Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam

89 2 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN DUY HIẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN DUY HIẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ _ Hướng nghề nghiệp NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THANH VÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa quý thầy cô, Tôi tên Trần Duy Hiến, học viên cao học khóa K22 – Lớp quản trị kinh doanh đêm – Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan nội dung luận văn “một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Vân Các thông tin sử dụng luận văn xác trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Duy Hiến MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA …………………………………………………………………………………… LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………… DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Các câu hỏi mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phương pháp nghiên cứu Quy trình nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 1.1.4 Vị cạnh tranh 1.1.5 Độ bền lợi cạnh tranh 10 1.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực bảo hiểm 10 1.3 Các chiến lược cạnh tranh 11 1.4 Phân tích mơi trường hoạt động doanh nghiệp 14 1.4.1 Môi trường vĩ mô 14 1.4.2 Môi trường vi mô 15 1.4.3 Phân tích mơi trường nội 16 1.4.4 Đánh giá lực cạnh tranh phương pháp chuyên gia 19 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM TỪ 2010-2013 21 2.1 Giới thiệu công ty Prudential Việt Nam 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 21 2.1.2 Sứ mệnh, tầm nhìn giá trị cốt lõi 22 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 23 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh 23 2.1.5 Định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp 25 Phân tích đánh giá môi trường kinh doanh 26 2.2 2.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mô 26 2.2.2 Phân tích mơi trường vi mô 33 Phân tích mơi trường nội chuỗi giá trị Prudential Việt Nam 39 2.3 2.3.1 Các hoạt động hỗ trợ 39 2.3.2 Các hoạt động 41 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Prudential Việt Nam so với đối thủ phương pháp chuyên gia 46 2.4.1 Xác định lực cạnh tranh cốt lõi mạnh Prudential 49 2.4.2 Xác định lực cạnh tranh cần phải củng cố xây dựng 50 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM 52 3.1 Những sở đề giải pháp 53 3.1.1 Xu hướng phát triển thị trường 53 3.1.2 Xu hướng phát triển nghành bảo hiểm nhân thọ 53 3.1.3 Định hướng Prudential giai đoạn 2014-2018 54 3.2 Các giải pháp nhằm trì lực cạnh tranh 55 3.2.1 Giải pháp tiếp thị quảng bá hình ảnh thương hiệu 55 3.2.2 Giải pháp trì phát triển kênh phân phối 56 3.2.3 Giải pháp giảm chi phí họat động chung 57 3.3 Các giải pháp nhằm củng cố lực cạnh tranh 58 3.3.1 Giải pháp phát triển sản phẩm 58 3.3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 58 3.3.3 Giải pháp công nghệ thông tin 59 3.3.4 Giải pháp xây dựng hoàn thiện dịch vụ khách hàng 60 3.3.5 Các giảp pháp quản lý chung 62 KẾT LUẬN 65 KIẾN NGHỊ 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn BHNT : Bảo hiểm nhân thọ GDP : Gross domestic product (tổng sản phẩm quốc nội) WTO : World Trade Organization (tổ chức thương mại giới) HDI : Human Development Index (chỉ số phát triển người) LOMA : Life Office Management Association (1 loại chứng nhận quốc tế hoàn thành khóa học bảo hiểm nhân thọ) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thị phần Prudential so sánh với đối thủ năm 2005 2013……2 Bảng 2.1: Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến Prudential Việt Nam………… … 31 Bảng 2.2: Các yếu tố trị, phủ pháp luật ảnh hưởng đến ngành Prudential Việt Nam……………………………………………………….…… 33 Bảng 2.3: Các yếu tố Văn hóa, Xã hội Tự nhiên ảnh hướng đến ngành Prudential Việt Nam… ………………………………………………………….35 Bảng 2.4: Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến ngành Prudential Việt Nam….36 Bảng 2.5: Danh sách công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam………… ……37 Bảng 2.6: Danh sách công ty bảo hiểm nhân thọ gia nhập Việt Nam 38 Bảng 2.7: Các yếu tố khách hàng ảnh hưởng đến ngành Prudential……… 39 Bảng 2.8: Cơ sở hạ tầng Prudential Việt Nam so với đối thủ ……………42 Bảng 2.9: Nguồn nhân lực Prudential Việt Nam so với đối thủ…… ……43 Bảng 2.10: Công nghệ Prudential Việt Nam so với đối thủ…… ……… 44 Bảng 2.11: Hoạt động nghiên cứu phát triển Prudential Việt Nam so với đối thủ…………………….……………………………………………………… 45 Bảng 2.12: Tiếp thị, chiêu thị hệ thống phân phối Prudential Việt Nam so với đối thủ………………………………….………………………………………47 Bảng 2.13: Dịch vụ khách hàng Prudential Việt Nam so với đối thủ….….48 Bảng 2.14: Các yếu tố thương hiệu Prudential Việt Nam so với đối thủ 49 Bảng 2.15: Banh sách 14 yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Prudential………………………………………………………………………… 49 Bảng 2.16: Bảng kết tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh đối thủ qua chuyên gia xắp xếp thứ tự yếu tố theo mức độ quan trọng tăng giảm dần………………………………………………………… …………………… 51 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Thị phần Prudential từ 2005 đến Q1-2014……………… …………2 Hình1.2: Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh M.Porter…………….….………13 Hình1.3: Mơ hình chuỗi giá trị M.Porter……………………….….………… 17 Hình 2.1: Thị phần BHNT Việt Nam năm 2013………………….… ……27 Hình 2.2: Số lượng hợp đồng phát hành Prudential qua năm……… … 27 Hình 2.3: Kết doanh thu lợi nhuận sau thuế Prudential ………… … 28 Hình 2.4: GDP Việt Nam từ 2008-2013…………………………… ……………29 Hình 2.5 GDP bình quân đầu người qua năm …………………………………30 Hình 2.6: CPI Việt Nam từ 2004-2013……………………………………… 30 Hình 2.7: Cơ cấu dân số Việt Nam theo nhóm tuổi, dự báo 2009-2049 ……… 34 Hình 2.8: Thị phần BHNT Việt Nam năm 2013 ………………… ………… 37 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam với dân số lên đến 90 triệu người, nhiên tỉ lệ tham gia mua bảo hiểm chiếm tỉ lệ thấp khoảng 8% tổng dân số, chiếm 1.8% GDP Nguyên nhân vấn đề văn hóa tiết kiệm, hướng tới gia đình, cộng với tình hình kinh tế khó khăn nhận thức dân chúng bảo hiểm nhân thọ hạn chế Trong quốc gia phát triển, mua bảo hiểm điều thiết yếu sống Đây thị trường đầy hấp dẫn tiềm cho công ty bảo hiểm nhân thọ năm gần tình hình kinh tế Việt Nam đà phát triển, đời sống người dân ngày cải thiện nâng cao nhu cầu cần bảo vệ sức khỏe tài dự báo tăng mạnh tương lai Theo kết thống kê cục Quản lý Giám sát bảo hiểm Việt Nam vào năm 2013 có 17 cơng ty bảo hiểm phân thọ đóng góp vào 7603 tỷ đồng doanh thu khai thác mới, tăng trưởng 46% so với năm 2012 Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tham gia vào thị trường ngày đông làm cho thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam ln có cạnh tranh gay gắt (cạnh tranh sản phẩm, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng, đầu tư ) Trong trình này, để tồn tăng trưởng buộc doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải cấu lại máy hoạt động, tìm giải pháp thích hợp để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Prudential Việt Nam trực thuộc tập đồn tài Prudential có trụ sở Anh, thành lập Việt Nam vào năm 1999 Là 17 doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động thi trường với thị phần dẫn đầu năm 2013, nhiên thị phần Prudential ngày bị thu hẹp (năm 2012 chiếm 35.46%, năm 2013 chiếm 33.1%, Q1 2014 26.29%) gặp phải cạnh tranh ngày gay gắt thị trường Để phát triển bền vững, ổn định trì thị phần Việt Nam Prudential Việt Nam cần liên tục nghiên cứu đánh giá môi trường lợi cạnh tranh, cải thiện điểm yếu để đưa chiến lược kinh doanh phù hợp tình hình Thị phần Prudential qua năm 50 40 30 20 41.26 39 35.46 33.1 10 26.29 2005 2011 2012 2013 Q1 2014 Hình 1.1: Thị phần Prudential từ 2005 đến Q1-2014 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Bảng 1.1: Thị phần Prudential so sánh với đối thủ năm 2005 2013 Dựa vào sơ phân tích nhiều năm làm việc ngành bảo hiểm nhận thấy vấn đề quan trọng có ý nghĩa cơng ty, với khuôn khổ chuyên đề luận văn tốt nghiệp tốt nghiệp này, tác giả mong muốn tiến hành nghiên cứu, phân tích đưa số giải pháp thơng qua đề tài Đó lý hình thành đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam" DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Đức Thành (2010) – Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thời hội nhập [2] Đinh Sơn Hùng (1993) – Những vấn đề lý thuyết kinh tế [3] Fred R.David (2000) – Khái luận quản trị chiến lược [4] Hoàng Lâm Tịnh (2013) – Đề cương môn quản trị chiến lược, lưu hành nội bộ, trường đại học Kinh Tế Tp.HCM [5] LOMA 208 – Principles of Insurance: Life , Health and Annuities, nhiều tác giả [6] Michael E.Porter (1996) – Chiến lược cạnh tranh, người dịch Phan Thùy Chi [7] Michael E.Porter (2008) – Lợi cạnh tranh, người dịch Nguyễn Phúc Hoàng [8] Tatsuyuki Negoro, Keinosuke Ono (2007) – Quản trị chiến lược doanh nghiệp sản xuất, người dịch Phạm Hữu Bình [9] Vũ Cao Đàm (2005) - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học [10] Báo cáo tài năm 2010, 1011, 2012, 2013 Prudential Việt Nam [11] Tài liệu nghiên cứu khảo sát phòng Marketing Nhân sự, công ty Prudential Việt Nam [12] Website nội nhân viên Prudential Việt Nam http://corporate.prudential.com.vn/Corporate.aspx [13] Website dành cho khách hàng Prudential Việt Nam www.prudential.com.vn [14] Website hiệp hội bảo hiểm Việt Nam http://www.avi.org.vn [15] Website công ty bảo hiểm www.baoviet.com.vn, www.manulife.com.vn, www.dai-ichi-life.com.vn,www.aia.com.vn, vietbaohiem.com, http://www.bhnt.net,http://baohiem.info/ [16] Wikipedia http://vi.wikipedia.org/wiki/Bảo_Hiểm PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Danh sách chuyên gia, nhà quản lý cho ý kiến Ký Họ tên hiệu Công ty chức vụ C1 Phú Quốc Sĩ CIO công nghệ thông tin _ Prudential C2 Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng phòng điều hành đại lý _Prudential C3 Trần Thị Mỹ Dung Trưởng phòng phân phối thu nhập đại lý _ Prudential C4 Trần Đình Nam Trưởng phịng nghiệp vụ bảo hiểm _ Prudential C5 Nguyễn Thị Việt Hà Phó phịng nghiệp vụ bảo hiểm _ Manu Life C6 Nguyễn Văn Bình Trưởng phịng điều hành đại lý _ AIA C7 Đào Duy Ninh Giám đốc phòng nghiệp vụ bảo hiểm _ Korea Life C8 Nguyễn Thị Thanh Phương Quản lý phòng hỗ trợ đại lý _ Generali C9 Nguyễn Hồng Thùy Trang Trưởng phịng Marketing _ Great Eastern Life C10 Nguyễn Minh Yến Phương Trưởng phòng điều hành đại lý _ Great Eastern Life PHỤ LỤC 2: Phiếu tham khảo ý kiến chuyên gia Kính chào quý Anh/Chị Chúng học viên Cao Học ngành Quản Trị Kinh Doanh trường đại học Kinh Tế Tp.HCM Với mục đích tham khảo ý kiến chuyên gia ngành để thực đề tài luận văn thạc sỹ: “Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi canh công ty Prudential Việt Nam”, mong Anh / Chị dành chút thời gian đóng góp cho ý kiến giá trị vấn đề sau: 1/ Xin Anh/Chị đánh giá mức độ quan trọng yếu tố sau ngành bảo hiểm nhân thọ STT Các yếu tố Mức độ quan trọng đến (ít đến nhiều) 1 Chất lượng dịch vụ Hình ảnh thương hiệu Khả tài Uy tín khách hàng Sản phẩm đa dạng Thái độ phục vụ nhân viên Khả chiêu thị Năng lực nhà lãnh đạo Quan hệ với cộng đồng 10 Cơng tác quản lý 11 Trình độ nhân lực 12 Kênh phân phối bán hàng 13 Kênh phân phối sản phẩm 14 Khả thu hút nhân tài 2/ Xin Anh/Chị cho điểm yếu tố sau lợi cạnh tranh công ty bảo hiểm nhân thọtheo thang điểm từ đến 10 (thấp đến cao): STT Các yếu tố Chất lượng dịch vụ Hình ảnh thương hiệu Khả tài Uy tín khách hàng Sản phẩm đa dạng Thái độ phục vụ nhân viên Khả chiêu thị Năng lực nhà lãnh đạo Quan hệ với cộng đồng 10 Công tác quản lý 11 Trình độ nhân lực 12 Kênh phân phối bán hàng 13 Kênh phân phối sản phẩm 14 Khả thu hút nhân tài Xin chân thành cám ơn Anh / Chị Prudential Bảo Việt Manu Life PHỤ LỤC 3: Kết thu thập xử lý số liệu Thời gian từ : 01/08/2014 đến 15/09/2014 Đổi tượng : Các chuyên gia/quản lý công ty BHNT Phương pháp thu thập dự liệu: gửi phiếu in trực tiếp, gửi bảng câu hỏi qua email vấn qua điện thoại Số lượng phiếu để phân tích: 10 Bảng 1: bảng xử lý số liệu mức độ quan trọng yếu tố (xắp xếp tăng dần theomức độ quan trọng) STT 10 11 12 13 14 Chuyên gia Các yếu tố Chất lượng dịch vụ Trình độ nhân lực Kênh phân phối sản phẩm Khả chiêu thị Hình ảnh thương hiệu Năng lực nhà lãnh đạo Sản phẩm đa dạng Công tác quản lý Uy tín khách hàng Thái độ phục vụ nhân viên Quan hệ với cộng đồng Khả tài Kênh phát triển sản phẩm Khả thu hút nhân tài Tổng cộng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 49 Mức độ quan trọng 0.081 0.079 5 5 4 5 48 0.077 5 4 4 5 44 0.071 5 4 4 42 0.068 4 4 5 4 4 42 0.068 5 4 4 4 4 4 41 41 0.066 0.066 4 4 4 4 4 40 0.064 4 4 4 4 4 40 0.064 4 3 4 4 37 0.060 4 4 3 4 36 0.058 3 4 4 4 3 36 0.058 3 3 3 3 31 0.050 62 62 63 64 62 60 61 62 62 63 621 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Điểm tổng Bảng 2: bảng xử lý số liệu điểm yếu tố công ty Prudential Chuyên STT 10 11 12 13 14 gia C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Các yếu tố Chất lượng dịch vụ 9 8 8 Trình độ nhân lực 8 8 8 Kênh phân phối sản phẩm 10 10 10 9 9 9 Khả chiêu thị 9 10 8 9 Hình ảnh thương hiệu 10 10 9 10 9 Năng lực nhà lãnh đạo 9 8 10 7 Sản phẩm đa dạng 9 10 10 9 8 Công tác quản lý 8 7 8 Uy tín khách hàng 8 7 7 Thái độ phục vụ nhân viên 8 8 8 Quan hệ với cộng đồng 10 10 10 8 7 Khả tài 9 8 9 8 Kênh phát triển sản phẩm 8 8 8 Khả thu hút nhân tài 6 7 8 8 Tổng cộng 127 131 125 127 125 122 116 118 120 124 Điểm tổng 80 79 92 87 92 81 89 72 72 76 87 84 76 71 1235 Bảng 3: bảng xử lý số liệu điểm yếu tố công ty Bảo Việt STT 10 11 12 13 14 Chuyên gia Các yếu tố Chất lượng dịch vụ Trình độ nhân lực Kênh phân phối sản phẩm Khả chiêu thị Hình ảnh thương hiệu Năng lực nhà lãnh đạo Sản phẩm đa dạng Cơng tác quản lý Uy tín khách hàng Thái độ phục vụ nhân viên Quan hệ với cộng đồng Khả tài Kênh phát triển sản phẩm Khả thu hút nhân tài Tổng cộng C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 8 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 9 8 8 8 8 8 7 9 10 C9 C10 7 8 8 8 8 8 9 8 7 8 6 7 6 7 10 10 10 9 10 10 7 8 7 7 9 10 10 10 10 9 114 119 123 119 124 120 111 122 118 123 Điểm tổng 80 83 73 75 81 82 67 79 78 81 65 95 73 93 1193 Bảng 4: bảng xử lý số liệu điểm yếu tố công ty Manu Life STT 10 11 12 13 14 Chuyên gia Các yếu tố Chất lượng dịch vụ Trình độ nhân lực Kênh phân phối sản phẩm Khả chiêu thị Hình ảnh thương hiệu Năng lực nhà lãnh đạo Sản phẩm đa dạng Công tác quản lý Uy tín khách hàng Thái độ phục vụ nhân viên Quan hệ với cộng đồng Khả tài Kênh phát triển sản phẩm Khả thu hút nhân tài Tổng cộng C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 8 8 7 8 7 8 8 6 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 6 6 9 9 6 7 6 8 8 8 7 6 8 9 8 106 113 111 109 116 107 105 7 7 99 C9 C10 6 7 7 7 7 7 7 7 101 107 Điểm tổng 77 76 66 66 66 79 63 74 71 80 64 77 66 82 1074 PHỤ LỤC 4: Tiến độ nghiên cứu Chương Công việc Mở đầu Tổng quan Cơ sở lý thuyết Giới thiệu cơng 2.1 ty Phân tích mơi 2.2.1 trường vĩ mơ Phân tích mơi 2.2.2 trường vi mơ Phân tích chuỗi 2.3 giá trị Xác định 2.4 lực cạnh tranh Đề xuất giải pháp Kết luận hoàn Kết luận thiện Chuẩn bị tài liệu Bảo vệ bảo vệ Tiến độ thực T5 T6 T7 T8 T9 Thời T10 gian 4 4 2 2 3 4 PHỤ LỤC 5: Báo cáo tài năm 2013 Prudential PHỤ LỤC 6: Kết phân tích khách hàng phịng Marketing Prudential Việt Nam 1/ Customer profile 2/ Customer Services 3/ Policy status ... chuyên gia lực cạnh tranh Prudential Viet Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA... lực cạnh tranh cốt lõi mạnh Prudential 49 2.4.2 Xác định lực cạnh tranh cần phải củng cố xây dựng 50 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BHNT PRUDENTIAL. .. TRẦN DUY HIẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60340102 LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam , Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn