Hoàn thiện xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

104 3 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHÚC HẢI HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHÚC HẢI HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan ḷn văn “Hồn thiện Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” là công trình nghiên cứu của bản thân, được đúc kết quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Các số liệu luận văn được thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, được xử lý trung thực, khách quan Tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực và tham khảo tài liệu khác TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2015 Tác giả Nguyễn Phúc Hải MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm – chức – cấu trúc xếp hạng tín nhiệm 1.1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín nhiệm 1.1.1.2 Chức hệ thống xếp hạng tín nhiệm 1.1.1.3 Cấu trúc hệ thống xếp hạng tín nhiệm 1.1.2 Vai trị xếp hạng tín nhiệm 1.1.2.1 Đối với ngân hàng thương mại 1.1.2.2 Đối với doanh nghiệp xếp hạng 1.1.3 Quy trình xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp 1.1.4 Các tiêu đánh giá xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp 12 1.1.4.1 Các tiêu định lượng (chỉ tiêu tài chính) 12 1.1.4.2 Các tiêu định tính (chỉ tiêu phi tài chính) 14 1.1.5 Tiêu chuẩn xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp 16 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp 18 1.1.6.1 Môi trường doanh nghiệp 18 1.1.6.2 Sản phẩm thị trường doanh nghiệp 20 1.1.6.3 Quản trị doanh nghiệp 21 1.1.7 Hoàn thiện Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp 21 1.2 Một số mơ hình nghiên cứu Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp 22 1.2.1 Mơ hình Probit 22 1.2.2 Mơ hình điểm số Z Altman 23 1.2.3 Mơ hình cấu trúc rủi ro tổng hợp Merton 23 1.3 Một số tổ chức Xếp hạng tín nhiệm giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 24 1.3.1 Một số tổ chức Xếp hạng tín nhiệm giới 24 1.3.1.1 Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của Fitch 24 1.3.1.2 Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của S&P 25 1.3.1.3 Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của Moody's 27 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 29 1.3.2.1 Xây dựng hệ thống XHTN riêng NHTM 29 1.3.2.2 Xây dựng tổ chức XHTN độc lập 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM 32 2.1 Tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam 2010-2013 32 2.1.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 32 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2010-2013 33 2.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2010-2013 36 2.1.3.1 Tình hình dư nợ tín dụng doanh nghiệp 36 2.1.3.2 Chất lượng dư nợ doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2010-2013 37 2.2 Thực trạng Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 39 2.2.1 Cơ sở pháp lý hệ thống Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank 39 2.2.2 Cơ cấu tổ chức cơng tác Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank 39 2.2.3 Quy trình Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 41 2.2.3.1 Đề xuất thơng tin chấm điểm tín dụng 41 2.2.3.2 Ra định chấm điểm XHTN 42 2.2.3.3 Kiểm soát kết chấm điểm XHTN 44 2.2.3.4 Quyết định kết chấm điểm XHTN 45 2.2.3.5 Rà sốt, chỉnh sửa thơng tin chấm điểm XHTN 45 2.2.3.6 Phê duyệt kết chấm điểm XHTN 46 2.3 So sánh cơng tác Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank với số Ngân hàng thương mại khác 47 2.3.1 Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp số Ngân hàng thương mại khác 47 2.3.2 So sánh cơng tác Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank với số Ngân hàng thương mại khác 55 2.4 Khảo sát ý kiến chuyên gia công tác Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank 56 2.4.1 Đối tượng phạm vi khảo sát 57 2.4.2 Thời gian cách thức khảo sát 57 2.4.3 Nội dung khảo sát 58 2.4.4 Kết khảo sát 58 2.5 Đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank 60 2.5.1 Một số ưu điểm hệ thống xếp hạng tín nhiệm 60 2.5.2 Một số hạn chế phân tích nguyên nhân 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 66 3.1 Định hướng cho hoạt động tín dụng VietinBank thời gian tới 66 3.2 Giải pháp hoàn thiện Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank 67 3.2.1 Xây dựng tỷ trọng cho tiêu chấm điểm 67 3.2.2 Nâng cao lực cán 68 3.2.3 Hồn thiện hệ thống chương trình chấm điểm Xếp hạng tín nhiệm70 3.2.4 Xây dựng sách khách hàng sở Xếp hạng tín nhiệm 71 3.2.5 Hoàn thiện tiêu để đánh giá Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp 72 3.2.5.1 Hồn thiện tiêu tài 72 3.2.5.2 Hoàn thiện tiêu phi tài 73 3.3 Những kiến nghị quan hữu quan 77 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài hồn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam 77 3.3.2 Kiến nghị với Cục thống kê xây dựng tiêu ngành 78 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BCLCTT : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CB : Cán CBCĐTD : Cán chấm điểm tín dụng CBTD : Cán tín dụng CĐTD : Chấm điểm tín dụng DN : Doanh nghiệp GHTD : Giới hạn tín dụng NHCT : Ngân hàng Cơng Thương NHCTD : Ngân hàng cấp tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTW : Ngân hàng Trung ương KHDN : Khách hàng doanh nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm TSC : Trụ sở XHTN : Xếp hạng tín nhiệm VietcomBank : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VietinBank : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Bảng tiêu chuẩn xếp hạng tín nhiệm DN của S&P 16 Bảng 1.2: Bảng tiêu chuẩn xếp hạng tín nhiệm của Moody’s 17 Bảng 1.3: Phân phối 11 tỷ số chính của Moody’s theo mức phân loại tín dụng 28 Bảng 1.4: Phân phối 11 tỷ số chính của Moody’s theo mức phân loại tín dụng (tiếp) 29 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank 2010-2013 33 Bảng 2.2 : Tình hình kiểm soát nợ quá hạn DN VietinBank 2010-2013 37 Bảng 2.3 : Tình hình nợ quá hạn DN VietinBank giai đoạn 2010-2013 38 Bảng 2.4: Quy trình chấm điểm doanh nghiệp hệ thống XHTN VCB 47 Bảng 2.5: Hệ số rủi ro chấm điểm XHTN DN thành lập của VCB 52 Bảng 2.6: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tổ chức kinh tế của BIDV 54 Bảng 2.7: Số lượng bảng câu trả lời thu thập từ các chuyên gia 57 Biểu đồ 2.1: Thực trạng kinh doanh VietinBank 2010-2013 34 Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận sau thuế VietinBank 2010-2013 35 Biểu đồ 2.3: Dư nợ khách hàng doanh nghiệp của VietinBank 2010-2013 36 Biểu đồ 2.4: Dư nợ tín dụng doanh nghiệp VietinBank 2010-2013 38 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Quy trình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của công tác XHTN KHDN VietinBank 40 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hoạt động của ngân hàng, ng̀n thu từ tín dụng ln chiếm tỷ trọng đáng kể Do đó, rủi ro tín dụng yếu tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Ngân hàng Thương mại Để tham gia vào cạnh tranh ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng, Ngân hàng Thương mại nước từ bây giờ phải tự đổi mình, phải xây dựng hệ thớng quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực thơng lệ q́c tế Chính vậy hồn thiện cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng vấn đề quan trọng hàng đầu của NHTM Một biện pháp quản trị của các Ngân hàng Thương mại sử dụng các mô hình phân tích để chấm điểm về chất lượng, uy tín tín dụng của khách hàng từ đó có thể chọn lọc khách hàng tớt có sách phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Xét riêng về tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hiện nay, doanh thu từ việc cho vay chiếm tỷ trọng 70% - 80% tổng thu của hệ thống Tuy mang lại doanh thu cao sản phẩm cho vay chứa đựng nhiều biến cố khơng mong đợi phát sinh q trình cho vay (khách hàng khả khoản không trả được nợ hay trả nợ không đúng hạn) Những biến cố này được phản ánh qua thông số “nợ hạn” Năm 2010, nợ hạn 3,938 tỷ đồng, chiếm 1.68% tổng số dư nợ Con số này tăng vượt bậc gấp lần năm 2011, lên đến 8,221 tỷ đồng, chiếm 2.8% tổng số dư nợ Đến năm 2013, sớ giảm x́ng cịn 6,513 tỷ đồng, tỷ lệ chiếm đến 1.76% tổng dư nợ Tỷ lệ so với 3% giới hạn Hội sở VietinBank đề đảm bảo an toàn hoạt động cho vay Tuy nhiên, tỷ lệ nợ hạn lại tăng từ 1.68% - 1.76%, cho thấy việc quản lý nợ của Chi nhánh tình trạng báo động, cần có công tác kiểm tra, quản lý chất lượng chặt chẽ Để từng bước nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam ban hành quyết định liên quan đến việc Chấm điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp, làm sở cho quyết định cấp tín dụng, thực hiện sách khách hàng,… Sau nhiều năm thực hiện hệ thớng xếp hạng tín nhiệm này thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn hoạt động tín dụng Mặc dù vậy hệ thớng xếp hạng tín nhiệm đó cịn nhiều hạn chế, không phù hợp với chuẩn mực quốc tế tình hình thực tế Việt Nam Theo chuyên gia làm việc lâu năm của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, xác suất thành công cho hờ sơ trình dụt xếp hạng tín nhiệm lần là 20%, song song đó công tác XHTN khách hàng hiện cịn nhiều tờn liên quan đến việc không tuân thủ quy định XHTN khách hàng có dấu hiệu tiềm ẩn chấm điểm không chính xác dẫn đến không phản ánh đúng thực trạng khách hàng Vì vậy việc hồn thiện hệ thớng XHTN phù hợp với chuẩn mực quốc tế thực tiễn Việt Nam cần thiết hiện được VietinBank triển khai thực hiện Do đó tơi chọn nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” Qua đề tài, ngân hàng thấy được ưu điểm số hạn chế định, từ đó nêu giải pháp khắc phục hồn thiện hệ thớng xếp hạng tín nhiệm, tới thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng, góp phần đưa ngân hàng TMCP Công Thương phát triển trường quốc tế Mục tiêu đề tài Mục tiêu của đề tài vào thực trạng công tác xếp hạng tín nhiệm Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam để góp phần tìm giải pháp hồn thiện xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Để đạt được mục tiêu trên, đề tài nghiên cứu vấn đề sau : - Đúc kết lý luận tổng quan về xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp đối với Ngân hàng thương mại - Tìm hiểu và phân tích, đánh giá thực trạng xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp của VietinBank Từ đó đưa mặt hạn chế, nguyên nhân hạn chế của hệ thống xếp hạng tín nhiệm của VietinBank 82 KẾT LUẬN Với mục tiêu hoàn thiện XHTN hiện hành mà theo đánh giá của ḷn văn cịn nhiều hạn chế Đờng thời kết quả XHTN phải phản ánh thực chất tình hình hoạt động, khả tài chính, mức độ rủi ro cho vay, để từ đó nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, thực hiện sách khách hàng của VietinbBnk, đề tài “HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM” giải quyết được vấn đề sau : - Hệ thớng hố rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, từ đó cho việc XHTN khách hàng cần thiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng - Hệ thống hoá sở lý luận về XHTN doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, nguyên tắc tiêu thường dùng để xếp hạng - Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống XHTN khách hàng doanh nghiệp VietinBank, so sánh với hệ thống XHTN của tổ chức khác VietcomBank, BIDV,…Từ đó đưa mặt đạt được hạn chế của hệ thống XHTN khách hàng doanh nghiệp VietinBank - Trên sở đó, luận văn nêu kiến nghị để hồn thiện hệ thớng XHTN khách hàng doanh nghiệp bao gồm cả đối với VietinBank và các quan khác có liên quan Các kiến nghị đối với VietinBank cụ thể, chi tiết cứ vào hạn chế của hệ thống XHTN hiện hành Các kiến nghị đới với các quan khác có tính tổng quát, vĩ mô, có tác dụng hỗ trợ cho việc thực thi XHTN hoạt động hiệu quả XHTN là đánh giá mức độ rủi ro của người vay, khả trả nợ tương lai của người vay Một hệ thống XHTN đầy đủ phải bao quát hết được nội dung về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh, hệ thống xếp hạng phải đúc kết được tinh hoa thế giới đồng thời phải phù hợp với điều kiện kinh tế, môi trường kinh doanh của Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Đỗ Thị Thúy Hương, 2010 Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh Tế TP HCM Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2005 Quyết định việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng Hà Nội, 2005 Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Đại học Kinh Tế TP HCM Tài liệu nội về xếp hạng tín dụng của BIDV Tài liệu nội về xếp hạng tín dụng của VietcomBank Trần Huy Hồng, 2010 Quản trị ngân hàng thương mại Đại học Kinh Tế TP HCM VietinBank, 2010-2013 Báo cáo thường niên Báo cáo tài năm 2010, 2011, 2012, 2013 Hà Nội, năm 2010-2013 VietinBank, 2013 Các định tài liệu hướng dẫn chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống VietinBank Hà Nội, năm 2013 Danh mục website Bách khoa toàn thư mở [Ngày truy cập: 01 tháng 10 năm 2014] Nguyễn Trọng Hòa, 2013 [Ngày truy cập: 01 tháng 07 năm 2014] Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 [Ngày truy cập: 01 tháng 07 năm 2014] PHỤ LỤC 01 Bước 01 - Quy trình chấm điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank Tại Ngân hàng cấp tín dụng Bước 1: Đề xuất thơng tin chấm điểm tín dụng Bắt đầu Cung cấp thơng tin Lãnh đạo phịng chấm điểm tín dụng Cán chấm điểm tín dụng Khách hàng Chuẩn bị hồ sơ Tiếp nhận thông tin Kiểm tra lượng thông tin Thu thập thông tin - CIC - Lưu trữ - Đối tác - Khác Thiếu thông tin Bổ sung thông tin Yêu cầu bổ sung Điều chỉnh Có sai sót Xác định quy mơ doanh nghiệp Nhập BCTC vào file excel Lựa chọn thông tin phi tài Thẩm định Chuẩn bị nhập vào chương trình Lãnh đạo chi nhánh PHỤ LỤC 02 Bước – Quy trình chấm điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank Tại Ngân hàng cấp tín dụng Bước 2: Chấm điểm XHTN Khách hàng Lãnh đạo phịng chấm điểm tín dụng Cán chấm điểm tín dụng Nhập BCTC vào chương trình Nhập thơng tin phi TC vào chương trình Ra định XHTN Lập tờ trình Chuyển hồ sơ Lãnh đạo chi nhánh PHỤ LỤC 03 Bước – Quy trình chấm điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank Tại Ngân hàng cấp tín dụng Bước 3: Kiểm sốt kết chấm điểm XHTN Khách hàng Cán chấm điểm tín dụng Lãnh đạo phịng chấm điểm tín dụng Lãnh đạo chi nhánh Thu thập lại thông tin Kiểm tra định XHTN Tờ trình Ký duyệt tờ trình Duyệt hồ sơ chương trình Chuyển hồ sơ Có thiếu sót Yêu cầu chỉnh sửa PHỤ LỤC 04 Bước – Quy trình chấm điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank Tại Ngân hàng cấp tín dụng Khách hàng Cán chấm điểm tín dụng Lãnh đạo phịng chấm điểm tín dụng Lãnh đạo chi nhánh Bước 4: Quyết định kết chấm điểm XHTN Thu thập lại thông tin Kiểm tra định XHTN Tờ trình Kết thúc Lưu trữ thông báo TH không vượt hạn mức Nhận hồ sơ TH vượt hạn mức Scan hồ sơ giấy Chuyển hồ sơ máy giấy lên TSC Ký duyệt Tờ trình Duyệt hồ sơ chương trình Chuyển hồ sơ máy giấy Có thiếu sót Yêu cầu chỉnh sửa PHỤ LỤC 05 Bước – Quy trình chấm điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank Tại Ngân hàng cấp tín dụng Bước 5: Rà sốt, chỉnh sửa thông tin chấm điểm XHTN Khách hàng Cán Chấm điểm tín dụng Lãnh đạo phịng Lãnh đạo chi nhánh Tại Trụ sở Lãnh đạo phịng ĐG & XHTN KH Cán phòng ĐG&XHTN KH Thu thập lại thông tin Kiểm tra hồ sơ máy giấy Có sai lệch Yêu cầu chỉnh sửa Lập Tờ trình tái thẩm định Tái thẩm định thơng tin đầu vào Chuyển hồ sơ CBTD CN đánh giá không phù hợp PHỤ LỤC 06 Bước – Quy trình chấm điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank Tại Ngân hàng cấp tín dụng Bước 6: Phê duyệt kết chấm điểm XHTN Khách hàng Cán Chấm điểm Lãnh đạo tín dụng phịng Lãnh đạo chi nhánh Tại Trụ sở Cán phịng ĐG & XHTN KH Lãnh đạo phòng ĐG & XHTN KH Chỉnh sửa Kiểm tra hồ sơ máy giấy Ký duyệt Tờ trình Duyệt hồ sơ chương trình Kết thúc Lưu trữ thông báo Lưu trữ thơng báo Chuyển hồ sơ máy giấy Có sai lệch Yêu cầu chỉnh sửa PHỤ LỤC 07 BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM VÀ XHTN KHDN TẠI VIETINBANK Theo Anh/Chị nguyên nhân dẫn đến việc không xuất ghi chấm điểm KHDN có quan hệ tín dụng với VietinBank? Trong số nguyên nhân đó, Anh/Chị thấy nguyên nhân chủ yếu? Xin hỏi Anh/Chị lỗi có ghi chưa hồn thành cơng tác chấm điểm, nguyên nhân tạo nên lỗi đó? Trong số nguyên nhân vừa nêu, Anh/Chị nhận thấy nguyên nhân ảnh hưởng nhiều nhất? Đối với lỗi ghi chấm điểm chưa tần suất, theo Anh/Chị nguyên nhân gây ra? Nguyên nhân quan trọng nhất? Tại sao? Anh/Chị vui lòng cho biết có lỗi ghi cần rà sốt lại Báo cáo tài nhập chương trình chấm điểm XHTN? Nguyên nhân gây tác động chủ yếu? Ngoài lỗi thao tác chấm điểm XHTN KHDN chương trình, theo ý kiến Anh/Chị nguyên nhân gây hạn chế cho phương pháp chấm điểm XHTN VietinBank nay? Anh/Chị có đề xuất để khắc phục hoàn thiện phương pháp chấm điểm XHTN VietinBank không? PHỤ LỤC 08 Bảng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Loại AAA: Loại tối ưu Điểm Đặc điểm 90-100 Khả trả nợ vay KH xếp hạng Điểm tín dụng tốt đặc biệt tốt dành cho khách hàng có chất lượng tín dụng tốt AA: Loại ưu 80 – 90 KH có lực trả nợ không nhiều so với KH xếp hạng AAA Khả trả nợ KH xếp hạng tốt A: Loại tốt 73-80 KH có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế KH xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá tốt BBB: Loại 70 – 73 KH hoàn tồn có khả hồn trả đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên có nhiều khả việc làm suy giảm khả trả nợ khách hàng BB: Loại trung bình 63 – 70 KH có nguy khả trả nợ nhóm nợ từ B đến D Tuy nhiên, KH phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài bất lợi, ảnh hưởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ KH B: Loại trung bình 60 – 63 KH có nhiều nguy khả trả nợ KH hạng BB Các điều kiện kinh doanh tài kinh tế nhiều khả ảnh hưởng đến khả thiện chí trả nợ KH CCC: Loại trung bình 56 – 60 KH thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, KH nhiều khả không trả nợ CC: Loại yếu 53 – 56 KH bị suy giảm khả nhiều khả trả nợ C: Loại 44 – 53 KH xếp hạng C trường hợp thực thủ tục xin phá sản có động thái tương tự việc trả nợ KH trì D: Loại 20 – 44 KH khả trả nợ tổn thất thực xảy Không xếp hạng D cho KH mà việc khả trả nợ dự kiến (Nguồn: VietinBank) PHỤ LỤC 09 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TÁC XHTN KHDN TẠI VIETINBANK Nội dung công việc Bộ phận Cán Làm đầu mối thực công việc liên quan đến chấm điểm chấm điểm XHTN khách hàng bao gồm: thực - Thu thập thẩm định lại hồ sơ, thông tin từ phía khách hàng chấm điểm - Thẩm định BCTC khách hàng - Lập Tờ trình thẩm định đề xuất định hạng tín dụng, tín GHTD khách hàng/ Tờ trình đánh giá đề xuất điều chỉnh dụng hạng tín dụng, GHTD khách hàng, trình Lãnh đạo phịng kiểm sốt - Chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu Lãnh đạo phòng/Lãnh đạo chi nhánh/Phòng ĐGXH & Phê duyệt GHTD (nếu có) - Thực chấm điểm XHTN khách hàng chương trình phần mềm - Thường xuyên xem xét Danh sách khách hàng chưa chấm điểm tần suất theo quy định để kịp thời chấm điểm bổ sung quy định - Thực luân chuyển, lưu trữ hồ sơ theo quy định thông báo kết chấm điểm XHTN khách hàng cho phận có liên quan Lãnh đạo - Phân cơng, đơn đốc Cán phịng thực công việc liên quan đến chấm điểm XHTN khách hàng, điều chỉnh phòng hạng khách hàng - Kiểm tra, rà sốt, đạo Cán phịng chỉnh sửa nội dung Tờ trình (nếu cần) trình Lãnh đạo chi nhánh định - Kiểm sốt thơng tin chấm điểm chương trình phần mềm - Hàng tháng, rà soát Danh sách khách hàng chưa chấm điểm tần suất quy định để nhắc nhở, đôn đốc Cán phòng thực chấm điểm bổ sung Lãnh - Kiểm soát, định ký duyệt Tờ trình có liên đạo chi quan, u cầu phịng thực CĐTD giải trình, bổ sung nhánh chỉnh sửa thấy có nội dung chưa rõ - Chỉ đạo phòng thực CĐTD chuyển hồ sơ chấm điểm XHTN cho Phòng ĐGXH & Phê duyệt GHTD TSC kiểm soát, phê duyệt (Trường hợp vượt thẩm quyền chi nhánh) Phòng Cán Đánh TSC giá - dụng qua chương trình - Xếp Rà sốt/Tái thẩm định thơng tin chấm điểm Tờ trình chi nhánh chương trình phần mềm hạng - Phê Lập tờ trình tái thẩm định đề xuất định hạng tín dụng, GHTD khách hàng, trình Lãnh đạo phịng kiểm sốt duyệt GHTD Lãnh đạo phịng TSC Tiếp nhận hồ sơ trình Phịng thực chấm điểm tín - Kiểm sốt, phê duyệt Tờ trình có liên quan; u cầu bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) - Phê duyệt kết chấm điểm XHTN khách hàng hệ thống phần mềm Phòng - Định kỳ hàng quý, lập báo cáo tổng hợp trình Tổng Giám Quản đốc kết xếp hạng khách hàng tồn hàng, rà sốt tính lý rủi hợp lý thông tin chấm điểm đầu vào, đồng thời đề ro tín xuất biện pháp xử lý trường hợp cố tình dụng nhập sai thơng tin nhằm nâng điểm hạng khách hàng (nếu có) nhẳm đảm bảo tính hiệu lực phù hợp Hệ thống XHTN nội - Làm đầu mối phối hợp với Phòng ĐGXH Phê duyệt GHTD phận có liên quan hàng năm có trách nhiệm kiểm tra, rà sốt và: + Trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt phương án chỉnh sửa quy trình, chương trình phần mềm, tiêu,… + Đề xuất Tổng Giám đốc phê duyệt, trình Hội đồng quản trị định phương án chỉnh sửa, thay tiêu chấm điểm đảm bảo cho Hệ thống XHTN nội phù hợp với thực trạng khách hàng, tình hình kinh tế đáp ứng yêu cầu người sử dụng Phịng - Kiểm tra, giám sát tính tn thủ quy định hành NHCT chấm điểm XHTN khách hàng cùa cá nhân, Kiểm đơn vị có liên quan sốt tn thủ Cụm - Phối hợp với Phịng kiểm sốt nội khu vực thu thập thông kiểm tin, đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh sốt khách hàng thơng - Thực hỗ trợ xác minh thông tin khách hàng địa bàn tin khu theo yêu cầu phòng Khách hàng, Phòng ĐGXH Phê vực duyệt GHTD, Phòng Kiểm sốt Phê duyệt tín dụng TSC Phịng - Chế độ cứu đề xuất Tổng Giám đốc phương án, chỉnh sửa, thay Hệ thống XHTN nội cho hồn thiện tín dụng, đầu tư Đầu mối phối hợp phận liên quan thực nghiên - Đầu mối xây dựng, dự thảo văn sửa đổi, bổ sung, thay Quy trình cần thiết trình Tổng Giám đốc phê duyệt Tổng - Xem xét, định phương án chỉnh sửa quy trình, chương Giám trình phần mềm chấm điểm; phê duyệt phương án chỉnh sửa đốc, tiêu,… theo đề xuất phịng Chế độ tín dụng, đầu Phó tư và/hoặc phịng Quản lý rủi ro tín dụng Tổng Giám đốc uỷ quyền - Xem xét, phê duyệt kết chấm điểm XHTN khách hàng trường hợp thuộc thẩm Tổng Giám đốc ... thiện xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Xếp hạng tín nhiệm. .. xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại - Chương – Thực trạng xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chương – Giải pháp hồn thiện. .. cấu tổ chức công tác Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp VietinBank 39 2.2.3 Quy trình Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam , Hoàn thiện xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn