Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực 2 TNHH MTV đến năm 2020

83 1 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN DUY NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC TNHH MTV ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN DUY NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC TNHH MTV ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh hướng nghề nghiệp Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ GV HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG NGỌC ĐẠI TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Duy Nam – học viên cao học - Khóa 22 – Ngành Quản trị kinh doanh - Viện đào tạo sau đại học Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Tơi xin cam đoan tồn nội dung luận văn tơi thực Các thơng tin, tài liệu trích dẫn luận văn có ghi nguồn tham khảo từ sách, tạp chí, nghiên cứu, báo cáo hay báo TP.HCM, tháng 05 năm 2015 Tác giả luận văn NGUYỄN DUY NAM MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái quát nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm phân loại nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực: 1.1.3 Mục tiêu ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 1.2 Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Đặc điểm NNL PTNNL doanh nghiệp 1.2.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.3 Đánh giá nguồn nhân lực 12 1.3 Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 13 1.3.1 Đặc điểm SX - kỹ thuật DN KDXD góc độ PTNNL 13 1.3.2 Các nhân tố có ảnh hưởng đến PTNNL DN KDXD 15 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PTNNL CỦA CTY XDKV2 20 2.1 Giới thiệu công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV (Petrolimex Sài gòn) 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 20 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Petrolimex Sài Gòn: 21 2.1.4 Hoạt động kinh doanh xăng dầu 22 2.2 Phân tích nhân tố có ảnh hưởng đến PTNNL Petrolimex SG 24 2.2.1 Phân tích nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 25 2.2.2 Phân tích nhân tố thuộc môi trường vi mô 27 2.2.3 Phân tích nhân tố thuộc mơi trường nội 27 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Petrolimex SG 34 2.3.1 Đánh giá mức độ đảm bảo số lượng cấu nguồn nhân lực 34 2.3.2 Đánh giá công tác phát triển kỹ nghề nghiệp người lao động 37 2.2.3.Về phát triển kỹ làm việc nhóm 41 2.2.4 Phát triển thể lực người lao động 42 2.2.5.Phát triển nhân cách thẩm mỹ người lao động 43 2.4 Đánh giá chung công tác PTNNL Petrolimex SG 45 2.4.1 Những điểm tồn tại: 45 2.4.2 Nguyên nhân tồn 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PTNNL TẠI PETROLIMEX SG ĐẾN NĂM 2020 48 3.1 Định hướng, yêu cầu, mục tiêu phát triển PTNNL Petrolimex SG 48 3.1.1 Định hướng phát triển 48 3.1.2 Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015 - 2020 49 3.1.3 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 49 3.2 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Petrolimex SG đến năm 2020 50 3.3.1 Ma trận SWOT công tác PTNNL Petrolimex SG đến năm 2020 50 3.3.2 Các giải pháp cụ thể………………………………………………………… 51 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động CBCNV Cán công nhân viên DN Doanh nghiệp DN KDXD Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ILO International Labour Organization (Tổ chức lao động quốc tế) KPI Key Performance Indicator (Chỉ số đánh giá thực công việc) PCCC Phòng Cháy chữa cháy Petrolimex SG Petrolimex Sài Gòn PT Phát triển PT NNL Phát triển nguồn nhân lực TKNB Tổng kho xăng dầu Nhà Bè SXKD Sản xuất kinh doanh TP HCM Thành Phố Hồ Chí Minh UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Tổ chức giáo dục, khoa học văn hoá liên hợp quốc ) UNIDO The United Nations Industrial Development Organization (Tổ chức phát triển cơng nghiệp liên hợp quốc) XNBL Xí nghiệp bán lẻ XNDV Xí nghiệp dịch vụ xây lắp thương mại Petrolimex Sài Gịn DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Petrolimex Sài Gịn Hình 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính Hình 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi Hình 2.4: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ lao động gián tiếp Petrolimex SG Hình 2.5: Trình độ chun mơn nghiệp vụ tồn Cơng ty Petrolimex SG DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết qủa kinh doanh Công ty năm gần Bảng 2.2: Thành phần thực khảo sát Bảng 2.3: Tình hình đào tạo Petrolimex Sài Gịn năm gần Bảng 2.4: Kết khảo sát thu nhập Petrolimex Sài Gòn Bảng 2.5: Kết khảo sát hoạt động đánh giá nhân viên Bảng 2.6: Kết khảo sát thăng tiến Petrolimex Sài Gòn Bảng 2.7: Kết khảo sát đánh giá văn hóa doanh nghiệp Petrolimex Sài Gịn Bảng 2.8: Thống kê số lượng lao động thực tế so với định mức lao động Bảng 2.9: Kết khảo sát đảm bảo số lượng cấu nguồn nhân lực Bảng 2.10: Kết khảo sát phát triển trình độ lành nghề Bảng 2.11: Kết khảo sát phát triển kỹ làm việc nhóm Bảng 2.12: Phân loại sức khỏe người lao động Petrolimex Sài Gịn qua năm Bảng 2.13: Tình hình vi phạm kỷ luật qua năm Petrolimex Sài Gòn Bảng 2.14: Kết khảo sát nhân cách thẩm mỹ Bảng 3.1: Ma trận SWOT công tác phát triển nguồn nhân lực PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày với phát triển khoa học cơng nghệ, kiến thức lồi người lĩnh vực tích lũy với tốc độ nhanh Theo ước tính nhà khoa học, sau năm năm kiến thức lồi người tích luỹ gấp đơi Và mơi trường kinh doanh ngày biến đổi, cạnh tranh nên phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với mơi trường ngày trở thành nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp Phát triển nguồn nhân lực hay phát triển người yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành doanh nghiệp định thành công hay thất bại doanh nghiệp Tuy nhiên, làm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà cụ thể việc tuyển dụng sử dụng nguồn lực có hiệu nhiệm vụ không dễ dàng nhà quản quản trị nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV đơn vị kinh doanh lĩnh vực xăng dầu dịch vụ liên quan đến xăng dầu Công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty trọng năm gần đánh giá nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển tồn diện, khâu nối liền q trình tuyển dụng với q trình sử dụng lao động có hiệu Công ty Kinh nghiệm công ty thành đạt phát triển cho thấy công ty trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực cơng ty có nhiều hội thành cơng kinh doanh Chính định hướng lâu dài Cơng ty cần phải có nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực để công tác thực cách bản, sâu sát hiệu Xuất phát từ nhận thức vai trò phát triển nguồn nhân lực trên, với yêu cầu giải vấn đề thực tiễn để đảm bảo ổn đinh nguồn nhân lực lâu dài với trăn trở thân qua công tác đơn vị Đề tài: “Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV đến năm 2020” tác giả lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế hướng nghề nghiệp Hy vọng rằng, luận văn góp phần hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Công ty Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát nghiên cứu đưa giải pháp để phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV đến năm 2020 Nghiên cứu có mục tiêu cụ thể sau: - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV thời gian qua - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV đến năm 2020 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV Phạm vi nghiên cứu: Luận văn đề cập đến số nội dung chủ yếu, có tính khả thi hiệu công tác phát triển nguồn nhân lực phạm vị Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập phân tích thơng tin thứ cấp: Nhằm hiểu rõ sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu, tác giả tìm hiểu cơng trình nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, sách, báo v.v… đăng tải tạp chí, thư viện điện tử, trang web uy tín liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực Trên sở đó, tác giả tổng kết khái niệm, nội dung liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Phương pháp thu thập phân tích thơng tin liệu sơ cấp: tác giả thực thu thập liệu từ văn bản, tài liệu, liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV liệu thu từ bảng khảo sát xây dựng dựa thang đo Likert mức độ thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm Từ đó, thực phân tích liệu để có đánh giá hoạt động phát triển nguồn nhân lực năm qua Công ty xăng dầu khu vực Để đưa giải pháp cho công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV, với kết phân tích liệu thu được, tác giả thực vấn với đối tượng thuộc ban Giám đốc đơn vị; Trưởng, Phó Phịng tổ chức cán Công ty đơn vị trực thuộc Cơng ty Sau hình thành đề xuất giải pháp định hướng cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công ty Ý nghĩa nghiên cứu: Nghiên cứu giúp Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV có nhìn tổng qt cơng tác phát triển nguồn nhân lực Qua đó, làm sở tham khảo để Cơng ty có giải pháp phát triển nguồn nhân lực năm 61 KẾT LUẬN Công ty Petrolimex Sài Gòn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu điển hình ngành xăng dầu, với số lượng nhân lực đến thời điểm khoảng 1600 người Cùng với phát triển xã hội, Công ty năm qua không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống kho chứa, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nâng cao chất lượng dịch mà công ty kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, liên tục chất lượng cho khu vực Nam trung miền Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho đất nước Để có thành xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nguyên nhân công tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn vừa qua quan tâm có nhiều bước phát triển chiều rộng chiều sâu Tuy nhiên, muốn trì phát triển ổn định giai đoạn Cơng ty cần có giải hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Với mục tiêu nghiên cứu đề ra, phương pháp tiếp cận hệ thống, luận văn “Một số giải nhằm pháp phát triển nguồn nhân lực Petrolimex Sài Gòn đến năm 2020” giải số vấn đề phát triển nguồn nhân lực Cơng ty sau đây: Xem xét tồn điện lý luận nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực để rút khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực nội dung phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Phân tích nhứng yếu tố ảnh hưởng, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Petrolimex Sài Gòn nhằm xác định điểm đạt được, điểm tồn việc phát triển nguồn nhân lực Petrolimex Sài Gòn giai vừa qua Xây dựng quan điểm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Petrolimex Sài Gòn sở mục tiêu chiến lược phát triển ngành xăng dầu Việt Nam chiến lược phát triển Petrolimex Sài Gòn năm tới Đề xuất giải pháp chủ yếu cần thiết để phát triển nguồn nhân lực Petrolimex Sài Gòn đến năm 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bùi Thị Thanh (2013) - Tài liệu giảng môn quản trị nguồn nhân lực Trường Đại học kinh tế TP.HCM; Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 kế hoạch năm 2011; Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 kế hoạch năm 2012; Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012và kế hoạch năm 2013; Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013và kế hoạch năm 2014; Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV (2011) Quy chế đào tạo Công ty xăng dầu khu vực 2; Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV (2010) Quy chế tuyển dụng lao động Công ty xăng dầu khu vực 2; Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV (2012) Hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc Công ty xăng dầu khu vực 2; Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV (2013) Quy chế trả lương Công ty xăng dầu khu vực 2; 10 Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV (2012) Quy chế thực quản lý công tác tổ chức cán Công ty xăng dầu khu vực 11 Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch năm 2015; 12 Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV Phương án sử dụng lao động giai đoạn 2013 – 2015 phòng ban nghiệp vụ Công ty; 13 Đỗ Văn Phức (2005) Quản lý nguồn nhân lực Doanh nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội 2005; 14 Nguyễn Minh Đường (2005) Thực trạng giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật (từ sơ cấp đến đại học) đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu lao động điều kiện kinh tế thị trường, tồn cầu hóa hội nhập quốc tế Viện nghiên cứu người-Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; 15 Nguyễn Hữu Thân(2004) Quản trị nhân NXB Thống kê, TP.HCM; 16 Nguyễn Thanh Hội (2002) Quản trị nhân NXB Thống kê, TP.HCM; 17 Nguyễn Thế Phong (2010) Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản khu vực phía nam Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM; 18 Nguyễn Thị Kim Thoa (2003) Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực đến năm 2010 Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM; 19 Phạm Minh Hạc (2007) Văn hóa người nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội; 20 Phan Thị Kim Chi (2011) Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẳng – DANATOUR Trường Đại học Đà Nẵng; 21 Trần Kim Dung (2013) Quản trị nguồn nhân lực NXB Thống kê, TP.HCM; 22 Trần Viết Đông (2012) Phát triển nguồn nhân lựa ngân hàng phương đông chi nhánh trung việt; Trường Đại học Đà Nẵng; 23 UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), Quan điểm phát triển nguồn nhân lực Synthesis Report , Hà nội-1992; 24 UNESCO-UNDP-MOET Giáo dục phân tích nguồn nhân lực Synthesis Report , Hà nội-1992; 25 Trang web: http://chinhphu.vn; http://kv2.petrolimex.com.vn; http://petrolimex.com.vn; http://hdc.vnu.edu.vn; http://Quantringuonnhanluc.com; http://vneconomics.com; http://www.vn unesco org; http://www.vn undp.org; Tiếng Anh: Gary N McLean (2000) National Human Resource Development: A Focused Study in Transitioning Societies in the Developing World University of Minnesota; Nicholas Henry (2007) Public Administration and Public affairs, 10th edition 2007 Published by Prentice Hall Richard A.Swanson and Elwood F.Holton III (2001), Foundations of Human Resource Development Berrett-Koehler Publishers, Inc Trang Website: http://faculty.mu.edu.sa http://www.ilo.org/ http://www.ufhrd.co.uk/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT QUAN ĐIỂM CỦA NHÂN VIÊN Kính thưa q vị, Tơi học viên Cao học Khóa 22 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thực Luận văn tốt nghiệp, cần số thông tin quý vị công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty Xăng dầu khu vực TNHH MTV Kính mong quý vị dành thời gian để trả lời câu hỏi sau Cũng xin lưu ý với quý vị khơng có câu trả lời hay sai cả, thơng tin trả lời giữ bí mật phục vụ cho Luận văn tốt nghiệp Xin quý vị vui lòng cho biết đánh giá quý vị phát biểu sau (bằng cách khoanh trịn) với quy ước: 1: Rất khơng đúng/Rất khơng đồng ý 2: Khơng đúng/Khơng đồng ý 3: Khơng có ý kiến 4: Đúng/Đồng ý 5: Rất đúng/Rất đồng ý Trân trọng cảm ơn! TT Nội dung câu hỏi Điểm đánh giá I Đánh giá số lượng cấu lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Bạn bố trí cơng việc phù hợp với chuyên môn đào tạo Ban sử dụng tốt lực cá nhân cho công việc phân cơng Bạn phải làm thêm cơng việc nhiều người lao động Số lượng lao động đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc phận nơi bạn làm việc Số lượng lao động phận Bạn dư thừa Cơ cấu lao động phù hợp với yêu cầu công việc phận nơi bạn làm việc II Đánh giá hoạt động phát triển kỹ làm việc Petrolimex SG Kỹ bạn đáp ứng tốt công việc bạn làm Công ty tạo điều kiện cho bạn để nâng cao trình độ lành nghề Công ty tổ chức lớp đào tạo để nâng cao trình độ lành nghề cho Bạn Trình độ thành thạo Bạn nâng lên rõ rệt qua thời gian Nhờ kỹ nâng cao mà kết giải công việc bạn nâng lên cách rõ rệt Nhìn chung cơng tác đào tạo nâng cao trình độ lành nghề có hiệu III Đánh giá kỹ làm việc nhóm Petrolimex SG Bạn phải thường xuyên làm việc theo tổ, nhóm Kết cơng việc tổ, nhóm phụ thuộc vào mức độ hoàn thành cơng việc bạn Có sựu phối hợp tốt Bạn với đồng nghiệp tổ, nhóm để giải cơng việc đồng bộ, nhịp nhàng Bạn cần phải nâng cao khả phối hợp đồng nghiệp tổ, nhóm u cầu cơng việc IV V VI VII VIII Bạn tham gia lớp huấn luyện kỹ làm việc theo nhóm Bạn có biết rõ kỹ để nâng cao hiệu làm việc nhóm Đánh giá đạo đức, tác phong người lao động Bạn chấp hành đầy đủ quy định, kỷ luật nơi làm việc Bạn kiên đấu tranh với tiêu cực biểu tiêu cực Nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao Nhân viên có tác phong làm việc khẩn trương, Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Petrolimex SG Lãnh đạo có tác phong hịa nhã, lịch Nhân viên tôn trọng tin cậy Nhân viên đối xử thân thiện, thoải mái với Mọi người hợp tác để làm việc Đánh giá hoạt động đánh giá nhân viên Việc đánh giá nhân viên cơng bằng, xác Bạn tin vào cấp đủ lực để đánh giá kết thực công việc Bạn Bạn có thấy phương pháp đánh giá hợp lý không? Đánh giá thu nhập Petrolimex SG Nhân viên sống hồn tồn dựa vào thu nhập từ Công ty Tiền lương mà Bạn nhận tương xứng với kết làm việc Bạn Bạn trả lương cao Tiền lương phân phối thu nhập Công ty công Đánh giá thăng tiến Petrolimex SG Bạn có nhiều hội thăng tiến Công ty Bạn biết điều kiện cần thiết để thăng tiến Chính sách thăng tiến Cơng ty cơng 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anh/ chị vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân:  Xin vui lòng cho biết giới tính:  Nam  Nữ  Xin vui lịng cho biết anh/ chị thuộc nhóm tuổi nào:  30  30 – 39  40- 49 50- 59 CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỖ TRỢ CỦA CÁC ANH CHỊ ! PHỤ LỤC 02 : KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM I THẢO LUẬN NHÓM XÂY DỰNG THANG ĐO Tổng số đối tường thảo luận nhóm: người thuộc Phịng tổ chức cán Petrolimex Sài gòn Các yếu tố giữ lại so với đề xuất tác giả: Đồng ý với mục nội dung khảo sát mà tác giả đưa bao gồm: Đánh giá số lượng cấu lao động có đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; Đánh giá hoạt động phát triển trình độ lành nghề Petrolimex SG; Đánh giá kỹ làm việc nhóm Petrolimex SG; Đánh giá đạo đức, tác phong người lao động; Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Petrolimex SG; Đánh giá hoạt động đánh giá nhân viên; Đánh giá thu nhập Petrolimex SG; Đánh giá thăng tiến Petrolimex SG Các yếu tố thay đổi so với đề xuất tác giả: Bỏ bớt yếu tố “Cơng việc ổn định (ít thun chuyển)” mục nội dung “Đánh giá số lượng cấu lao động có đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh” ; bỏ yếu tố “Quá trình đánh giá giúp cho Bạn có kế hoạch rõ ràng việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân” “Việc đánh giá thực giúp ích để Bạn nâng cao chất lượng thực công việc” mục nội dung “Đánh giá hoạt động đánh giá nhân viên” Thêm yếu tố: Thêm yếu tố “Bạn có thấy phương pháp đánh giá hợp lý không?” mục nội dung “Đánh giá hoạt động đánh giá nhân viên” Thay đổi yếu tố “Số lượng lao động công ty đáp ứng mục tiêu sản xuất kinh doanh Công ty” “Số lượng lao động đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc phận nơi bạn làm việc” mục nội dung “Đánh giá số lượng cấu lao động có đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh” Tổng số yếu tố khảo sát lại 36 yếu tố II THẢO LUẬN NHĨM VỀ CƠNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PETROLIMEX SÀI GÒN Tổng số đối tượng thảo luận nhóm 12 người bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc đơn vị; trưởng, phó phịng tổ chức Công ty đơn vị Nội dung kết thảo luận sau: Anh chị có đánh số lượng cấu lao động Petrolimex Sài gòn? Số lượng lao động hoàn toàn đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh Petrolimex Sài gòn Số lượng chức danh phó Phịng/Ban dư thưa, nhiều Phịng/Ban khơng cần thiết phải có nhiều chức vụ phó thời điểm đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Có nhiều phận dư thừa nhân lực có số phận thiếu cán chuyên môn đặc thù Cơ cấu lao động theo giới tính phù hợp Cơ cấu lao động độ tuổi lực lượng lao động trẻ có tỉ lệ thấp, số lượng cán đến tuổi hưu nhiều Anh chị có đánh giá hoạt động phát triển kỹ làm việc Petrolimex Sài gịn? Cơng ty có quan tâm cơng tác đào tạo, nâng cao lực nhận thức người lao động năm vừa qua Công tác đào tạo nghiệp vụ đặc biệt nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy trọng Cán đào tạo trình độ sau đại học có tỉ lệ thấp, số lượng cán đạt yêu cầu ngoại ngữ để đưa đào tạo nước ngồi thấp Đã có lớp truyền đạt kỹ cán có kinh nghiệm với cán trẻ chưa quan tâm phát huy Anh chị có đánh giá phát triển kỹ làm việc nhóm Petrolimex Sài gịn? Tổ chức Cơng ty ln có nhóm thường xun làm việc với ca bán hàng công nhân CHXD, tổ đội ca trực…và ln có phân cơng cơng việc, trách nhiệm rõ ràng cho cá nhân nhóm Cơng tác đào tạo kỹ làm việc nhóm Cơng ty chưa coi trọng Anh chị có đánh giá thu nhập (múc lương, thưởng, phụ cấp, cách phân phối lương…) hình thức khen thưởng động viên Petrolimex Sài Gòn Chế độ lương Petrolimex Sài gòn tương đối ổn định qua nhiều năm Khơng có tình trạng nợ lương, chậm lương Tổng mức thu nhập tai Petrolimex đạt mức trung bình so với mức sống TP.Hồ Chí Minh Việc chi trả lương chưa thực gắn với công sức mà người lao động, mức lương bổ sung phụ thuộc nhiều vào đánh giá cảm tính lãnh đạo Phịng/Ban Cơng tác khen thưởng, động viên mang tính chất bình qn tràn lan Phịng/Ban, đơn vị Theo anh, chị cơng tác phát triển nguồn nhân lực Petrolimex Sài gịn có điểm mạnh, điểm yếu, có hội thách thức gì? Điểm mạnh: Cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo Công ty quan tâm đầu tư, chi phí Nguồn nhân lực có kinh nghiệm, đào tạo có trình độ, tay nghề chiếm tỷ trọng lớn Chủ động việc áp dụng thành tựu công nghệ mới, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Nguồn lực tài ổn định Điểm yếu: Kiến thức kỹ cơng tác phát triển nguồn nhân lực cịn hạn chế Chính sách sử dụng, đào tạo, đánh giá đãi ngộ, thăng tiếncho người lao động chưa hợp lý Công tác tuyển dụng chưa hồn thiên, nhiều khâu cịn hình thức bỏ qua hội tuyển dụng lao động tốt từ thị trường lao động Cơ hội: Tiếp cận phương pháp phát triển cho nguồn nhân lực tiên tiến Nhật Bản thông qua hợp tác chiến lược đào tạo với JCCP cổ đơng chiến lược JX NOE Đồng thời có hội tiếp cận nhiều mơ hình quản lý, phát triển nguồn nhân lực đại giới trình hội nhập Nhu cầu xăng dầu nhu cầu thiết yếu xã hội cho phát triển kinh tế đất nước nghành nghề có tính ổn định cao tạo hội cho việc phát triển sâu nguồn nhân lực Sự hình thành phát triển thị trường lao động nước ngày hoàn thiện Thách thức: Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ngày cạnh tranh hơn, Petrolimex khơng cịn vị độc quyền trước đây, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải thích ứng với thay đổi Những đối thủ cạnh tranh xuất mạng đến nguy bị chày máu chất xám cho Petrolimex SG Mạng lưới kinh doanh xăng dầu trải rộng tạo áp lực lớn cho công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực PHỤ LỤC 03: NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG/BAN THUỘC PETROLIMEX SG Ban Giám đốc: + Giám Đốc: điều hành chung hoạt động Công ty, người đại diện công ty + Phó Giám Đốc Kỹ Thuật nội chính: điều hành cơng tác kỹ thuật, cơng tác nội Cơng ty + Phó Giám Đốc phát triển mạng lưới chất lượng: điều hành công tác phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu, điều hành công tác quản lý chất lượng + Phó Giám đốc kinh doanh: Điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu Công ty Khối phòng ban: Phòng Kinh doanh: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý tổ chức thực + Tổ chức tiếp nhận, điều độ hàng hóa, đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; + Tổ chức kinh doanh thông qua kênh: Bán buôn, tái xuất, tổng đại lý cung ứng tàu biển; + Khai thác, kinh doanh kho theo quy định phân cấp hành Tập đồn xăng dầu Việt Nam Cơng ty Phòng phát triển doanh nghiệp: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý tổ chức thực lĩnh vực: + Hoạch định thực chiến lược phát triển doanh nghiệp Công ty; + Nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư phát triển bên dự án phát triển kinh doanh khác tồn Cơng ty; + Nghiên cứu, đề xuất phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu; + Quản trị phát triển thương hiệu Cơng ty Phòng Kế tồn tài chính: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý tổ chức thực lĩnh vực: Tài chính, kế tốn kiểm tốn nội tồn Cơng ty theo quy định phân cấp hành Phòng Kỹ thuật xăng dầu: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý tổ chức thực lĩnh vực: + Tổ chức, thực công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát số lượng, chất lượng xăng dầu trình giao nhận, mua bán, bảo quản tồn chứa kinh doanh Công ty + Tổ chức, quản lý công tác đo lường Công ty trực tiếp thực kiểm định phương tiện đo lường nội dung, phạm vi Nhà nước công nhận khả kiểm định + Tổ chức thực pha chế sản phẩm xăng dầu pha chế xử lý xăng dầu.Tổ chức, phát triển thực quản lý công tác dịch vụ kỹ thuật xăng dầu Phòng Công nghệ đầu tư: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý tổ chức thực lĩnh vực: + Đầu tư phát triển, cải tạo, nâng cấp, đại hóa sở vật chất kỹ thuật Công ty đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh + Quản lý vận hành, khai thác sử dụng có hiệu sở vật chất kỹ thuật tồn Cơng ty Phòng Công nghệ thông tin: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý tổ chức thực lĩnh vực: + Định hướng, phát triển ứng dụng công nghệ lĩnh vực công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất điều hành + Tin học hóa tồn hoạt động nghiệp vụ tồn Cơng ty Phòng Kỹ thuật an tồn môi trường: Tham mưu giúp Giám đốc công ty đạo, quản lý, điều hành lĩnh vực: + Quản lý kỹ thuật an tồn; phịng chống cháy nổ; + Bảo vệ mơi trường; + An tồn –vệ sinh lao động cơng tác phịng chống thiên tai tồn Cơng ty Phòng Tở chức cán bộ: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý tổ chức thực lĩnh vực: + Tổ chức cán bộ; + Quản lý lao động, tiền lương; + Đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động chế độ khác người lao động Công ty Phòng Pháp chế tra: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý tổ chức thực lĩnh vực: pháp chế, tra bảo vệ tồn Cơng ty Phòng Hành chính tổng hợp: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý tổ chức thực lĩnh vực: + Tổng hợp tình hình mặt hoạt động Cơng ty + Cơng tác Hành quản trị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sinh hoạt Văn phịng Cơng ty; Công tác thư ký Giám đốc, văn thư lưu trữ + Quản trị, phát triển hệ thống phần cứng phần mềm tin học tồn Cơng ty Ban ISO Công ty: Tham mưu, giúp Giám đốc Công ty đạo, quản lý, điều hành lĩnh vực: + Nghiên cứu đề xuất, triển khai áp dụng chuẩn quản lý tiên tiến vào hoạt động Công ty để nâng cao lực quản lý, điều hành doanh nghiệp + Duy trì tính hiệu lực thúc đẩy hoạt động cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng Khối đơn vị trực thuộc: Tổng kho xăng dầu Nhà Bè: Là đơn vị trực thuộc Cơng ty xăng dầu Khu vực II có nhiệm vụ: + Tổ chức tiếp nhận, điều độ, bảo quản, pha chế, xuất cấp xăng dầu, sản phẩm hóa dầu theo kế hoạch, tiến độ phương án quy định + Quản lý, điều hành khai thác an tồn, có hiệu lao động, tiền vốn, sở vật chất kỹ thuật giao + Phối hợp với phịng nghiệp vụ Cơng ty xây dựng phương án mở rộng kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh kho, cảng xăng dầu + Thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; chế độ, sách người lao động Tham mưu đề xuất cho Giám đốc Công ty việc tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động SXKD Tổng kho Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Là đơn vị trực thuộc Công ty xăng dầu Khu vực II, có nhiệm vụ: + Tổ chức kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu hoạt động kinh doanh khác có hiệu + Quản lý, điều hành khai thác an tồn, có hiệu lao động, tiền vốn, sở vật chất kỹ thuật giao + Phối hợp với phòng ban chức Công ty phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu hình thức: xây dựng mới, chuyển nhượng, mua, thuê dài hạn, liên doanh, liên kết, đầu tư hỗ trợ vốn xây dựng cửa hàng… theo quy định Nhà nước ngành + Thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; chế độ, sách người lao động Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp & Thương mại Petrolimex SàiGòn Là đơn vị trực thuộc Công ty xăng dầu Khu vực II, thực tổ chức kinh doanh, khai thác loại hình dịch vụ: + Dịch vụ kỹ thuật - xây lắp chuyên ngành xăng dầu dân dụng + Dịch vụ cầu cảng, lai dắt tàu biển cung ứng tàu biển + Các dịch vụ đáp ứng việc đảm bảo an tồn mơi trường (Súc rửa bồn bể súc rửa phương tiện chứa nhiên liệu; xử lý chất thải cặn dầu loại chất thải khác …) + Tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ khác theo quy định hành pháp luật, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Công ty + Tham mưu đề xuất cho Giám đốc Công ty việc tổ chức, điều hành, quản lý kinh doanh Xí nghiệp PHỤ LỤC 04: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA PETROLIMEX SÀI GỊN Đăng ký nhu cầu xây dựng kế hoạch tuyển dụng ( đăng ký theo kế hoạch tuyển dụng xây dựng hàng năm, có nhu cầu tuyển dụng đột xuất phải Giám đốc công ty xem xét phê duyệt) Xây dựng phương án tuyển dụng ( lý tuyển dụng, vị trí chức danh, thời gian tuyển dụng, nguồn ứng viên, chuyên gia đánh giá ứng viên…) Thông báo tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ xin việc ( Thông báo qua mạng nội bộ, qua báo chí, qua cớ sở giới thiệu việc làm…Hồ sơ lập theo yêu cầu thông báo tiếp nhận Phòng Tổ chức cán bộ) Đánh giá lựa chon ứng viên (Hội đồng vấn để đánh giá chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá ngoại ngữ, tin học; Bộ phận y tế kiểm tra sức khỏe…) Quyết định tuyển dụng ( Căn vào kết đánh giá Phịng Tổ chức cán trình Giám đốc Cơng ty để định tuyển dụng) Thẩm định hồ sơ (Phịng Tổ chức cán có trách nhiệm kiểm tra, xác thực hồ sơ tuyển dụng) Thử việc đánh giá kết thử việc ( Công ty thực đào tạo hướng dẫn hội nhập, tiến hành thử việc với ứng viên sau xem xét kết thử việc để tiến hành ký hợp đồng lao động thức) Nguồn: Quy chế tuyển dụng lao động Petrolimex Sài Gòn PHỤ LỤC 05: QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI PETROLIMEX SÀI GÒN Hệ thống tiền lương Petrolimex Sài Gòn thực theo quy chế phân phối quỹ tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-PLXKV2 ngày 22/05/2013 Theo quy chế này, nguyên tắc tiền lương phân phối theo phần: Phần mức lương tính theo chức danh cơng việc, số ngày công làm việc người lao động kết qủa sản xuất kinh doanh Công ty Trong đó, ngày cơng làm việc bao gồm: + Ngày công làm việc xác nhận qua máy chấm công; + Ngày công học, công tác Công ty cử đi; + Ngày nghỉ lễ, nghỉ phép thường niên, nghỉ việc riêng có lương theo chế độ quy định; + Ngày công chế độ khác (quy đổi) hưởng lương theo quy định chung (nếu có) Phần 2: Tiền lương chi bổ sung hàng quý theo suất, chất lượng, hiệu công việc giao Nguyên tắc tính theo quý, vào nguồn tiền lương Công ty để định mức chi bổ sung cho người lao động Tiêu chí, phân cấp, quy trình đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao xếp loại cá nhân theo Cơng thức tính tiền lương bổ sung cho cá nhân sau: Tiền lương bổ sung = Mức lương bổ sung x Hệ số xếp loại thành tích x Tiền lương thực lĩnh q Tróng đó: Mức lương bổ sung tính vào kết sản xuất kinh doanh nguồn tiền lương cịn lại Cơng ty đối tượng áp dụng hình thức trả lương khác ... trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV thời gian qua - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV đến năm 20 20 Đối... động phát triển nguồn nhân lực năm qua Công ty xăng dầu khu vực Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV Trên sở phân tích, tác giả đề xuất giải pháp. .. tác phát triển nguồn nhân lực Petrolimex Sài gòn 20 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC TNHH MTV 2. 1 Giới thiệu công ty xăng dầu khu vực TNHH MTV
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực 2 TNHH MTV đến năm 2020 , Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực 2 TNHH MTV đến năm 2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn