Nghiên cứu kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán việt nam

113 1 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH o0o TRẦN TRIỆU ANH KHOA NGHIÊN CỨU KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH o0o TRẦN TRIỆU ANH KHOA NGHIÊN CỨU KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn ‘‘Nghiên cứu kiệt quệ tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam’’ cơng trình nghiên cứu tác giả Số liệu nội dung hoàn toàn trung thực Luận văn thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Kim Yến Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2015 Tác giả TRẦN TRIỆU ANH KHOA MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU TĨM TẮT Chương 1: Giới thiệu 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.5 Kết cấu đề tài: Chương 2: Tổng quan lý thuyết nghiên cứu trước kiệt quệ tài 2.1 Tổng quan lý thuyết: 2.1.1 Các định nghĩa kiệt quệ tài chính: 2.1.2 Nguyên nhân gây kiệt quệ tài chính: 2.1.3 Tái cấu trúc công ty sau kiệt quệ tài chính: 11 2.2 Các nghiên cứu trước kiệt quệ tài chính: 13 2.2.1 Các nghiên cứu sử dụng biến sổ sách: 13 2.2.2 Các nghiên cứu sử dụng kết hợp biến sổ sách biến thị trường: 16 2.2.3 Các nghiên cứu sử dụng kết hợp biến sổ sách, biến thị trường biến kinh tế vĩ mô: 18 2.3 Các phương pháp phân tích sử dụng nghiên cứu: 20 2.4 Kết luận chương 2: 22 Chương 3: Thực trạng kiệt quệ tài cơng ty niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam 23 3.1 Thực trạng kiệt quệ tài chính: 23 3.2 Các nguyên nhân gây kiệt quệ tài 24 3.2.1 Nguyên nhân nội sinh: 24 3.2.2 Nguyên nhân ngoại sinh: 25 3.3 Các biện pháp tái cấu trường hợp thực tế Việt Nam: 28 3.3.1 Bán tài sản: 28 3.3.2 Sáp nhập: 30 3.3.3 Vốn hóa nợ: 31 3.3.4 Tăng vốn cách phát hành thêm công chúng: 32 3.4 Kết luận chương 3: 33 Chương 4: Mơ hình nghiên cứu 35 4.1 Nội dung nghiên cứu: 35 4.1.1 Mơ hình hồi quy Logistic: 35 4.1.2 Đánh giá mơ hình hồi quy: 36 4.1.3 Đo lường hiệu ứng cận biên (marginal effects): 37 4.2 Dữ liệu nghiên cứu: 37 4.3 Xác định biến số: 38 4.3.1 Xác định tình trạng kiệt quệ tài - Biến phụ thuộc (DIS): 38 4.3.2 Xác định yếu tố tác động đến khả kiệt quệ tài cơng ty Biến giải thích: 40 4.3.2.1 Các biến số tài - biến sổ sách: 40 4.3.2.2 Các biến số thị trường: 42 4.3.2.3 Các biến số kinh tế vĩ mô: 45 4.4 Thống kê mô tả nhóm biến: 49 4.5 Phân tích mối quan hệ tương quan biến: 51 4.6 Kết hồi quy mơ hình chưa hiệu chỉnh: 52 4.6.1 Thảo luận kết hồi quy mơ hình – mơ hình sử dụng biến sổ sách: 55 4.6.2 Thảo luận kết hồi quy mơ hình – mơ hình kết hợp biến sổ sách biến thị trường: 55 4.6.3 Thảo luận kết hồi quy mơ hình – mơ hình sử dụng kết hợp biến sổ sách, biến thị trường biến kinh tế vĩ mô: 56 4.6.4 Thảo luận kết hồi quy mơ hình – mơ hình sử dụng kết hợp biến sổ sách biến kinh tế vĩ mô: 56 4.6.5 Thảo luận kết hồi quy mô hình mơ hình – mơ hình sử dụng biến thị trường mơ hình sử dụng kết hợp biến thị trường, biến kinh tế vĩ mô: 57 4.6.6 Tổng kết kết biến mơ hình hồi quy: 57 4.7 Kết mơ hình hồi quy hiệu chỉnh: 59 4.8 Đo lường mức độ phù hợp mô hình hiệu chỉnh: 61 4.8.1 Các giá trị thống kê đo lường khả dự báo mơ hình: 61 4.8.2 Kiểm định khác mặt thống kê giá trị AUC: 62 4.8.3 Đánh giá khả phân loại mơ hình: 65 4.8.4 Đo lường hiệu ứng cận biên: 66 4.9 Kết luận chương 4: 67 4.9.1 Tóm tắt kết nghiên cứu: 67 4.9.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tiếp theo: 68 Chương 5: Giải pháp kiến nghị 70 5.1 Đối với nhà quản trị công ty: 70 5.2 Đối với nhà hoạch định sách: 72 5.3 Kết luận chương 5: 74 KẾT LUẬN CHUNG 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ANN Artificial Neural Networks Mơ hình mạng thần kinh nhân tạo AUC Area Under the ROC Curve: Diện tích đường cong ROC BCTC Báo cáo tài CĐKT Cân đối kế tốn CP Cổ phần ĐHCĐ Đại hội cổ đơng EBIT Earnings Before Interest And Taxes Lợi nhuận trước thuế lãi vay EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Lợi nhuận trước thuế lãi vay cộng khấu hao HĐKD Hoạt động kinh doanh HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HSX Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh MDA Multiple Discriminant Analysis Phân tích đa biệt số MLE Maximum Likelihood Estimation Ước lượng hợp lý cực đại NHNN Ngân hàng Nhà nước OLS Ordinary Least Squares Bình phương sai số bé ROC Receiver Operating Characteristic Đường cong ROC SGDCK Sở giao dịch chứng khoán TMCP Thương mại cổ phần TSSL Tỷ suất sinh lợi TTCK Thị trường Chứng khoán UBCKNN Ủy ban Chứng khốn Nhà nước DANH MỤC HÌNH VẼ Đồ thị 4.1: So sánh đường ROC mơ hình hiệu chỉnh độ trễ t-1 63 Đồ thị 4.2: So sánh đường ROC mơ hình hiệu chỉnh độ trễ t-2 64 DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 3.1: Số lượng công ty niêm yết rơi vào diện cảnh báo, kiểm soát hủy niêm yết hai năm 2013 – 2014 24 Bảng 4.1: Tổng kết tình trạng kiệt quệ tài theo năm quan sát 39 Bảng 4.2: Tổng kết biến luận văn 48 Bảng 4.3: Mô tả thống kê tất biến giải thích 49 Bảng 4.4: Ma trân hệ số tương quan hệ số nhân tử phóng đại phương sai 51 Bảng 4.5: Các mơ hình hồi quy chưa hiệu chỉnh với độ trễ t-1 t-2 54 Bảng 4.6: Các mơ hình hồi quy hiệu chỉnh với độ trễ t-1 t-2 60 Bảng 4.7: Các giá trị thống kê đo lường mức độ phù hợp mơ hình 61 Bảng 4.8: Khả phân loại mơ hình hồi quy hiệu chỉnh 65 Bảng 4.9: Hiệu ứng cận biên biến 66 c) Mơ hình – Mơ hình kết hợp biến sổ sách, biến thị trường biến kinh tế vĩ mô  Hồi quy với biến trễ năm (t-1) Logistic regression Number of obs LR chi2(11) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -183.74847 DIS Coef TLTA1 WCTA1 NITA1 ICR1 PRICE1 MB1 MCTD1 SIZE1 VOL1 CPI1 TBILL1 _cons -.7398588 -1.249201 -14.4103 -2.281388 -1.281296 -.0441797 -2.143329 06262 -12.97414 -8.953816 24.40667 3.399495 Std Err 5.025385 8795435 4.866475 3476954 4144628 2.313965 2.328139 1199963 2.576387 8.007753 23.59792 2.698082 z -0.15 -1.42 -2.96 -6.56 -3.09 -0.02 -0.92 0.52 -5.04 -1.12 1.03 1.26 P>|z| 0.883 0.156 0.003 0.000 0.002 0.985 0.357 0.602 0.000 0.264 0.301 0.208 = = = = 2248 586.43 0.0000 0.6148 [95% Conf Interval] -10.58943 -2.973074 -23.94842 -2.962858 -2.093628 -4.579468 -6.706398 -.1725684 -18.02377 -24.64872 -21.8444 -1.888649 9.109715 4746729 -4.872188 -1.599917 -.4689639 4.491108 2.41974 2978084 -7.924516 6.741092 70.65773 8.68764 Note: failures and successes completely determined  Hồi quy với biến trễ năm (t-2) Logistic regression Number of obs LR chi2(11) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -338.88676 DIS Coef TLTA2 WCTA2 NITA2 ICR2 PRICE2 MB2 MCTD2 SIZE2 VOL2 CPI2 TBILL2 _cons -.530794 -.9363777 -16.41429 -.0233698 -.6408104 3173588 441862 -.0317579 117829 -23.37575 125.1911 -11.8145 Std Err 1.605613 6554623 3.402857 3119669 2768998 2982201 9250422 0869061 7233916 4.13224 29.25278 3.457224 z -0.33 -1.43 -4.82 -0.07 -2.31 1.06 0.48 -0.37 0.16 -5.66 4.28 -3.42 P>|z| 0.741 0.153 0.000 0.940 0.021 0.287 0.633 0.715 0.871 0.000 0.000 0.001 = = = = 1675 201.37 0.0000 0.2290 [95% Conf Interval] -3.677738 -2.22106 -23.08377 -.6348137 -1.183524 -.2671419 -1.371187 -.2020906 -1.299993 -31.47479 67.85674 -18.59054 2.61615 3483048 -9.744816 5880741 -.0980968 9018595 2.254911 1385749 1.53565 -15.27671 182.5255 -5.038468 d) Mô hình – Mơ hình kết hợp biến sổ sách biến kinh tế vĩ mô  Hồi quy với biến trễ năm (t-1) Logistic regression Number of obs LR chi2(6) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -240.74053 DIS Coef TLTA1 WCTA1 NITA1 ICR1 CPI1 TBILL1 _cons 2.27985 -1.37095 -17.10979 -1.808052 -3.107877 11.15678 -3.426721 Std Err 1.062425 7922798 3.969065 2924093 4.599825 14.83584 1.23415 z 2.15 -1.73 -4.31 -6.18 -0.68 0.75 -2.78 P>|z| 0.032 0.084 0.000 0.000 0.499 0.452 0.005 = = = = 2248 472.44 0.0000 0.4953 [95% Conf Interval] 1975358 -2.923789 -24.88901 -2.381163 -12.12337 -17.92094 -5.845611 4.362163 1818903 -9.330564 -1.23494 5.907615 40.23449 -1.007831  Hồi quy với biến trễ năm (t-2) Logistic regression Number of obs LR chi2(6) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -343.25704 DIS Coef TLTA2 WCTA2 NITA2 ICR2 CPI2 TBILL2 _cons -1.486016 -1.137339 -19.96893 0730298 -23.32902 146.2358 -14.45533 Std Err .7214346 6431515 3.262315 3086968 4.29231 32.51294 3.298569 z -2.06 -1.77 -6.12 0.24 -5.44 4.50 -4.38 P>|z| 0.039 0.077 0.000 0.813 0.000 0.000 0.000 = = = = 1675 192.62 0.0000 0.2191 [95% Conf Interval] -2.900002 -2.397893 -26.36295 -.5320049 -31.7418 82.51161 -20.92041 -.0720298 1232151 -13.57491 6780645 -14.91625 209.96 -7.990255 e) Mô hình – Mơ hình sử dụng biến thị trường  Hồi quy với biến trễ năm (t-1) Logistic regression Number of obs LR chi2(5) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -323.38285 DIS Coef PRICE1 MB1 MCTD1 SIZE1 VOL1 _cons -2.622133 1.006334 1939312 -.0178828 -3.410284 1.868036 Std Err .2402757 2615195 404068 0911237 1.392155 1.077571 z -10.91 3.85 0.48 -0.20 -2.45 1.73 P>|z| 0.000 0.000 0.631 0.844 0.014 0.083 = = = = 2248 307.16 0.0000 0.3220 [95% Conf Interval] -3.093065 4937655 -.5980276 -.1964819 -6.138859 -.2439649 -2.151202 1.518903 98589 1607163 -.6817096 3.980037  Hồi quy với biến trễ năm (t-2) Logistic regression Number of obs LR chi2(5) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -396.94029 DIS Coef PRICE2 MB2 MCTD2 SIZE2 VOL2 _cons -1.212311 4556297 -.0318116 -.0603914 1541373 -.4985049 Std Err .185151 2377481 3508589 0808081 6654623 9253176 z -6.55 1.92 -0.09 -0.75 0.23 -0.54 P>|z| 0.000 0.055 0.928 0.455 0.817 0.590 = = = = 1675 85.26 0.0000 0.0970 [95% Conf Interval] -1.5752 -.010348 -.7194824 -.2187724 -1.150145 -2.312094 -.8494212 9216073 6558593 0979896 1.458419 1.315084 f) Mơ hình – Mơ hình kết hợp biến thị trường biến kinh tế vĩ mô  Hồi quy với biến trễ năm (t-1) Logistic regression Number of obs LR chi2(7) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -320.31801 DIS Coef PRICE1 MB1 MCTD1 SIZE1 VOL1 CPI1 TBILL1 _cons -2.656276 9462401 1904263 0215859 -3.732037 -.9449706 -12.81123 3.855108 Std Err .2462933 2718483 4066707 092663 1.484036 6.494136 18.47213 1.602147 z -10.79 3.48 0.47 0.23 -2.51 -0.15 -0.69 2.41 P>|z| 0.000 0.000 0.640 0.816 0.012 0.884 0.488 0.016 = = = = 2248 313.29 0.0000 0.3284 [95% Conf Interval] -3.139002 4134272 -.6066337 -.1600302 -6.640695 -13.67324 -49.01594 7149579 -2.17355 1.479053 9874863 2032021 -.8233798 11.7833 23.39348 6.995259  Hồi quy với biến trễ năm (t-2) Logistic regression Number of obs LR chi2(7) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -372.77719 DIS Coef PRICE2 MB2 MCTD2 SIZE2 VOL2 CPI2 TBILL2 _cons -1.394981 5113406 -.032035 0206857 5410195 -21.47381 100.1756 -7.964149 Std Err .2150061 2669033 3574819 0831822 6658068 3.686019 24.09332 2.757943 z -6.49 1.92 -0.09 0.25 0.81 -5.83 4.16 -2.89 P>|z| 0.000 0.055 0.929 0.804 0.416 0.000 0.000 0.004 = = = = 1675 133.58 0.0000 0.1519 [95% Conf Interval] -1.816385 -.0117802 -.7326866 -.1423484 -.7639379 -28.69827 52.95361 -13.36962 -.9735764 1.034461 6686165 1837197 1.845977 -14.24934 147.3977 -2.55868 4) Kết hồi quy, đo lường độ phù hợp phân tích hiệu ứng cận biên mơ hình hiệu chỉnh a) Mơ hình – Mơ hình biến sổ sách  Hồi quy với biến trễ năm (t-1) Logistic regression Number of obs LR chi2(2) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -247.59701 DIS Coef NITA1 ICR1 _cons -22.5059 -1.263388 -1.864236 Std Err z 3.824814 2519451 1657603 -5.88 -5.01 -11.25 P>|z| 0.000 0.000 0.000 = = = = 2248 458.73 0.0000 0.4809 [95% Conf Interval] -30.0024 -1.757192 -2.18912 -15.0094 -.7695851 -1.539352 Note: failure and successes completely determined fitstat Measures of Fit for logit of DIS Log-Lik Intercept Only: D(2245): -476.962 495.194 Log-Lik Full Model: LR(2): Prob > LR: McFadden's Adj R2: Cragg & Uhler's R2: Efron's R2: Variance of error: Adj Count R2: AIC*n: BIC': McFadden's R2: 0.481 Maximum Likelihood R2: 0.185 McKelvey and Zavoina's R2: 0.578 Variance of y*: 7.793 Count R2: 0.956 AIC: 0.223 BIC: -16831.258 -247.597 458.730 0.000 0.475 0.534 0.395 3.290 0.195 501.194 -443.295 estat gof, group(10) Logistic model for DIS, goodness-of-fit test (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) number of observations number of groups Hosmer-Lemeshow chi2(8) Prob > chi2 = = = = 2248 10 51.53 0.0000 margins, dydx(NITA1 ICR1) atmeans Conditional marginal effects Model VCE : OIM Number of obs Expression : Pr(DIS), predict() dy/dx w.r.t : NITA1 ICR1 at : NITA1 = ICR1 = dy/dx NITA1 ICR1 -.298345 -.0167479 2248 0596264 (mean) 8627952 (mean) Delta-method Std Err .0452672 0054935 = z -6.59 -3.05 P>|z| 0.000 0.002 [95% Conf Interval] -.387067 -.0275149 -.2096229 -.0059808  Hồi quy với biến trễ năm (t-2) Logistic regression Number of obs LR chi2(1) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -378.48773 DIS Coef NITA2 _cons -18.06469 -1.803242 Std Err z 1.97746 1112497 -9.14 -16.21 P>|z| 0.000 0.000 = = = = 1675 122.16 0.0000 0.1390 [95% Conf Interval] -21.94044 -2.021287 -14.18894 -1.585197 fitstat Measures of Fit for logit of DIS Log-Lik Intercept Only: D(1673): -439.569 756.975 Log-Lik Full Model: LR(1): Prob > LR: McFadden's Adj R2: Cragg & Uhler's R2: Efron's R2: Variance of error: Adj Count R2: AIC*n: BIC': McFadden's R2: 0.139 Maximum Likelihood R2: 0.070 McKelvey and Zavoina's R2: 0.356 Variance of y*: 5.108 Count R2: 0.926 AIC: 0.454 BIC: -11662.655 -378.488 122.163 0.000 0.134 0.172 0.083 3.290 -0.008 760.975 -114.740 estat gof, group(10) Logistic model for DIS, goodness-of-fit test (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) number of observations number of groups Hosmer-Lemeshow chi2(8) Prob > chi2 = = = = 1675 10 7.61 0.4729 margins, dydx(NITA2) atmeans Conditional marginal effects Model VCE : OIM Number of obs Expression : Pr(DIS), predict() dy/dx w.r.t : NITA2 at : NITA2 = dy/dx NITA2 -.788126 1675 0683777 (mean) Delta-method Std Err .0755346 = z -10.43 P>|z| 0.000 [95% Conf Interval] -.9361711 -.640081 b) Mơ hình – Mơ hình kết hợp biến sổ sách biến thị trường  Hồi quy với biến trễ năm (t-1) Logistic regression Number of obs LR chi2(4) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -191.12372 DIS Coef NITA1 ICR1 PRICE1 VOL1 _cons -17.65259 -1.771884 -1.529596 -13.55955 3.212701 Std Err z 4.755715 315673 2516346 2.500995 600419 P>|z| -3.71 -5.61 -6.08 -5.42 5.35 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 = = = = 2248 571.68 0.0000 0.5993 [95% Conf Interval] -26.97362 -2.390592 -2.02279 -18.46141 2.035901 -8.331563 -1.153176 -1.036401 -8.657689 4.389501 Note: failures and successes completely determined fitstat Measures of Fit for logit of DIS Log-Lik Intercept Only: D(2243): -476.962 382.247 Log-Lik Full Model: LR(4): Prob > LR: McFadden's Adj R2: Cragg & Uhler's R2: Efron's R2: Variance of error: Adj Count R2: AIC*n: BIC': McFadden's R2: 0.599 Maximum Likelihood R2: 0.225 McKelvey and Zavoina's R2: 0.796 Variance of y*: 16.093 Count R2: 0.966 AIC: 0.174 BIC: -16928.769 -191.124 571.677 0.000 0.589 0.649 0.525 3.290 0.382 392.247 -540.806 estat gof, group(10) Logistic model for DIS, goodness-of-fit test (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) number of observations number of groups Hosmer-Lemeshow chi2(8) Prob > chi2 = = = = 2248 10 7.50 0.4837 margins, dydx(NITA1 ICR1 PRICE1 VOL1) atmeans Conditional marginal effects Model VCE : OIM Number of obs Expression : Pr(DIS), predict() dy/dx w.r.t : NITA1 ICR1 PRICE1 VOL1 at : NITA1 = 0596264 ICR1 = 8627952 PRICE1 = 2.606086 VOL1 = 1994354 dy/dx NITA1 ICR1 PRICE1 VOL1 -.0410515 -.0041206 -.0035571 -.031533 Delta-method Std Err .0149211 0019058 0013374 0106311 z -2.75 -2.16 -2.66 -2.97 = 2248 (mean) (mean) (mean) (mean) P>|z| 0.006 0.031 0.008 0.003 [95% Conf Interval] -.0702963 -.0078558 -.0061784 -.0523696 -.0118067 -.0003853 -.0009359 -.0106965  Hồi quy với biến trễ năm (t-2) Logistic regression Number of obs LR chi2(2) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -369.92502 DIS Coef NITA2 PRICE2 _cons -14.22065 -.6095402 -.4621077 Std Err z 2.09764 1492844 3342425 -6.78 -4.08 -1.38 P>|z| 0.000 0.000 0.167 = = = = 1675 139.29 0.0000 0.1584 [95% Conf Interval] -18.33195 -.9021322 -1.117211 -10.10935 -.3169482 1929956 fitstat Measures of Fit for logit of DIS Log-Lik Intercept Only: D(1672): -439.569 739.850 Log-Lik Full Model: LR(2): Prob > LR: McFadden's Adj R2: Cragg & Uhler's R2: Efron's R2: Variance of error: Adj Count R2: AIC*n: BIC': McFadden's R2: 0.158 Maximum Likelihood R2: 0.080 McKelvey and Zavoina's R2: 0.361 Variance of y*: 5.152 Count R2: 0.924 AIC: 0.445 BIC: -11672.356 -369.925 139.289 0.000 0.152 0.195 0.101 3.290 -0.033 745.850 -124.441 estat gof, group(10) Logistic model for DIS, goodness-of-fit test (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) number of observations number of groups Hosmer-Lemeshow chi2(8) Prob > chi2 = = = = 1675 10 8.19 0.4150 margins, dydx(NITA2 PRICE2) atmeans Conditional marginal effects Model VCE : OIM Number of obs Expression : Pr(DIS), predict() dy/dx w.r.t : NITA2 PRICE2 at : NITA2 = PRICE2 = dy/dx NITA2 PRICE2 -.5795527 -.0248414 1675 0683777 (mean) 2.754065 (mean) Delta-method Std Err .0823772 0060602 = z -7.04 -4.10 P>|z| 0.000 0.000 [95% Conf Interval] -.741009 -.0367192 -.4180964 -.0129636 c) Mơ hình – Mơ hình kết hợp biến sổ sách, biến thị trường biến kinh tế vĩ mô - Hồi quy với biến trễ năm (t-2) Logistic regression Number of obs LR chi2(4) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -341.32989 DIS Coef NITA2 PRICE2 CPI2 TBILL2 _cons -16.8582 -.5500214 -23.73869 122.2312 -11.23133 Std Err z 2.313956 1881676 4.01387 28.37075 3.027307 P>|z| -7.29 -2.92 -5.91 4.31 -3.71 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 = = = = 1675 196.48 0.0000 0.2235 [95% Conf Interval] -21.39347 -.9188231 -31.60573 66.6255 -17.16475 -12.32293 -.1812198 -15.87165 177.8368 -5.29792 fitstat Measures of Fit for logit of DIS Log-Lik Intercept Only: D(1670): -439.569 682.660 Log-Lik Full Model: LR(4): Prob > LR: McFadden's Adj R2: Cragg & Uhler's R2: Efron's R2: Variance of error: Adj Count R2: AIC*n: BIC': McFadden's R2: 0.223 Maximum Likelihood R2: 0.111 McKelvey and Zavoina's R2: 0.573 Variance of y*: 7.699 Count R2: 0.927 AIC: 0.414 BIC: -11714.700 -341.330 196.479 0.000 0.212 0.271 0.143 3.290 0.000 692.660 -166.785 estat gof, group(10) Logistic model for DIS, goodness-of-fit test (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) number of observations number of groups Hosmer-Lemeshow chi2(8) Prob > chi2 = = = = 1675 10 3.92 0.8643 margins, dydx(NITA2 PRICE2 CPI2 TBILL2) atmeans Conditional marginal effects Model VCE : OIM Number of obs Expression : Pr(DIS), predict() dy/dx w.r.t : NITA2 PRICE2 CPI2 TBILL2 at : NITA2 = 0683777 PRICE2 = 2.754065 CPI2 = 1403536 TBILL2 = 110605 dy/dx NITA2 PRICE2 CPI2 TBILL2 -.3926837 -.0128118 -.5529532 2.847171 Delta-method Std Err .0797415 0051286 0836669 4397828 z -4.92 -2.50 -6.61 6.47 = 1675 (mean) (mean) (mean) (mean) P>|z| 0.000 0.012 0.000 0.000 [95% Conf Interval] -.5489742 -.0228637 -.7169374 1.985212 -.2363932 -.00276 -.388969 3.709129 d) Mơ hình – Mơ hình kết hợp biến sổ sách biến kinh tế vĩ mô - Hồi quy với biến trễ năm (t-2) Logistic regression Number of obs LR chi2(3) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -345.78896 DIS Coef NITA2 CPI2 TBILL2 _cons -19.58522 -23.15407 145.657 -15.27097 Std Err z 2.185442 4.262139 32.30711 3.267023 -8.96 -5.43 4.51 -4.67 P>|z| 0.000 0.000 0.000 0.000 = = = = 1675 187.56 0.0000 0.2133 [95% Conf Interval] -23.86861 -31.50771 82.3362 -21.67422 -15.30183 -14.80043 208.9778 -8.867719 fitstat Measures of Fit for logit of DIS Log-Lik Intercept Only: D(1671): -439.569 691.578 Log-Lik Full Model: LR(3): Prob > LR: McFadden's Adj R2: Cragg & Uhler's R2: Efron's R2: Variance of error: Adj Count R2: AIC*n: BIC': McFadden's R2: 0.213 Maximum Likelihood R2: 0.106 McKelvey and Zavoina's R2: 0.603 Variance of y*: 8.281 Count R2: 0.928 AIC: 0.418 BIC: -11713.205 -345.789 187.561 0.000 0.204 0.259 0.136 3.290 0.016 699.578 -165.290 estat gof, group(10) Logistic model for DIS, goodness-of-fit test (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) number of observations number of groups Hosmer-Lemeshow chi2(8) Prob > chi2 = = = = 1675 10 10.10 0.2583 margins, dydx(NITA2 CPI2 TBILL2) atmeans Conditional marginal effects Model VCE : OIM Number of obs Expression : Pr(DIS), predict() dy/dx w.r.t : NITA2 CPI2 TBILL2 at : NITA2 = CPI2 = TBILL2 = dy/dx NITA2 CPI2 TBILL2 -.4398766 -.5200316 3.2714 1675 0683777 (mean) 1403536 (mean) 110605 (mean) Delta-method Std Err .0974408 0801022 4333769 = z -4.51 -6.49 7.55 P>|z| [95% Conf Interval] 0.000 0.000 0.000 -.630857 -.677029 2.421997 -.2488961 -.3630343 4.120803 5) Khảo sát giá trị AUC mơ hình hiệu a) Đồ thị đường ROC mơ hình hiệu chỉnh: Độ trễ t-2 0.00 0.00 0.25 0.25 Sensitivity 0.50 Sensitivity 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 Độ trễ t-1 0.00 0.25 0.50 - Specificity 0.75 1.00 Area under ROC curve = 0.9845 0.00 0.25 0.50 - Specificity 0.75 1.00 Area under ROC curve = 0.7929 b) Đồ thị đường ROC mơ hình hiệu chỉnh: Độ trễ t-2 0.00 0.00 0.25 0.25 Sensitivity 0.50 Sensitivity 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 Độ trễ t-1 0.00 0.25 Area under ROC curve = 0.9784 0.50 - Specificity 0.75 1.00 0.00 0.25 Area under ROC curve = 0.7999 0.50 - Specificity 0.75 1.00 0.00 0.25 Sensitivity 0.50 0.75 1.00 c) Đồ thị đường ROC mơ hình hiệu chỉnh với độ trễ t-2 0.00 0.25 0.50 - Specificity 0.75 1.00 Area under ROC curve = 0.8431 0.00 0.25 Sensitivity 0.50 0.75 1.00 d) Đồ thị đường ROC mô hình hiệu chỉnh với độ trễ t-2 0.00 0.25 Area under ROC curve = 0.8429 0.50 - Specificity 0.75 1.00 6) Đánh giá khả phân loại mơ hình hiệu chỉnh a) Mơ hình 1– Mơ hình biến sổ sách  Hồi quy với biến trễ năm (t-1) 1.00 estat classification, cutoff(.0567401) Logistic model for DIS Sensitivity/Specificity 0.25 0.50 0.75 Classified D True ~D Total + - 122 64 2061 186 2062 Total 123 2125 2248 0.00 Classified + if predicted Pr(D) >= 0567401 True D defined as DIS != 0.00 0.25 0.50 Probability cutoff Sensitivity 0.75 1.00 Specificity Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 99.19% 96.99% 65.59% 99.95% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 3.01% 0.81% 34.41% 0.05% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 97.11%  Hồi quy với biến trễ năm (t-2) 1.00 estat classification, cutoff(.0847795) Sensitivity/Specificity 0.25 0.50 0.75 Logistic model for DIS Classified D + Total True ~D Total 89 34 439 1113 528 1147 123 1552 1675 0.00 Classified + if predicted Pr(D) >= 0847795 True D defined as DIS != 0.00 0.25 0.50 Probability cutoff Sensitivity 0.75 Specificity 1.00 Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 72.36% 71.71% 16.86% 97.04% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 28.29% 27.64% 83.14% 2.96% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 71.76% b) Mơ hình – Mơ hình kết hợp biến sổ sách biến thị trường  Hồi quy với biến trễ năm (t-1) 1.00 estat classification, cutoff(.0748875) Logistic model for DIS Sensitivity/Specificity 0.25 0.50 0.75 Classified D True ~D Total + - 114 143 1982 257 1991 Total 123 2125 2248 0.00 Classified + if predicted Pr(D) >= 0748875 True D defined as DIS != 0.00 0.25 0.50 Probability cutoff Sensitivity 0.75 1.00 Specificity Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 92.68% 93.27% 44.36% 99.55% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 6.73% 7.32% 55.64% 0.45% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 93.24%  Hồi quy với biến trễ năm (t-2) 1.00 estat classification, cutoff(.0721373) Sensitivity/Specificity 0.25 0.50 0.75 Logistic model for DIS Classified D + Total True ~D Total 96 27 468 1084 564 1111 123 1552 1675 0.00 Classified + if predicted Pr(D) >= 0721373 True D defined as DIS != 0.00 0.25 0.50 Probability cutoff Sensitivity 0.75 Specificity 1.00 Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 78.05% 69.85% 17.02% 97.57% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 30.15% 21.95% 82.98% 2.43% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 70.45% c) Mơ hình – Mơ hình kết hợp biến sổ sách, biến thị trường biến kinh tế vĩ mô - Hồi quy với biến trễ năm (t-2) 1.00 estat classification, cutoff(.1010964 ) Sensitivity/Specificity 0.25 0.50 0.75 Logistic model for DIS Classified D + Total True ~D Total 89 34 365 1187 454 1221 123 1552 1675 0.00 Classified + if predicted Pr(D) >= 1010964 True D defined as DIS != 0.00 0.25 0.50 Probability cutoff Sensitivity 0.75 1.00 Specificity Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 72.36% 76.48% 19.60% 97.22% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 23.52% 27.64% 80.40% 2.78% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 76.18% d) Mơ hình – Mơ hình kết hợp biến sổ sách biến kinh tế vĩ mô - Hồi quy với biến trễ năm (t-2) 1.00 estat classification, cutoff(.0969776 ) Logistic model for DIS Sensitivity/Specificity 0.25 0.50 0.75 Classified D ~D Total 95 28 422 1130 517 1158 123 1552 1675 + Total True 0.00 Classified + if predicted Pr(D) >= 0969776 True D defined as DIS != 0.00 0.25 0.50 Probability cutoff Sensitivity 0.75 Specificity 1.00 Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 77.24% 72.81% 18.38% 97.58% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 27.19% 22.76% 81.62% 2.42% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 73.13% ... tác giả thực nghiên cứu nhằm tìm mơ hình dự báo kiệt quệ tài chính xác phù hợp cho công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Các nghiên cứu kiệt quệ tài trước... Thực trạng kiệt quệ tài cơng ty niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam Phần cung cấp nhìn tổng quát tình trạng cơng ty kiệt quệ tài với trường hợp thực tế thị trường chứng khoán Việt Nam Phần... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH o0o TRẦN TRIỆU ANH KHOA NGHIÊN CỨU KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn