Giải pháp hoàn thiện quy trình vận dụng thẻ điểm cân bằng vào quản trị chiến lược tại công ty cổ phần giáo dục đại trường phát

90 4 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN ANH THƯ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀO QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI TRƯỜNG PHÁT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN ANH THƯ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀO QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI TRƯỜNG PHÁT Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 60340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Giải pháp hồn thiện quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân vào quản trị chiến lược Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát” cơng trình nghiên cứu tác giả Nội dung đúc kết từ trình học tập kết nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Số liệu sử dụng trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Luận văn thực hướng dẫn khoa học TS Ngơ Thị Ngọc Huyền Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Lê Nguyễn Anh Thư năm MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài .3 Ý nghĩa đề tài Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 1.1 Nguồn gốc phát triển Thẻ điểm Cân 1.2 Khái niệm Thẻ điểm cân - BSC 1.2.1 Thẻ điểm cân công cụ giao tiếp .9 1.2.2 Thẻ điểm cân hệ thống đo lường 10 1.2.3 Thẻ điểm cân hệ thống quản lý chiến lược 11 1.3 Các yếu tố Thẻ điểm Cân cân thông qua yếu tố 11 1.3.1 Yếu tố Tài 12 1.3.2 Yếu tố Khách hàng .12 1.3.3 Yếu tố Quy trình nội 13 1.3.4 Yếu tố Đào tạo Phát triển nhân viên 13 1.3.5 Sự cân có thông qua yếu tố Thẻ điểm Cân 14 1.4 Quy trình áp dụng Thẻ điểm Cân vào tổ chức 14 1.5 Điều kiện vận dụng Thẻ điểm Cân vào hoạt động doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ Giáo dục – Đào tạo 15 1.5.1 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ Giáo dục – Đào tạo 15 1.5.2 Những yêu cầu công tác quản trị chiến lược doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ Giáo dục - Đào tạo 17 1.5.3 Điều kiện vận dụng Thẻ điểm Cân vào công tác quản trị chiến lược doanh nghiệp 17 TỔNG KẾT CHƯƠNG 20 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI CTY CPGD ĐẠI TRƯỜNG PHÁT 21 2.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát .21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.2 Thông tin công ty .22 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 23 2.1.4 Cơ cấu công ty 23 2.2 Phân tích đánh giá thực trạng tình hình thực thi chiến lược hoạt động Đại Trường Phát 24 2.2.1 Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 24 2.2.1.1 Sứ mệnh 24 2.2.1.2 Tầm nhìn 25 2.2.1.3 Giá trị cốt lõi 25 2.2.2 Chiến lược hoạt động 25 2.2.2.1 Chiến lược cấp công ty 25 2.2.2.2 Chiến lược cạnh tranh 25 2.2.2.3 Chiến lược cấp chức .26 2.2.3 Mục tiêu chiến lược năm 2014 .27 2.2.4 Yếu tố Tài 27 2.2.5 Yếu tố Khách hàng .29 2.2.6 Yếu tố Quy trình nội 30 2.2.7 Yếu tố Đào tạo phát triển 31 2.2.8 Về chương trình hành động 34 2.2.8.1 Tồn 34 2.2.8.2 Một số nguyên nhân 34 2.3 Khảo sát nhu cầu vận dụng Thẻ điểm Cân Công ty CPGD Đại Trường Phát .35 2.3.1 Phương pháp khảo sát 35 2.3.2 Kết khảo sát .36 2.4 Xây dựng quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân Công ty CPGD Đại Trường Phát 38 2.4.1 Giai đoạn lập kế hoạch quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân Đại Trường Phát 38 2.4.1.1 Bước khởi đầu 38 2.4.1.2 Nhân đào tạo 39 2.4.1.3 Hoạch định kế hoạch .41 2.4.2 Phát Giai đoạn thực thi quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân Đại Trường 43 2.4.2.1 Phát động chương trình Thẻ điểm Cân 43 2.4.2.2 Xác định mục tiêu chiến lược dài hạn 44 2.4.2.3 Thiết lập Bản đồ chiến lược 44 2.4.2.4 Xây dựng thẻ điểm cấp công ty .48 2.4.2.5 Tun truyền Thẻ điểm cấp cơng ty đến phịng ban .55 2.5 Tình hình áp dụng Thẻ điểm Cân Công ty CPGD Đại Trường Phát 55 2.5.1 Một số thành đạt 55 2.5.2 Những khó khăn gặp phải .56 2.5.2.1 Khó khăn tổ chức áp dụng Thẻ điểm Cân Đại Trường Phát 56 2.5.2.2 Các bất cập hệ thống công nghệ thông tin 57 TỔNG KẾT CHƯƠNG 58 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI CÔNG TY CPGD ĐẠI TRƯỜNG PHÁT .59 3.1 Xây dựng mơ hình Thẻ điểm Cân thí điểm 59 3.1.1 Bản đồ chiến lược Khối vận hành 62 3.1.2 Thẻ điểm Khối vận hành 63 3.2 Đề xuất hồn thiện Quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân Công ty CPGD Đại Trường Phát 68 3.2.1 Tái cấu lại đội ngũ tổ chuyên trách 68 3.2.2 Hệ thống theo dõi kết thực .68 3.2.3 Hệ thống lương, thưởng dựa thành tích 68 3.2.4 Sự cam kết hiểu biết Thẻ điểm Cân lãnh đạo 69 TỔNG KẾT CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN .71 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BSC Balanced Scorecard: Thẻ điểm Cân CPGD Cổ phần Giáo dục DOET Department of Education and Training: Sở Giáo dục đào tạo EBIT Earnings before interest and taxes: Thu nhập trước lãi vay thuế ELT English Language Teaching: Trung tâm dạy tiếng Anh ISO The International Organization for Standardization: Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa IT Information Technology: cơng nghệ thơng tin K12 Tổ chức giáo dục Tiểu học Trung học tiếng Anh KPI Key Performance Indicator: Chỉ số đánh giá thực công việc OTIF On Time In Full: Phương thức giao hàng đầy đủ & R&D Research and Development: nghiên cứu phát triển S&OP Sales and operations planning: Hoạch định phối hợp sản xuất bán hàng SLOB Slow moving and obsolete: Hàng bán chậm SMT Senior Management Team: Đội ngũ quản lý cấp cao TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Công ty CPGD Đại Trường Phát giai đoạn 2012 – 2014 .28 Bảng 2.2 Kế hoạch dự án vận dụng Thẻ điểm Cân vào Công ty CPGD Đại Trường Phát .41 Bảng 2.3 Thẻ điểm cân Công ty CPGD Đại Trường Phát .51 Bảng 3.1 Phân tầng mục tiêu chiến lược từ cấp công ty xuống Khối vận hành 60 Bảng 3.2 Thẻ điểm cân Khối vận hành 64 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Thẻ điểm Cân Hình 1.2 Bản đồ chiến lược 10 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát 24 Hình 2.2 Tỷ lệ trình độ học vấn nhân viên Cơng ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát 32 Hình 2.3 Yếu tố quy trình nội – mơ hình chuỗi giá trị chung 46 Hình 2.4 Bản đồ chiến lược CTCP GD Đại Trường Phát 48 Hình 3.1 Bản đồ chiến lược Khối Vận hành .62 66 Mục tiêu Thước đo - Giá trị hàng SLOB/ Tổng tồn kho - Tỷ lệ lỗi lớn/ lỗi nhỏ trình xử lý; Sáng kiến Làm cho quy trình dễ hiểu, dễ sử dụng để nhân viên tuân thủ theo quy trình Giảm lỗi dịch vụ - Tỷ lệ phàn nàn nghiêm trọng/ nghiêm trọng Các quy trình, sách phận liên quan xem xét chỉnh sửa kịp thời, theo định kỳ Tăng mức độ - Lượng sách ELT bảo đảm tồn kho/tổng lượng sẵn có sách ELT yêu cầu tồn kho - Thời gian thực tế từ lúc khách đặt hàng đến Giảm thời lúc khách nhận hàng; gian xử lý Thời gian từ lúc khách hàng gửi yêu cầu/câu hỏi đến nhận câu trả lời Giảm tỷ lệ tồn kho ELT Dự báo tồn kho xác Chuẩn hóa quy trình quản lý kế hoạch đổi Xác định lại quy trình bán hàng, giao hàng nhận hàng trả lại YẾU TỐ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Xây dựng Kiến thức nhóm chia sẻ: chia sẻ kiến thức chuyên môn, kỹ mềm, giảng dạy tiếng Anh Cải thiện hợp tác nội Tổ chức hoạt động nhóm đa dạng phong phú: giải thi đấu Hệ thống phản hồi/ khảo sát mức độ hài lòng thể thao, liên hoan văn nghệ, buổi dã ngoại, thi kỉ niệm thành lập công ty, lễ tổng kết năm kinh doanh hợp tác nội Tổ chức truyền thông nội bộ: Truyền tải thông tin mục tiêu, kế hoạch thực công ty tới cấp nhân viên, biểu dương thành tích, điều chỉnh kịp thời sai sót, bất hợp lý trình thực 67 Mục tiêu Thước đo Sáng kiến Luân chuyển vị trí làm việc nhau, để hiểu rõ vị trí đồng nghiệp Tăng khả Thời gian xử lý cơng việc sử dụng cơng nghệ Độ xác sở liệu nhân viên Số lỗi xảy xử lý công việc Nâng cao lực kỹ nhân viên Đào tạo chức năng, cách sử dụng hệ thống Khảo sát đánh giá mức độ sử dụng hiệu sử dụng định kỳ Số lượng chương trình đào tạo theo chuyên Xây dựng từ điển lực DTP đề cho nhân viên định kỳ (theo quý) Đánh giá chất lượng nhân viên thông qua kiểm Nghiên cứu nhu cầu đào tạo kỹ kiến thức nhân tra định kỳ viên Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp 68 3.2 Đề xuất hồn thiện Quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân Công ty CPGD Đại Trường Phát 3.2.1 Tái cấu lại đội ngũ tổ chuyên trách Đội ngũ tổ chuyên trách tổ chức theo nhóm nhỏ (7 SMT); gồm lãnh đạo cấp cao - người hiểu rõ chiến lược trung dài hạn, có tầm nhìn chiến lược, khả lãnh đạo; thay nhóm gồm đại diện nhân viên phòng ban trước (30 người) Từ nâng cao hiệu việc xây dựng triển khai thực thi Thẻ điểm Cân Công tác truyền thông Thẻ điểm Cân cần đẩy mạnh đến cấp tồn hệ thống Từ đó, tạo phối hợp chuẩn bị trước áp dụng Thẻ điểm đến phịng ban vị trí nhân cụ thể Cần phối hợp với Nhóm Báo cáo để cập nhật thông tin liên tục nhằm đưa điều chỉnh cần thiết lúc 3.2.2 Hệ thống theo dõi kết thực Cần xây dựng thêm hệ thống theo dõi cập nhật kết thực tiêu đo lường Hệ thống theo dõi xây dựng để nhập liệu cách thủ cơng, đơn giản hồn tồn tự động cách xây dựng phần mềm quản lý tiêu đo lường Có thể tận dụng hệ thống Dashboard thể kết tiêu yếu hình thức đồ thị, hình ảnh trực quan; hệ thống theo dõi nội dung làm việc Sure Portal 3.2.3 Hệ thống lương, thưởng dựa thành tích Một hệ thống đãi ngộ (lương, thưởng) dựa thành tích nhân tố quan trọng để triển khai thành công Thẻ điểm Cân cơng ty Trong q trình thiết lập mục tiêu, mục tiêu phòng ban cá nhân, đặc biệt đội ngũ quản lý, phải bao gồm gắn kết với mục tiêu Thẻ điểm Cân Cơ chế lương, thưởng điều chỉnh theo hướng việc tăng lương, phân bổ tiền thưởng dựa mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân phòng ban Tỷ lệ thu nhập biến đổi (tiền lương tiền thưởng) phụ thuộc vào tính chất cơng việc trách nhiệm họ đối 69 với mục tiêu chiến lược Một hệ thống đãi ngộ dựa thành tích cơng cụ vơ quan trọng để hướng nỗ lực phòng ban nhân viên vào việc thực mục tiêu chiến lược 3.2.4 Sự cam kết hiểu biết Thẻ điểm Cân lãnh đạo Sự cam kết tâm đến lãnh đạo cấp cao điều kiện tiên để triển khai thành công dự án Thẻ điểm Cân Việc triển khai dự án Thẻ điểm Cân liên quan đến việc thúc đẩy tất phận doanh nghiệp tham gia Vì nhà quản trị có xu hướng chương trình hay dự án không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ họ ưu tiên thứ hai sau công việc nên dự án gần chắn dậm chân chỗ khơng có cam kết đạo liệt lãnh đạo việc thúc đẩy dự án Với lãnh đạo ủng hộ vững chắc, dự án Thẻ điểm cuối thành công thiếu tập huấn giai đoạn đâu Tuy nhiên, khơng có bảo trợ ban điều hành, nỗ lực nhiều khả bị tàn lụi 70 TỔNG KẾT CHƯƠNG Áp dụng công cụ quản trị mới, làm thay đổi cách thức quản trị truyền thống Công ty điều khó khăn Chính vậy, để hệ thống Thẻ điểm Cân vận hành hiệu cần thiết phải có cam kết, trí cao Ban Lãnh đạo Dựa vào vấn đề gặp phải trình triển khai, cần đánh giá khó khăn nguyên nhân vướng mắc để từ đưa hướng giải pháp nhằm hồn thiện quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân vào Đại Trường Phát Bên cạnh đó, áp dụng hệ thống Thẻ điểm Cân mục tiêu chung tất nhân viên; đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng hướng đến thực mục tiêu chiến lược xác định Mỗi nhân viên cần phải hiểu mục đích hành động mục tiêu chung Công ty Như vậy, nhân viên phải tập huấn thông tin thay đổi diễn Ngồi ra, Cơng ty nên khuyến khích phổ biến hệ thống Thẻ điểm Cân tồn Cơng ty Thiết lập Thẻ điểm cân riêng cho phận phòng ban cán nhân viên cụ thể Từ đánh giá hiệu làm việc dựa thước đo thiết lập Thẻ điểm Cân Sau hoàn thành quy trình xây dựng Thẻ điểm Cân bằng, việc đánh giá quy trình giúp nhìn nhận thực tế tác động Thẻ điểm đến công tác quản trị chiến lược doanh nghiệp Trên sở đó, đưa giải pháp nhằm hoàn thiện Thẻ điểm Cân bằng; giúp công tác quản trị chiến lược doanh nghiệp hiệu 71 KẾT LUẬN Thẻ điểm cân công cụ quản lý mẻ nhiều nước phát triển, có Việt Nam Tại Đại Trường Phát, việc vận dụng Thẻ điểm Cân vào công ty góp phần đổi cơng tác quản trị nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi xã hội Với việc hoàn thiện hệ thống đo lường kết hoạt động; hướng mục tiêu cá nhân, phịng ban vào mục tiêu chung cơng ty; Thẻ điểm Cân xây dựng nên hệ thống quản lý thực thi chiến lược hiệu Trong giới hạn đề tài, việc nghiên cứu thực trạng tình hình quản trị kinh doanh, việc kết hợp triển khai vận dung Thẻ điểm Cân vào công ty diễn thực tế, nghiên cứu góp phần xây dựng nên thẻ điểm cân cấp độ cơng ty Ngồi ra, với quy trình phân tầng, nghiên cứu đưa thẻ điểm cân cấp độ chi tiết dành cho Khối vận hành Từ đó, phát triển thành nhận định, đánh giá thực tiễn quy trình áp dụng; đồng thời đưa giải pháp để hoàn thiện quy trình áp dụng Thẻ điểm Cân vào Cơng ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát nói riêng việc ứng dụng Thẻ điểm Cân triển khai thực thi chiến lược công ty khác ngành Hướng mở rộng sau thực đánh giá hiệu sử dụng Thẻ điểm Cân sau 2-3 năm thực Nhìn chung đề tài “Giải pháp hồn thiện quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân vào quản trị chiến lược Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát” đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề đưa giải pháp hồn thiện quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân để liên kết mục tiêu theo chức phận hướng đến mục tiêu chiến lược chung tồn hệ thống cơng ty Vận dụng Thẻ điểm Cân trình lâu dài, liên tục khơng ngừng cập nhật thay đổi công ty; Đại Trường Phát cần kiên trì theo đuổi hồn thiện quy trình vận dụng tổ chức đủ sức mạnh công tác quản trị cho năm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thẻ điểm cân (Balanced Scorecard) [pdf] Available at: [Ngày truy cập: 20 tháng 05 năm 2015] Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát, 2015 Báo cáo nội Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát, 2015 Tài liệu hỗ trợ đào tạo Thẻ điểm Cân Đặng Thị Hương, 2010 Áp dụng thẻ điểm cân doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế Kinh doanh, số 26, trang 94-104 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Thắm, 2014 Áp dụng thẻ điểm cân BSC KPI cho công ty vận tải hành khách Viện Kinh tế thương mại quốc tế - Đại học Ngoại thương [online] Available at: [Ngày truy cập: 25 tháng 09 năm 2015] Paul R Niven, 2006 THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG - Áp Dụng Mơ Hình Quản Trị Cơng Việc Hiệu Quả Tồn Diện Để Thành Cơng Trong Kinh Doanh Dịch từ Tiếng Anh Người dịch Trần Phương Thu Hiền, 2009 Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Robert S Kaplan David P Norton, 1996 Thẻ điểm cân bằng: Biến chiến lược thành hành động Dịch từ Tiếng Anh Người dịch Lê Đình Chi Trịnh Thanh Thủy, 2011, Hồ Chí Minh: Nhà xuất Trẻ Tổng cục thống kê, 2013 Quyết toán chi Ngân sách Nhà nước [online] Available at < www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=715> [Ngày truy cập: 30 tháng 09 năm 2015] Trần Thị Phương Chi, 2014 Vận dụng Thẻ điểm cân (Balanced Scorecard – BSC) để nâng cao lực cạnh tranh CTCP Pymepharco – Chi nhánh miền Nam Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu Tiếng Anh Cristian-Ionuţ Ivanov & Silvia Avasilcăi, 2014 Measuring the performance of innovation processes: A Balanced Scorecard perspective Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109: 1190 – 1193 Michael Court, 2015 Using the Balanced Scorecard methodology Executive workshop, Ho chi minh City Paul R.Niven, 2002 Balanced Scorecard – Step by Step: Maximizing performance and maintaining results New York: John Wiley & Sons, Inc Senarath & Patabendige, 2015 Balance Scorecard: Translating Corporate Plan into Action A Case Study on University of Kelaniya, Sri Lanka Procedia Social and Behavioral Sciences, 172: 278 – 285 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Khảo sát nhu cầu Thẻ điểm cân Xin chào Anh/Chị! Hiện thực nghiên cứu đo lường nhu cầu sử dụng Thẻ điểm cân hoạt động quản lý thực thi chiến lược Công ty CPGD Đại Trường Phát Rất mong nhận quan tâm dành thời gian quý báu Anh/Chị việc trả lời câu hỏi sau đây: Phần 1: Vui lòng đọc câu xác định mức độ đồng ý với điều Bạn đồng ý nhiều thang điểm cao Ví dụ, bạn hồn tồn đồng ý, tính điểm Mức độ đồng ý Nhận định Cty CPGD Đại Trường Phát Tổ chức đầu tư vào Quản lý Chất lượng Toàn diện (Total Quality Management – TQM) sáng kiến cải thiện khác chưa thấy gia tăng tương ứng kết tài khách hàng Nếu chúng tơi khơng làm báo cáo kết tháng cụ thể chẳng ý tới Chúng tạo giá trị lớn từ tài sản vơ hình chẳng hạn hiểu biết đổi nhân viên, mối quan hệ khách hàng văn hóa vững mạnh Chúng tơi có chiến lược (hoặc có chiến lược q khứ) thực thi chúng thành công Chúng xem lại thước đo hiệu suất đưa đề xuất số sáng tạo Mức độ đồng ý Nhận định Cty CPGD Đại Trường Phát Nhóm quản lý cấp cao dành phần lớn thời gian để họp bàn thảo luận biến động bắt nguồn từ kế hoạch vấn đề điều hành khác Việc dự tốn ngân sách tổ chức chúng tơi thực theo sách chủ yếu dựa vào xu hướng cũ Nhân viên khơng có hiểu biết chắn sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược Nhân viên không hiểu hoạt động hàng ngày đóng góp vào thành công tổ chức 10 Không tổ chức chúng tơi sở hữu quy trình đo lường hiệu suất 11 Chúng tơi có nhiều sáng kiến tổ chức có khả khơng phải tất mang tính chiến lược thật 12 Hiếm có giải thích thứ chúng tơi trí làm nhóm tổ chức 13 Mọi người có xu hướng quan tâm đến phận chúng tơi có hợp tác phòng ban 14 Nhân viên chúng tơi gặp khó khăn việc truy cập thông tin quan trọng mà họ cần để phục vụ khách hàng 15 Những ưu tiên tổ chức thường đưa cần thiết 16 Môi trường mà hoạt động thay đổi để thành công, phải thay đổi 17 Chúng phải đối mặt với áp lực ngày tăng từ cổ đơng tới trình bày kết 18 Chúng tơi khơng có tiêu thành tích xác định rõ ràng cho số tài phi tài 19 Chúng tơi khơng thể ghi rõ chiến lược tài liệu trang giấy dạng đồ 20 Đôi đưa định có lợi ngắn hạn làm hại việc tạo giá trị dài hạn Phần 2: Vui lòng cho biết ý kiến Anh/Chị nhận định sau: Anh/Chị có nhu cầu sử dụng hệ thống quản lý đo lường hiệu hoạt động; đồng thời hiểu rõ chiến lược nhằm thực thi chiến lược tốt hơn: □ Có □ Khơng Phần 3: Bạn có biết Thẻ điểm cân – Balanced Scorecard (BSC) chưa? □ Chưa nghe qua □ Biết BSC công cụ đo lường hiệu hoạt động quản lý thực thi chiến lược □ Hiểu khái niệm, mục tiêu, thước đo, tiêu, sáng kiến BSC □ Am hiểu BSC, mối liên hệ BSC với chiến lược vai trị to lớn việc kiểm sốt – đo lường hiệu hoạt động quản lý thực thi chiến lược Phần 4: Vui lòng cung cấp số thơng tin cá nhân sau: Nhóm tuổi □ Nhỏ 30 tuổi □ Trên 30 tuổi Chức vụ □ Từ cấp trưởng nhóm trở lên □ Nhân viên Rất mong nhận phản hồi Anh/Chị Trân trọng cảm ơn! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG – QUẢN LÝ HIỆU SUẤT VÀ QUẢN LÝ THỰC THI CHIẾN LƯỢC Phần 1: Mức độ đồng ý Điểm trung bình Tổ chức đầu tư vào Quản lý Chất lượng Toàn diện sáng kiến cải thiện khác chưa thấy gia tăng tương ứng kết tài khách hàng 3.72 7% 3% Nếu không làm báo cáo kết tháng cụ thể chẳng ý tới 3.45 21% 10% 10% 21% 38% Chúng tạo giá trị lớn từ tài sản vơ hình chẳng hạn hiểu biết đổi nhân viên, mối quan hệ khách hàng văn hóa vững mạnh 3.83 0% 17% 17% 31% 34% Chúng tơi có chiến lược (hoặc có chiến lược khứ) thực thi chúng thành công 4.03 3% 3% Chúng tơi xem lại thước hiệu suất đưa đề xuất số sáng tạo 3.48 7% 10% 34% 24% 24% Nhóm quản lý cấp cao dành phần lớn thời gian để họp bàn thảo luận biến động bắt nguồn từ kế hoạch vấn đề điều hành khác 3.90 0% 17% 10% 38% 34% Việc dự tốn ngân sách tổ chức chúng tơi thực theo sách chủ yếu dựa vào xu hướng cũ 3.76 0% 7% Nhận định Cty CPGD Đại Trường Phát 28% 34% 28% 21% 31% 41% 34% 34% 24% Mức độ đồng ý Điểm trung bình Nhân viên khơng có hiểu biết chắn sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược 3.83 10% 7% Nhân viên không hiểu hoạt động hàng ngày đóng góp vào thành công tổ chức 3.03 14% 21% 28% 24% 14% 10 Không tổ chức chúng tơi sở hữu quy trình đo lường hiệu suất 3.21 17% 10% 28% 24% 21% 11 Chúng tơi có nhiều sáng kiến tổ chức có khả khơng phải tất mang tính chiến lược thật 3.34 10% 10% 34% 24% 21% 12 Hiếm có giải thích thứ chúng tơi trí làm nhóm tổ chức 3.28 10% 28% 10% 28% 24% 13 Mọi người có xu hướng quan tâm đến phận chúng tơi có hợp tác phòng ban 4.03 3% 14 Nhân viên chúng tơi gặp khó khăn việc truy cập thông tin quan trọng mà họ cần để phục vụ khách hàng 3.21 10% 17% 31% 24% 17% 15 Những ưu tiên tổ chức thường đưa cần thiết 4.34 0% 0% 10% 45% 45% 16 Môi trường mà hoạt động thay đổi để thành công, phải thay đổi 4.69 0% 0% 0% 17 Chúng phải đối mặt với áp lực ngày tăng từ cổ đơng tới trình bày kết 3.48 10% 7% 31% 28% 24% 18 Chúng tiêu thành tích xác định rõ ràng cho 3.48 10% 10% 21% 38% 21% Nhận định Cty CPGD Đại Trường Phát 14% 28% 41% 10% 17% 17% 52% 31% 69% Nhận định Cty CPGD Đại Trường Phát Điểm trung bình Mức độ đồng ý số tài phi tài 19 Chúng tơi khơng thể ghi rõ chiến lược tài liệu trang giấy dạng đồ 3.31 17% 14% 14% 31% 24% 20 Đôi chúng tơi đưa định có lợi ngắn hạn làm hại việc tạo giá trị dài hạn 4.10 0% 0% 21% 48% 31% Phần 2: Nhu cầu sử dụng hệ thống quản lý đo lường hiệu hoạt động; đồng thời hiểu rõ chiến lược nhằm thực thi chiến lược tốt hơn:  Có: 93%  Khơng: 7% Phần 3: Hiểu biết Thẻ điểm cân – Balanced Scorecard (BSC)  Chưa nghe qua: 64,5%  Biết BSC công cụ đo lường hiệu hoạt động quản lý thực thi chiến lược: 22%  Hiểu khái niệm, mục tiêu, thước đo, tiêu, sáng kiến BSC: 8,5%  Am hiểu BSC, mối liên hệ BSC với chiến lược vai trị to lớn việc kiểm soát – đo lường hiệu hoạt động quản lý thực thi chiến lược: 5% PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG Tổng điểm 74 20 - 30 0% 31 - 60 21% 61 - 100 79% Thang điểm đáp án 20 – 30: Nếu điểm bạn nằm khoảng này, nhiều khả bạn có quy tắc đo lường thành tích tốt Chương trình phân tầng tồn tổ chức để đảm bảo tất nhân viên góp phần vào thành cơng chung liên kết với quy trình quản lý chủ chốt 31 – 60: Có lẽ bạn có hệ thống phép đo hiệu suất không thu lợi ích dự đốn cần để thành cơng Việc sử dụng Thẻ điểm Cân hệ thống quản lý chiến lược có lợi cho bạn 61- 100: Điểm số rơi khoảng cho thấy khó khăn việc thực thi thành cơng chiến lược đáp ứng nhu cầu khách hàng cổ động Một hệ thống Thẻ điểm cân khuyến cáo giúp bạn tập trung vào thực thi chiến lược điều chỉnh tổ chức theo mục tiêu tổng thể (Paul R.Niven, Balance Scorecard – Áp dụng mơ hình quản trị cơng việc hiệu tồn diện để thành công kinh doanh, NXB Tổng hợp TP HCM, 2009, Trang 76-78) ... HÌNH VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI CTY CPGD ĐẠI TRƯỜNG PHÁT CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI CƠNG TY CPGD ĐẠI TRƯỜNG PHÁT CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THẺ ĐIỂM CÂN... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN ANH THƯ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀO QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI TRƯỜNG... quy trình vận dụng Thẻ điểm Cân Đại Trường Phát 2.4.1.1 Bước khởi đầu Điều kiện để việc ứng dụng thành công Thẻ điểm Cân vào công tác quản trị chiến lược Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quy trình vận dụng thẻ điểm cân bằng vào quản trị chiến lược tại công ty cổ phần giáo dục đại trường phát , Giải pháp hoàn thiện quy trình vận dụng thẻ điểm cân bằng vào quản trị chiến lược tại công ty cổ phần giáo dục đại trường phát

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn