Phân tích các yếu tố tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật ở bệnh nhân gãy cột sống ngực thắt lưng do chấn thương

105 1 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH NGỌC TIẾN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN GÃY CỘT SỐNG NGỰC - THẮT LƢNG DO CHẤN THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH NGỌC TIẾN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN GÃY CỘT SỐNG NGỰC - THẮT LƢNG DO CHẤN THƢƠNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN TRỌNG HOÀI TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết luận án trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả HUỲNH NGỌC TIẾN MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình - Biểu đồ CHƢƠNG GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƢƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 SƠ LƢỢC VỀ GIẢI PHẪU CỘT SỐNG NGỰC - THẮT LƢNG 2.1.1 Giải phẫu cột sống ngực-thắt lƣng 2.1.2 Giải phẫu chức cột sống ngực-thắt lƣng 2.2 ĐÁNH GIÁ CÁC THƢƠNG TỔN CỦA CỘT SỐNG 2.2.1 Khái niệm độ vững Denis (1984) 2.2.2 Phân loại gãy cột sống Denis 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC THƢƠNG TỔN CỦA TUỶ SỐNG 2.3.1 Các hội chứng thƣơng tổn tuỷ sống 2.3.2 Đánh giá Thƣơng tổn tủy sống theo Frankel 2.4 ĐIỀU TRỊ GÃY CỘT SỐNG NGỰC-THẮT LƢNG 2.4.1 Nguyên tắc điều trị 2.4.2 Bảo tồn hay phẫu thuật 2.4.3 Các trƣờng hợp gãy vững 10 2.4.4 Các trƣờng hợp gãy không vững 10 2.4.5 Lợi ích điều trị phẫu thuật 10 2.4.6 Khó khăn điều trị phẫu thuật 11 2.5 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ (COST-OF-ILLNESS) 11 2.5.1 Chi phí điều trị (cost-of-illness) 12 2.5.2 Các quan điểm khác chi phí (Perspective) 12 2.5.3 Các phƣơng pháp đánh giá chi phí trực tiếp (Segel J E ,2006) 13 2.5.3.1 Phƣơng pháp tiếp cận từ xuống (Top-down approach) 13 2.5.3.2 Phƣơng pháp tiếp cận từ dƣới lên (Bottom-up approach) 13 2.5.3.3 Phƣơng pháp kinh tế lƣợng (Econometric approach) 14 2.5.4 Các phƣơng pháp đánh giá chi phí gián tiếp 14 2.5.4.1 Phƣơng pháp nguồn nhân lực (Human Capital Method) 14 2.5.4.2 Phƣơng pháp Friction cost 14 2.5.4.3 Phƣơng pháp Willingnesss to pay 15 2.6 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY CỘT SỐNG NGỰC-THẮT LƢNG DO CHẤN THƢƠNG 15 2.6.1 Ngoài nƣớc 15 2.6.2 Trong nƣớc 17 2.7 BẢO HIỂM Y TẾ VÀ QUYỀN LỢI ÁP DỤNG CHO ĐIỀU TRỊ 20 2.7.1 Mã thẻ Bảo hiểm y tế 20 2.7.2 Về hƣởng kỹ thuật cao (áp dụng cho năm 2014) 20 2.7.3 Danh mục kỹ thuật cao giá trị kỹ thuật cao 21 2.8 THỜI ĐIỂM PHẪU THUẬT VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ 21 2.9 TỔN THƢƠNG PHỐI HỢP VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ 23 TÓM TẮT CHƢƠNG 24 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 KHUNG PHÂN TÍCH 26 3.1.1 Thời điểm phẫu thuật 27 3.1.2 Tổn thƣơng phối hợp 28 3.1.3 Bảo hiểm y tế (Kỹ thuật cao) 29 3.1.4 Yếu tố chẩn đoán (Denis) 29 3.1.5 Yếu tố KTC (số Nẹp vít) 30 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.2.1 Loại nghiên cứu 30 3.2.2 Phƣơng pháp vấn 30 3.2.3 Nơi lấy mẫu 31 3.2.4 Cỡ mẫu 31 3.2.5 Xác định cỡ mẫu 31 3.2.6 Phƣơng pháp chọn mẫu 33 3.2.6.1 Tiêu chuẩn chọn mẫu 33 3.2.6.2 Tiêu chuẩn loại trừ 34 3.2.8 Thu thập liệu 34 3.2.9 Danh sách biến quan sát thang đo 35 3.3 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 35 TÓM TẮT CHƢƠNG 36 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MẪU QUAN SÁT 37 4.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 37 4.1.2 Phân bố theo giới 39 4.1.3 Phân bố theo nghề nghiệp 39 4.1.4 Phân bố theo thu nhập 41 4.1.5 Tham gia bảo hiểm y tế 42 4.1.6 Phân bố theo khu vực 44 4.1.7 Nguyên nhân chấn thƣơng 45 4.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 47 4.2.1 Triệu chứng thần kinh (Frankel) 47 4.2.2 Tổn thƣơng phối hợp 48 4.3 ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH HỌC CHẨN ĐỐN THEO DENIS 50 4.4 ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 51 4.4.1 Thời điểm phẫu thuật 51 4.4.2 Thời gian nằm viện (Số ngày nằm viện điều trị) 52 4.4.3 Triệu chứng thần kinh sau phẫu thuật 53 4.4.4 Số Vít đƣợc sử dụng phẫu thuật 54 4.4.5 Biến chứng 55 4.5 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT 56 4.5.1 Giả thiết H0 “Thời điểm phẫu thuật (timing of surgery) tác động đồng chiều đến chi phí ngày giƣờng điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” 56 4.5.2 Giả thiết H0 “Bảo hiểm y tế có liên quan nghịch chiều đến chi phí tốn viện bệnh nhân điều trị phẫu thuật” 58 4.5.3 Giả thiết “Yếu tố BHYT - kỹ thuật cao (số vít) tác động nghịch chiều đến chi phí tốn viện” 59 4.5.4 Giả thiết H0 “Yếu tố tổn thƣơng phối hợp tác động đồng chiều đến chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” 61 4.5.5 Giả thiết H0 “Yếu tố chẩn đoán (Denis) tác động đồng chiều đến chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” 62 4.5.6 Giả thiết H0 “Yếu tố kỹ thuật cao (số vít) tác động đồng chiều đến chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” 64 TÓM TẮT CHƢƠNG 66 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 5.1 KẾT LUẬN 67 5.1.1 Các kết luận đánh giá chung mức độ trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt phần mở đầu 67 5.1.1.1 Thời điểm phẫu thuật (timing of surgery) tác động đến chi phí ngày giƣờng điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng 67 5.1.2 Các kết luận từ mẫu nghiên cứu 68 5.1.3 Kết luận từ kiểm định yếu tố ảnh hƣởng đến chi phí điều trị 69 5.2 CÁC GỢI Ý TỪ NGHIÊN CỨU 72 5.2.1 Khuyến cáo ngƣời dân, thân nhân, gia đình bệnh nhân 72 5.2.2 Khuyến cáo nhà tuyển dụng lao động, cơng ty, xí nghiệp 72 5.2.3 Khuyến cáo nhân viên y tế, bệnh viện 73 5.3 GIỚI HẠN CỦA NGHIÊN CỨU 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế CC Ngƣời có cơng với cách mạng CK Ngƣời có cơng với cách mạng không nằm CC CN Cận nghèo CT CTscan DN Doanh nghiệp GD Gia đình HC Hội chứng HN Hộ nghèo HT Hƣu trí KTC Kỹ thuật cao NO Lao động nghỉ việc hƣởng chế độ đau ốm QĐ Quyết định TL Thân nhân ngƣời lao động TTTS Thƣơng tổn tủy sống XQ Xquang XV Xã viên Tài liệu tiếng Anh Alexander R.V et al., 2003 "Diagnosis and Management of Thoracolumbar Spine Fractures" J Bone Joint Surg Am; 85(12):2456-2470 Bedbrood, 1975 Treatment of thoracolumbar dislocation and fractures with paraplegia Clin Orthop Rel Res; 112: pp.27-43 Dai L.Y et al., 2004 "Thoracolumbar Fractures in Patients with Multiple Injuries: Diagnosis and Treatment- A review of 147 cases." Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care, Vol 56, Iss 2- pp 348-355 Dai L.Y., 2012 "Orthopaedic Surgery", Principle of Management of Thoracolumbar Fractures, Vol 4, Iss.2, pp67-70 Denis, 1984 Spinal instability as defined by the three-column spine concept in acute spinal trauma Clin Orthop Rel Res; 189: pp.65-76 Dimar JR et al, 2010 Early versus late stabilization of the spine in the polytrauma patient Spine, volume 35, Number 21S, Lippincott Wiiliams & Wilkins, pp.S187-S192 Clabaugh G et al, 2008 "Cost of-illness Studies in the United States: A Systematic Review of Methodologies Used for Direct Cost" Value in Health, Volume I, No.1, 2008 Heinzelmann M at al, 2008 Thoracolumbar spinal injuries Spinal disorders fundamentals of diagnosis and treatment, Springer, pp.883 – 924 Hodgson, 1994 Cost of Illness in Cost-Effectiveness Analysis: A Review of the Methodology Pharmacoeconomics, 6(6): 536-552 10 Jean-Marc Mac-Thiong, MD, PhD et al., 2012 "Does timing of surgery affect hospitalization costs and length of stay for acute care following a traumatic spinal cord injury? " Journal of Neurotrauma (2012), doi: 10.1089/neu.2012.2503 11 Jeffrey G et al., 2004 "Early Surgery for Thoracolumbar Spine Injuries Decreases Complications" Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care, Vol 56, Iss 1, pp 52-57 12 Ruttges J P H J et al., 2007 "Timing of thoracic and lumbar fracture fixation in spinal injuries: a systematic review of neurological and clinic outcome", Eur Spine J., 16(5):579-587 13 Kerwin A.J et al., 2007."The effect of early surgical treatment of traumatic spine injuries on patient mortality." J Trauma; 63(6):1308-13 14 Kirchstein, 2005 Disease-Specific Estimates of Direct and Indirect Costs of Illness and NIH Support: Fiscal Year 2000 Update http://ospp.od.nil.gov/ecostudies/COIreportweb.htm Accessed December 2005 15 Luce et al, 1996 Estimating Costs in Cost-Effectiveness Analysis New York: Oxford University Press 16 Miller et al, 1998 State Estimates of Medicaid Expenditures Attributable to Cigarette Smoking, Fiscal Year 1993 Public Health Reports, 113(2):140151 17 Mirza M and Chapman, 2002 Principles of management of Spine Injury, fractures in adult Fifth Edition Lippincoltt Williams and Wilkins, pp12951324 18 Maziar Moradi-Lakeh et al, 2011 “Burden of traumatic spine fractures in Tehran, Iran” BMC Bublic Health, 11:789 http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/789 19 Nicole van der Rover et al., 2005 "Management of Traumatic thoracolumbar fracture: A Systematic review of the literature" Eur Spine J, 14: pp 527-534 20 Nicole van der Rover et al., 2014."Direct medical cost of traumatic thoracolumbar spine fracture" Acta Orthopaedica 76(5):662-666 21 O’Boynick CP at al, 2014 Timing of surgery in thoracolumbar: is early intervention safe? Neurosurg Focus 37 (1): E7, pp.1 – 22 Rajasekaran S et al., 2015 "Managerment of Thoracolumbar spine trauma An overview", Indian J Orthop 2015;49:72-82 23 Rice, 1995 The Economic burden of Musculoskeletal Conditions, US In: Praemer A, Furner S, and Rice DP editors, Musculoskeletal Conditions in the US Rosemont, IL: American Academy of Orthopedic Surgeon 24 Rice, 2000 Cost of Illness Studies: What is Good about them? Injury Prevention, 6:pp.177-179 25 Roer, 2005 “Direct medical costs of traumatic thoracolumbar spine fractures”, Acta Orthopaedica; 76 (5): 662–666 26 Ronen J et al, 2004 "Length of stay in hospital following spinal cord lesions in Israel", Spinal Cord (2004) 42, 353–358 doi:10.1038/sj.sc.3101590; Published online 17 February 2004 27 Roy-Camille, 1986 Plating of thoracic, thoracolumbar, and lumbar, and lumbar injuries with pedicle screw plates Orthop Clin North Am; 17: pp.147-159 28 Santerre, E.R et al., 2010 Health Economics: Theories, Insights and Industries Mason: South-Western Cengage Learning 29 Segel J E, 2006 “Cost-of-Illness Studies – A Primer” RTI International RTI-UNC Center of Excellence in Health Promotion Economics 30 Siebenga J et al, 2006 “Treatment of Traumatic Thoracolumbar Spine Fractures:A Multicenter Prospective Randomized Study of Operative Versus Nonsurgical Treatment", Spine, Vol., 31, No 25, pp 2881-2890 31 Siebenga J et al, 2007 “Cost-effectiveness of the treatment of traumatic thoracolumbar spine fractures: Nonsurgical or surgical therapy?, Indian I Orthop; 41(4):332-336 32 Steffee, 1986 Segmental spine plates with pedicle screw fixation: a new internal fixation device for disorders of the thoracolumbar and lumbar spine Clin Orthop Rel Res; 203: pp.45-53 33 Tarricone R, 2006 Cost-of-illness analysis Health policy 77, pp.51-63 34 The Centers for Disease Control and Prevention, 2008 Economic impact analysis Heart Disease & Stroke Prevention 35 Vaccaro Alexander R et al., 2006 "Surgical Decision Making for Unstable Thoracolumbar Spine Injuries: Results of a Consensus Panel Review by the Spine Trauma Study Group." Department of Orthopaedic Surgery Fracture Papers, Paper 17 http://jdc.jefferson.edu/orthofp/17 36 World Health Organization, 2009 Who guide to identifying the economic consequences of disease and injury Geneve: Publications of the World Health Organization PHỤ LỤC BẢNG PHỎNG VẤN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT GÃY CỘT SỐNG NGỰC-THẮT LƢNG Xin chào Anh/Chị, thực đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phân tích yếu tố tác động đến chi phí bệnh nhân phẫu thuật gãy cột sống- thắt lưng chấn thương Khảo sát phục vụ mục đích nghiên cứu chúng tơi cam đoan câu trả lời Anh/Chị giữ bí mật tuyệt đối Chúng hi vọng Anh/Chị giúp trả lời câu hỏi, trung thực khách quan Anh/Chị vui lịng khoanh trịn số mà lựa chọn Họ tên: ………………………………………………………… …………… (Thông tin từ việc tra cứu hồ sơ bệnh án) Tuổi : ………………………………………………………………….………… (Thông tin từ việc tra cứu hồ sơ bệnh án) Địa :………………………………………………………………………… (Ghi cụ thể tỉnh/thành nơi bệnh nhân sinh sống) Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………… (Thông tin từ việc tra cứu hồ sơ bệnh án) Giới tính Nữ Nam (Thơng tin từ việc tra cứu hồ sơ bệnh án) Trƣớc chấn thƣơng Anh/Chị làm nghề gì? Cơng nhân Nơng dân Thợ xây Viên chức Nghề khác Anh/Chị có thu nhập khoảng thời gian gần Không Dưới triệu Từ 2- triệu Từ 4- triệu Trên triệu Ngày chấn thƣơng: ……………………………………………………………… (ngày/tháng/năm ví dụ 20/09/2014) Ngày nhập viện: ………………………………………………………………… (ngày/tháng/năm ví dụ 20/09/2014) 10 Ngày xuất viện: ………………………………………………………………… (ngày/tháng/năm ví dụ 20/09/2014) 11 Ngày đƣợc phẫu thuật: ………………………………………………………… (ngày/tháng/năm ví dụ 20/09/2014) 12 Nguyên nhân làm cho Anh/Chị bị chấn thƣơng? Tai nạn giao thông Tai nạn lao động Tai nạn sinh hoạt Nguyên nhân khác (Nhảy lầu ) 13 Thời điểm phẫu thuật Phẫu thuật sớm (72h) 14 Anh/Chị có tham gia bảo hiểm y tế không? Không tham gia bảo hiểm y tế Có tham gia bảo hiểm y tế 15 Mức hƣởng bảo hiểm y tế cho kỹ thuật cao? 0% 30% 80% 95% 100% 16 Số VÍT đƣợc sử dụng ca phẫu thuật? Bốn vít Năm vít Sáu vít Bảy vít Tám vít 17 Tổn thƣơng phối hợp? Khơng có Có 18 Tổn thƣơng phối hợp với chấn thƣơng đầu? Khơng có Có 19 Tổn thƣơng phối hợp với chấn thƣơng ngực? Khơng có Có 20 Tổn thƣơng phối hợp với chấn thƣơng bụng? Khơng có Có 21 Tổn thƣơng phối hợp với chấn thƣơng tứ chi? Khơng có Có 22 Tổn thƣơng phối hợp với chấn thƣơng quan khác? Khơng có Có 23 Phẫu thuật tổn thƣơng phối hợp? Khơng có Có 24 Mức tổn thƣơng thần kinh (Frankel) trƣớc phẫu thuật? Frankel A Frankel B Frankel C Frankel D Frankel E 25 Mức tổn thƣơng thần kinh (Frankel) sau phẫu thuật? Frankel A Frankel B Frankel C Frankel D Frankel E 26 Phân loại gãy theo Denis? (XQuang, CTscan) Gãy lún Gãy nhiều mảnh Gãy trật 27 Anh/Chị có bị biến chứng sau phẫu thuật? Gãy dây đai Khơng có Lt mổ Viêm phổi Nhiễm trùng tiểu Nhiễm trùng vết Gãy vít Liệt Thơng tin thu thập từ hồ sơ bệnh án (Tất chi phí tính theo đơn vị vnđ) 28 Chi phí ăn uống: ………………………………………………………….…… 29 Chi phí chụp CTScan: …………………………………………………….…… 30 Chi phí ngày giƣờng nằm viện: …………………………………………….… 31 Chi phí phẫu thuật (nẹp VÍT): …………………………………………….…… 32 Chi phí thuốc: ……………………………………………………………….… 33 Chi phí xét nghiệm: ………………………………………………….………… 34 Chi phí XQuang: …………………………………………………….………… 35 Chi phí khác: ……………………………………………………… ………… (Các khoản chi ngồi danh mục trên) 36 Tổng chi phí: …………………………………………………………….…… 37 Bảo hiểm y tế chi trả: ………………………………………………… ……… 38 Ngƣời bệnh chi trả: …………………………………………………………… Cảm ơn Anh/Chị nhiều tham gia vào khảo sát Những thông tin Anh/Chị cung cấp quý giá nghiên cứu Một lần nữa, xin cam đoan câu trả lời Anh/Chị giữ bí mật tuyệt đối không tiết lộ cho PHỤ LỤC Bảng 4.12 Phân tích Anova “Yếu tố BHYT KTC tác động đến chi phí bệnh nhân toán” Bệnh nhân toán Sum of Squares df Mean Square Sig F Between 3374106027600312 1687053013800156 122.868 000 Groups Within Groups Total 727721946951146 53 4101827974551458 55 13730602772663 (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.13 Kiểm định Homogeneity “Yếu tố BHYT KTC tác động đến chi phí bệnh nhân toán” Bệnh nhân toán Levene Statistic 3.897 df1 df2 53 Sig .026 (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.14 Thống kê mô tả chi phí BHYT KTC chi phí bệnh nhân toán Bệnh nhân toán N Mean Std Deviation Std Error 0% 26548173.50 4465833.306 1578910.507 80% 32 7064558.66 4303263.760 760716.746 95% 16 1869968.25 968016.133 242004.033 Total 56 8363763.52 8635895.463 1154020.073 (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.15 Kiểm định Post Hoc Multiple Comparison Dunnett T3 “Yếu tố BHYT KTC tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật” Dependent Variable: Bệnh nhân toán Tukey HSD (I) BHYT (J) Mean Difference (IStd Error KTC BHYT J) KTC 80% 19483614.844* 1464720.684 0% * 95% 24678205.250 1604521.119 * 0% -19483614.844 1464720.684 80% * 95% 5194590.406 1134567.763 * 0% -24678205.250 1604521.119 95% 80% -5194590.406* 1134567.763 * The mean difference is significant at the 0.05 level Sig .000 000 000 000 000 000 (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.19 Phân tích Anova “Yếu tố chẩn đốn (Denis) tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” Tổng chi phí Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df Mean Square F Sig 3537887837287275 1179295945762425 19.916 000 9000307902260136 152 59212551988553.5 12538195739547412 155 (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.20 Mô tả “Yếu tố chẩn đốn (Denis) chi phí trung bình điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” Tổng chi phí N 11 83 49 13 156 Gãy lún Gãy nhiều mảnh Gãy trật Gãy dây đai Total Mean 32308389.91 29317213.95 28604989.33 46230846.08 30713887.97 Std Deviation 7810863.328 8291368.616 5424744.792 10568971.419 8993974.951 Std Error 2355063.904 910095.940 774963.542 2931305.260 720094.302 (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.21 Kiểm định Homogeneity “Yếu tố chẩn đoán (Denis) tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” Tổng chi phí Levene Statistic 2.426 df1 df2 Sig 152 068 (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.22 Kiểm định Post Hoc Multiple Comparison Tukey HSD “Yếu tố chẩn đoán (Denis) chi phí điều trị phẫu thuật” Dependent Variable: Tổng chi phí Tukey HSD (I) Denis (J) Denis (XQuang, (XQuang, CTScan cột sống) CTScan cột sống) Gãy nhiều mảnh Gãy lún Gãy trật Gãy dây đai Gãy lún Gãy nhiều mảnh Gãy trật Gãy dây đai Gãy lún Gãy trật Gãy nhiều mảnh Gãy dây đai Gãy lún Gãy dây đai Gãy nhiều mảnh Gãy trật Mean Difference (I-J) Std Error Sig 2991175.957 3703400.583 -13922456.168* -2991175.957 712224.625 -16913632.125* -3703400.583 -712224.625 -17625856.750* 13922456.168* 16913632.125* 17625856.750* 2469081.512 2567368.049 3152423.030 2469081.512 1386298.550 2295259.448 2567368.049 1386298.550 2400673.056 3152423.030 2295259.448 2400673.056 621 475 000 621 956 000 475 956 000 000 000 000 * The mean difference is significant at the 0.05 level (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.24 Phân tích Anova “Yếu tố kỹ thuật cao (số vít) tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” Tổng chi phí Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df Mean Square F Sig 5463848577565622 1365962144391405.5 29.156 000 7074347161981785 151 46849981205177.38 12538195739547408 155 (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.25 Kiểm định Homogeneity “Yếu tố kỹ thuật cao (số vít) tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” Tổng chi phí Levene Statistic 1.707 df1 df2 Sig 151 151 (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Bảng 4.26 Thống kê “Yếu tố kỹ thuật cao (số vít) chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực-thắt lƣng chấn thƣơng” Tổng chi phí N Mean Std Deviation Std Error Bốn vít 76 26278997.99 6765561.605 776063.140 Năm vít 26899320.86 1213089.791 458504.843 Sáu vít 63 33953445.81 7103911.023 895008.662 Bảy vít 36753867.75 5729205.375 2864602.688 Tám vít 53297478.83 9002446.968 3675233.585 156 30713887.97 8993974.951 720094.302 Total (Nguồn: Từ liệu mẫu nghiên cứu) Hình 4: Các loại gãy trật Hình 5: Các loại gãy dây đai ... phí tốn viện bệnh nhân điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực- thắt lƣng chấn thƣơng?  Yếu tố chẩn đốn (Denis) tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực- thắt lƣng chấn thƣơng?... thuật gãy cột sống ngực- thắt lƣng chấn thƣơng?  Yếu tố tổn thƣơng phối hợp tác động đến chi phí phẫu thuật gãy cột sống ngực- thắt lƣng chấn thƣơng?  Bảo hiểm y tế có liên quan đến chi phí tốn... sống ngực - thắt lƣng chấn thƣơng” Mục tiêu nghiên cứu Phân tích yếu tố tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngựcthắt lƣng chấn thƣơng Một số giải pháp nhằm nhận diện chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật ở bệnh nhân gãy cột sống ngực thắt lưng do chấn thương , Phân tích các yếu tố tác động đến chi phí điều trị phẫu thuật ở bệnh nhân gãy cột sống ngực thắt lưng do chấn thương

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn