Nghiên cứu tác động của cú sốc giá dầu lên thị trường chứng khoán việt nam

88 3 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÚ SỐC GIÁ DẦU LÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÚ SỐC GIÁ DẦU LÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO TP Hồ Chí Minh - 2015 LỜI CAM ĐOAN -o0o Tôi xin cam đoan, luận văn thạc sỹ “NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÚ SỐC GIÁ DẦU LÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Dữ liệu kết trình bày trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2015 Người thực luận văn Nguyễn Thị Thanh Huyền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ TÓM TẮT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Vấ n đề nghiên cƣ́u 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cƣ́u 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cƣ́u 1.5 Đóng góp của luâ ̣n văn 1.6 Bố cu ̣c luâ ̣n văn CHƢƠNG 2: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÚ SỐC GIÁ DẦU LÊN HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN.7 2.1 Tác động thay đổi giá dầu lên thị trƣờng chứng khoán 2.2 Tác động cấu trúc cú sốc giá dầu lên thị trƣờng chứng khoán 10 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U VÀ DỮ LIỆU 14 3.1 Mơ hình nghiên cứu 14 3.1.1 Giới thiệu mơ hình SVAR 16 3.1.2 Các cú sốc cấu trúc mơ hình SVAR 17 3.1.3 Trật tự biến mơ hình SVAR 18 3.1.4 Quy trình thực 20 3.2 Dữ liệu nghiên cƣ́u 20 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 4.1 Thống kê mô tả 26 4.2 Lựa chọn mơ hình 27 4.2.1 Kiểm định tính dừng chuỗi số liệu 27 4.2.2 Chọn độ trễ tối ưu 28 4.2.3 VAR rút gọn kiểm tra tính vững mơ hình, lựa chọn mơ hình thích hợp 30 4.3 Ƣớc lƣợng mơ hình SVAR 35 4.4 Một số kết phân tích xung động phản hồi phân rã phƣơng sai mơ hình SVAR 38 4.4.1 Tác động cú sốc cầu sốc cung dầu lên giá dầu thô 38 4.4.2 Phản ứng phân rã phương sai lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam 41 4.4.3 Tại nguồn gốc cú sốc giá dầu quan trọng 44 4.5 Kiểm tra tính vững 46 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN 55 5.1 Kế t luâ ̣n chung 55 5.2 Hạn chế đề tài và hƣớng nghiên cứu 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -o0o - Từ viết tắt Diễn giải ADF Kiểm định Augmented Dickey-Fuller CPI Consumer price index (Chỉ số giá hàng tiêu dùng) GDP Gross domestic product (Tổng sản phẩm quốc nội) HOSE Ho Chi Minh Stock Exchange (Sở giao dịch chứng khoán TPHCM) M2 Cung tiền M2 OECD Organization for Economic Co-operation and Development (Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế) PCPROD Phần trăm thay đổi sản lượng PO Giá dầu REA Hoạt động kinh tế thực toàn cầu RSR Lợi nhuận thực thị trường chứng khoán SVAR Structural Vector Autoregression (Vecto cấu trúc tự hồi quy) TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh USD Đơ la Mỹ VECM Mơ hình vectơ hiệu chỉnh sai số VAR Vector Autoregression (Vecto tự hồi quy) VND Việt Nam Đồng VNI Vietnam Stock Index (Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam) WTO World Trade Organization (Tổ chức thương mại toàn cầu) DANH MỤC BẢNG BIỂU -o0o - BẢNG TÊN BẢNG TRANG 3.1 Mô tả biến 20 4.1 Thống kê biến sử dụng mơ hình 26 4.2 Kết kiểm định nghiệm đơn vị biến mơ hình 27 4.3 Kết lựa chọn độ trễ cho mơ hình 29 4.4 So sánh kết kiểm định mơ hình 30 4.5 Kết ước lượng VAR rút gọn cho mơ hình có độ trễ 31 4.6 Kiểm định tính tự tương quan phần dư 33 4.7 Kiểm định tương quan chuỗi độ trễ phần dư 34 4.8 Kết ước lượng ma trận tham số 36 4.9 Phần trăm đóng góp cú sốc thị trường dầu thơ 40 Phần trăm đóng góp cú sốc thị trường dầu 4.10 thô thay đổi tổng thể lợi nhuận thực 44 chứng khoán Việt Nam Phần trăm đóng góp cú sốc thị trường dầu 4.11 thô thay đổi tổng thể lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam mơ hình gốc với trật tự biến zt = (pcprodt, reat, pot, rsrt,) 54 BẢNG TÊN BẢNG TRANG Phần trăm đóng góp cú sốc thị trường dầu 4.12 thô thay đổi tổng thể lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam với trật tự biến zt = (rsrt, 54 pcprodt, reat, pot) Phần trăm đóng góp cú sốc thị trường dầu 4.13 thô thay đổi tổng thể lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam với trật tự biến zt = (reat, pot, 54 pcprodt,rsrt) Phần trăm đóng góp cú sốc thị trường dầu 4.14 thô thay đổi tổng thể lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam với trật tự biến zt = (pcprodt, pot, reat, rsrt) 55 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ -o0o - BIỂU ĐỒ TÊN BIỂU ĐỒ TRANG 3.1 Sản lượng dầu thơ tồn cầu 21 3.2 So sánh giá dầu thô Brent giá dầu thành phẩm thị trường Singapore 22 3.3 Giá dầu thô giới 22 3.4 Chỉ số hoạt động kinh tế thực toàn cầu 24 3.5 Chỉ số VNIndex 25 4.1 Kiểm định tính ổn định mơ hình 32 4.2 Phản ứng giá dầu thô cú sốc cấu trúc 38 4.3 Phản ứng tích lũy giá dầu thơ cú sốc cấu trúc 39 4.4 Phản ứng phản ứng tích lũy lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam cú sốc cung dầu 41 4.5 Phản ứng phản ứng tích lũy lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam cú sốc tổng cầu tồn cầu 42 BIỂU ĐỜ TÊN BIỂU ĐỜ TRANG 4.6 Phản ứng phản ứng tích lũy lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam cú sốc cầu đặc trưng thị trường dầu 42 4.7 Phản ứng lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam cú sốc cung dầu 47 4.8 Phản ứng lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam cú sốc tổng cầu 48 4.9 Phản ứng lợi nhuận thực chứng khoán Việt Nam cú sốc cầu dự phòng 49 4.10 Phản ứng tích lũy lợi nhuận thực chứng khốn Việt Nam cú sốc cung dầu 50 4.11 Phản ứng tích lũy lợi nhuận thực chứng khốn Việt Nam cú sốc tổng cầu 51 4.12 Phản ứng tích lũy lợi nhuận thực chứng khốn Việt Nam cú sốc cầu dự phòng 52 PHỤ LỤC -o0o Phụ Lục 1: Kết kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test) I Biến PCPROD Null Hypothesis: PCPROD has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -11.89285 -3.485586 -2.885654 -2.579708 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PCPROD) Method: Least Squares Date: 10/10/15 Time: 22:58 Sample (adjusted): 2005M02 2015M01 Included observations: 120 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob PCPROD(-1) C -1.094154 0.073301 0.092001 0.058852 -11.89285 1.245522 0.0000 0.2154 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.545174 0.541320 0.640345 48.38488 -115.7744 141.4400 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.007817 0.945494 1.962906 2.009364 1.981773 2.018274 II Biến LNREA Null Hypothesis: LNREA has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -2.208994 -3.485586 -2.885654 -2.579708 0.2043 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNREA) Method: Least Squares Date: 10/10/15 Time: 23:01 Sample (adjusted): 2005M02 2015M01 Included observations: 120 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LNREA(-1) C -0.085556 0.020320 0.038731 0.122252 -2.208994 0.166218 0.0291 0.8683 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.039711 0.031573 1.275879 192.0882 -198.5004 4.879653 0.029106 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.061737 1.296510 3.341673 3.388131 3.360540 1.905679 Null Hypothesis: D(LNREA) has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -7.574890 -2.585050 -1.943612 -1.614897 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNREA,2) Method: Least Squares Date: 10/10/15 Time: 23:02 Sample (adjusted): 2005M06 2015M01 Included observations: 116 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(LNREA(-1)) D(LNREA(-1),2) D(LNREA(-2),2) D(LNREA(-3),2) -1.355294 0.417513 0.249947 0.376382 0.178919 0.156573 0.123131 0.088481 -7.574890 2.666566 2.029929 4.253802 0.0000 0.0088 0.0447 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.579145 0.567872 1.223929 167.7763 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion -0.002314 1.861873 3.275884 3.370835 Log likelihood Durbin-Watson stat -186.0013 1.956925 Hannan-Quinn criter 3.314429 III Biến LNPO Null Hypothesis: LNPO has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -2.506959 -3.486064 -2.885863 -2.579818 0.1164 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNPO) Method: Least Squares Date: 10/10/15 Time: 23:21 Sample (adjusted): 2005M03 2015M01 Included observations: 119 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LNPO(-1) D(LNPO(-1)) C -0.061688 0.480968 0.271520 0.024607 0.084651 0.108907 -2.506959 5.681791 2.493149 0.0136 0.0000 0.0141 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.237724 0.224582 0.079383 0.730999 134.1481 18.08797 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000411 0.090149 -2.204169 -2.134107 -2.175719 2.047445 Null Hypothesis: D(LNPO) has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation t-Statistic Prob.* -6.294071 -2.584539 -1.943540 -1.614941 0.0000 Dependent Variable: D(LNPO,2) Method: Least Squares Date: 10/10/15 Time: 23:21 Sample (adjusted): 2005M03 2015M01 Included observations: 119 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(LNPO(-1)) -0.539647 0.085739 -6.294071 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.250835 0.250835 0.080817 0.770699 131.0013 2.012102 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter -0.002420 0.093371 -2.184897 -2.161543 -2.175413 IV Biến LNRSR Null Hypothesis: LNRSR has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -8.128992 -3.485586 -2.885654 -2.579708 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNRSR) Method: Least Squares Date: 10/10/15 Time: 23:23 Sample (adjusted): 2005M02 2015M01 Included observations: 120 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LNRSR(-1) C -0.719556 0.023989 0.088517 0.168398 -8.128992 0.142452 0.0000 0.8870 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.358976 0.353544 1.844705 401.5467 -242.7425 66.08052 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Phụ Lục 2: Chọn độ trễ tối ưu cho mơ hình VAR Lag Order Selection Criteria 0.025215 2.294338 4.079042 4.125501 4.097909 1.933819 Endogenous variables: PCPROD DLNREA DLNPO LNRSR Exogenous variables: C Date: 10/10/15 Time: 23:32 Sample: 2005M01 2015M01 Included observations: 108 Lag LogL LR FPE 10 11 12 -408.1930 -382.9942 -371.0017 -361.9351 -341.2633 -334.0354 -318.9649 -311.8136 -299.8251 -293.4416 -278.8361 -262.0070 -253.1549 NA 48.06450 21.98616 15.95048 34.83590* 11.64496 23.16394 10.46205 16.65066 8.393117 18.12164 19.63396 9.671729 0.024275 0.020478* 0.022084 0.025189 0.023237 0.027597 0.028475 0.034216 0.037851 0.046832 0.050244 0.052323 0.064016 AIC SC HQ 7.633204 7.462855* 7.537069 7.665466 7.578950 7.741396 7.758609 7.922474 7.996761 8.174845 8.200669 8.185315 8.317684 7.732543* 7.959546 8.431113 8.956862 9.267699 9.827498 10.24206 10.80328 11.27492 11.85036 12.27353 12.65553 13.18526 7.673483 7.664245* 7.899571 8.189080 8.263676 8.587235 8.765559 9.090537 9.325936 9.665132 9.852068 9.997826 10.29131 * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion Phụ Lục 3: VAR rút gọn kiểm tra tính vững mơ hình, lựa chọn mơ hình thích hợp I Mơ hình có độ trễ Vector Autoregression Estimates Date: 10/10/15 Time: 23:40 Sample (adjusted): 2005M03 2015M01 Included observations: 119 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] PCPROD DLNREA DLNPO LNRSR PCPROD(-1) -0.067084 (0.09317) [-0.72000] -0.238685 (0.19059) [-1.25234] 0.007409 (0.01201) [ 0.61669] 0.420779 (0.27262) [ 1.54346] DLNREA(-1) 0.100039 (0.04648) [ 2.15223] -0.051128 (0.09508) [-0.53772] 0.003357 (0.00599) [ 0.56013] 0.096791 (0.13600) [ 0.71167] DLNPO(-1) 0.382851 (0.68931) [ 0.55541] 2.600992 (1.41004) [ 1.84463] 0.442287 (0.08888) [ 4.97628] 0.975463 (2.01691) [ 0.48364] LNRSR(-1) -0.024644 (0.03082) 0.018152 (0.06305) 0.004344 (0.00397) 0.291770 (0.09019) C R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent [-0.79953] [ 0.28789] [ 1.09302] [ 3.23515] 0.073200 (0.05848) [ 1.25167] -0.055612 (0.11963) [-0.46487] -0.001216 (0.00754) [-0.16132] -0.001419 (0.17112) [-0.00829] 0.061340 0.028405 45.70531 0.633185 1.862439 -111.9176 1.965002 2.081772 0.063395 0.642374 0.043886 0.010338 191.2494 1.295232 1.308158 -197.0837 3.396365 3.513135 -0.062257 1.301979 0.207621 0.179818 0.759867 0.081643 7.467646 131.8435 -2.131824 -2.015054 0.000411 0.090149 0.101165 0.069627 391.3004 1.852690 3.207709 -239.6796 4.112263 4.229033 0.028551 1.920765 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 0.014267 0.012016 -412.3370 7.266168 7.733247 Kiểm định ổn định mơ hình Nhìn vào vòng tròn đơn vị, điểm nằm đường trịn, cho thấy mơ hình ổn định Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -1.5 Kiểm định Portmantaeu -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Kết kiểm định Portmanteau dựa thống kê Q cho thấy với bước trễ khác nhau, có giá trị p thống kê Q nhỏ 5%, tức bác bỏ giả thiết Ho Như mơ hình khơng thỏa mãn giả thiết tính khơng tự tương quan phần dư VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h Date: 10/10/15 Time: 23:41 Sample: 2005M01 2015M01 Included observations: 119 Lags Q-Stat Prob Adj Q-Stat Prob df 10 11 12 1.288047 23.38644 36.41776 70.42663 75.95858 104.9070 113.5205 133.1508 141.9959 162.5374 177.6489 190.5719 NA* 0.1038 0.2705 0.0191 0.1456 0.0324 0.1071 0.0843 0.1878 0.1384 0.1612 0.2143 1.298962 23.77511 37.14344 72.33523 78.10981 108.5953 117.7471 138.7922 148.3611 170.7870 187.4377 201.8101 NA* 0.0945 0.2439 0.0131 0.1105 0.0184 0.0653 0.0438 0.1053 0.0632 0.0680 0.0887 NA* 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 *The test is valid only for lags larger than the VAR lag order df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution Kiểm định LM Nhìn vào kết thấy p-value LM test lớn 1%, bác bỏ Ho hay phần dư khơng có tương quan chuỗi độ trễ VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 10/10/15 Time: 23:41 Sample: 2005M01 2015M01 Included observations: 119 Lags LM-Stat Prob 10 11 22.57643 23.64895 13.29438 36.38633 6.119388 30.73634 8.833716 20.39291 9.245526 22.50938 16.49268 0.1255 0.0975 0.6511 0.0026 0.9868 0.0145 0.9201 0.2030 0.9030 0.1275 0.4191 12 14.15495 0.5872 Probs from chi-square with 16 df II Mơ hình có độ trễ Vector Autoregression Estimates Date: 10/10/15 Time: 23:42 Sample (adjusted): 2005M06 2015M01 Included observations: 116 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] PCPROD DLNREA DLNPO LNRSR PCPROD(-1) -0.176390 (0.09907) [-1.78055] -0.164822 (0.19644) [-0.83905] 0.005673 (0.01368) [ 0.41454] 0.451558 (0.29257) [ 1.54343] PCPROD(-2) -0.131706 (0.10055) [-1.30989] 0.105935 (0.19938) [ 0.53133] -0.010551 (0.01389) [-0.75967] 0.038592 (0.29694) [ 0.12996] PCPROD(-3) 0.002022 (0.09591) [ 0.02108] 0.175625 (0.19018) [ 0.92348] -0.004002 (0.01325) [-0.30206] -0.545268 (0.28324) [-1.92510] PCPROD(-4) 0.058406 (0.09501) [ 0.61474] -0.123237 (0.18840) [-0.65413] 0.001504 (0.01312) [ 0.11463] -0.291849 (0.28059) [-1.04012] DLNREA(-1) 0.081158 (0.04673) [ 1.73678] -0.005281 (0.09266) [-0.05699] 0.001741 (0.00645) [ 0.26973] 0.023821 (0.13800) [ 0.17261] DLNREA(-2) 0.160046 (0.04672) [ 3.42558] -0.127362 (0.09264) [-1.37475] -0.008678 (0.00645) [-1.34474] -0.089030 (0.13798) [-0.64524] DLNREA(-3) 0.029587 (0.04935) [ 0.59959] 0.178324 (0.09785) [ 1.82245] 0.006316 (0.00682) [ 0.92655] 0.048981 (0.14573) [ 0.33610] DLNREA(-4) 0.119891 (0.04960) [ 2.41726] -0.412276 (0.09835) [-4.19199] 0.003918 (0.00685) [ 0.57182] 0.308313 (0.14648) [ 2.10486] DLNPO(-1) 0.236116 (0.74117) [ 0.31857] 3.545167 (1.46969) [ 2.41219] 0.450817 (0.10238) [ 4.40341] -1.036012 (2.18890) [-0.47330] DLNPO(-2) -1.088920 (0.82320) [-1.32280] -0.733683 (1.63233) [-0.44947] 0.097564 (0.11371) [ 0.85802] 6.443221 (2.43113) [ 2.65030] DLNPO(-3) 1.054859 (0.81837) [ 1.28898] -0.755148 (1.62276) [-0.46535] -0.039273 (0.11304) [-0.34742] -0.346475 (2.41688) [-0.14336] DLNPO(-4) 0.255102 (0.77961) [ 0.32722] -1.747478 (1.54590) [-1.13040] -0.009906 (0.10769) [-0.09199] -5.933090 (2.30240) [-2.57692] LNRSR(-1) -0.050229 (0.03260) [-1.54072] 0.027434 (0.06465) [ 0.42438] 0.006131 (0.00450) [ 1.36141] 0.280587 (0.09628) [ 2.91428] LNRSR(-2) 0.017402 (0.03415) [ 0.50950] 0.056776 (0.06773) [ 0.83832] -0.003965 (0.00472) [-0.84049] 0.032546 (0.10087) [ 0.32266] LNRSR(-3) 0.013187 (0.03323) [ 0.39687] 0.002767 (0.06589) [ 0.04199] 0.000500 (0.00459) [ 0.10901] -0.166967 (0.09813) [-1.70149] LNRSR(-4) -0.007028 (0.03190) [-0.22031] -0.113283 (0.06326) [-1.79074] -0.002541 (0.00441) [-0.57663] 0.050707 (0.09422) [ 0.53820] C 0.087770 (0.05821) [ 1.50772] -0.063423 (0.11543) [-0.54943] -7.24E-05 (0.00804) [-0.00900] 0.079492 (0.17192) [ 0.46238] 0.253425 0.132767 36.16208 0.604379 2.100349 -96.99329 1.965401 2.368945 0.056725 0.648995 0.289072 0.174175 142.1884 1.198435 2.515914 -176.4035 3.334543 3.738087 -0.062197 1.318774 0.258343 0.138479 0.689978 0.083483 2.155303 132.6349 -1.993705 -1.590162 -0.000159 0.089943 0.271322 0.153555 315.4012 1.784901 2.303900 -222.6117 4.131236 4.534779 0.014841 1.940058 R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 0.011202 0.005943 -361.1033 7.398333 9.012507 Kiểm định ổn định mơ hình Nhìn vào vịng trịn đơn vị, điểm nằm đường trịn, cho thấy mơ hình ổn định Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Kiểm định Portmantaeu Hệ số p-value kiểm định Portmantaue cho thấy bác bỏ giả thiết H0, nên khơng có tượng tương quan phần dư VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h Date: 10/10/15 Time: 23:43 Sample: 2005M01 2015M01 Included observations: 116 Lags Q-Stat Prob Adj Q-Stat Prob df 10 11 12 1.196917 2.890005 4.702498 9.780475 16.97635 40.32175 49.91400 69.07003 81.88227 96.38320 117.9687 128.6851 NA* NA* NA* NA* 0.3871 0.1484 0.3972 0.3102 0.4206 0.4698 0.3313 0.4664 1.207325 2.930117 4.790728 10.05006 17.57007 42.18886 52.39712 72.97212 86.86203 102.7310 126.5778 138.5308 NA* NA* NA* NA* 0.3497 0.1074 0.3074 0.2070 0.2809 0.3006 0.1638 0.2475 NA* NA* NA* NA* 16 32 48 64 80 96 112 128 *The test is valid only for lags larger than the VAR lag order df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution Kiểm định LM Nhìn vào kết thấy p-value LM test lớn 1%, bác bỏ Ho hay phần dư tương quan chuỗi độ trễ VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 10/10/15 Time: 23:43 Sample: 2005M01 2015M01 Included observations: 116 Lags LM-Stat Prob 10 11 12 14.21158 16.39357 10.65333 18.64870 8.197236 26.10538 10.18251 23.16668 13.98055 16.68415 25.47744 10.63657 0.5830 0.4258 0.8304 0.2873 0.9428 0.0526 0.8569 0.1094 0.6002 0.4063 0.0618 0.8313 Probs from chi-square with 16 df Phụ Lục 4: Kết ước lượng mơ hình SVAR Structural VAR Estimates Date: 10/11/15 Time: 01:14 Sample (adjusted): 2005M06 2015M01 Included observations: 116 after adjustments Estimation method: method of scoring (analytic derivatives) Convergence achieved after 11 iterations Structural VAR is just-identified Model: Ae = Bu where E[uu']=I Restriction Type: short-run pattern matrix A= C(1) C(2) C(4) C(3) C(5) B= C(7) 0 C(8) 0 0 C(1) C(2) 0 C(6) 0 0 C(9) 0 0 C(10) Coefficient Std Error z-Statistic Prob 0.162371 -0.002517 0.183491 0.012731 0.884896 -0.197690 0.3762 0.8433 C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 0.255405 -0.010194 0.025822 1.161249 0.604379 1.194410 0.082589 1.775222 Log likelihood -397.8684 Estimated A matrix: 1.000000 0.162371 -0.002517 0.255405 Estimated B matrix: 0.604379 0.000000 0.000000 0.000000 0.273683 0.006420 0.139489 1.995726 0.039679 0.078417 0.005422 0.116549 0.933214 -1.587801 0.185119 0.581868 15.23155 15.23155 15.23155 15.23155 0.000000 1.000000 -0.010194 0.025822 0.000000 0.000000 1.000000 1.161249 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.194410 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.082589 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.775222 0.3507 0.1123 0.8531 0.5607 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Phụ Lục 5: Hàm phản ứng đẩy (IRF) phân rã phương sai Period Variance Decomposition of PCPROD: S.E Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 0.604379 0.628998 0.660530 0.667456 0.685106 100.0000 95.20759 88.56881 86.81869 83.78270 0.000000 2.633316 8.519938 8.372131 11.10362 0.000000 0.149469 0.907644 2.467328 2.644076 0.000000 2.009624 2.003611 2.341849 2.469602 10 11 12 13 14 15 0.689474 0.695010 0.697161 0.698600 0.698782 0.699515 0.699939 0.700040 0.700207 0.700297 82.76519 81.59734 81.09859 80.77892 80.74070 80.59239 80.49638 80.47879 80.44081 80.42703 11.30120 12.41881 12.72109 12.77213 12.78312 12.90661 13.00748 13.00559 13.04007 13.05134 3.323781 3.367107 3.522513 3.590182 3.618871 3.615102 3.613725 3.625734 3.630613 3.631394 2.609835 2.616742 2.657804 2.858768 2.857309 2.885900 2.882417 2.889879 2.888506 2.890227 Shock3 Shock4 0.000000 5.487168 5.454273 5.352086 4.935299 6.136640 6.717865 0.000000 0.154580 1.901773 1.863889 4.403133 4.682332 4.702708 Period Variance Decomposition of DLNREA: S.E Shock1 Shock2 1.198435 1.238697 1.264746 1.279569 1.373243 1.385473 1.401246 0.670509 1.298168 1.882047 2.529022 2.708691 2.706068 2.649144 99.32949 93.06008 90.76191 90.25500 87.95288 86.47496 85.93028 10 11 12 13 14 15 Period 10 11 12 13 14 15 Period 10 11 12 13 14 15 1.408619 1.414355 1.415717 1.419641 1.421302 1.421870 1.422137 1.422806 2.621596 2.858571 2.880258 2.876146 2.869512 2.885577 2.888714 2.891309 85.92891 85.39247 85.27888 85.27244 85.26654 85.24580 85.24568 85.24348 Variance Decomposition of DLNPO: S.E Shock1 Shock2 0.083483 0.092144 0.095637 0.096571 0.097357 0.097498 0.097548 0.097570 0.097669 0.097686 0.097703 0.097704 0.097717 0.097722 0.097727 0.003890 0.080245 0.179951 0.294188 0.365346 0.459671 0.459211 0.468572 0.480850 0.482589 0.483946 0.483938 0.486659 0.487188 0.487309 2.127059 2.372410 2.481180 2.680887 3.128624 3.158236 3.253507 3.264300 3.416158 3.420984 3.426668 3.426914 3.443680 3.443334 3.443035 Variance Decomposition of LNRSR: S.E Shock1 Shock2 1.784901 1.870371 1.936398 1.995714 2.048740 2.055306 2.064000 2.072230 2.086599 2.089962 2.090712 2.090913 2.092156 2.092621 2.092882 0.729331 2.140608 2.041801 4.300541 6.318456 6.316139 6.486207 6.457708 6.385869 6.365903 6.362011 6.365565 6.366389 6.363956 6.362600 0.063508 0.058132 0.057424 0.942710 2.647462 2.642625 2.626366 2.981589 3.744498 3.736915 3.734461 3.733940 3.768564 3.766943 3.766371 Factorization: Structural 6.786314 6.745777 6.814162 6.850661 6.861415 6.859850 6.858639 6.852330 4.663182 5.003182 5.026698 5.000752 5.002538 5.008771 5.006971 5.012877 Shock3 Shock4 97.86905 96.15229 96.04114 95.70614 94.81479 94.61109 94.51466 94.49371 94.31153 94.29416 94.27155 94.27135 94.24750 94.24476 94.24298 0.000000 1.395055 1.297732 1.318782 1.691237 1.770999 1.772624 1.773421 1.791457 1.802268 1.817833 1.817802 1.822164 1.824720 1.826677 Shock3 Shock4 0.288714 0.624543 6.660592 8.213745 8.903518 9.434587 9.954041 10.14366 10.47892 10.74159 10.80144 10.79939 10.80476 10.83239 10.85132 98.91845 97.17672 91.24018 86.54300 82.13056 81.60665 80.93339 80.41704 79.39071 79.15559 79.10209 79.10110 79.06029 79.03671 79.01971 Res pons e t o Str uc t ur al One S D Innov at ions ± S.E R esponse of PCPR OD to Shock1 R esponse of PCPR OD to Shock2 R esponse of PCPROD to Shock3 R esponse of PC PROD to Shock4 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 -.2 -.2 -.2 -.2 -.4 -.4 10 12 -.4 14 R esponse of DLN REA to Shock1 10 12 -.4 14 Response of D LN R EA to Shock2 10 12 14 Response of D LN R EA to Shock3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 10 12 14 Response of D LNPO to Shock1 10 12 Response of DLNPO to Shock2 10 12 14 R esponse of DLN PO to Shock3 12 12 12 08 08 08 08 04 04 04 04 00 00 00 00 -.04 10 12 -.04 14 Response of LN RSR to Shock1 10 12 Response of LN RSR to Shock2 10 12 14 R esponse of LN R SR to Shock3 3 2 2 1 1 0 0 -1 10 12 14 -1 10 12 14 12 14 10 12 14 10 12 14 R esponse of LN R SR to Shock4 -1 10 -.04 14 R esponse of DLN PO to Shock4 12 -.04 -1.0 14 Response of D LNR EA to Shock4 -1 10 12 14 10 12 14 A cc u m u l a t e d R e sp o n se t o S t ru c t u l O n e S D I n n o va t i o n s ± S E Accumulated Response of PC PROD to Shock1 Accumulated R esponse of PC PR OD to Shock2 Accumulated Response of PCPROD to Shock3 Accumulated Response of PCPROD to Shock4 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 -.2 -.2 -.2 -.2 -.4 -.4 10 12 14 Accumulated R esponse of DLN REA to Shock1 -.4 10 12 14 Accumulated Response of DLNREA to Shock2 -.4 10 12 14 Accumulated Response of D LNREA to Shock3 2 2 1 1 0 0 -1 -1 10 12 14 -1 10 12 14 10 12 14 Accumulated Response of DLN REA to Shock4 -1 10 12 14 10 12 14 Accumulated Response of DLNPO to Shock1 Accumulated Response of D LNPO to Shock2 Accumulated Response of DLNPO to Shock3 Accumulated Response of DLNPO to Shock4 3 3 2 2 1 1 0 0 -.1 -.1 -.1 -.1 10 12 14 Accumulated Response of LNRSR to Shock1 10 12 14 Accumulated Response of LNRSR to Shock2 10 12 14 Accumulated Response of LN RSR to Shock3 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 10 12 14 -2 10 12 14 10 12 14 Accumulated Response of LNRSR to Shock4 -2 10 12 14 10 12 14 ... VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÚ SỐC GIÁ DẦU LÊN HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN.7 2.1 Tác động thay đổi giá dầu lên thị trƣờng chứng khoán 2.2 Tác động cấu trúc cú sốc giá dầu lên thị trƣờng chứng khoán. .. tài ? ?Nghiên cứu tác động cú sốc giá dầu lên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam? ?? với mong muốn cung cấp thêm chứng thực nghiệm tác động cú sốc giá dầu lên thị trường chứng khốn, mang đến nhìn tác động. .. nhìn tác động cú sốc thị trường dầu thô thị trường chứng khốn Việt Nam Đó có khác biệt tác động ngắn hạn dài hạn cú sốc giá dầu lên thị trường chứng khốn, có khác biệt phân tích nguyên nhân cú sốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của cú sốc giá dầu lên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu tác động của cú sốc giá dầu lên thị trường chứng khoán việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn