Mối quan hệ giữa rủi ro và hệ số tobin q, cơ hội tăng trưởng trên thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2008 2013

111 5 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - - VĂN MINH HẢI MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO VÀ HỆ SỐ TOBIN Q, CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - - VĂN MINH HẢI MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO VÀ HỆ SỐ TOBIN Q, CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO Tp Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Tơi với giúp đỡ Giảng viên hướng dẫn sở tham khảo tài liệu nước liệt kê đầy đủ luận văn Các số liệu thống kê trung thực lấy từ nguồn đáng tin cậy, nội dung kết nghiên cứu nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình thời điểm Tp.HCM, ngày….tháng… năm 2015 Tác giả Văn Minh Hải MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Vấn đề phạm vi nghiên cứu: 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Nội dung nghiên cứu LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Những nghiên cứu trước 2.2 Nền tảng sở lý thuyết 2.2.1 Cơ hội tăng trưởng mối quan hệ Q rủi ro .10 2.2.2 Lý thuyết đa dạng hóa chiết khấu (Diversification discount): 12 2.2.3 Lý thuyết quản trị rủi ro .13 2.2.4 Vốn cổ phần với vai trò quyền chọn mối quan hệ Q rủi ro 17 2.2.5 Kiểm định giả thuyết 20 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 23 3.1 Mơ hình nghiên cứu: 23 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 29 3.2.1 Mẫu nghiên cứu: 29 3.2.2 Nguồn thu thập liệu nghiên cứu .29 3.3 Phương pháp nghiên cứu 31 3.3.1 Lựa chọn mơ hình phù hợp .32 3.3.2 Kiểm định vi phạm giả thiết mơ hình OLS 37 3.3.3 Kiểm tra tính bền vững kết hồi quy 37 4.1 Thống kê mô tả liệu 38 4.2 Kết nghiên cứu 38 4.2.1 Mối quan hệ rủi ro Tobin Q .38 4.2.2 Yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ rủi ro Q .51 4.2.3 Tóm tắt kết nghiên cứu .62 KẾT LUẬN 62 Tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng việt HOSE Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch TP Hà Nội Q Hệ số Tobin’s Q CQ Thay đổi hệ số Tobin’s Q A Asset Giá trị tài sản D Debt Giá trị nợ E Equity Giá trị vốn chủ sở hữu R&D Nghiên cứu phát triển TR Total risk Tổng rủi ro SR Systematic Risk Rủi ro hệ thống NR Nonsystematic Risk Rủi ro phi hệ thống CTR Thay đổi tổng rủi ro CSR Thay đổi rủi ro hệ thống CNR Thay đổi rủi ro phi hệ thống TSSL Tỷ suất sinh lợi FEM Fixed effect model Mô hình nhân tố cố định REM Random effect model Mơ hình nhân tố ngẫu nhiên DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Tóm tắt kết nghiên cứu trước .20 Bảng 3.1: Các biến mơ hình nghiên cứu theo mức độ số học 26 Bảng 3.2: Các biến mơ hình nghiên cứu theo mức độ thay đổi .28 Bảng 3.3: Nguồn thu thập liệu .29 Bảng 4.1: Thống kê mô tả liệu 38 Bảng 4.2: Mối quan hệ rủi ro Q mức độ số học 39 Bảng 4.3: Mối quan hệ rủi ro q mức độ thay đổi 42 Bảng 4.4: Ma trận tương quan biến độc lập .44 Bảng 5: Kiểm định Breusch – Pagan 46 Bảng 4.6: Kiểm tra tính bền vững kết 47 Bảng 4.7: Ảnh hưởng đòn bẩy lên mối quan hệ rủi ro Q 52 Bảng 4.8: Ảnh hưởng quy mô lên mối quan hệ rủi ro Q .55 Bảng 4.9: Ảnh hưởng hội tăng trưởng lên mối quan hệ rủi ro Q cấp độ thay đổi 58 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Hàm chi phí biên việc chấp nhận lượng rủi ro khơng phịng ngừa hàm chi phí biên rủi ro có phịng ngừa công ty 14 Hình 2.2: Các cơng ty khác hàm chi phí biên việc chấp nhận rủi ro khơng phịng ngừa giống hàm chi phí biên rủi ro phịng ngừa 15 Hình 2.3: Tác động biến cố ngoại sinh làm gia tăng lượng rủi ro 16 Hình 2.4 Tác động nợ lên mối quan hệ giá trị công ty biến động vốn cổ phần 19 Hình 3.1: Quy trình thực nghiên cứu 32 Hình 4.1: Đồ thị biến độc lập phần dư 45 TÓM TẮT Thị trường chứng khoán đỉnh cao thị trường tài Ở quốc gia phát triển thị trường chứng khốn đóng vai trị trụ cột thị trường vốn Tại nguồn vốn luân chuyển chủ thể thị trường biến động không ngừng, số chứng khoán tâm điểm ý hầu hết nhà đầu tư giới Tuy nhiên, tỷ suất sinh lợi chứng khốn ln song hành với rủi ro Các nghiên cứu trước nhận thấy có mối quan hệ số Tobin Q, hệ số đại diện số giá trị thị trường công ty giá trị sổ sách với rủi ro vốn cổ phần Tuy nhiên mối quan hệ nhiều tranh cãi Các nghiên cứu trước mở hướng nghiên cứu mối quan hệ rủi ro giá trị công ty đại diện số Tobin Q Đây mục tiêu mà nghiên cứu hướng đến nhằm lần kiểm định lại mối quan hệ rủi ro giá trị công ty thông qua hệ số Tobin Q thị trường chứng khoán Việt Nam 02 Sàn giao dịch HOSE HNX Nghiên cứu sử dụng mẫu liệu gồm 193 cơng ty phi tài sàn chứng khốn HOSE HNX thời kì 2008-2013 Kết nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ đồng biến thay đổi số Tobin Q thay đổi tổng rủi ro Mối quan hệ chủ yếu ảnh hưởng thay đổi rủi ro phi hệ thống đến thay đổi Q Mối quan hệ giảm dần công ty tăng sử dụng địn bẩy nợ Ngồi ra, kết nghiên cứu cho thấy nhóm cơng ty có hội tăng trưởng cao hơn, mối quan hệ đồng biến trở nên rõ ràng Kết phù hợp với lý thuyết tài đại quyền chọn tăng trưởng, thuyết đa dạng hóa chiết khấu lý thuyết khác định giá cổ phiếu công ty 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý nghiên cứu Thị trường chứng khoán kênh trung chuyển vốn quốc gia phát triển, thước đo phản ánh sức khỏe kinh tế Thị trường chứng khốn ln kênh đầu tư thu hút đông đảo thành phần kinh tế tính khoản cao, dễ tiếp cận Một yếu tố quan trọng khác giúp thị trường chứng khốn tạo dựng sức hấp dẫn cổ phiếu – kênh đầu tư chủ yếu thị trường ln có tỷ suất sinh lợi cao nhiều lần so với kênh đầu tư khác Tất nhiên kèm với tỷ suất sinh lợi cao, nhà đầu tư phải chấp nhận mức rủi ro tương ứng Từ lâu, vấn đề lợi nhuận – rủi ro mối quan tâm hàng đầu với nhà đầu tư, đề tài nghiên cứu nhiều học giả kinh tế Trong nhiều đề tài liên quan đến lợi nhuận - rủi ro, có khơng phân tích mổ xẻ mối quan hệ giá trị công ty – đại diện số Tobin Q rủi ro Tuy nhiên, dù có nhiều nghiên cứu chưa có quan điểm thống mối quan hệ Các trường phái lý thuyết tài đại nghiên cứu chiết khấu đa dạng hóa (diversification discount) cho Tobin Q nên tăng với tổng rủi ro công ty Ngược lại, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn tĩnh, quản trị rủi ro dự đoán mối quan hệ nghịch biến Q biến động vốn cổ phần Như vậy, nghiên cứu trước có quan điểm trái chiều quan hệ giá trị công ty – đại diện số Tobin Q rủi ro Các tranh luận chưa ngã ngũ Các nghiên cứu học thuật có lập luận khác có tính đắn riêng Các nghiên cứu thực nghiệm thực với mẫu nghiên cứu khác cho thời kỳ khác Đó nguyên nhân cho kết trái ngược Kết nghiên cứu phù hợp với bối cảnh cụ thể Tuy nhiên, nghiên cứu trước khơng mà tính giá trị mà cung cấp cho ta đa dạng phương pháp tiếp cận cách thức nghiên cứu Bảng 4.7 – Phần C Dependent Variable: CQ Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/21/15 Time: 15:14 Sample: 2008 2013 IF LEVERAGE
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa rủi ro và hệ số tobin q, cơ hội tăng trưởng trên thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2008 2013 , Mối quan hệ giữa rủi ro và hệ số tobin q, cơ hội tăng trưởng trên thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2008 2013

Mục lục

Xem thêm