng niên, bƣớc đầu đƣợc đánh giá cao Mặc dù, Hiệp hội du lịch Việt Nam tổ chức hoạt động phạm vi nƣớc; nhƣng coi trọng hợp tác với thành phố Hà Nội, địa phƣơng có vị trí quan trọng phát triển du lịch nƣớc nơi tập trung nhiều doanh nghiệp du lịch lớn Hiện nay, thành phố Hà Nội tham gia số Hội chợ du lịch mà tổ chức; nhiên, phối hợp gắn kết thực chƣa hiệu NPV: Theo ông thành phố Hà Nội Hiệp hội thời gian tới cần có hƣớng hợp tác nhƣ nào? NĐPV: Thành phố Hà Nội địa phƣơng lớn, tự tham gia hay tổ chức kiện du lịch Tuy nhiên, với vai trị địa phƣơng, điều có nhiều hạn chế Vì thế, Hiệp hội thành phố hợp tác tốt Hà Nội với Hiệp hội để tổ chức kiện du lịch Hoặc Hà Nội tham gia với tƣ cách thành viên chính, chủ chốt Làm đƣợc nhƣ vậy, thành phố Hà Nội tiết kiệm chi phí hoạt động xúc tiến hiệu Bên cạnh đó, hai bên hợp tác việc đào tạo nguồn nhân lực xây dựng sản phẩm NPV: Với kinh nghiệp nhiều năm làm lĩnh vực du lịch, xin ông cho biết Hà Nội nên phát triển sản phẩm du lịch gì? Và Hà Nội có nên đầu tƣ phát triển sản phẩm phía ngồi huyện ngoại thành hay không? NĐPV: Theo tôi, sản phẩm du lịch mà Hà Nội phát triển tour du lịch nội Các điểm du lịch ngoại thành phát triển nhƣ Cổ Loa, chùa Hƣơng hay Ba Vì Nhƣng thực tế, điểm du lịch phát triển thời gian qua không tốt Theo quan điểm tôi, Hà Nội không câu nệ phải xây dựng sản phẩm du lịch điểm du lịch nằm địa bàn Hà Nội nên coi điểm du lịch tỉnh xung quanh điểm du lịch Có nhƣ vậy, sản phẩm du lịch Hà Nội hấp dẫn phong phú phát huy đƣợc vai trò thành phố trung tâm -107- Đối với chƣơng trình du lịch nội đô (city tour), cần phải mở thêm điểm, cần phải quản lý chặt chẽ, có quy định tiêu chuẩn rõ ràng phải ngành du lịch quản lý Thực tế tơi thấy, di tích văn hóa ngành văn hóa quản lý chủ yếu, nên để phát triển du lịch khó Muốn phát triển điểm du lịch, nên để ngành du lịch quản lý Ngành du lịch phải làm công việc cụ thể, ví dụ nhƣ làm việc với nhà chùa, đƣa khách đến nhà chùa phải cam kết gì?, phải làm gì? Các doanh nghiệp phải có trách nhiệm gì? Cơ quan quản lý nhà nƣớc quản lý gì? Việc xây dựng sản phẩm phải tiến hành thƣờng xuyên, hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải có sản phẩm cụ thể, có kế hoạch cơng bố rõ ràng (sản phẩm tháng, quý, năm) Sau phải đào tạo cho ngƣời dân, ngƣời quản lý điểm du lịch, hỗ trợ việc quảng bá, tuyên truyền NPV: Xin chân thành cảm ơn ông! ... (1) Cụm ngành du lịch Hà Nội đƣợc hình thành nhƣ đâu tác nhân cụm ngành du lịch Hà Nội? (2) Đâu yếu tố làm nâng cao làm giảm lực cạnh tranh cụm ngành? Qua phân tích, tác giả cho rằng, Hà Nội. .. huy đƣợc tác dụng, không nâng cao đƣợc lực trạnh tranh cụm ngành du lịch Hà Nội Từ đó, gợi ý sách để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành du lịch Hà Nội (i) Chính quyền thành phố cần xác định lại... HÌNH THÀNH CỤM NGÀNH DU LỊCH HÀ NỘI 13 3.1 Sự hình thành cụm ngành du lịch Hà Nội 13 3.2 Các tác nhân cụm ngành du lịch Hà Nội 14 3.2.1 Tài nguyên sản phẩm du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch hà nội , Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn