Nghiên cứu các đặc tính vốn con người của người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo ra việc làm trong các doanh nghệp tư nhân mới thành lập

94 4 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Đức Thái NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH VỐN CON NGƢỜI CỦ NGƢỜI SÁNG P ẢNH HƢỞNG ĐẾN VI C TẠO R VI C ÀM TRONG CÁC DOANH NGHI P TƢ NH N MỚI THÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - 2015 P BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Đức Thái NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH VỐN CON NGƢỜI CỦ NGƢỜI SÁNG P ẢNH HƢỞNG ĐẾN VI C TẠO R VI C ÀM TRONG CÁC DO NH NGHI P TƢ NH N MỚI THÀNH P Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh hướng nghiên cứu Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN Tp Hồ Chí Minh - 2015 ỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Đức Thái MỤC ỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI C M ĐO N MỤC ỤC D NH MỤC CÁC BẢNG D NH MỤC CÁC H NH VẼ, ĐỒ THỊ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mụ t u n 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đố tƣợng phạm vi nghiên cứu n ứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 P ƣơn p áp n n ứu 1.5.1 Quy trình nghiên cứu .4 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định tính .6 1.5.3 Phương pháp nghiên cứu định lượng .6 1.6 Ýn ĩa đề tài 1.6.1 Ý nghĩa khoa học .7 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LI U 11 2.1 Cơ sở lý thuyết vốn on n ƣờ đặc tính vốn on n ƣời 11 2.2 Các nghiên ứu trƣớ l n quan đến đặ tín vốn on n ƣờ n ƣờ sán lập s ản ƣởn đặ tín đ đến v ệ tạo v ệ làm mớ tron oan n ệp mớ t àn lập .13 2.2.1 Các đặc tính vốn người người sáng lập 13 2.2.2 Cơ s l thu t v tạo vi c l m m i 18 2.2.3 ự nh hư ng đặc t nh vốn người người sáng lập đ n vi c tạo vi c l m m i doanh nghi p m i th nh lập 20 2.3 P ân tí tín t t ễn đề tà .23 2.4 Mơ hình nghiên cứu 27 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Qui trình nghiên cứu 30 3.1.1 Nghiên cứu định tính .30 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 32 3.2 Nghiên cứu thức 33 3.2.1 Nghiên cứu sơ định tính hi u chỉnh thang đo .33 3.2.2 Thi t k thang đo cho b ng câu hỏi 35 3.2.3 Diễn đạt v mã hoá thang đo 36 3.2.4 Nghiên cứu định lượng 39 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Thống kê mô tả mẫu 42 4.2 Đán 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .47 4.4 Kiểm định mơ hình 50 t an đo 45 4.4.1 Kiểm định h số tương quan Pearson 50 4.4.2 Phân tích hồi quy 52 4.5 Kết kiểm định giả thuyết .54 4.6 Phân tích S khác biệt nhóm nghiên cứu 54 4.6.1 Kiểm định Tạo vi c làm m i người sáng lập nam nữ .54 4.6.2 Kiểm định Tạo vi c làm m i người sáng lập có độ tuổi khác .56 CHƢƠNG 5: KẾT LU N 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Đ n p đề tài .60 5.3 Hạn ế đề tà ƣớng nghiên cứu 61 TÀI LI U THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp giai đoạn 2006-2013 26 Bảng 3.1: Kết nghiên cứu định t nh 33 Bảng 3.2: Thang đo Bề rộng kiến thức 37 Bảng 3.3: Thang đo Kinh nghiệm lãnh đạo 38 Bảng 3.4: Thang đo Tạo việc làm 39 Bảng 4.1: Kết thống kê mô tả mẫu thức 43 Bảng 4.2: Kết phân t ch Cronbach’s alpha Thang đo Bề rộng kiến thức 45 Bảng 4.3: Kết phân t ch Cronbach’s alpha Thang đo Kinh nghiệm lãnh đạo46 Bảng 4.4: Kết phân tích Cronbach’s alpha Thang đo Tạo việc làm 47 Bảng 4.5: Kết phân tích nhân tố EFA cho biến độc lập 48 Bảng 4.6: Kết phân tích nhân tố EFA cho biến Việc tạo việc làm 49 Bảng 4.7: Ma trận hệ số tương quan biến 51 Bảng 4.8: Bảng đánh giá độ phù hợp mơ hình 52 Bảng 4.9: Bảng kiểm định độ phù hợp mơ hình 52 Bảng 4.10: Kết phân tích hồi quy 53 Bảng 4.11: Kết kiểm định khác biệt người sáng lập nam nữ việc tao việc làm 54 Bảng 4.12: Kết kiểm định khác biệt giữ người sáng lập có độ tuổi khác việc tao việc làm 56 D NH MỤC CÁC H NH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu Hình 2.1: Biểu đố lượng doanh nghiệp đăng ký giai đoạn 1991-1999 năm từ 2000-2013 25 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu 28 CHƢƠNG 1: 1.1 ý o TỔNG QU N VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ọn đề tà Việt Nam giới năm 2014 đối diện với tình trạng kinh tế chưa thể có đột phá khỏi tình trạng trì trệ từ năm 2008 Xung quanh vấn đề này, quốc gia ln thường trực đối mặt với khó khăn tình trạng thất nghiệp, lạm phát tăng cao, hoạt động doanh nghiệp lớn bị ảnh hưởng, nợ khó địi tăng, mức t n nhiệm bị hạ thấp, … Những hoàn cảnh điều không tránh khỏi, yếu tố quan trọng nguồn lực ch nh người bị ảnh hưởng Người thất nghiệp ln khao khát cơng việc lẽ họ ch nh người thất nghiệp, tốt nghiệp khơng muốn trì cơng việc tác động xấu môi trường kinh tế vi mô, vĩ mô Hơn nữa, hình thức kinh doanh hộ kinh doanh mới, công ty mới, kinh doanh cá nhân kênh quan trọng để tạo thêm việc làm cho kinh tế, khơng dài hạn trước mắt thấy lợi ch ngắn hạn việc giảm tỉ lệ thất nghiệp tác động đến cá nhân nói riêng kinh tế nói chung Điều mang lại khởi sắc cho kinh tế hi vọng tương lai tới Nhưng khác biệt công ty tạo nên công việc khác số lượng lẫn chất lượng Những ngành nghề khác yêu cầu khởi đầu tài ch nh số lượng nhân viên không giống Điều thuộc kh a cạnh ngành nghề nói chung ước số dễ dàng xác định qua thống kê chung từ ph a tổng cục thống kê hay công ty lớn nghiên cứu Các số liệu dường ổn định tỉ lệ thuận với thăng trầm ngành nghề Nó thay đổi suất lao động tăng đổi công nghệ áp dụng vào ngành nghề Điều đáng nói khác biệt người sáng lập, họ mang đặc t nh kiến thức, kinh nghiệm nhiều đặc t nh khác không giống Những đặc t nh chi phối định họ xuyên suốt q trình hoạt động cơng ty mới, đặc biệt tạo số lượng việc làm khác Các nghiên cứu nước đề cập đến vấn đề có kết hữu ch Các nghiên cứu tạo việc làm góc độ vĩ mơ có nhiều Việt Nam toàn giới Hiện góc độ vi mơ, hay góc độ người khơng thấy nhắc nhiều nghiên cứu Vì đề tài “Nghiên cứu đặc tính vốn người người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo việc làm doanh nghiệp tư nhân thành lập” mang đến cho người đọc, người nghiên cứu góc độ tiếp cận hữu ch nói đến việc tạo việc làm Con người tạo việc làm cho người, điều đơn giản vô ý nghĩa, tác động mang tầm quốc gia mà tác động nhỏ, dễ tiếp cận lan rộng mang đến điều t ch cực cho kinh tế Bằng việc trả lời câu hỏi nghiên cứu đề tài tìm hiểu rõ ràng tác động vốn người người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo cơng việc Từ giúp người làm kinh doanh hiểu rõ q trình thành lập cơng ty, tìm người sáng lập tốt cho ngành nghề kinh doanh Đặc biệt doanh nghiệp thành lập vấn đề chi ph mối quan tâm hàng đầu, tìm nhà lãnh đạp tốt họ tạo nguồn lực hiệu với số lượng tối ưu cho doanh nghiệp làm giảm thiểu chi ph Hoặc nhà ch nh sách giáo dục hướng đến cách thức để nâng cao tầm hiểu biết cho người sáng lập này, tạo chương trình cơng cộng khởi nghiệp cho người có nhu cầu hướng đến việc tạo nguồn nhân lực hiệu Họ mở thêm lớp đào tạo người quản lý, người sáng lập để tăng độ rộng kiến thức, vừa tạo thêm đội ngũ chuyên môn cao vừa tạo thêm việc làm người khởi kinh doanh Anh/chị có nhiều kiến thức chiến lược tốt Khi sáng lập doanh nghiệp anh/chị có kinh nghiệm lãnh đạo kĩ sau nào? Đán ấu X vào l a ọn ín xá n ất Vớ ý n ĩa: Hồn tồn k ơn đồn ý, K ôn đồn ý, Trun lập, Đồn ý, Hoàn toàn đồn ý Số Câu Nội dung hỏi Anh/chị có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo nhân viên cấp Anh/chị có nhiều kinh nghiệm giải vấn đề Anh/chị có nhiều kinh nghiệm giao tiếp 10 Anh/chị có nhiều kinh nghiệm truyền thơng 11 Anh/chị có nhiều kinh nghiệm x lý thơng tin 12 Anh/chị có nhiều kinh nghiệm khuyến kh ch/động viên Khi sáng lập doanh nghiệp anh/chị cho biết số lược cơng việc mà anh/chị tạo năm là: …… công việc Thông tin cá nhân: Họ tên: Tên doanh nghiệp anh/chị: LOC3: Giới tính □ Nam □ Nữ LOC4: Độ tuổi □ Dưới 25 □ 25-34 □ Dưới 35-44 □ Trên 44 Chân thành cảm ơn đóng góp chi nghiên cứu anh/chị Kết nghiên cứu g i tới email anh/chị Mọi ý kiến xin liên hệ Nguyễn Đức Thái – 0973521557 greenlotusvietnam@gmail.com - - PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BẰNG PHẦN MỀM SPSS KẾT QUẢ PH N TÍCH CRONB CH’S NPH  Bề rộng kiến thức Case Processing Summary N Cases % Valid Excludeda Total 122 100.0 0 122 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 887 Item Statistics Mean Std Deviation N Trinh kien thuc ve nhan su 3.47 1.036 122 Trinh kien thuc ve cong nghe 3.53 815 122 Trinh kien thuc ve marketing 3.38 716 122 Trinh kien thuc ve san xuat 3.49 895 122 Trinh kien thuc ve tai chinh 3.47 968 122 Trinh kien thuc ve chien luoc 3.38 747 122 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Trinh kien thuc ve nhan su 17.24 11.189 747 862 Trinh kien thuc ve cong nghe 17.18 12.740 694 869 Trinh kien thuc ve marketing 17.33 13.273 700 870 Trinh kien thuc ve san xuat 17.22 13.086 548 892 Trinh kien thuc ve tai chinh 17.24 11.371 786 853 Trinh kien thuc ve chien luoc 17.33 12.636 798 856 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 20.71 17.437 4.176  Kinh nghiệm lãn đạo Case Processing Summary N Cases Valid % 122 100.0 0 122 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 841 Item Statistics Mean Std Deviation N Kinh nghiem lanh dao nhan vien cap duoi 3.67 1.000 122 Kinh nghiem giai quyet van de 3.53 944 122 Kinh nghiem giao tiep 3.49 991 122 Kinh nghiem truyen thong 3.58 917 122 Kinh nghiem xu ly thong tin 3.44 967 122 Kinh nghiem khuyen khich/dong vien 3.49 787 122 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Kinh nghiem lanh dao nhan vien cap duoi 17.53 12.118 646 810 Kinh nghiem giai quyet van de 17.67 12.455 641 811 Kinh nghiem giao tiep 17.71 12.528 585 822 Kinh nghiem truyen thong 17.62 13.195 538 831 Kinh nghiem xu ly thong tin 17.76 12.098 682 802 Kinh nghiem khuyen khich/dong vien 17.71 13.346 635 815 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 21.20 17.618 4.197  Tạo v ệ làm Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 122 100.0 0 122 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 728 N of Items Item Statistics Std Deviation Mean N So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung nganh 3.11 403 122 So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung thi truong 3.03 497 122 So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung so von 2.98 470 122 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung nganh 6.02 506 332 452 So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung thi truong 6.09 476 603 388 So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung so von 6.14 485 657 331 Scale Statistics Mean 9.1298 Variance Std Deviation N of Items 1.136 1.06577 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA  Hai biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .802 840.599 66 000 Communalities Initial Extraction Trinh kien thuc ve nhan su 1.000 685 Trinh kien thuc ve cong nghe 1.000 649 Trinh kien thuc ve marketing 1.000 641 Trinh kien thuc ve san xuat 1.000 482 Trinh kien thuc ve tai chinh 1.000 752 Trinh kien thuc ve chien luoc 1.000 771 Kinh nghiem lanh dao nhan vien cap duoi 1.000 601 Kinh nghiem giai quyet van de 1.000 686 Kinh nghiem giao tiep 1.000 526 Kinh nghiem truyen thong 1.000 446 Kinh nghiem xu ly thong tin 1.000 649 Kinh nghiem khuyen khich/dong vien 1.000 586 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Compo nent Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Varianc Cumulat e ive % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 4.044 33.698 33.698 4.044 33.698 33.698 4.042 33.680 33.680 3.430 28.584 62.282 3.430 28.584 62.282 3.432 28.602 62.282 772 6.433 68.716 706 5.880 74.595 663 5.527 80.122 527 4.394 84.515 477 3.972 88.488 407 3.392 91.880 368 3.068 94.949 10 244 2.034 96.982 11 201 1.676 98.658 12 161 1.342 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Trinh kien thuc ve nhan su 826 Trinh kien thuc ve cong nghe 785 Trinh kien thuc ve marketing 799 Trinh kien thuc ve san xuat 674 Trinh kien thuc ve tai chinh 866 Trinh kien thuc ve chien luoc 872 Kinh nghiem lanh dao nhan vien cap duoi 764 Kinh nghiem giai quyet van de 780 Kinh nghiem giao tiep 718 Kinh nghiem truyen thong 667 Kinh nghiem xu ly thong tin 789 Kinh nghiem khuyen khich/dong vien 759 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component Trinh kien thuc ve nhan su 828 Trinh kien thuc ve cong nghe 794 Trinh kien thuc ve marketing 801 Trinh kien thuc ve san xuat 663 Trinh kien thuc ve tai chinh 862 Trinh kien thuc ve chien luoc 877 Kinh nghiem lanh dao nhan vien cap duoi Kinh nghiem giai quyet van de 770 -.325 762 Kinh nghiem giao tiep 723 Kinh nghiem truyen thong 667 Kinh nghiem xu ly thong tin 797 Kinh nghiem khuyen khich/dong vien 764 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Compo nent 998 059 -.059 998 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization  Tạo v ệ làm KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 538 95.715 df Sig .000 Communalities Initial Extraction So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung nganh 1.000 687 So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung thi truong 1.000 795 So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung so von 1.000 824 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.835 61.180 61.180 891 29.686 90.866 274 9.134 100.000 Total % of Variance 1.835 61.180 Cumulative % 61.180 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung thi truong 707 So viec lam moi duoc tao so voi cong ty cung nganh 908 So viec lam moi duoc tao so voi cong ty so von 891 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted KẾT QUẢ PH N TÍCH TƢƠNG QU N PE RSON Correlations Be rong kien thuc Be rong kien thuc Pearson Correlation Kinh nghiem lanh dao 180* -.421** 048 000 122 122 122 180* 816** Sig (2-tailed) N Kinh nghiem lanh dao Pearson Correlation Viec tao viec lam moi Sig (2-tailed) 048 N 122 122 122 -.421** 816** Viec tao viec lam moi Pearson Correlation 000 Sig (2-tailed) 000 000 N 122 122 122 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) KẾT QUẢ PH N TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Model R 944a Change Statistics Adjuste dR Std Error of R Square Square the Estimate 891 889 R Square Change 2476105 F Change df1 891 485.593 Sig F Change df2 119 000 a Predictors: (Constant), Kinh nghiem lanh dao, Be rong kien thuc b Dependent Variable: Viec tao viec lam moi ANOVAb Model Sum of Squares Regression Mean Square F 59.544 29.772 7.296 119 061 66.840 121 Residual Total df Sig 485.593 000a a Predictors: (Constant), Kinh nghiem lanh dao, Be rong kien thuc b Dependent Variable: Viec tao viec lam moi Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) 1.398 Std Error 213 Standa rdized Coeffi cients Beta Correlations t 6.570 Sig .000 Zeroorder Partial Part Be rong kien thuc -1.014 053 Kinh nghiem lanh dao 1.342 048 -.586 -19.032 853 27.694 000 -.433 -.868 -.576 000 747 930 839 a Dependent Variable: Viec tao viec lam moi KẾT QUẢ PH N TÍCH T-TEST Group Statistics Gioi tinh Viec tao viec lam moi N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 79 2.790038E0 6463522 0727203 Nu 43 2.887953E0 8487541 1294338 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Viec tao viec lam moi Equal variances assumed Equal variances not assumed 5.039 Sig .027 t-test for Equality of Means t df 95% Confidence Sig Mean Std Error Interval of the Difference (2- Differenc Differenc tailed) e e Lower Upper 120 173614 477 -.0979155 1371410 36944 52 -.660 68.998 198260 512 -.0979155 1484633 39409 18 -.714 KẾT QUẢ PH N TÍCH NOV Descriptives Viec tao viec lam moi 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Duoi 25 Lower Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 2.896333E0 5595764 1865255 2.466205 3.326462 2.0895 3.7815 25-34 53 2.779425E0 7141016 0980894 2.582594 2.976255 1.4550 4.2985 35-44 37 2.934230E0 6605583 1085951 2.713989 3.154471 1.6430 4.2045 Tren 44 23 2.724000E0 8930843 1862210 2.337801 3.110199 1.5020 5.0975 122 2.824549E0 7221937 0653843 2.695104 2.953995 1.4550 5.0975 Total Test of Homogeneity of Variances Viec tao viec lam moi Levene Statistic df1 1.086 df2 Sig 118 358 ANOVA Viec tao viec lam moi Sum of Squares Between Groups df Mean Square 832 277 Within Groups 62.277 118 528 Total 63.109 121 F Sig .525 666 ... nghiên cứu mở hướng nghiên cứu tư? ?ng lai Đối tư? ??ng nghiên cứu Các đặc tính vốn người người sáng lập doanh nghiệp tư nhân mới, Việc làm tạo từ công ty tư nhân thành lập ảnh hưởng đặc tính vốn người. .. tính vốn người người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo việc làm doanh nghiệp tư nhân thành lập? ?? mang đến cho người đọc, người nghiên cứu góc độ tiếp cận hữu ch nói đến việc tạo việc làm Con người tạo. .. 1.4.1 Đối tư? ??ng nghiên cứu - Các tính vốn người người sáng lập doanh nghiệp tư nhân - Việc làm tạo từ công ty tư nhân thành lập 4 - Sự ảnh hưởng đặc t nh vốn người tới việc tạo việc làm 1.4.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các đặc tính vốn con người của người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo ra việc làm trong các doanh nghệp tư nhân mới thành lập , Nghiên cứu các đặc tính vốn con người của người sáng lập ảnh hưởng đến việc tạo ra việc làm trong các doanh nghệp tư nhân mới thành lập

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn